Підготовка здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі/ад’юнктурі відбувається за індивідуальним планом роботи аспіранта, який складається з двох складових:

  • Індивідуальний навчальний план аспіранта, який повинен містити перелік дисциплін за вибором аспіранта в обсязі, що становить не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС.

Аспірант має право змінювати свій індивідуальний навчальний план за погодженням із своїм науковим керівником у встановленому порядку.

Усі аспіранти незалежно від форми навчання зобов’язані відвідувати аудиторні заняття і проходити всі форми поточного та підсумкового контролю, передбачені індивідуальним навчальним планом аспіранта та освітньо-науковою програмою аспірантури університету.

Обов’язковою умовою допуску до захисту є успішне виконання аспірантом його індивідуального навчального плану. 

  • Індивідуальний план наукової роботи аспіранта, який повинен містити чітке планування проведення власного наукового дослідження під керівництвом наукового керівника, оприлюднення його у відповідних публікаціях, оформлення його результатів у вигляді дисертації та захист наукових досягнень в термін підготовки в аспірантурі.

Індивідуальний план наукової роботи погоджується аспірантом з його науковим керівником та затверджується Вченою радою юридичного факультету  протягом двох місяців з дня зарахування до аспірантури/ад’юнктури.

Індивідуальний план наукової роботи є обов’язковим до виконання аспірантом і використовується для оцінювання успішності запланованої наукової роботи.

Порушення строків виконання індивідуального плану наукової роботи без поважних причин, передбачених законодавством, може бути підставою для ухвалення Вченою радою вищого навчального закладу рішення про відрахування аспіранта.

Індивідуальний план роботи аспіранта зберігається в особовій справі у Відділі аспірантури та докторантури юридичного факультету (ауд. 140).
Зразок індивідуального плану роботи аспіранта 

Тема дисертаційного дослідження затверджується Вченою радою юридичного факультету протягом 2-х місяців після зарахування аспірантів до аспірантури. Затвердженню теми дисертації на Вченій раді юридичного факультету передує її обговорення та затвердження на засіданні випускаючої кафедри на підставі «Обґрунтування теми дисертаційної роботи аспіранта», що готується аспірантом.

За умови затвердження теми дисертаційного дослідження на Вченій раді Витяг з протоколу Вченої ради юридичного факультету зберігається на кафедрі та в особовій справі аспіранта у Відділі аспірантури та докторантури. 

Проведення науково-дослідницької роботи за темою дослідження це:

  • Проведення наукових досліджень за темою дисертації.
  • Підготовка дисертації доктора філософії.
  • Основні наукові результати дисертації повинні бути висвітлені не менше ніж у 3-х наукових публікаціях, які розкривають основний зміст дисертації(відповідно до Постанови КМУ від 6 березня 2019 р. № 167 «Про порядок проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії»):
  1. не менше 1-ї статті у періодичних наукових виданнях інших держав, які входять до Організації економічного співробітництва та розвитку та/або Європейського Союзу, з наукового напряму, за яким підготовлено дисертацію здобувача;
  2. статті у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України (замість однієї статті може бути зараховано монографію або розділ монографії, опублікованої у співавторстві);
  3. наукова публікація у виданні, віднесеному до першого – третього квартилів (Q 1 – Q 3) відповідно до класифікації SCImago Journal and Country Rank або Journal Citation Reports, прирівнюється до 2-х публікацій, які зараховуються відповідно до абзацу першого цього пункту.
  • Апробація результатів дисертаційного дослідження доктора філософії: участь у роботі міжнародних та вітчизняних наукових конференцій.
  • Стажування /за необхідності/ у провідних закордонних та вітчизняних університетах (наукових установах).
Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-31-34
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net
Приймальна комісія (консультаційний центр)
(044) 481-45-88