HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Мовно-термінологічні проблеми сучасного законодавства Рекомендовані

(0 )

Мовно-термінологічні проблеми у сучасному законодавстві

 

 

Дні науки Національного університету «Києво-Могилянська академія» на факультеті правничих наук. 2012-2013: тези наукових доповідей та повідомлень на конференції 5 грудня 2012 року та круглих столах 24 та 29 січня 2013 року. – К. : Національний університет «Києво-Могилянська академія», 2013. 

ЗМІСТ

Частина 1

 

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції

«Мовно-термінологічні проблеми сучасного законодавства»

(5 грудня 2012 року, м. Київ, НаУКМА)

 

Артикуца Н. В. Лінгвістичний інструментарій законотворчості

3

Бабич К. О.Неузгодженість термінів «господарська діяльність» та «підприємницька діяльність» у законодавчих актах України

7

Базікало М. А.Юрислінгвістичні спостереження над текстом Податкового кодексу України

11

Баран Беата. Термінологічні проблеми в законодавстві Республіки Польща (на матеріалі термінів трудового права)

17

Баулін О. В.Юрисдикція як правова категорія і проблеми з її вживанням у мові нового КПК України

21

Бойко А. О.Юридична термінологія рішень Європейського Суду з прав людини: проблеми перекладу та тлумачення

24

Воробцова Ю. О. Лінгвістична експертиза законопроектів: доцільність впровадження в Україні

29

Гінзбург М. Д. Як складати юридичні акти з погляду ґендерної рівності?

33

Гулеватий Ю. Ю.Законодавчі дефініції: вимоги та недоліки

39

Данилюк О. В.Деякі типові помилки вживання займенників у нормативно-правових актах

44

Дехтяренко О. Ю.Зауваження щодо тексту законопроекту «Про заборону спрямованої на дітей пропаганди гомосексуалізму»

49

Доценко О. Л. Традиції українського термінознавства в сучасному законотворчому процесі

52

Дуцяк І. З.Аналіз законодавчих дефініцій ключових понять терміносистеми «культура»

55

Іванова А. Ю.Проблеми нормативного визначення переліку регіональних мов або мов меншин в Україні

59

Ільчук Т. В. Чи потрібна «шикана» в цивільному праві?

61

Каленюк О. М.

5

Архаїзми чи неоцінена спадщина: до проблеми використання історичного досвіду термінологічних напрацювань галицьких правників

65

Кліванська А. О.Закон України «Про правила етичної поведінки» крізь призму юрислінгвістичних вимог

68

Коваленко Т. О.Надмірна конкретизація та невиправдана деталізація як різновиди юридичних дефектів земельно-правового регулювання

72

Колос Ю. В.Пропозиції щодо вдосконалення тексту Закону України «Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою»

75

Косоног О. А.Десять зауважень до нового Закону України «Про зайнятість населення»

Костецький М. Ю.Проценти та відсотки: мовно-правове розмежування

87

Красницька А. В.Лінгвістичні засоби законодавчої техніки

89

Краснова В. О. Порушення принципу єдності термінології в законодавчих актах

92

Куляс П. П.Класифікації помилок професійного мовлення

96

Луньо П. Є.Порушення мовної норми в сучасній лексикографії конституційного права

100

Марковський В. Я.Мовно-термінологічні проблеми мовного законодавства Другої Речі Посполитої

106

Марунич І. І., Проценко Г. П.До проблеми законодавчих дефініцій

110

Мацкевич О. О.Термінологічні проблеми українського законодавства у сфері засобів масової інформації

113

Медведєва О. Є.Росіянізми в українському законодавстві

116

Мельник М. О.Лінгвістичні девіації у тексті Податкового кодексу України

119

Міщенко В. В. Юридико-технічні проблеми Податкового кодексу України

124

Паліюк В. П.Якісний рівень закону як ознака правових гарантій захисту прав людини

127

Пришпетлива І. О.Мовно-правовий аналіз Проекту Закону України «Про охорону зелених насаджень в містах та інших населених пунктах»

130

Прус Л. В. Аберації в мові нормативно-правових актів

137

Рибчановська Я. А.Закон України «Про волонтерську діяльність»: чергова декларація чи шлях до розвитку?

138

Рязанцева О. М.Оновлення інформаційного законодавства: прорахунки та недоліки (на матеріалі Законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про захист персональних даних»)

144

Семененко Л. Л.До питання мовностилістичного аналізу чинного Закону України «Про міліцію»

149

Славова Н. О.Сучасний стан правотворчої техніки в сфері фінансового регулювання

152

Тимофеєва А. В.Вимоги законодавства щодо стилю та лексики нормативно-правових актів в Україні, Російській Федерації та Чеській Республіці

155

Усенко І. Б.Правовий статус мов у закопроектних роботах 2012 року

160

Черевко М. В.Явище лакунарності в юридичній термінології

162

Черненко З. С.Термінологічні проблеми сучасного медичного права та законодавства

168

Шаблій О. А.Відтворення назв адміністративно-територіальних одиниць Федеративної Республіки Німеччина в українському юридичному перекладі

171

Шлоер Бернгард . Кваліфікація формулювань, якими в українському законодавстві встановлюють уповноваження до застосування «адміністративного розсуду»

175

Шовак П. І.Проблеми вдосконалення термінології у галузі екологічного права

181

Ющенко С. С.Мовна недосконалість Закону України «Про вибори народних депутатів України» та її наслідки для роботи дільничних виборчих комісій

185

Якобчук Л. С.Лінгвістичні помилки в тексті законопроекту «Про козацтво та козацькі організації в Україні»

189

Частина 2

Матеріали науково-практичного круглого столу

«Теоретичні та практичні проблеми приватного права»

(24 січня 2013 року, м. Київ, НаУКМА).

Білик Л. Д. Правова природа судового збору як елементу доступності правосуддя

192

Білоус О. С. Засоби правового захисту у зв’язку із невиконанням договору відповідно до принципів унідруа

195

Дзера І. О. Деякі аспекти недійсності правочинів

198

Карнаух Т. М. Додаткові засоби захисту інтересів кредиторів від дій недобросовісних боржників у країнах англосаксонського права

201

Кисельова Т. С. Особливості соціо-правового підходу до дослідження правових явищ

204

Колінчук Х. Г. Захист прав добросовісної сторони договору, що був укладений одним із подружжя без згоди другого

207

Стефанчук Р. О. «Конституційність» цивільного законодавства vs. «цивілістичність» конституції України

210

Посполітак В. В. Проблемні питання недійсності правочинів при виведенні неплатоспроможних банків з ринку банківських послуг

214

Ханик-Посполітак Р. Ю. Фахівець у галузі права як суб’єкт цивільних процесуальних правовідносин

217

Частина 3

 

Матеріали науково-практичного круглого столу «Кримінальне провадження в Україні: кримінально-правові та процесуальні аспекти»

(29 січня 2013 р., м. Київ, НаУКМА)

Акуліна А. Р. Відеокнферзв'язок у новому КПК

219

Босак О. О. Дотримання розумних строків при доказуванні шахрайства на об’єктах залізничного транспорту

220

Вартилецька І. А.Однозначність та чіткість лексики кримінально-правових норм – запорука постановлення судами законних і обґрунтованих вироків

222

Галаган В. І. Окремі позитивні риси і недоліки чинного КПК України

224

Долинна А. А. Повноваження прокурора на стадії досудового розслідування

227

Думський А. В. Особливості здійснення досудового розслідування у провадженнях щодо застосування примусових заходів медичного характеру

230

Дячук С. І. Підготовче провадження у суді першої інстанції

232

Єрьоменко Г. М. Етапи реалізації обвинувачення у кримінальному провадженні

235

Калачова О. М. Підстави відмови у видачі особи, яка вчинила кримінальне правопорушення

237

Кальний І. О. Оцінка доказів в новому КПК України

238

Козак О. В. Отримання зразків для експертизи: порівняльний аналіз за КПК України 2012 року та 1960 року

240

Лисюк А. С. Проблемні питання забезпечення засади кримінального судочинства «невтручання у приватне життя»

242

Ляш А. О. Закриття кримінального провадження за новим КПК України: деякі дискусійні питання

245

Мазур О. С. Права підозрюваного за новим КПК України

247

Малець О. Ю. Єдиний реєстр досудових розслідувань як новела кримінального провадження в Україні

249

Наголова І. Ю. Ґенеза встановлення події кримінального правопорушення у кримінальному провадженні

252

Науменко А. В. Особливості кримінального провадження щодо неповнолітніх

254

Неділько В. Г. Повноваження прокурора під час проведення досудового розслідування

257

Покас І. В. Особливості вживання юридичних термінів в україномовних правових текстах

260

Регейло О. А. Особи, які можуть бути захисниками підозрюваного, обвинуваченого

262

ТалькоВ.В. Помилка в КПК України щодо повідомлення особі про підозру

265

 

 

9865 Останнє редагування 05 серп. 12:49 |

Коментарі