HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Губанов Олег Олександрович

(18 )

кандидат юридичних наук

провідний юрист

 

ОСВІТА

2010 рік - юридичний факультет Київського національного університету імені   Тараса Шевченка (диплом магістра)

2015 рік - економічний факультет Київського  національного університету імені Тараса Шевченка (диплом магістра)

КАР’ЄРА

2005-2006рр. – державний виконавець відділу державної виконавчої служби Броварського міського управління юстиції;

2006-2012рр. – юрисконсульт Фінансово-правового коледжу імені Тараса Шевченка;

2013-2014рр. – юрист Державного підприємства «Документ» Державної міграційної служби України;

2014-2015рр. – провідний юрист Центру досліджень прав людини юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

2016р. – провідний юрист юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка .

 

ДИСЕРТАЦІЙНІ ПРАЦІ

2015 р. –  захистив дисертацію  на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Застосування як форма реалізації адміністративного законодавства  України»

 

СФЕРА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ІНТЕРЕСІВ

·         Адміністративне право

·         Порівняльне адміністративне право

·         Поліцейське право

·         Адміністративне законодавство України

·         Адміністративне законодавство країн ЄС

·        

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Монографія:

Губанов О.О. Застосування як форма реалізації адміністративного законодавства: теорія та практика: монографія / П.В. Діхтієвський, О.О. Губанов. – Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика», 2015. – 212 с.

1.     Губанов О. О. Застосування як особлива форма реалізації адміністративного законодавства в Україні / О. О. Губанов // Правова держава : напрямки та тенденції і розбудови в Україні : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 13–14 червня 2012 року). – Одеса : ГО «Причорноморська фундація права», 2012. – С. 74–76.

2.     Губанов О. О. Роль суб’єкта застосування при реалізації адміністративного законодавства в Україні / О. О. Губанов // Сучасний стан і перспективи розвитку держави і права : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 27–28 червня 2013 року). – Львів : Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2013. – С. 78–80.

3.     Губанов О. А. Установление фактических обстоятельств дела как первый этап правоприменительной деятельности / О. А. Губанов // Legea si Viata. – 2014. – № 1/3 (277). – С. 7–11.

4.     Губанов О. О. Адміністративне законодавство як об’єкт застосування / О. О. Губанов // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – 2014. – № 4. – Том 2. – С. 45–50.

5.     Губанов О. О. Поняття та ознаки застосування адміністративного законодавства / О. О. Губанов // Право і суспільство. – 2014. – № 6-2. – Ч. 2. – С. 141–148.

6.     Губанов О. О. Акти органів судової влади як різновид актів застосування адміністративного законодавства / О. О. Губанов // Електронне наукове видання «Юридичний науковий електронний журнал». – 2014. – № 5. – С. 59–61 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.lsej.org.ua.

7.     Губанов О. О. Вимоги до правозастосовної діяльності як критерій її якості / О. О. Губанов // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». – 2014. – № 10-2. – Т. 1. – С. 145–147.

8.     Губанов О. О. Застосування як особлива форма реалізації норм адміністративного законодавства в Україні : загальнотеоретичний аспект / О. О. Губанов // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Право. – Ужгород, 2014. – Вип. 29. – С. 44–47.

9.     Губанов О. О. Теоретичні питання застосування адміністративного законодавства / О. О. Губанов // Державне регулювання суспільних відносин : розвиток законодавства та проблеми правозастосування : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 12–13 вересня 2014 року). – К. : Центр правових наукових досліджень, 2014. – С. 59–62.

10. Губанов О. О. Питання формулювання дефініції «джерельна база адміністративного права» та її складових / О. О. Губанов // Актуальні питання правової теорії та юридичної практики : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 12–13 вересня 2014 року). – Одеса : ГО «Причорноморська фундація права», 2014. – С. 66–69.

11. Губанов О. О. «Повноваження» та «компетенція» як складова поняття «застосування адміністративного законодавства» / О. О. Губанов // Пріоритетні напрями розвитку сучасної юридичної науки : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 19–20 вересня 2014 року). – Х. : Асоціація аспірантів-юристів, 2014. – С. 44–47.

12. Губанов О. О. Окремі питання формулювання дефініції поняття «акти застосування адміністративного законодавства» / О. О. Губанов // Розвиток державності та права в Україні : реалії та перспективи : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 26–27 вересня 2014 року). – Львів : Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2014. – С. 63–67.

13. Губанов О. О. Центральні органи виконавчої влади як суб’єкти застосування адміністративного законодавства / О. О. Губанов // Стан та перспективи розвитку юридичної науки : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 3–4 жовтня 2014 року). – Дніпропетровськ : ГО «Правовий світ», 2014. – С. 48–50.

14. Губанов О. О. Кабінет Міністрів України як суб’єкт застосування адміністративного законодавства / О. О. Губанов // Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації української держави : тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 3–4 жовтня 2014 року). – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – С. 151–153.

15. Губанов О. О. Центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом як суб’єкти застосування адміністративного законодавства / О. О. Губанов // Політико-правові реформи та становлення громадянського суспільства в Україні : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Херсон, 10–11 жовтня 2014 року). – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2014. – С. 98–102.

16. Губанов О. О. Складові поняття «адміністративне законодавство» як основні його характеристики / О. О. Губанов // Адміністративне право та процес України : пріоритетні напрями розвитку в умовах демократизації : матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції пам’яті д. ю. н., професора, заслуженого діяча науки і техніки України Л. В. Коваля (м. Запоріжжя, 6–7 березня 2015 року). – Запоріжжя : ЗНУ, 2015. – С. 21–25.

17. Губанов О.О. Правова доктрина як джерело право в межах романо-германської, англосаксонської та релігійно-традиційної правової сім'ї; порівняльна характеристика / О.О. Губанов // Науковий журнал ВНПЗ «Дніпропетровський гуманітарний університет» Право і суспільство - 2015 - Вип.6 - с. 9 - 15.

18. Губанов О.О. Правова доктрина як елемент правової системи Європейського союзу: її місце та зв'язок з іншими елементами / О.О. Губанов // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки» - 2015 - Вип. 4, т.1 - с. 24-29.

19. Губанов О.О. Проблемні питання нормативно-правового регулювання державної служби України у контексті адаптації законодавства України до законодавства ЄС та шляхи їх вирішення / О.О. Губанов // Актуальні питання реалізації нового Закону України «Про державну службу»: зб. матер. Всеукраїнського форуму вчених-адміністративістів; 21 квітня 2016 р. – Запоріжжя, 2016. – с. 50-51.

20. Губанов О.О. Процедура притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців в Україні та Німеччині: порівняльний аналіз / О.О. Губанов // Підприємництво, господарство і право. –2016. – № 10. – С. 97-101.

21. Губанов О.О. Підстави притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців України: проблеми правового регулювання / О.О. Губанов // Право і суспільство. –2016. – № 5. – С. 104-108.

22. Губанов О.О. Трансформація парадигми публічного управління в україні в контексті євроінтеграційних процесів // Сучасні виклики українського права в контексті європейської інтеграції: тези доповідей учасників постійно діючого наукового семінару [Текст] / За заг. ред. проф. Р.С. Мельника // Бюлетень № 2 (2) травень 2016 р. – Київ : Центр німецького права, Рада молодих вчених юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка, 2016. – С. 19-26. Режим доступу http://zdr.knu.ua/ua/zakhody/postiino-diiuchyi-naukovyi-seminar.

23. Губанов О.О. Дисциплінарна відповідальність публічних службовців України за корупційні правопорушення / О.О. Губанов // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». – 2016. – № 22. – С. 68–72.

24. Губанов О.О. Адміністративна відповідальність публічних службовців України за порушення вимог фінансового контролю / О.О. Губанов // Visegrad journal on human rights. – 2016. – № 4. – С. 17–21.

25. Губанов О.О. Класифікаційний розподіл адміністративних правопорушень, в яких спеціальним суб’єктом є публічні службовці / О.О. Губанов // Jurnalul juridic national: teorie şi practică. – 2016. – № 6. – С. 91–95.

26. Губанов О.О. Сучасний стан та перспективи адаптації законодавства України до законодавства ЄС у сфері юридичної відповідальності публічних службовців  / О.О. Губанов // Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право» ДВНЗ «Ужгородський національний університет». – Ужгород, 2016 - № 4, 2016. – С. 145-147 . [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pap.in.ua/4_2016/43.pdf

27. Губанова О.О. Суб’єкти юридичної відповідальності в контексті адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу / О.О. Губанов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки, 2016. - № 2.

28. Губанова О.О. «Принципи державного управління» sigma як основні напрямки реформування законодавства України у сфері юридичної відповідальності публічних службовців / О.О. Губанов // Eurasian academic research journal, 2016. - № 6. – С. 158-164.

29. Губанова О.О. Відповідальність юридичних осіб в контексті адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу / О.О. Губанов // Адміністративне право і процес: науково-практичний журнал / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ: Київський університет, 2016 - № 3(17)/2016. – С. 36-43.

30. Губанов О.О. Кримінальна відповідальність публічних службовців в Україні та Франції: порівняльно-правове дослідження / О.О. Губанов // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. –2016. – № 5. – С. 56–61.

31. Губанов О.О. Види та нормативно-правове регулювання юридичної відповідальності публічних службовців у країнах ЄС / О.О. Губанов // Visegrad journal on humanrights. – 2016. – № 5. – С. 25–29.

32. Губанов О.О. Відповідальність державних службовців як основна характеристика, яка притаманна державній службі в європейському адміністративному просторі, як сфера модернізації української державної служби / О.О. Губанов // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – 2016. –№ 5. – С. 87–94.

33. Губанов О.О. Соціальне значення позитивної юридичної відповідальності публічних службовців у країнах ЄС / О.О. Губанов // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2016. – № 41. – С. 56–60.

34. Губанов О.О. Принципи юридичної відповідальності публічних службовців у країнах ЄС / О.О. Губанов // Прикарпатський юридичний вісник. – 2016. – № 5. – С. 89–93.

КОНТАКТИ

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

6301 Останнє редагування 10 квіт. 14:13 |

Коментарі