HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Список наукових публікацій к.ю.н., доц. Грабовської О.О.

(2 )
 1. Грабовська О. Правові аспекти усиновлення дітей, позбавлених батьківського піклування / О. Грабовська // Економіка, фінанси, право. – 2001. – № 9. – С. 17-22.
 2. Грабовська О. О. Деякі проблемні питання щодо усиновлення / О. О. Грабовська // Наукові записки. Серія "Право". – Острог: Нац. ун-т "Острозька Акад." / Острозька академія, 2002. – С. 167-175.
 3. Грабовська О. Особливості порушення справ про усиновлення дітей іноземними громадянами / О. Грабовська // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали IХ регіон. наук.-практ. конф. (13-14 лютого 2003 року). – Л.: ЛДУ / Львівський національний університет ім. І. Франка, Юрид. фак-т, 2003. – С. 260-262.
 4. Грабовська О.О. Застосування іноземного законодавства при вирішенні справ про усиновлення дітей іноземними громадянами / О.О. Грабовська // Адвокат. – 2004. – № 4. – С. 11-14.
 5. Грабовська О.О. Таємниця усиновлення: процесуальні питання / О.О.Грабовська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – Київ, 2004. – С. 177-179.
 6. Грабовська О.О. Особливості судочинства в справах про усиновлення (удочеріння) іноземними громадянами дітей, які проживають на території України: Автореф. дис... канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 / О.О.Грабовська; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 2005. – 19 с.
 7. Грабовська О. О. Особливості судочинства в справах про усиновлення (удочеріння) іноземними громадянами дітей, які проживають на території України: дис... канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 / О. О. Грабовська; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2005. – 209 с.
 8. Грабовська О. Проблеми участі прокурора в справах про усиновлення дітей іноземними громадянами / О. Грабовська // Наукові правничі школи Київського університету: Матеріали міжнар. наук. конф., Київ, 12 жовт. 2005 р. – К.: ВПЦ "Київський ун-т", 2006. – С. 174-177
 9. Грабовська О. О. Судочинство у справах про усиновлення дітей іноземними громадянами: монографія / О. О. Грабовська. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2006. – 148 с.
 10. Грабовська О. О.Навчально-методичний комплекс з курсу «Цивільне процесуальне право України» для студентів заочної форми навчання юридичного факультету / О.О.Грабовська. – К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2008. – 42 c.
 11. Грабовська О. О.Навчально-методичний комплекс з спецкурсу «Порівняльне цивільне процесуальне право» для студентів магістратури юридичного факультету / О.О.Грабовська, Ю. Д. Притика, Л. К. Радзієвська. – К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2008. – 24 с.
 12. Грабовська О.О. Правосуб’єктність органів опіки та піклування в процедурі усиновлення / О.О.Грабовська // Держава і право: збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – 2009. – Випуск 45. – С. 291-296.
 13. Грабовська О.О. Теоретичні аспекти визначення функції прокуратури та мети участі прокурора у цивільному судочинстві / О.О.Грабовська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2009. – Випуск 81. – С. 171-173.
 14. Грабовська О.О. Провадження у справі до судового розгляду: проблеми теорії та судової практики / О.О.Грабовська // Держава і право: збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – 2009. – Випуск 46. – С. 311-315.
 15. Грабовська О.О. Форми участі прокурора у цивільному судочинстві України: проблеми теорії та законодавчого регулювання / О.О.Грабовська // Вісник Академії праці і соціальних відносин. – 2010. – № 1 (53). – С. 17-21.
 16. Грабовська О.О. Співвідношення інституту представництва у цивільному процесі з представництвом прокурором інтересів фізичних, юридичних осіб, а також інтересів держави у цивільному процесі / О.О.Грабовська // Судова апеляція. – 2010. – № 1 (18). – С. 54-57.
 17. Грабовська О.О. Цивільне право України: загальна частина: підручник / С.М. Бервено та ін.; за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнецової, Р. А. Майданика ; М-во освіти і науки України, КНУТШ. – 3-є вид., перероб. і доп. – Київ: Юрінком Інтер, 2010. – 1176 с.
 18. Грабовська О. О. Про необхідність доповнення ЦПК України нормами, які регламентують розгляд судами справ про повернення дитини, яка не досягла шістнадцяти років (відповідно до Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей / О.О.Грабовська, C. Я. Фурса, Н. О. Кіреєва // Нотаріат. Адвокатура. Суд. – 2010. – № 6. – С. 3.
 19. Грабовська О. О. До питання про зміст прокурорського представництва у цивільному судочинстві / О.О.Грабовська // Збірник наукових праць другої міжнародної науково – практичної конференції «Проблеми процесуальної науки: історія і сучасність» (м. Київ, 25-26 листопада 2010 р.). – К., 2010. – С. 26.
 20. Грабовська О. О. Проблеми забезпечення позову у цивільному судочинстві / О.О. Грабовська, О.С. Захарова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2011. – № 88. – С. 14-16.
 21. Грабовська О.О. Проблеми реалізації змагальних прав у цивільному судочинстві / О.О.Грабовська // Судова апеляція. – 2011. – № 4. – С. 93-98.
 22. Грабовська О.О. Доказування в цивільному та кримінальному процесі: порівняльний аспект / О.О.Грабовська // Матеріали круглого столу «Захист прав і свобод учасників кримінального процесу в контексті прийняття нового Кримінально-процесуального кодексу України» (Запоріжжя, 14 грудня 2011 р.). – Запоріжжя, 2011. – С. 73-75.
 23. Грабовська О.О. Місце доказування у системі цивільного процесуального права / О.О.Грабовська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2011. – № 89. – С. 13-15.
 24. Грабовська О.О. Змагальна модель цивільного судочинства: поняття та юридична природа / О.О.Грабовська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2012. – № 90. – С. 54-58.
 25. Грабовская О. А. Реформирование гражданского процесуального законодательства Украины в сфере доказывания / О. А. Грабовская // Научные труды. Российская академия юридических наук. – 2012. – Выпуск 12. – Том 2 . – С. 66-71.
 26. Грабовська О. О. Доцільність розширення змагальних засад у цивільному процесуальному законодавстві України / О. О. Грабовська // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Права людини: проблеми забезпечення, реалізації та захисту»: у 4-х частинах (24 лютого 2012 р., м. Запоріжжя). – З.: «Істина», 2012. – Ч. 3. – С. 21-24.
 27. Грабовська О.О. Змагальні права у цивільному процесі: проблеми законодавчого регулювання та реалізації / О.О. Грабовська // Вісник Запорізького юридичного Інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 2. – С. 144-149.
 28. Грабовська О.О. Юридична природа змагальної моделі цивільного судочинства: проблемні аспекти / О.О. Грабовська // Вісник Запорізького юридичного Інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 3. – С. 156-163.
 29. Грабовська О.О. Програма курсу «Цивільний процес України» для студентів спеціальності 6.030401 «Правознавство» освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр права» / О.О. Грабовська, Н. О. Кіреєва, О. С. Захарова. – К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2012. – 65 с.
 30. Грабовська О.О. Робоча навчальна програма «Порівняльний цивільний процес» для студентів спеціальності 6.030401 «Правознавство» освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр права» / О.О. Грабовська. – К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2012. – 59 с.
 31. Грабовская О. А. Доказывание в гражданском процессе Украины: роль суда / О. А.Грабовская // Российская академия юридических наук. – 2013. – Выпуск 13, Том 2. – С. 371-374.
 32. Грабовська О.О. Особливості законодавчого регулювання процесуального порядку отримання доказів, проведення інших процесуальних дій, пов’язаних із доказуванням, на території інших держав / О.О. Грабовська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2013. – № 2 (96). – С. 44-47.
 33. Грабовська О. О.Позовне, наказне та окреме провадження у цивільному процесі України. Практикум: навч. посібник для студ. юрид. спец. вищих навч. закладів / Ю.Д. Притика, Н.В. Василина, О.О.Грабовськата ін.; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. Притики Ю.Д.; відповід. ред. Ізарова І.О. – К.: ВД «Дакор», 2014. – 208 с.
 34. Грабовська О.О. Застосування положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у цивільному процесі України / О.О. Грабовська // Юридична Україна. – 2014. – № 8 (140). – С. 64-69.
 35. Грабовська О. Роль принципу рівності в процесі доказування у цивільних справах / О.О. Грабовська // Судова апеляція.– . – С. 83-91.
 36. Грабовська О. О. Специфіка дії принципу безпосередності в доказуванні у цивільних справах / О. О. Грабовська // Форум права. – 2014. – № 3. – С. 82-87: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2014_3_XX. pdf.
 37. Грабовська О.О. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: значення та специфіка застосування у цивільному процесі України / О. О. Грабовська // Пам’яті професора П.П. Заворотька. Актуальні проблеми правової науки: збірник статей / кол. авт.; за аг. ред. Н.П. Шишкової; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К.: Прецедент, 2014. – С. 162-170.
 38. Грабовська О. О. Особливості реалізації принципу безпосередності в процесі доказування у цивільних справах / О. О. Грабовська // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Європейські стандарти захисту прав у цивільному судочинстві: випробування часом» (26 вересня 2014 р., Київ). – К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2014. – С. 44-48.
 39. Грабовська О.О. Правове регулювання міждержавної правової допомоги в сфері доказування у цивільних справах / О. О. Грабовська // Цивільне законодавство: система, міжгалузеві зв’язки, шляхи вдосконалення. Матеріали міжнародного цивілістичного форуму (25-26 квітня 2013 р., м. Київ). – К.: ТОВ «Білоцерківдрук», 2014. – С. 340-342.
 40. Грабовська О.О. Зміст доказування у цивільному процесі України: аналіз висновків та суджень / О. О. Грабовська // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання», (14-15 листопада 2014 р., м. Острог). – Острог: Видавництво Національного університету « Острозька академія», 2014. – С. 123-124.
 41.  Грабовська О. О. Зміст предмета доказування у цивільному процесі / О. О. Грабовська // «Jurnalul juridicnational: teories i practica» S.R.L. (Национальный юридический журнал: теорія и практика» О.О.О. (Молдова). – 2015. – № 3 (13). – С. 38-41.
 42. Грабовська О.О. Місце і значення фактів матеріально-правового характеру в складі фактів предмета доказування в цивільному процесі / О. О. Грабовська // «Jurnalul juridicnational: teories i practica» S.R.L. (Национальный юридический журнал: теорія и практика» О.О.О. (Молдова). – 2015. – № 4 (14). – С. 54-58. 
 43. Грабовська О. О. Факти процесуально-правового характеру в складі фактів предмета доказування у цивільному процесі / О. О. Грабовська // «Jurnalul juridicnational: teories i practica» S.R.L. (Национальный юридический журнал: теорія и практика» О.О.О. (Молдова). – 2015. – № 5 (15). – С. 41-45.
9826 Останнє редагування 12 лист. 18:02 |

Коментарі