HONOR ET GLORIA, UTILITAS

ПРОНЕВИЧ Олексій Станіславович

(9 )

pronevich

Головний науковий співробітник
доктор юридичних наук
професор

 

ОСВІТА

1991 рік – історичний факультет Харківського державного університету ім. М. Горького (диплом спеціаліста)

2000 рік – юридичний факультет Університету внутрішніх справ (диплом спеціаліста)

КАР’ЄРА

1991-1994 рр. – аспірант Харківського державного університету;

1994-1996 рр. – викладач кафедри теорії та історії держави і права Університету внутрішніх справ;

1996-2012 рр. – вчений секретар Вченої ради Університету внутрішніх справ (в 2001 році перейменовано у Національний університет внутрішніх справ, а в 2005 році – у Харківський національний університет внутрішніх справ);

2012-2013 рр. – начальник кафедри адміністративної діяльності органів внутрішніх справ Харківського національного університету внутрішніх справ;

2014-2015 рр. – головний науковий співробітник відділу наукового забезпечення організації роботи та управління в органах прокуратури Науково-дослідного інституту Національної академії прокуратури України;

2015-2016 рр. –  головний науковий співробітник відділу досліджень проблем організації роботи та кадрового забезпечення в органах прокуратури Науково-дослідного інституту Національної академії прокуратури України);

з 2016 року – головний науковий співробітник теми 16БФ042-01 юридичного факультету Науково-дослідної частини Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

ДОКТОРСЬКА ДИСЕРТАЦІЯ

2011 рік – захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за темою «Організаційно-правові засади діяльності поліції (міліції) Німеччини, Польщі та України: порівняльно-правовий аналіз»

 

СФЕРА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ІНТЕРЕСІВ

Адміністративне право

Поліцейське право

Порівняльне адміністративне право

Порівняльне поліцейське право

Прокурорське право

Проблеми адаптації законодавства України до законодавства ЄС

Доктринально-правові засади правоохоронної діяльності

Міжнародні стандарти оперативно-службової діяльності органів охорони правопорядку

Деонтологічні стандарти службової діяльності працівників правоохоронних органів

 

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

 1. Порівняльне правознавство: Навч. Посібник / О.О. Погрібний, І.М. Погрібний, О.В. Волошенюкта ін. /За заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. АПрН України О.Н. Ярмиша. – Харків : Вид-во Харківського нац. ун-ту внутр. справ, 2006. – 298 с.
 2. Проневич О.С. Організаційно-правові засади діяльності поліції (міліції) Німеччини, Польщі та України: порівняльно-правовий аналіз : монографія / О.С. Проневич. – Х. : НікаНова, 2011. – 509 с.
 3. Науково-практичний коментар до Закону України «Про протидію торгівлі людьми» / Кол. авторів; за заг. ред. О.М. Бандурки, К.Б. Левченко, О.М. Литвинова. – К. : Агентство «Україна», 2013. – 182 с.
 4. Організація діяльності прокурора у сфері протидії злочинності: наук.-практ. посіб. / А.М. Мудров, О.С. Проневич, О.М. Толочко та ін.; за заг. ред. О.М. Литвака. – К. : Національна академія прокуратури України, 2014. – 200 с.
 5. Організація діяльності прокурора у надзвичайних ситуаціях: наук.-практ. посіб. / [кол. авт.]. – К. : Національна академія прокуратури України, 2016. – 344 с.
 6. Проневич О.С. Організаційно-правові засади діяльності Федерального відомства кримінальної поліції Німеччини / О.С. Проневич // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2001. – № 16. – С. 289-295.
 7. Проневич О.С. Професійні спілки поліції Федеративної Республіки Німеччини: організація, завдання, основні напрями діяльності / О.С. Проневич // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2002. – № 1. – С. 79-89.
 8. Проневич О.С. Становлення співробітництва Міністерства внутрішніх справ України з поліцейськими відомствами Федеративної Республіки Німеччини: ретроспективний аналіз / О.С. Проневич // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. Збірник наукових статей. – 2001. – № 2. – С. 27-35.
 9. Проневич О.С. Правове регулювання перебування іноземних громадян та осіб без громадянства на території Федеративної Республіки Німеччини / О.С. Проневич // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2002. – № 17. – С. 60-65.
 • Проневич О.С. Національна система професійної підготовки персоналу поліції Федеративної Республіки Німеччини (організаційно-правовий аспект) / О.С. Проневич // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2002. – № 2. – С. 158-169.
 • Проневич О.С. Деонтологічні стандарти професійної діяльності поліцейських службовців Федеративної Республіки Німеччини / О.С. Проневич // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. Збірник наукових праць. – 2002. – № 2. – С. 56-68.
 • Проневич О.С. Європол: правові та організаційні засади участі в боротьбі з транснаціональною злочинністю / О.С. Проневич // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. Збірник наукових праць – 2002. – № 3. – С. 179-187.
 • Проневич О.С. Організаційно-правове забезпечення здійснення поліцейської діяльності Службою кримінальних розслідувань митного відомства Федеральної Республіки Німеччини / О.С. Проневич // Митна справа. – 2002. – № 1. – С. 59-67.
 • Проневич О.С., Волошенюк О.В. Значення порівняльно-правових досліджень для підвищення професіоналізму персоналу ОВС / О.С. Проневич, О.В. Волошенюк // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – – № 28. –  С. 411-417.
 • Pronevych O. Wprowadzenie na Ukrainie modelu działności policyjnej, bazowanej na poparciu spolecznosci : stan i perspektywy / O. Pronevych // Cykl konferencji prewencji policyjnej w euroregionie Nysy w okresie lat 2003 do 2005. Projekt Dyrekcji Policji Łużyce Gorne-Dolny Śląsk – wspomagany ze srodkow finansowych programu UE Inerreg III A. Konferencija 4, sroda 27.10.2004 r. – Görlitz, 2005. – S. 78-81.
 • Проневич О.С. Community Policing – концепція партнерської взаємодії поліції та населення: сутність і сучасні зарубіжні підходи до її практичної реалізації / О.С. Проневич // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2007. – № 1. – С. 175-282.
 • Проневич О.С. Фемінізація як важливий аспект реалізації кадрової політики поліції: аналіз зарубіжного досвіду / О.С. Проневич // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2008. – № 4. – С. 359-372.
 • Проневич О.С. Місце та роль поліції (міліції) в системі органів публічної влади / О.С. Проневич // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – 2008. – №   – С. 50-63.
 • Проневич О.С. Приватизація завдань поліції: досвід Німеччини та Польщі / О.С. Проневич // Право і суспільство. – 2008. – № 4. – С. 27-34.
 • Проневич О.С. Поліцейська діяльність як вид державно-управлінської діяльності / О.С. Проневич // Форум права. – 2009. – № 2. – С. 350-356 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:/www.nbuv.gov.ua/e-jornals/FP/2009-2/09pocdud.pdf.
 • Проневич О.С. Муніципалізація (комуналізація) як одна з визначальних тенденцій еволюції інституту поліції (міліції) / О.С. Проневич // Форум права. – 2009. – № 1. – С. 470-479 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:/www.nbuv.gov.ua/e-jornals/FP/2009-1/09pocipm.pdf.
 • Проневич О.С. Принципи діяльності поліції (міліції) в поліцейському праві сучасних держав / О.С. Проневич // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – 2009. – № 2. – С. 191-205.
 • Проневич О.С. Моделі управління поліцією: аналіз зарубіжного досвіду / О.С. Проневич // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – 2009. – № 1. – С. 145-167.
 • Проневич О.С. Концептуалізм у поліцейському менеджменті: зарубіжні підходи до оптимізації діяльності органів охорони правопорядку / О.С. Проневич // Вісник Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2009. – № 1. – С. 67-80.
 • Проневич О.С. Правове регулювання застосування заходів безпосереднього примусу в Польщі / О.С. Проневич // Бюлетень обміну досвідом роботи МВС України. – 2009. – № 180. – С. 140-150.
 • Проневич О.С. Діяльність муніципальної (місцевої) поліції/міліції в європейських державах: деякі теоретичні та організаційні аспекти / О.С. Проневич // Право і суспільство. – 2009. – № 4. – С. 3-11.
 • Проневич О.С. Ґенеза та еволюція поняття «поліція» у юридичній поліцеїстиці європейських держав (ХV-ХІХ ст.) / О.С. Проневич // Науковий вісник Дніпропетровського національного університету внутрішніх справ. – 2009. – № 2. – С. 38-51.
 • Проневич О.С. Рецепція поліцейського права: проблеми та перспективи / О.С. Проневич // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 1. – С. 118-126.
 • Проневич О.С. Ґенеза та еволюція поліцейського права у контексті формування буржуазної парадигми діяльності поліції (друга половина ХVIII - поч. ХХ ст.) / О.С. Проневич // Право і безпека. – 2010. – № 1. – С. 22-27.
 • Проневич О.С. Організаційно-правові засади діяльності гмінної (міської) сторожі у Республіці Польща / О.С. Проневич // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 2. – С. 101-116.
 • Проневич О.С. Функції поліції (міліції): нормативно-доктринальна інтерпретація / О.С. Проневич // Право і безпека. – 2010. – № 4. – С. 141-146.
 • Проневич О.С. Роль і місце поліції в системі органів публічної адміністрації Польщі / О.С. Проневич // Форум права. – 2010. – № 4. – С. 741-747 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:/www.nbuv.gov.ua/e-jornals/FP/2010-4/10pocpap.pdf.
 • Проневич О.С. Завдання поліції (міліції) у юридичній поліцеїстиці / О.С. Проневич // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 4. – Ч. 2. – С. 52-60.
 • Проневич О.С. Інститут омбудсмана (уповноваженого) в поліції: досвід Німеччини та Польщі // Право і безпека. – 2010. – № 5. – С. 38-41.
 • Проневич О.С. Доктринальні засади поліцейського права Німеччини та Польщі / О.С. Проневич // Форум права. – 2011. – № 1. – С. 822-828 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:/www.nbuv.gov.ua/e-jornals/FP/2011-1/11pocntp.pdf.
 • Проневич О.С. Інститут душпастирства в поліції Польщі й Німеччини / О.С. Проневич // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – Вип. 1. – С. 154-160.
 • Проневич О.С. Реформування національних поліцейських систем Німеччини та Польщі у 90-х роках ХХ ст.: стратегічні напрями і результати / О.С. Проневич // Право і безпека. – 2011. – № 1. – С. 44-48.
 • Проневич О.С. Заходи безпосереднього примусу в діяльності поліції Німеччини: проблема цивілізованого застосування / О.С. Проневич // Бюлетень обміну досвідом роботи : наук.-практ. видання МВС України. – К. : Головний штаб МВС, 2012. – № 187. – С. 154-163.
 • Проневич О.С. Проактивна діяльність поліції (міліції) як складова сучасної парадигми охорони правопорядку / О.С. Проневич // Форум права. – 2011. – № 3. – С. 639-643 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2100-3/11pocpop.pdf.
 • Проневич О.С. Поняття «поліція» («міліція») в адміністративному (поліцейському) праві сучасних держав / О.С. Проневич // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 3. – С. 249-257.
 • Проневич О.С. Правове регулювання державно-службових відносин у поліції Німеччини / О.С. Проневич // Право і безпека. – 2011. – № 3. – С. 17-21.
 • Проневич О.С. Реалізація функції правоохорони квазіполіцейськими інституціями у середньовічних німецьких монархіях та Речі Посполитій (кінець XV - кінець XVIII ст.) / О.С. Проневич // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 4. – С. 67-71.
 • Проневич О.С. Німецька та польська моделі партнерської взаємодії поліції та населення на локальному рівні / О.С. Проневич // Форум права. – 2011. –№ 4. – С. 600-606 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-4/11pocnlr.pdf.
 • Проневич О.С. Ієрархія джерел поліцейського права Німеччини та Польщі / О.С. Проневич // Право і безпека. – 2011. – № 4. – С. 75-81.
 • Проневич О.С. Організаційно-правові засади участі населення у здійсненні поліцейської діяльності: досвід Німеччини та Польщі / О.С. Проневич // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 1. – С. 125-133.
 • Проневич О.С. Закони про поліцію земель як основне джерело поліцейського права Німеччини / О.С. Проневич // Форум права. – 2012. – № 1. – С. 808-815 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-1/12pocppn/pdf.
 • Проневич О.С. Інституційно-правові засади діяльності «поліцейських» міністерств Німеччини та Польщі / О.С. Проневич // Право і безпека. – 2012. – № 1. – С. 103-108.
 • Проневич О.С. Демократичне поліціювання як складова сучасної парадигми поліцейської діяльності / О.С. Проневич // Адміністративне право і процес. – 2012. - № 2. – С. 126-130.
 • Проневич О.С. Адміністративно-правові засади діяльності Головної комендатури поліції Польщі / О.С. Проневич // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 2. – С. 314-323.
 • Проневич О.С. Професійні спілки як форма контролю за дотриманням соціально-трудових прав працівників поліції (на прикладі Німеччини та Польщі) / О.С. Проневич // Право і безпека. – 2012. – № 2. – С. 170-174.
 • Проневич О.С. Інноваційні підходи до організації роз’яснювально-превентивної діяльності поліції Німеччини та Польщі / О.С. Проневич // Бюлетень обміну досвідом роботи наук.-практ. видання МВС України. – К. : ГШ МВС України, 2012. - № 189. – С. 172-182.
 • Проневич О.С. Інститут прокурорського самоврядування в Республіці Польща / О.С. Проневич // Адміністративно право і процес. – 2014. - № 3. – С. 41-50.
 • Проневич О.С. Національна рада прокуратури Польщі як орган професійного самоврядування: соціально-правова природа та напрями діяльності / О.С. Проневич // Форум права. – 2014. - № 3. – С. 300-306 [Електронний ресурс].
 • Проневич О.С. Взаємодія як елемент організації діяльності органів прокуратури / О.С. Проневич // Право і безпека. – 2014. - № 3. – С. 75-81.
 • Проневич О.С. Організаційно-правові засади взаємодії органів прокуратури із засобами масової інформації / О.С. Проневич // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2014. - № 3. – С. 152-162.
 • Проневич О.С. Принцип незалежності прокуратури: догматично-правова інтерпретація та правова регламентація / О.С. Проневич // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2014. – № 4. – С. 6-16.
 • Проневич О.С. Деонтологічні стандарти професійної діяльності працівників прокуратури: нормативно-ціннісна основа та правова регламентація / О.С. Проневич // Право і безпека. – 2014. - № 4. – С. 167-173.
 • Проневич О.С. Прокурорська деонтологія як науково-дидактичний концепт про імперативи належної поведінки працівників прокуратури: до постановки проблеми/ О.С. Проневич // Форум права. – 2014. – № 4. – С. 277-285.
 • Проневич О.С. Інститут спеціалізованої антикорупційної прокуратури в європейській державно-правовій традиції / О.С. Проневич // Форум права. – 2015. – № 1. – С. 261-268. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2015_1_44.pdf'.
 • Проневич О.С. Координаційна діяльність прокурора: управлінсько-правова природа, легітимізація і проблеми реалізації / О.С. Проневич // Право і безпека. – 2015. - № 3. – С. 51-57.
 • Проневич О.С. Дисциплінарна відповідальність прокурорів: доктринальне обґрунтування і легальне закріплення / О.С. Проневич // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2015. – № 3. – С. 213-222.
 • Проневич О.С. Довіра населення як критерій оцінювання ефективності діяльності правоохоронних органів / О.С. Проневич // Форум права. – 2015. – С. 225-231 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.
 • Проневич О.С. Державне управління у надзвичайних ситуаціях: концептуально-правовий базис та інституційна надбудова / О.С. Проневич // Форум права. – 2015. - № 5. – С. 186-193. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.
 • Проневич О.С. Адаптація вітчизняного законодавства до законодавства Європейського Союзу: доктринально-правовий аспект / О.С. Проневич // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2016. - № 3. – С. 59-69.
 • Проневич О.С. Інституційні засади адаптації законодавства України до acquis communautaire: стан легального закріплення і перспективи вдосконалення / О.С. Проневич // Право та безпека. – 2016. – № 3. – С. 32-39.
 • Проневич О.С. Європейські стандарти діяльності поліції у поліетнічному суспільстві: сутність і перспективи імплементації у вітчизняне поліцейське законодавство / О.С. Проневич // Форум права. – 2016. – № 4. – С. 264-270. Режим доступу: file:///C:/Users/User/Downloads/FP_index.htm_2016_4_43.pdf.

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

 • 1995, 1997, 1999, 2001 рр. – наукове стажування в Сорбському інституті (м. Баутцен, ФРН);
 • 2003-2005 рр. – участь в якості офіцера-референта у реалізації міжнародного проекту «Поліцейська превенції у Єврорегіоні Нейсе», ініційованого МВС Федеративної Республіки Німеччини, Польщі та Чехії;
 • 2003 р., 2006 р. – наукове стажування у Вищій школі поліції Республіки Польща (м. Щитно, Республіка Польща);
 • 2003 р., 2006 р. – підвищення кваліфікації в Національному центрі підготовки поліції Республіки Польща (м. Легіоново, Республіка Польща);
 • 2006 р. – участь у міжнародній школі з прав людини (м. Варшава, Республіка Польща);
 • 2012 р. – наукове стажування в Академії МВС Республіки Білорусь (м. Мінськ) тощо.

 

КОНТАКТИ

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

 

6442 Останнє редагування 10 квіт. 14:06 |

Коментарі