HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Tuesday, 04 June 2013 14:07

Програма додаткового вступного випробування для вступників ОР Магістр спеціальності 081 «Право», які здійснюють вступ на базі ОС Бакалавр ( ОС Магістр чи ОКР Спеціаліст), отриманого за іншою спеціальністю

Rate this item
(35 votes)

Затверджено Вченою радою юридичного факультету
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Протокол №6 від 17 грудня 2018

 

Програма додаткового вступного випробування для вступників ОР Магістр спеціальності 081 «Право», які здійснюють вступ на базі ОС Бакалавр ( ОС Магістр чи ОКР Спеціаліст), отриманого за іншою спеціальністю

 

Аграрне право

Загальна частина

Законодавчі основи аграрного права України. Поняття та предмет аграрного права України. Функції аграрного права. Принципи аграрного права України. Методи в аграрному праві України. Система і структура аграрного права України. Співвідношення та взаємодія аграрного права з іншими галузями правової системи України. Поняття, особливості та види джерел аграрного права України. Конституція України як джерело аграрного права України. Закони України та постанови Верховної Ради України як джерела аграрного права України. Міжнародні договори та міждержавні угоди як джерела аграрного права України. Укази Президента України у системі джерел аграрного права України. Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України та інших органів виконавчої влади як джерела аграрного права України. Рішення Конституційного Суду України як джерела аграрного права України. Акти органів судової влади з питань застосування законодавства у сфері регулювання аграрних відносин в системі джерел аграрного права України. Характеристика, види і юридична природа локальних нормативно-правових актів як джерел аграрного права України. Поняття та види прав, свобод і обов’язків у аграрному праві України. Конституційні права, свободи особи у аграрному праві України. Законодавче забезпечення прав, свобод і обов’язків у аграрному праві України. Юридична природа обов’язків особи в аграрному праві України. Юридичні гарантії здійснення суб’єктивних прав, свобод та виконання обов’язків особи у сфері сільського господарства та агропромислового комплексу. Поняття, загальні та особливі ознаки аграрних правовідносин в Україні. Об’єкти аграрних правовідносин. Суб’єкти аграрних правовідносин. Зміст аграрних правовідносин. Класифікація аграрних правовідносин у теорії аграрного права України. Підстави виникнення, зміни і припинення аграрних правовідносин. Конституційні основи та законодавче забезпечення використання землі та інших природних ресурсів у виробництві сільськогосподарської продукції. Права та обов'язки суб'єктів аграрного виробництва щодо використання земель сільськогосподарського призначення, їх збереження та підвищення родючості. Право на загальне і спеціальне природокористування у виробництві сільськогосподарської продукції. Використання землі та інших природних ресурсів у виробництві сільськогосподарської продукції на праві приватної, державної і комунальної власності. Використання землі та інших природних ресурсів на праві оренди для виробництва сільськогосподарської продукції. Особливості використання земель сільськогосподарського призначення на праві постійного користування для виробництва сільськогосподарської продукції. Особливості використання землі на праві користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб. Особливості використання розпайованих земель сільськогосподарського призначення. Правова охорона земель як об'єкта природного середовища у процесі сільськогосподарського виробництва. Система органів державної влади в інституційно-функціональному регулюванні аграрних відносин в Україні. Правові   засади, форми, межі, способи участі органів державної влади та місцевого самоврядування у регулюванні аграрних відносин в Україні. Загальна характеристика функцій органів державної влади та місцевого самоврядування у сфері регулювання аграрних відносин в Україні. Функції і повноваження Верховної Ради України у сфері регулювання аграрних відносин. Функції і повноваження органів виконавчої влади у сфері регулювання аграрних відносин. Юрисдикція органів судової влади у забезпеченні регулювання аграрних відносин в Україні. Юрисдикція органів місцевого самоврядування у регулюванні аграрних відносин в Україні. Аграрна політика і аграрна реформа України та роль аграрного права у їх реалізації. Особливості правового регулювання сільськогосподарського перепису. Закон України «Про сільськогосподарський перепис». Правові форми державної підтримки суб’єктів господарювання у сфері виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції. Закон України «Про державну підтримку сільського господарства України». Правове забезпечення продовольчої безпеки України. Поняття та види аграрних правопорушень у системі юридичної відповідальності. Підстави, умови і форми цивільно-правової відповідальності за аграрні правопорушення. Підстави, умови і форми матеріальної відповідальності за аграрні правопорушення. Підстави, умови, форми дисциплінарної відповідальності за аграрні правопорушення. Особливості застосування адміністративно-правової відповідальності за аграрні правопорушення. Особливості застосування кримінально-правової відповідальності за аграрні правопорушення. Наукові підходи до аграрно-правової відповідальності.

 

Особлива частина

Поняття та види суб’єктів господарювання у сфері виробництва сільськогосподарської продукції. Правосуб'єктність аграрних підприємств кооперативного і корпоративного типів. Правове становище фермерських господарств. Особливості правового становища сімейних фермерських господарств. Правове становище сільськогосподарських кооперативів. Правове становище колективних сільськогосподарських підприємств. Особливості правового становища приватних сільськогосподарських підприємств. Особливості правового становища господарських товариств у сільському господарстві. Особливості правового становища державних та комунальних сільськогосподарських підприємств. Особливості правового становища об'єднань у сільському господарстві. Правове становище підсобних сільських господарств промислових підприємств. Особливості правового регулювання банкрутства сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств. Загальна характеристика внутрішніх аграрних відносин членства та участі у правовому становищі суб’єктів господарювання у сфері виробництва сільськогосподарської продукції. Правовий статус засновників, учасників та членів сільськогосподарських підприємств. Поняття права членства у сільськогосподарському підприємстві кооперативного типу. Поняття і умови виникнення членських правовідносин. Особливості правового статусу засновників і членів колективних сільськогосподарських підприємств. Правовий статус засновників і членів сільськогосподарського кооперативу. Правовий статус засновників і членів фермерських господарств.

Поняття і особливості права засновництва та участі в аграрних підприємствах корпоративного типу. Особливості правового статусу засновників та учасників господарських товариств у сільському господарстві України. Правові засади та порядок здійснення самоврядування в сільськогосподарських підприємствах корпоративного типу. Правові засади та порядок здійснення самоврядування в сільськогосподарських підприємствах кооперативного типу. Правові засади і порядок здійснення внутрішнього управління державними та комунальними сільськогосподарськими підприємствами. Правові засади та особливості внутрішнього управління фермерським господарством. Особливості правового регулювання внутрішнього управління об’єднаннями у сільському господарстві. Поняття, види та загальна характеристика внутрішніх трудових і соціальних відносин у сільськогосподарських підприємствах. Поняття організації і дисципліни праці в сільськогосподарських підприємствах та особливості правового регулювання. Правове регулювання внутрішнього розпорядку. Додержання трудової дисципліни праці в сільськогосподарському підприємстві. Юридичні гарантії забезпечення трудової дисципліни. Поняття і особливості оплати праці в сільськогосподарських підприємствах та їх правове регулювання. Особливості правового регулювання праці членів сільськогосподарських підприємств. Особливості правового регулювання праці у сільськогосподарських підприємствах корпоративного типу. Правове регулювання праці у фермерських господарствах. Особливості правової охорони життя та здоров’я працівників сільського господарства. Особливості правового регулювання соціального забезпечення членів сільськогосподарських підприємств. Загальна характеристика правового режиму майна суб’єктів господарювання у сфері виробництва сільськогосподарської продукції. Правовий режим майна колективних сільськогосподарських підприємств до і після реформування аграрного сектора економіки. Правове регулювання паювання майна колективних сільськогосподарських підприємств. Правовий режим майна радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств до і після реформування аграрного сектора економіки. Правовий режим майна фермерських господарств. Правовий режим майна сільськогосподарських кооперативів. Правовий режим майна сільськогосподарських підприємств корпоративного типу. Правовий режим майна міжгосподарських підприємств та об’єднань у сільському господарстві. Юридичний захист майнових прав суб’єктів внутрішніх аграрних майнових відносин у сільськогосподарських підприємствах. Поняття особистого селянського господарства за законодавством України. Право на ведення особистого селянського господарства та його здійснення. Правові форми використання земельних ділянок для особистого селянського господарства. Правові форми використання майна для особистого селянського господарства. Особливості правового регулювання праці та соціального захисту в особистих селянських господарствах. Поняття та сутність господарської діяльності суб'єктів аграрного підприємництва, особливості її правового регулювання. Правове регулювання відносин у сфері насінництва та розсадництва. Законодавче регулювання охорони прав на сорти рослин. Правове регулювання внутрішніх і зовнішніх відносин у сфері виробництва та реалізації зерна. Правове регулювання виноградарства та виноробства в Україні. Правове забезпечення організації і здійснення племінної справи у сільському господарстві. Правове забезпечення організації і здійснення ветеринарної справи в сільському господарстві України. Правове регулювання відносин у сфері організації та виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції бджільництва. Правове регулювання відносин у сфері виробництва і реалізації молока та молочних продуктів суб’єктами господарської діяльності у сільському господарстві. Правове регулювання відносин у сфері виробництва та реалізації продукції рибництва та рибальства в Україні. Правове забезпечення безпечності та якості сільськогосподарської продукції. Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів». Закон України «Про пестициди і агрохімікати». Правове регулювання органічного сільськогосподарського виробництва. Закон України «Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції». Особливості правового регулювання виробництва сільськогосподарської продукції для дитячого харчування. Правове забезпечення біобезпеки при використанні генетично-модифікованих організмів у процесі сільськогосподарського виробництва. Правове регулювання підсобних виробництв і промислів у сільськогосподарських підприємствах. Поняття та види аграрно-договірних зобов’язань з виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції. Правові форми реалізації сільськогосподарської продукції. Правове регулювання біржового сільськогосподарського ринку. Біржові угоди з сільськогосподарською продукцією. Аграрні розписки. Оптові ринки сільськогосподарської продукції. Договірне регулювання відносин у сфері заставної закупівлі зерна. Договірне регулювання відносин у сфері складського зберігання зерна. Договірне регулювання відносин у сфері закупівлі зерна до інтервенційного фонду. Договірно-правове регулювання реалізації олійних культур. Договірні відносини у сфері виробництва і реалізації цукру. Договірне регулювання відносин у сфері матеріально-технічного забезпечення суб’єктів господарської діяльності у сільському господарстві. Договірне регулювання відносин у сфері виробничо-технічного обслуговування суб’єктів господарювання у сільському господарстві. Договірне регулювання відносин у сфері кредитування суб’єктів господарської діяльності у сільському господарстві. Правове регулювання аграрних розписок. Договірне регулювання відносин у сфері страхування виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції суб’єктами аграрного підприємництва. Закон України «Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою». Договірне регулювання лізингових відносин у сфері виробництва сільськогосподарської продукції. Договірне регулювання відносин у сфері використання науково-технічної продукції у сільському господарстві. Договірне регулювання відносин у сфері надання дорадчих послуг суб’єктам аграрного підприємництва. Закон України «Про сільськогосподарську дорадчу діяльність». Загальні засади правового регулювання оподаткування господарської діяльності у сільському господарстві. Правове регулювання спрощеної системи оподаткування сільськогосподарських товаровиробників. Особливості правового регулювання податку на прибуток сільськогосподарських підприємств. Правове регулювання інших податкових платежів у сільському господарстві України (податок на доходи фізичних осіб, зайнятих в сільському господарстві, податок на майно сільськогосподарського призначення тощо). Правові засади списання та реструктуризації боргів сільськогосподарських підприємств. Юридична природа соціального розвитку села. Закон України «Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві» та інші нормативно-правові акти у сфері соціального розвитку села. Правове регулювання житлового будівництва у сільській місцевості. Правове регулювання шляхового будівництва у сільській місцевості. Правове забезпечення культурно-побутового та спортивно-оздоровчого обслуговування жителів села. Правове забезпечення наукових досліджень та підготовки кадрів для села. Правове забезпечення розвитку відокремлених фермерських садиб у складі сільської поселенської мережі.

Адвокатура. Нотаріат. Виконавчий процес

Поняття адвокатури. Роль адвокатури в сучасному суспільстві. Адвокатура і держава. Правова основа діяльності адвокатури України. Загальна характеристика Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Історія інституту адвокатури в Україні. Принципи здійснення адвокатської діяльності. Міжнародні стандарти діяльності адвокатури. Поняття «адвокат». Організаційно-правові форми діяльності адвокатури. Структура органів адвокатського самоврядування. Основні принципи адвокатської етики. Адвокат в різних юрисдикційних процесах. Адвокат в Європейському Суді з прав людини. Поняття й ознаки адвокатської діяльності. Види адвокатської діяльності. Професійні права та обов’язки адвоката. Гарантії адвокатської діяльності. Порядок підвищення кваліфікації адвокатів України. Набуття права на заняття адвокатською діяльністю. Вимоги до особи, яка виявила бажання стати адвокатом. Загальні умови дисциплінарної відповідальності адвоката. Підстави для притягнення адвоката до дисциплінарної̈ відповідальності. Види дисциплінарних стягнень, строк застосування дисциплінарних стягнень до адвоката.

Поняття нотаріату в Україні та система нотаріальних органів. Принципи діяльності і організації нотаріальних органів в Україні та правові гарантії їх реалізації. Вимоги, що ставляться до посади нотаріуса. Помічник нотаріуса. Присяга нотаріуса, її значення. Права та обов’язки нотаріуса. Організація та діяльність Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату. Порядок видачі свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю та підстави його анулювання. Організація роботи державних нотаріальних контор. Відповідальність державного нотаріуса. Організаційні питання діяльності приватних нотаріусів. Поняття та види компетенції нотаріальних органів. Поняття та значення предметної компетенції нотаріуса. Нотаріальні дії, що вчиняються приватними нотаріусами і в державних нотаріальних конторах. Нотаріальні дії, що вчиняються в державних нотаріальних архівах. Нотаріальні дії, що вчиняються посадовими особами органів місцевого самоврядування. Компетенція консульських установ щодо вчинення нотаріальних дій. Повноваження нотаріусів у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Наукові класифікації нотаріальних проваджень. Поняття та значення територіальної компетенції нотаріальних органів (місце вчинення нотаріальних дій). Виключення з загального правила територіальної компетенції. Строки вчинення нотаріальних дій. Загальні положення про нотаріальне діловодство. Вимоги до документів, що подаються для вчинення нотаріальної дії. Нотаріальні акти, які свідчать про вчинення нотаріальних дій. Установлення особи, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії. Визначення обсягу цивільної дієздатності фізичних осіб і перевірка цивільної правоздатності юридичних осіб. Правила підписання нотаріально посвідчуваних документів. Вимоги до документів, що подаються для вчинення нотаріальної дії. Підстави для відмови у вчиненні нотаріальної дії. Значення та переваги нотаріального посвідчення правочинів. Правочини, що потребують обов’язкового нотаріального посвідчення. Загальні правила нотаріального посвідчення правочинів. Встановлення намірів сторін вчиняти правочин. Загальні правила посвідчення правочинів про відчуження нерухомого та рухомого майна. Посвідчення договорів найму (оренди) житла для проживання. Посвідчення договорів оренди земельних ділянок. Спадкові правовідносини в нотаріальному процесі. Заповіти (крім секретних) і довіреності, прирівнювані до нотаріально посвідчених. Особливості засвідчення справжності підпису на документах начальником установи виконання покарань. Оскарження нотаріальних дій або відмови у їх вчиненні. Органи та особи, як здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів. Державна виконавча служба. Приватні виконавці. Поняття виконавчого провадження. Принципи виконавчого провадження. Рішення, що підлягають примусовому виконанню. Виконавчі документи та вимоги до їх змісту. Автоматизована система виконавчого провадження. Заходи примусового виконання рішень. Учасники виконавчого провадження. Строки у виконавчому провадженні. Загальні умови та порядок здійснення виконавчого провадження. Фінансування виконавчого провадження. Розподіл стягнутих з боржника грошових сум. Порядок звернення стягнення на майно боржника. Особливості виконання рішень немайнового характеру. Звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника. Оскарження рішень, дій або бездіяльності виконавців та посадових осіб органів державної виконавчої служби. Відповідальність у виконавчому провадженні. Особливості виконання рішень стосовно іноземців, осіб без громадянства та іноземних юридичних осіб. Виконання рішень іноземних судів. Процесуальні питання, пов’язані з виконанням судових рішень у цивільних справах та рішень інших органів (посадових осіб).

Адміністративне право      

Призначення адміністративного права. Предмет адміністративного права. Теорії відмежування адміністративного права від цивільного права. Предмет адміністративного права в історичній ретроспективі. Система адміністративного права. Система адміністративного права, система адміністративного законодавства, система науки адміністративного права та система навчальної дисципліни. Систематизація адміністративного права. Кодифікація адміністративного права. Основні історичні етапи становлення вітчизняного адміністративного права. Поняття та значення принципів адміністративного права. Принцип верховенства права (правовладдя) у системі принципів адміністративного права. Принципи належного врядування. Принципи адміністративної процедури. Принципи європейського адміністративного простору. Суть та види джерел адміністративного права. Національні джерела адміністративного права. Міжнародні джерела адміністративного права. Рішення судових органів у системі джерел адміністративного права та їх юридичне значення. Неформалізовані квазіджерела адміністративного права. Юридична сила формалізованих джерел адміністративного права. Становлення національної системи джерел адміністративного права. Вплив європейської інтеграції України на формування джерельної бази адміністративного права. Кодифіковані акти як джерела адміністративного права. «М’яке право» у системі джерел адміністративного права. Поняття та ознаки категорії «суб’єкт публічного адміністрування» («суб’єкт публічного управління»). Система суб’єктів публічного адміністрування (суб’єктів публічного управління). Публічні службовці як суб’єкти адміністративного права. Система органів виконавчої влади. Органи виконавчої влади із спеціальним статусом. Органи місцевого самоврядування. Органи влади Автономної Республіки Крим. Приватна особа у системі суб’єктів адміністративного права. Адміністративна правосуб’єктність приватної особи. Суб’єктивні публічні права приватної особи. Сутність права на звернення та види звернень. Сутність права на доступ до публічної інформації. Сутність права на свободу мирних зібрань і свободу об’єднань. Публічна влада та її структура. Сутність та призначення публічної влади. Публічна та приватна влада: критерії розмежування. Принцип розподілу влади та його нормативне закріплення. Особливості становлення публічної влади в Україні. Громадянське суспільство та публічна влада. Публічний інтерес та його юридичне значення. Приватний інтерес та його характерні риси. Публічне адміністрування (публічне управління) як одна з форм реалізації публічної влади. Суб’єкти публічного адміністрування (публічного управління). Форми здійснення публічного адміністрування (публічного управління). Розмежування категорій «публічне адміністрування» та «державне управління». Муніципальне управління: поняття та сутність. Публічне право та його структура. Поняття, юридичне значення та ознаки нормативно-правового акту. Види нормативно-правових актів. Вимоги до нормативно-правового акту. Процедура підготовки і прийняття та набрання чинності нормативно-правового акту. Підстави для визнання нормативно-правового акту протиправним. Структура нормотворчого провадження. Поняття, юридичне значення та ознаки адміністративного акту. Види адміністративних актів. Процедура видання адміністративного акту. Набуття чинності, відкликання та скасування адміністративного акту. Додаткові умови до адміністративного акту. Протиправний адміністративний акт. Юридичні наслідки визнання адміністративного акту протиправним. Критерії розмежування нормативно-правових та адміністративних актів. Поняття та ознаки адміністративного договору. Місце та значення адміністративного договору серед інших інструментів публічного адміністрування (управління). Види адміністративних договорів. Процедура укладання адміністративного договору. Чинність адміністративного договору. Нікчемний та недійсний адміністративні договори. Розмежування адміністративних договорів від господарських та цивільних договорів. Поняття, значення та ознаки планів, фактичних дій. Види планів, фактичних дій. Поняття адміністративної процедури. Принципи адміністративної процедури. Види адміністративних процедур. Процедури надання адміністративних послуг. Учасники адміністративної процедури. Стадії адміністративної процедури. Особливості реалізації електронних адміністративних процедур. Поняття адміністративного розсуду. Нормативні засади застосування адміністративного розсуду. Умови застосування адміністративного розсуду. Поняття та сутність публічної служби. Відмінність публічної служби від інших видів трудової діяльності особи. Види публічної служби. Поняття публічного службовця. Класифікація публічних службовців та її практичне. Основи правового статусу публічного службовця. Обов’язки і права публічного службовця. Етика публічної служби. Матеріальне і соціальне забезпечення публічних службовців. Вступ на публічну службу. Службова кар’єра. Припинення публічної служби. Особливості проходження служби в органах місцевого самоврядування. Правові та організаційні засади функціонування системи запобігання корупції в Україні. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища. Запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поводження з ними. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності. Обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування. Обмеження спільної роботи близьких осіб. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Фінансовий контроль щодо публічних службовців. Поняття та значення дисциплінарної відповідальності публічних службовців. Підстави для притягнення до дисциплінарної відповідальності публічних службовців. Порядок притягнення до дисциплінарної відповідальності публічних службовців. Система дисциплінарних стягнень і порядок їх застосування. Адміністративна відповідальність як вид юридичної відповідальності. Ознаки адміністративної відповідальності. Особливості адміністративної відповідальності юридичних осіб. Законодавчі акти, які регулюють відносини у сфері адміністративної відповідальності. Поняття та ознаки адміністративного правопорушення (проступку). Юридичний склад адміністративного правопорушення (проступку). Особливості юридичного складу адміністративного правопорушення (проступку), зафіксованого в автоматичному режимі. Поняття та призначення адміністративних стягнень. Система і види адміністративних стягнень. Заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх осіб за вчинення адміністративних проступків. Заходи впливу, що застосовуються до юридичних осіб. Загальні правила накладення адміністративних стягнень. Стадії провадження в справі про адміністративний проступок. Звичайне провадження. Спрощене провадження. Складання протоколу у справі про адміністративне правопорушення. Органи та посадові особи, уповноважені складати протокол. Розгляд справи про адміністративний проступок. Особливості провадження в справах про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі. Оскарження і перегляд постанови у справі про адміністративний проступок. Порядок і строк оскарження постанови про накладення адміністративного стягнення. Виконання постанови про накладення адміністративного стягнення. Поняття інструментів захисту особи, їх види та співвідношення між собою. Адміністративне оскарження та процедура його реалізації. Захист особи з ініціативи суб’єкта публічного адміністрування (внутрішній контроль). Відшкодування матеріальної шкоди, завданої рішенням (діями) суб’єкта публічного адміністрування.

 

Адміністративний процес

Поняття та завдання адміністративного судочинства. Європейські моделі організації адміністративної юстиції. Межі адміністративної юрисдикції. Система адміністративних судів в Україні. Підсудність адміністративних справ. Визначення предметної підсудності. Визначення територіальної підсудності. Визначення інстанційної підсудності. Принципи верховенства права. Принцип диспозитивності. Гласність судового процесу та відкритість інформації щодо справи в адміністративному процесі. Принципи рівності усіх учасників судового процесу перед законом і судом. Принципи змагальності сторін, диспозитивності та офіційного з’ясування всіх обставин у справі в адміністративному процесі. Принцип обов’язковості рішень судів в адміністративних справах. Поняття та ознаки сторін в адміністративному процесі. Повноваження сторін в адміністративному процесі. Сутність неналежної сторони та процедура її заміни. Процесуальне правонаступництво.Поняття та ознаки адміністративного процесуального представництва. Види адміністративних процесуальних представництв та їх особливості. Повноваження представників в судовому процесі: зміст та особливості. Поняття доказів і засобів доказування.  Класифікація доказів. Поняття доказування, його стадії. Предмет доказування та його встановлення. Обов’язок (тягар) доказування, презумпція вини відповідача – суб’єкта владних повноважень. Обставини, які не належить доказувати. Належність і допустимість доказів. Роль суду у доказуванні. Забезпечення доказів. Правила оцінки доказів. Види процесуальних строків. Зупинення перебігу строків. Строк звернення до адміністративного суду. Порядок відкриття провадження в адміністративній справі. Зміст стадії підготовки справи до судового розгляду. Попереднє судове засідання. Стадія судового розгляду адміністративної справи та її особливості. Категорії справ, що роглядаються в порядку спрощеного позовного провадження. Строки розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження. Особливості розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження. Право на апеляцію та його реалізація. Строк апеляційного оскарження, наслідки його пропущення. Апеляційний розгляд у судовому засіданні. Апеляційний розгляд у письмовому провадженні. Повноваження суду апеляційної інстанції за результатами апеляційного розгляду. Право на касацію та його реалізація. Строк касаційного оскарження, наслідки його пропущення. Касаційний розгляд у судовому засіданні. Касаційний розгляд у письмовому провадженні. Повноваження суду касаційної інстанції за результатами касаційного розгляду. Перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами. Предмет, підстави, суб’єкти ініціювання, порядок і строки звернення із заявою про такий перегляд. Порядок здійснення провадження за нововиявленими обставинами. Повноваження суду за наслідками перегляду. Судовий контроль за виконанням судового рішення в адміністративній справі. Відновлення втраченого судового провадження в адміністративній справі. Особливості розгляду адміністративними судами України спорів щодо виборчого процесу. Особливості судових рішень в спорах щодо виборчого процесу. Особливості розгляду адміністративними судами України спорів щодо процесу референдуму. Особливості розгляду адміністративними судами України спорів щодо оскарження нормативно-правових актів. Особливості розгляду адміністративними судами України спорів щодо обмеження та усунення обмежень у реалізації права на мирні зібрання. Скорочене провадження. Особливості провадження у справах за зверненням органів доходів і зборів. Особливості провадження у справах за позовами суб’єкта владних повноважень.

Господарське право

Господарське право як галузь права. Господарське право як галузь науки. Господарське право як навчальна дисципліна. Поняття, ознаки та особливості господарського законодавства. Нормативні акти господарського законодавства. Система господарського законодавства. Господарсько-правові норми: поняття та види. Проблеми вдосконалення господарського законодавства. Історія становлення та розвитку правового регулювання господарської сфери суспільного життя. Поняття та ознаки господарської діяльності. Принципи здійснення господарської діяльності. Види господарської діяльності (підприємницька (комерційна) та некомерційна господарська діяльність). Поняття, ознаки та види господарських правовідносин. Відмежування господарських відносин від інших видів правовідносин. Методи правового регулювання господарських відносин. Поняття та ознаки підприємства як організаційно-правової форми господарювання. Види та організаційно- правові форми підприємств. Організаційна структура та управління підприємством. Особливості правового становища окремих видів підприємств. Поняття та ознаки суб’єктів господарських правовідносин. Критерії класифікації та види суб’єктів господарських правовідносин (господарського права). Утворення суб’єктів господарювання, їх державна реєстрація. Припинення суб’єктів господарювання. Поняття та характерні риси господарських товариств. Класифікація господарських товариств. Поділ господарських товариств на персональні товариства та об’єднання капіталів. Майно та майнові права у господарському товаристві. Права і обов’язки учасників господарських товариств. Управління господарським товариством. Акціонерне товариство. Товариство з обмеженою відповідальністю. Товариство з додатковою відповідальністю. Командитне товариство. Повне товариство. Особливості правового становище виробничих кооперативів. Правове становище приватних та інших підприємств. Підприємства з іноземними інвестиціями та іноземні підприємства. Підприємства комунальної форми власності: загальна характеристика, види (комерційне та некомерційне), форми (унітарне, корпоративне). Підприємства колективної власності: поняття, види та Підприємства державної форми власності: характерні ознаки. Види державних підприємств та їх організаційно-правові форми. Особливості правового становища державних комерційних підприємств та казенних підприємств. Поняття та значення організаційно-управлінських засад у сфері господарювання. Основні напрями економічної політики держави. Засоби державного регулювання господарської діяльності. Особливості управління господарською діяльністю в державному та комунальному секторах економіки. Організаційно-господарські повноваження. Кабінет Міністрів України як суб’єкт організаційно-господарських повноважень. Господарські міністерства (інші, підпорядковані Кабінету Міністрів України органи) як органи господарського керівництва та суб’єкти організаційно-господарських повноважень. Організаційно-господарські повноваження Фонду державного майна України. Поняття об’єднання підприємств. Види та організаційно-правові форми об’єднань підприємств. Функції та компетенція об’єднання підприємств. Правовий статус холдингових компаній. Особливості правового становища державних холдингових компаній. Фізичні особи – підприємці як суб’єкти господарського права. Кредитні спілки у сфері господарювання. Благодійні та інші неприбуткові організації. Форми їх участі в господарських відносинах. Поняття господарських зобов’язань та підстави їх виникнення. Підстави класифікації та види господарських зобов’язань. Основні засади виконання господарських зобов’язань. Забезпечення виконання та припинення господарських зобов’язань. Поняття, ознаки та види господарських договорів. Функції господарських договорів. Порядок укладення, зміни та розірвання господарських договорів. Зміст та форма господарського договору. Забезпечення належного виконання господарських договорів. Особливості правового режиму публічних форм власності. Право приватно-колективної власності: Використання природних ресурсів у сфері господарювання. Використання прав інтелектуальної власності у сфері господарювання. Похідні від права власності правові титули майна суб’єктів господарювання: право господарського відання, право оперативного управління, право довірчої власності, право користування. Майно у сфері господарювання. Поняття та види майна, що використовується у сфері господарювання. Порядок використання майна у сфері господарювання. Право власності – основне речове право у сфері господарювання: поняття та зміст. Поняття корпоративних прав. Загальні засади здійснення корпоративних прав. Особливості управління державними корпоративними правами. Правовий режим цінних паперів у господарській діяльності: поняття та види цінних паперів, загальні засади їх випуску та обігу. Державний контроль на ринку цінних паперів. Поняття та ознаки господарсько-правової відповідальності. Види господарсько-правової відповідальності. Функції та підстави господарсько-правової відповідальності. Принципи, межі та строки застосування господарсько-правової відповідальності. Форми господарсько- правової відповідальності (відшкодування збитків, сплата штрафних санкцій, оперативно-господарські санкції, адміністративно-господарські санкції). Поняття, роль та основні принципи економічної конкуренції. Законодавство про захист економічної конкуренції. Види порушень законодавства про економічну конкуренцію. Правові засади державного регулювання економічної конкуренції. Правове становище Антимонопольного комітету. Контроль за концентрацією суб’єктів господарювання. Відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.  Розгляд справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Поняття та ознаки банкрутства. Підстави (юридичні та фактичні) порушення провадження у справі про банкрутство. Законодавство про банкрутство. Сторони в справі про банкрутство. Боржник (банкрут), кредитори. Стадії провадження у справі про банкрутство. Поняття та призначення судових процедур, що застосовуються до боржника в процесі провадження у справі про банкрутство. Розпорядження майном боржника як судова процедура у справі про банкрутство. Санація боржника як судова процедура у справі про банкрутство, умови та порядок її застосування. Ліквідаційна процедура у справі про банкрутство, умови та порядок її застосування. Мирова угода як судова процедура у справі про банкрутство, умови та порядок її застосування. Спеціальні порядки застосування судових процедур у справі про банкрутство щодо окремих категорій суб’єктів. Поняття, ознаки та види бірж. Правове становище товарної біржі: порядок створення, функції, права та обов’язки товарної біржі; угоди товарної біржі; правила біржової торгівлі. Особливості правового становища фондової біржі: поняття та предмет діяльності. Поняття та ознаки, принципи здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Види зовнішньоекономічної діяльності. Система нормативно-правових актів про зовнішньоекономічну діяльність. Обмеження щодо здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності: зміст державного регулювання та органи, що його здійснюють. Зовнішньоекономічні договори (контракти) та право, що застосовується до них. Законодавство про режим іноземного інвестування в Україні. Поняття та види іноземних інвестицій. Об’єкти та суб’єкти іноземного інвестування. Форми здійснення іноземних інвестицій: корпоративна форма іноземного інвестування; договірна форма іноземного інвестування. Особливості правового регулювання господарювання у спеціальних (вільних) економічних зонах. Поняття та ознаки, правовий режим концесійної діяльності. Договірні засади здійснення концесійної діяльності. Поняття та види, правовий режим спеціальних (вільних) економічних зон. Порядок утворення та ліквідації спеціальних (вільних) економічних зон. Управління спеціальними (вільними) економічними зонами.

Господарське процесуальне право

Господарські суди в системі органів судової влади. Історія становлення господарських судів в Україні. Господарські спори – предмет діяльності господарського суду. Поняття та предмет господарського процесуального права. Методи господарського процесуального права. Предмет і система господарського процесуального права як науки та навчальної дисципліни. Законодавство про господарське судочинство. Основні принципи господарського судочинства. Принцип верховенства права та рівності перед законом і судом. Принцип гласності і відкритості судового процесу та його повне фіксування технічними засобами. Принцип змагальності сторін. Принципи диспозитивності і пропорційності у господарському судочинстві. Способи судового захисту. Форми господарського судочинства. Право на звернення до господарського суду. Основні положення досудового врегулювання спору. Предметна та суб’єктна юрисдикція господарських судів. Справи, що відносяться до юрисдикції господарських судів. Інстанційна юрисдикція. Територіальна юрисдикція (підсудність). Виключна підсудність справ. Передача справ з одного суду до іншого суду. Визначення складу господарського суду. Одноособовий або колегіальний розгляд. Підстави для відводу (самовідводу) судді. Порядок вирішення заявленого відводу та самовідводу. Поняття та склад учасників судового процесу. Склад учасників справи. Права та обовязки учасників справи. Неприпустимість зловживання процесуальними правами. Процесуальна правоздатність та дієздатність. Сторони в судовому процесі, їх процесуальні права та обов’язки. Треті особи в господарському процесі. Участь у судовому процесі органів та осіб, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб. Участь у судовому процесі осіб, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах юридичної особи у спорах про відшкодування збитків, заподіяних її посадовою особою. Представники. Склад інших учасників судового процесу. Свідок. Експерт. Експерт з питань права. Спеціаліст. Перекладач. Поняття і види доказів. Письмові докази. Речові докази. Електронні докази. Показання свідків. Висновок експерта. Висновок експерта у галузі права. Обов’язок доказування і подання доказів. Підстави звільнення від доказування. Витребування доказів. Забезпечення доказів. Процесуальні строки. Судові виклики і повідомлення. Судові витрати. Судовий збір, порядок та розміри його сплати. Порядок повернення судового збору. Розподіл судових витрат. Заходи процесуального примусу. Забезпечення позову. Наказне провадження. Позовне провадження. Письмові заяви учасників справи. Заяви по суті справи. Заяви з процесуальних питань. Відкриття провадження у справі. Залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви. Відмова у відкритті провадження у справі. Підготовче провадження. Пред’явлення зустрічного позову. Врегулювння спору за участі судді. Відмова позивача від позову. Мирова угода сторін. Розгляд справи по суті. Загальні положення. Відкриття розгляду справи по суті. З’ясування обставин справи та дослідження доказів. Судові дебати та ухвалення рішення. Фіксування судового процесу. Залишення позову без розгляду. Зупинення і закриття провадження у справі. Судові рішення. Розгляд справ у порядку спрощеного позовного провадження. Перегляд судових рішень. Апеляційне провадження. Апеляційна скарга. Відкриття апеляційного провадження. Апеляційний розгляд. Постанова суду апеляційної інстанції. Касаційне провадження. Касаційна скарга. Відкриття касаційного провадження. Касаційний розгляд. Постанова суду касаційної інстанції. Перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами. Процесуальні питання, пов’язані з виконанням судових рішень у господарських справах. Судовий контроль за виконанням судових рішень. Оскарження рішення третейського суду. Видача наказу на примусове виконання рішення третейського суду. Відновлення господарським судом втраченого судового провадження. Провадження у справах за участю іноземних осіб.

Екологічне право

Загальна частина

Поняття екологічного права як галузі права. Предмет екологічного права. Методи екологічного права. Співвідношення понять «довкілля» та «навколишнє природне середовище». Поняття та види екологічних правовідносин. Суб’єкти та об’єкти екологічних правовідносин. Принципи екологічного права. Функції екологічного права України. Поняття джерел екологічного права. Види джерел екологічного права. Конституція України як джерело екологічного права. Характеристика Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища». Систематизація та кодифікація екологічного законодавства України. Поняття екологічних прав людини та громадянина. Загальна характеристика екологічних прав громадян, закріплених в Конституції України. Екологічні права закріплені Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища». Характеристика права на безпечне для життя та здоров’я довкілля. Характеристика права на вільний доступ до інформації про стан навколишнього природного середовища (екологічну інформацію). Характеристика права на екологічну освіту. Обов’язки громадян у галузі охорони навколишнього природного середовища. Форми захисту прав громадян України у галузі охорони навколишнього природного середовища. Поняття права власності на природні ресурси в об’єктивному і суб’єктивному розумінні. Суб’єкти права власності на природні ресурси за законодавством України. Поняття та загальна характеристика об’єктів права власності на природні ресурси за законодавством України. Зміст права власності на природні ресурси в Україні. Форми права власності на природні ресурси в Україні. Поняття та види права природокористування. Принципи права природокористування. Об’єкти та суб’єкти права природокористування. Право загального та спеціального природокористування. Особливості права користування природними ресурсами загальнодержавного і місцевого значення. Поняття та мета управління в галузі охорони навколишнього природного середовища. Характеристика системи державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища. Класифікація органів державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища. Характеристика виробничого управління (екологічного менеджменту) в галузі охорони навколишнього природного середовища. Громадське екологічне управління. Загальна характеристика системи центральних органів виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища. Функціональна складова державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища. Поняття та види функцій екологічного управління. Екологічне інформаційне забезпечення як функція управління у сфері охорони навколишнього природного середовища. Екологічне програмування та екологічне прогнозування як функції управління у сфері охорони навколишнього природного середовища. Стандартизація та нормування як функції управління у сфері охорони навколишнього природного середовища. Екологічні нормативи передбачені чинним законодавством України. Екологічний контроль як функція управління у сфері охорони навколишнього природного середовища. Суб’єкти та об’єкти екологічного контролю. Значення стратегічної екологічної оцінки та оцінки впливу на навколишнє середовище в екологічних управлінських відносинах. Екологічне ліцензування як функція управління у сфері охорони навколишнього природного середовища.   Екологічний аудит як функція управління у сфері охорони навколишнього природного середовища. Екологічний моніторинг як функція управління у сфері охорони навколишнього природного середовища. Поняття і юридичні ознаки економіко-правового механізму в галузі екології. Склад і зміст економіко-правового механізму в галузі екології. Правові форми платежів (зборів) у галузі екології. Система фінансування природоохоронних заходів. Екологічне страхування в системі економіко-правового механізму. Екологічне стимулювання: поняття, характеристика. Поняття та види юридичної відповідальності за екологічні правопорушення. Функції юридичної відповідальності за екологічні правопорушення. Підстави настання юридичної відповідальності за екологічні правопорушення. Поняття та ознаки екологічного правопорушення. Дисциплінарна відповідальність за екологічні правопорушення. Адміністративна відповідальність за екологічні правопорушення. Цивільно-правова відповідальність за екологічні правопорушення. Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки. Кримінальна відповідальність за екологічні правопорушення.

Особлива частина

Земля та земельна ділянка як об’єкт правової охорони і використання за законодавством України. Поділ земель на категорії за цільовим призначенням. Правовий режим земель. Управління у сфері охорони і використання земель. Юридична відповідальність за порушення земельного законодавства. Надра як об’єкт правової охорони і використання за законодавством України. Правовий режим надр України. Види надрокористування. Управління у сфері охорони і використання надр. Загальна характеристика угоди про розподіл продукції. Юридична відповідальність за порушення законодавства про надра. Води як об’єкт правової охорони і використання за законодавством України. Управління у сфері охорони і використання вод. Правовий режим вод. Атмосферне повітря як об’єкт правової охорони і використання за законодавством України. Нормативи в галузі охорони атмосферного повітря. Управління у сфері охорони і використання атмосферного повітря. Юридична відповідальність за порушення законодавства про атмосферне повітря. Тваринний світ як об’єкт правової охорони і використання за законодавством України. Право використання об’єктів тваринного світу та його види. Управління у сфері охорони і використання тваринного світу. Ліси як об’єкт правової охорони і використання за законодавством України. Правовий режим лісів.Поділ лісів за чинним законодавством України. Види лісокористування. Управління у сфері охорони і використання лісів. Юридична відповідальність за порушення лісового законодавства. Правовий режим охорони та використання об’єктів тваринного світу. Правове регулювання ведення рибного господарства, промислового рибальства та охорони водних біоресурсів. Використання та охорона об’єктів аквакультури за законодавством України. Правове регулювання ведення мисливського господарства та полювання. Юридична відповідальність за порушення законодавства про тваринний світ. Рослинний світ як об’єкт правової охорони і використання за законодавством України. Право використання об’єктів рослинного світу та його види. Управління у сфері охорони і використання рослинного світу. Правовий режим об’єктів, занесених до Червоної та Зеленої книг України. Використання та охорона зелених насаджень у населених пунктах за законодавством України. Юридична відповідальність за порушення законодавства про рослинний світ. Поняття природно-заповідного фонду України. Території та об’єкти природно-заповідного фонду України. Порядок створення територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення. Порядок створення територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення. Поняття та правовий режим рекреаційних зон як об’єкта правової охорони і використання за законодавством України. Курортні та лікувально-оздоровчі території як об’єкти правової охорони і використання за законодавством України. Правовий режим курортів і лікувально-оздоровчих територій. Національна екологічна мережа як об’єкт правової охорони і використання за законодавством України. Поняття та складові національної екологічної мережі. Виключна (морська) економічна зона як об’єкт правової охорони і використання за законодавством України. Континентальний шельф як об’єкт правової охорони і використання за законодавством України. Правове регулювання охорони та використання природних ресурсів континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони. Поняття екологічної безпеки в чинному законодавстві України. Поняття та склад правовідносин у сфері забезпечення екологічної безпеки. Поняття та ознаки ризику в екологічному праві. Поняття, загальна характеристика об’єктів підвищеної екологічної небезпеки. Поняття, загальна характеристика джерел підвищеної екологічної небезпеки. Поняття надзвичайної екологічної ситуації за законодавством України. Порядок оголошення окремої місцевості України зоною надзвичайної екологічної ситуації. Відходи як об’єкти правової охорони і використання за законодавством України. Види відходів. Правовий режим відходів. Управління у сфері охорони і використання відходів. Юридична відповідальність за порушення законодавства про відходи. Загальна характеристика міжнародного екологічного права та європейського екологічного законодавства.

Земельне право

 

Загальна частина

Соціально-економічні та екологічні передумови виникнення та розвитку земельного права. Історія земельно-правового регулювання на території України. Періодизація історичного розвитку земельного права України. Характеристика розвитку земельно-правового регулювання від часів Київської Русі до 1861 року. Земельно-правовий аспект аграрної реформи в Росії середини XIX сторіччя. Розвиток земельно-правового регулювання в період другої половини XIX – початку XX сторіччя. Земельно-правове значення Столипінської аграрної реформи в Росії. Розвиток земельного права за часів СРСР. Загальна правова характеристика сучасної земельної реформи в Україні. Поняття «земля» у законодавстві та правовій доктрині. Об’єкти земельного права. Співвідношення понять «земля», «земельна ділянка», «майно» за чинним законодавством України. Співвідношення поняття «земля» з поняттям інших природних ресурсів та об’єктами: правовий аспект. Класифікація земельного фонду України за цільовим призначенням. Предмет земельного права: поняття та ознаки. Класифікація земельних правовідносин. Структура земельних правовідносин. Методи земельного права. Принципи земельного права. Функції земельного права. Поняття земельного права як галузі права. Місце земельного права в правовій системі України. Земельне право як наука. Земельне право як навчальна дисципліна. Поняття системи земельного права. Система земельного права як галузі права, науки та навчальної дисципліни. Місце і роль земельного права в системі права України. Поняття та особливості джерел земельного права України. Класифікація джерел земельного права. Вертикальна ієрархія земельно-правових норм. Конституційні засади земельного права України. Закони як джерела земельного права України. Підзаконні акти як джерела земельного права. Судова практика в системі джерел земельного права. Земельний кодекс України в системі джерел земельного права. Перспективи кодифікації земельного законодавства України. Підзаконні акти як джерела земельного права: класифікація та особливості. Нормативні акти центральних органів виконавчої влади як джерела земельного права. Роль локально-правового регулювання земельних відносин. Місце стандартів та інших нормативно-технічних документів у системі джерел земельного права. Роль судової практики у регулюванні земельних відносин. Рішення Конституційного Суду України як джерела земельного права. Рішення Європейського суду з прав людини як джерела земельного права. Роз’яснення вищих судових інстанцій із земельно-правових питань. Реформування земельних правовідносин у контексті історико-правового аналізу забезпечення приватних та публічних земельних інтересів та соціального прогресу. Характерні ознаки реформування земельних правовідносин. Передумови земельної реформи в Україні. Мета, завдання, принципи, пріоритети земельної реформи та їх законодавче регулювання. Науково-теоретичні та законодавчо-правові підходи до поняття земельної реформи та її місця в системі реформ України. Юридична природа земельної реформи. Основні напрями здійснення земельної реформи та їх правове забезпечення. Законодавство у сфері земельної реформи та його роль в системі земельного законодавства України. Постанова Верховної Ради України «Про земельну реформу» як програмний документ сучасної земельної реформи в Україні. Шляхи вдосконалення законодавства у сфері земельної реформи. Поняття та основні ознаки права власності на землю. Особливості об’єкту права власності на землю. Форми права власності на землю в сучасних умовах. Підстави виникнення, зміни та припинення права власності на землю. Особливості змісту права власності на землю. Особливості права володіння земельними ділянками. Особливості права користування земельними ділянками. Особливості права розпорядження земельними ділянками. Право приватної власності на землю, його об’єктний, суб’єктний склад та зміст. Право державної власності на землю, його об’єктний, суб’єктний склад та зміст. Право комунальної власності на землю, його об’єктний, суб’єктний склад та зміст. Право власності на землю Українського народу, його об’єктний, суб’єктний склад та зміст. Особливості права спільної власності на землю. Юридичні гарантії права власності на землю. Правові форми та способи захисту права власності на землю. Шляхи вдосконалення інституту права власності на землю. Право землекористування як різновид права природокористування. Поняття та характерні особливості права землекористування. Види права землекористування. Речові та зобов’язальні правові титули землекористування. Право загального та спеціального землекористування. Право постійного та тимчасового землекористування. Підстави виникнення права землекористування. Особливості суб’єктно-об’єктного складу права землекористування. Зміст права землекористування. Підстави зміни і припинення права землекористування. Правові форми та способи захисту права землекористування. Розвиток права загального землекористування. Загальна характеристика права постійного землекористування. Права землекористування, що виникли відповідно до нечинного законодавства, а діючим законодавством не передбачені. Права на чужі земельні ділянки: загальна характеристика. Особливості права орендного землекористування. Закон України «Про оренду землі». Юридична природа земельних орендних відносин. Правове регулювання оренди землі. Підстави виникнення, зміни та припинення орендних земельних правовідносин. Особливості укладання та змісту договорів оренди землі. Права та обов’язки орендарів та орендодавців земельних ділянок. Суборенда землі. Право концесіонера на земельну ділянку. Поняття та розмежування обмежень та обтяжень прав на землю. Загальна характеристика обмежень прав на землю. Види обмежень прав на землю. Види територій із режимом обмеженого використання та особливості їх правового регулювання. Право добросусідства та його особливості в системі обмежень прав на землю. Загальна характеристика обтяжень прав на землю. Види обтяжень прав на землю. Земельний сервітут як різновид обтяжень прав на землю. Види земельних сервітутів. Підстави та порядок встановлення земельних сервітутів. Підстави та порядок припинення земельних сервітутів. Емфітевзис та суперфіцій. Особливості встановлення та припинення емфітевзису та суперфіцію. Державна реєстрація обмежень і обтяжень прав на землю. Правове регулювання іпотеки. Правова природа права на земельну частку (пай). Право на земельну частку (пай) на землях, переданих у колективну власність. Право на земельну частку (пай) на землях державних та комунальних сільськогосподарських підприємств. Право на земельну частку (пай) осіб, що потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи. Право на земельну частку (пай) осіб, вказаних у п. 8 розділу Х Земельного кодексу України. Реалізація права на земельну частку (пай) на землях, переданих у колективну власність. Правова процедура виділення земельних часток (паїв) в натурі. Оренда земельних часток (паїв) без виділення в натурі. Відчуження права на земельну частку (пай). Правове регулювання паювання земель державних та комунальних сільськогосподарських підприємств, установ, організацій. Правові форми набуття прав на землю за чинним законодавством України. Загальна характеристика правових форм набуття прав на землю. Юридичні підстави та умови набуття прав на землю. Правові форми набуття прав на землю громадянами. Правові форми набуття прав на землю юридичними особами. Юридичні процедури набуття права власності на земельну ділянку. Науково-методологічні та правові засади приватизації земель. Основні концепції приватизації земель в Україні. Юридична природа приватизації земель. Поняття та правові ознаки приватизації земель. Законодавче забезпечення приватизації земель. Земельні приватизаційні правовідносини. Правові моделі приватизації земель. Юридичні процедури приватизації земель громадянами. Особливості приватизації земель для зайняття фермерським господарством. Юридичні процедури приватизації земель юридичними особами. Особливості приватизації земель садівницькими товариствами. Проблеми правового забезпечення приватизації земель в Україні. Поняття паювання земель за законодавством України. Юридичні підстави паювання земель. Порядок паювання земель та його правове забезпечення. Юридичні процедури набуття права власності на земельні ділянки за цивільно-правовими угодами: загальна характеристика та види. Особливості укладання цивільно-правових угод щодо набуття права власності на землю. Особливості набуття за цивільно-правовими угодами земельних ділянок державної та комунальної власності. Правило про конкурентний продаж земель державної та комунальної власності та винятки з нього. Передача земельних ділянок державної власності у комунальну власність та земельних ділянок комунальної власності у державну. Набуття права на земельну ділянку за давністю користування (набувальна давність). Перехід права на земельну ділянку при переході права на будівлю і споруду: історичний аспект та сучасний стан правового регулювання. Юридичні процедури набуття права користування земельною ділянкою. Особливості та порядок надання земельних ділянок у постійне користування. Порядок передачі земельних ділянок в оренду. Правове регулювання набуття земельного сервітуту, емфітевзису та суперфіцію. Припинення прав на землю: поняття та правові форми. Підстави припинення прав на землю за земельним законодавством. Припинення права власності на землю. Припинення права землекористування. Припинення права на землю як санкція за вчинене правопорушення. Правова процедура вилучення земельної ділянки. Правове регулювання викупу земельних ділянок приватної власності для суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності. Перспективи систематизації законодавства щодо набуття прав на землю. Плата за землю в системі економіко-правового механізму у сфері ефективного використання, відтворення та охорони земель. Податковий кодекс України в системі джерел регулювання плати за землю. Юридична природа та правові форми плати за землю. Земельний податок: поняття, ознаки та загальна правова характеристика. Поняття орендної плати, види, форми та правове забезпечення її справляння. Особливості правового режиму орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності. Правове регулювання відносин щодо справляння плати за землю. Об’єкти оподаткування щодо справляння плати за землю. Підстави виникнення, зміни та припинення правовідносин щодо справляння плати за землю. Суб’єкти правовідносин щодо справляння плати за землю. Правила обчислення плати за землю. Порядок сплати земельного податку та орендної плати за землі державної та комунальної власності.

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок в системі правовідносин щодо справляння плати за землю. Закон України «Про оцінку земель». Пільги, що надаються юридичним і фізичним особам щодо плати за землю. Юридична відповідальність за порушення законодавства про плату за землю. Управління як засіб реалізації законодавства в галузі використання, відтворення та охорони земель. Поняття, правові засади та форми управління в галузі земельних відносин. Організаційно-правове забезпечення управління в галузі використання, відтворення та охорони земель. Система органів управління в галузі земельних відносин. Повноваження органів управління в галузі земельних відносин. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин. Проблеми та перспективи реформування організаційно-правового забезпечення управління в галузі земельних відносин. Функціонально-правове забезпечення управління в галузі використання, відтворення та охорони земель. Поняття та види функцій управління у галузі земельних відносин. Планування використання земель як функція управління в галузі земельних відносин. Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності». Закон України «Про благоустрій населених пунктів». Розподіл і перерозподіл земель як функція управління в галузі земельних відносин. Землеустрій як функція управління в галузі земельних відносин. Закон України «Про землеустрій». Правове регулювання встановлення меж адміністративно-територіальних утворень. Контроль за використанням та охороною земель як функція управління у галузі земельних відносин. Моніторинг земель як функція управління в галузі земельних відносин. Ведення державного земельного кадастру як функція управління в галузі земельних відносин. Закон України «Про державний земельний кадастр». Співвідношення та взаємодія функції ведення державного земельного кадастру та функції державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Вирішення земельних спорів. Поняття та правове регулювання охорони земель. Система заходів охорони земель за чинним законодавством України. Зміст охорони земель за Земельним кодексом України та Законом України «Про охорону земель». Правові засади досягнення раціонального землекористування. Правові засади захисту сільськогосподарських та лісогосподарських угідь від необґрунтованого їх вилучення для інших потреб. Правові засади захисту земель від несприятливих природних та техногенних процесів. Правові засади збереження природних водно-болотних угідь. Правові засади попередження погіршення естетичного стану та екологічної ролі антропогенних ландшафтів. Правові засади консервації сільськогосподарських угідь. Стандартизація і нормування в галузі охорони земель. Рекультивація порушених земель у системі їх правової охорони. Правові особливості охорони ґрунтів. Поняття юридичної відповідальності як засобу реалізації земельного права. Правові форми відповідальності у системі земельного права. Юридична відповідальність за земельні правопорушення: поняття та особливості. Земельне правопорушення як підстава юридичної відповідальності: поняття та види. Склад земельного правопорушення. Види юридичної відповідальності за земельні правопорушення. Адміністративна відповідальність за земельні правопорушення. Кримінальна відповідальність за злочини у галузі земельних відносин. Майнова відповідальність за земельні правопорушення та її види. Цивільно-правова відповідальність за земельні правопорушення. Матеріальна відповідальність за земельні правопорушення. Правові засади відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва. Дисциплінарна відповідальність за земельні правопорушення. Господарсько-правова відповідальність за земельні правопорушення. Особливості застосування земельно-правової відповідальності за земельні правопорушення.

Особлива частина

Поняття та склад земель сільськогосподарського призначення. Цільове призначення земель сільськогосподарського призначення. Принцип пріоритету земель сільськогосподарського використання: сучасне наукове тлумачення. Особливості зміни цільового призначення земель сільськогосподарського призначення. Правові форми використання земель сільськогосподарського призначення. Особливості використання земель сільськогосподарського призначення фізичними та юридичними особами. Нормування розмірів земель сільськогосподарського призначення. Правові особливості набуття земель сільськогосподарського призначення. Правові особливості обмежень і обтяжень прав на землі сільськогосподарського призначення. Правове регулювання мораторію на відчуження земель сільськогосподарського призначення. Особливості управління у галузі використання, відтворення та охорони земель сільськогосподарського призначення. Правові особливості здійснення землеустрою на землях сільськогосподарського призначення. Правові особливості моніторингу ґрунтів. Особливі правила оподаткування земель сільськогосподарського призначення. Особливості правової охорони земель сільськогосподарського призначення. Специфічні обов’язки щодо охорони та відтворення родючості земель сільськогосподарського призначення. Особливий правовий режим земель сільськогосподарського призначення у зонах затоплення. Особливий правовий режим земель сільськогосподарського призначення спеціальних сировинних зон. Особливості використання меліорованих земель сільськогосподарського призначення. Особливості юридичної відповідальності за порушення правового режиму земель сільськогосподарського призначення. Поняття і склад земель житлової та громадської забудови. Співвідношення понять «землі населених пунктів» та «землі житлової та громадської забудови»: правові особливості. Особливості правового режиму земель житлової та громадської забудови. Характеристика законодавства, що визначає правовий режим земель житлової та громадської забудови. Правові форми використання земель житлової та громадської забудови. Особливості використання земель житлової та громадської забудови фізичними та юридичними особами. Правовий режим земельних ділянок житлово-будівельних (житлових) та гаражно-будівельних кооперативів. Правовий режим земельних ділянок багатоквартирних житлових будинків. Особливості управління в галузі використання та охорони земель житлової та громадської забудови. Планування використання земель населених пунктів та земель житлової та громадської забудови: законодавчо-правові засади. Правові особливості землеустрою на землях населених пунктів та житлової та громадської забудови. Ведення державного земельного кадастру та містобудівного кадастру на землях населених пунктів та житлової та громадської забудови: правові особливості. Особливості правової охорони земель житлової та громадської забудови. Особливості юридичної відповідальності за порушення правового режиму земель населених пунктів і житлової та громадської забудови. Поняття та особливості правового режиму земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення. Поняття та склад земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення. Місце земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення в системі екологічної мережі в Україні: правовий аспект. Особливості правового режиму земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення. Співвідношення земельного і природоохоронного законодавства при визначенні специфіки правового режиму земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення. Правові форми використання земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення. Обмеження і обтяження прав на землі природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення та на суміжні земельні ділянки. Особливості управління в галузі використання, відтворення та охорони земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення. Правове регулювання оголошення територій об’єктами природно-заповідного фонду. Правові особливості зонування земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення і їх охорони. Особливості здійснення контролю за дотриманням правового режиму земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення. Особливості юридичної відповідальності за порушення правового режиму земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення. Поняття земель оздоровчого призначення. Склад земель оздоровчого призначення. Співвідношення категорій «землі оздоровчого призначення» та «курорти»: правовий аспект. Особливості правового режиму земель оздоровчого призначення. Законодавство, що визначає правовий режим земель оздоровчого призначення: загальна характеристика. Особливий порядок оголошення земель оздоровчого призначення (курортів). Право оздоровчого землекористування: суб’єкти, об’єкти, зміст, підстави виникнення та припинення. Правові засади збереження земель оздоровчого призначення у зв’язку із впровадженням ринку землі в Україні. Правові засади зонування земель оздоровчого призначення та встановлення обмежень на їх використання. Особливості юридичної відповідальності за порушення правового режиму земель оздоровчого призначення. Поняття та склад земель рекреаційного призначення. Співвідношення категорій «землі рекреаційного призначення» та «рекреаційні зони»: правовий аспект. Особливості правового режиму земель рекреаційного призначення. Законодавство, що визначає правовий режим земель рекреаційного призначення: загальна характеристика. Правові форми використання земель рекреаційного призначення. Обмеження та умови використання земель рекреаційного призначення та їх нормативно-правове закріплення. Особливості управління в галузі використання, відтворення та охорони земель рекреаційного призначення. Особливий порядок зміни цільового призначення земель рекреаційного призначення. Особливості юридичної відповідальності за порушення правового режиму земель рекреаційного призначення. Поняття та склад земель історико-культурного призначення. Особливий порядок віднесення земельних ділянок до земель історико-культурного призначення. Особливості правового режиму земель історико-культурного призначення. Законодавство, що визначає правовий режим земель історико-культурного призначення. Правові форми використання земель історико-культурного призначення. Дозвільний порядок використання земель історико-культурного призначення. Правові особливості охорони земель історико-культурного призначення. Правові засади зонування територій об’єктів історико-культурної спадщини та суміжних земельних ділянок. Особливості юридичної відповідальності за порушення правового режиму земель історико-культурного призначення. Поняття та склад земель лісогосподарського призначення. Співвідношення поняття «землі лісогосподарського призначення» із поняттям «ліс». Правові критерії відмежування земель лісогосподарського призначення від земельних ділянок під нелісовими насадженнями. Особливості правового режиму земель лісогосподарського призначення. Законодавство, що визначає правовий режим земель лісогосподарського призначення. Правові форми використання земель лісогосподарського призначення для ведення лісового господарства та лісокористування. Право власності на землі лісогосподарського призначення. Право загального користування землями лісогосподарського призначення. Право постійного користування землями лісогосподарського призначення. Правові засади використання земель лісогосподарського призначення на праві тимчасового користування. Правові засади лісових сервітутів. Правові особливості зміни цільового призначення та вилучення окремих видів земель лісогосподарського призначення. Особливості управління у галузі використання та охорони земель лісогосподарського призначення. Організаційно-правові особливості управління у галузі використання та охорони земель лісогосподарського призначення. Правові засади та співвідношення планування використання земель лісогосподарського призначення та лісовпорядкування. Правові засади ведення державного земельного кадастру і державного лісового кадастру; співвідношення кадастрів. Особливості контролю за додержанням правового режиму земель лісогосподарського призначення. Особливі правила оподаткування земель лісогосподарського призначення. Особливості правового режиму окремих різновидів земель лісогосподарського призначення. Особливості правового режиму земельних ділянок лісогосподарського призначення, що зазнали радіоактивного забруднення. Особливості правового режиму земельних ділянок полезахисних лісосмуг. Особливості правового режиму земель особливо захисних лісових ділянок. Особливості юридичної відповідальності за порушення правового режиму земель лісогосподарського призначення. Поняття та склад земель водного фонду. Особливості правового режиму земель водного фонду. Законодавство, що визначає правовий режим земель водного фонду. Правові форми використання земель водного фонду. Право власності на землі водного фонду. Право постійного користування землями водного фонду. Право загального користування землями водного фонду. Особливості управління у галузі використання та охорони земель водного фонду. Організаційно-правові особливості управління у галузі використання та охорони земель водного фонду. Правове забезпечення охорони земель водного фонду. Правові режими окремих різновидів земель водного фонду. Правовий режим прибережних захисних смуг. Правовий режим земель смуг відведення. Правовий режим берегових смуг водних шляхів. Правовий режим водоохоронних зон. Правовий режим зон санітарної охорони джерел водопостачання. Особливості юридичної відповідальності за порушення правового режиму земель водного фонду. Поняття земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. Спільні риси правового режиму земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. Законодавче забезпечення правового режиму земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. Особливі правила оподаткування земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. Особливості юридичної відповідальності за порушення правового режиму земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. Правовий режим земель промисловості. Поняття земель промисловості, особливості їх законодавчо-правового регулювання. Правові засади нормування розмірів та зонування територій промислових та інших підприємств. Правові форми використання земель промисловості. Правовий режим земель транспорту. Поняття земель транспорту та особливості їх законодавчо-правового регулювання. Особливості правового режиму земель залізничного транспорту. Особливості правового режиму земель морського транспорту. Особливості правового режиму земель річкового транспорту. Особливості правового режиму земель автомобільного транспорту та дорожнього господарства. Особливості правового режиму земель авіаційного транспорту. Особливості правового режиму земель трубопровідного транспорту. Особливості правового режиму земель міського електротранспорту. Правовий режим земель зв’язку. Поняття земель зв’язку та особливості їх законодавчо-правового регулювання. Поняття та особливості правового режиму земель телекомунікацій в складі земель зв’язку. Правовий режим земель енергетики (енергетичної системи). Поняття та склад земель енергетичної системи та особливості їх законодавчо-правового регулювання. Закон України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів». Правові особливості надання земельних ділянок для розміщення об’єктів енергетичної системи. Правові форми використання земель енергетики. Правові засади нормування розмірів та зонування земель енергетики. Правовий режим земель оборони. Поняття земель оборони та особливості їх законодавчо-правового регулювання. Правові форми використання земель оборони. Правові особливості надання земельних ділянок для потреб оборони. Правові засади визначення розмірів та зонування земель оборони. Правовий режим земель «іншого призначення». Види земель іншого несільськогосподарського призначення та особливості їх законодавчо-правового регулювання.

Інтелектуальна власність

Поняття інтелектуальної, творчої діяльності та її значення у соціально-економічному розвитку суспільства. Види інтелектуальної діяльності. Поняття інтелектуальної власності. Поняття права інтелектуальної власності. Права людини на результати інтелектуальної, творчої діяльності. Право інтелектуальної власності в об’єктивному та суб’єктивному значенні. Співвідношення права власності та права інтелектуальної власності. Юридична природа права інтелектуальної власності та становлення права інтелектуальної власності в Україні. Теорії тлумачення правової природи результатів творчої діяльності. Пропрієтарна концепція та теорія виключних прав визначення сутності прав на результати творчості. Система права інтелектуальної власності. Сучасна доктрина права інтелектуальної власності. Становлення системи правової охорони результатів інтелектуальної, творчої діяльності. Суб'єкти права інтелектуальної власності. Об’єкти права інтелектуальної власності. Строк чинності прав інтелектуальної власності. Особисті немайнові та майнові права інтелектуальної власності. Реалізація суб’єктивних прав, обов’язків та інтересів у сфері інтелектуальної власності. Захист суб’єктивних прав та інтересів у сфері інтелектуальної власності. Джерела права інтелектуальної власності та їх види. Національний та міжнародний рівні охорони об’єктів інтелектуальної власності. Конституція України як вихідне джерело законодавства про інтелектуальну власність. Міжнародна охорона прав інтелектуальної власності. Цивільний кодекс України як джерело права інтелектуальної власності. Спеціальні закони як джерело законодавства у сфері прав інтелектуальної власності. Джерела авторського права та суміжних прав. Джерела патентного права. Джерельна база засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту товарів, робіт, послуг. Правове регулювання інших об’єктів інтелектуальної власності. Міжнародні нормативно-правові акти у сфері правової охорони і захисту прав інтелектуальної власності. Державна система охорони інтелектуальної власності та її складові. Система суб’єктів державного управління у сфері інтелектуальної власності Реформування державної системи охорони інтелектуальної власності в Україні. Авторське право і суміжні права. Основні задачі та функції авторсько-правового регулювання. Принципи авторсько-правового регулювання. Джерела авторського права і суміжних прав. Виникнення та здійснення авторського права та суміжних прав. Об’єкти авторського права, їх характеристика. Авторське право, його зміст щодо певних об’єктів та строк дії. Авторське право на службові твори. Майнові права суб’єктів авторського права. Обмеження майнових прав суб’єктів авторського права. Порядок державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір. Суміжні права, їх зміст щодо певних об’єктів та строк дії. Обмеження майнових прав суб’єктів суміжних прав. Повноваження особи, що здійснює управління майновими правами суб’єктів авторського права і суміжних прав. Форми авторських договорів щодо розпорядження майновими правами суб’єктів авторського права. Передача (відчуження) майнових прав суб’єктів авторського права та суміжних прав. Нормативно-правове регулювання ставок винагороди у сфері авторського права і суміжних прав. Право промислової власності. Поняття права промислової власності. Принципи права промислової власності. Поняття процедур правової охорони об’єктів права промислової власності та їх характеристика. Умови надання правової охорони винаходам (корисним моделям). Право на одержання патенту на винахід (корисну модель). Порядок одержання патенту на винахід (корисну модель). Набуття прав на винаходи (корисні моделі) Органи патентної експертизи, їх задачі та функції. Права та обов’язки, що випливають з патенту на винахід (корисну модель). Порядок сплати зборів за дії, пов’язані із охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності. Порядок припинення дії патенту на винахід (корисну модель) та визнання його недійсним. Умови надання правової охорони промисловим зразкам. Право на одержання патенту на промисловий зразок. Порядок одержання патенту на промисловий зразок. Набуття прав на промислові зразки. Права та обов’язки, що випливають з патенту на промисловий зразок, та строк їх чинності. Порядок припинення дії патенту на промисловий зразок та визнання його недійсним. Право інтелектуальної власності на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту товарів, робіт, послуг. Комерційне (фірмове) найменування як об'єкт права інтелектуальної власності. Набуття прав на комерційні позначення. Права та обов’язки, що випливають із реєстрації комерційних позначень, та строк їх чинності. Поняття та види торговельних марок (знаків для товарів і послуг). Умови надання правової охорони об’єктам права інтелектуальної власності, що є торговельними марками. Набуття прав на торговельні марки. Порядок реєстрації торговельних марок. Порядок визнання торговельних марок добре відомими в Україні. Порядок одержання свідоцтва про реєстрацію комерційних позначень, що є торговельними марками. Права та обов’язки, що випливають зі свідоцтва на торговельну марку, та строк їх чинності. Порядок реєстрації географічного зазначення та/або права на його використання. Поняття та ознаки географічних зазначень як об’єктів права інтелектуальної власності. Умови надання правової охорони об’єктам права інтелектуальної власності, що є географічними зазначеннями. Правова охорона інших об’єктів інтелектуальної власності. Наукові відкриття та раціоналізаторські пропозиції як об’єкти права інтелектуальної власності. Комерційна таємниця як об’єкт права інтелектуальної власності. Умови надання правової охорони на топографію інтегральної мікросхеми. Право на реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми. Порядок реєстрації топографії інтегральної мікросхеми. Набуття прав на топографії інтегральних мікросхем. Права та обов’язки, що випливають з реєстрації топографії інтегральної мікросхеми, та строк їх чинності. Порядок припинення дії свідоцтва на реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми та визнання його недійсним. Набуття прав на сорти рослин. Умови набуття прав на сорт рослин. Порядок набуття прав на сорт рослин. Права та обов’язки, пов’язані із сортом рослин, та строк їх чинності. Порядок припинення дії патенту на сорт рослин та визнання його недійсним. Інформаційні ресурси науково-технічної інформації та довідково-інформаційні фонди у сфері інтелектуальної власності. Інформаційно-пошукові системи та традиційний патентний пошук. Патентна інформація і документація. Державні реєстри об’єктів права інтелектуальної власності. Система стандартів у сфері інтелектуальної власності. Патентно-інформаційні органи та їх функції. Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Нормативно-правове регулювання відносин щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Види цивільно-правових договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності та їх характеристика Державна реєстрація договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Істотні умови договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Відповідальність сторін, строк дії договору та умови його припинення як істотні умови договору щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Відповідальність, гарантії та обмеження в договорі щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Поняття захисту прав інтелектуальної власності. Особливості захисту прав інтелектуальної власності на результати науково-технічної діяльності. Захист прав інтелектуальної власності відповідно до вимог міжнародних норм та правил. Захист прав на об’єкти інтелектуальної власності у відповідності з митним законодавством. Захист прав на об’єкти інтелектуальної власності у відповідності з конкурентним законодавством. Цивільно-правові способи захисту та санкції за порушення прав інтелектуальної власності, їх характеристика. Адміністративно-правові способи захисту та санкції за порушення прав інтелектуальної власності, їх характеристика. Досудове врегулювання спорів. Вимога поновлення порушених прав як спосіб неюрисдикційної форми захисту прав інтелектуальної власності. Адміністративний порядок захисту прав інтелектуальної власності та його особливості. Судовий порядок захисту прав інтелектуальної власності та його особливості. Форми і способи захисту порушених прав інтелектуальної власності, їх характеристика. Дії, що визнаються порушенням прав власників чинних охоронних документів та заявників. Поняття та види доказів у судовому процесі: обов’язок доказування, подання доказів та підстави звільнення від доказування. Вищий суд з питань інтелектуальної власності: основи формування та правові засади діяльності. Захист від недобросовісної конкуренції. Правові засади захисту від недобросовісної конкуренції. Національна правова база захисту від недобросовісної конкуренції. Акти недобросовісної конкуренції, їх класифікація та характеристика. Види стягнень за порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції. Захист інтелектуальної власності на митному кордоні. Принципи, завдання та форми митного контролю та ліцензування зовнішньоекономічних операції (експорту та імпорту). Поняття товару, що містить у собі об’єкт права інтелектуальної власності та його переміщення через митний кордон держави. Митний реєстр об'єктів права інтелектуальної власності. Норми міжнародного права як одне із джерел правового захисту від недобросовісної конкуренції. Міжнародне співробітництво правоохоронних і контролюючих органів у сфері захисту прав інтелектуальної власності. Кваліфікація злочинів в сфері інтелектуальної власності. Кваліфікація злочинів, що посягають на авторське право та суміжні права. Кваліфікація злочинів в сфері промислової власності. Право інтелектуальної власності в мережі Інтернет. Співвідношення права інтелектуальної власності і інформаційного права. Інтернет-договори Всесвітньої організації інтелектуальної власності. Правове регулювання доменних імен, Інтернет-відносин та боротьби з кіберзлочинністю. Міжнародно-правове регулювання відносин інтелектуальної власності. Міжнародна охорона авторського права і суміжних прав. Міжнародно-правове регулювання у сфері охорони прав на результати діяльності людини в будь-якій сфері технології. Міжнародна охорона винаходів (корисних моделей). Поняття національної і міжнародної фази процедури Договору РСТ. Міжнародна охорона промислових зразків. Міжнародна охорона торговельних марок (знаків для товарів і послуг). Міжнародна охорона комерційних позначень. Міжнародна охорона топографій інтегральних мікросхем. Міжнародна охорона нових сортів рослин. Міжнародна система охорони та захисту прав інтелектуальної власності. Міжнародне співробітництво у сфері інтелектуальної власності. Спеціалізована система захисту прав інтелектуальної власності. Захист права інтелектуальної власності в рамках Угоди про торговельні аспекти інтелектуальної власності. Міжнародно-правове регулювання у сфері захисту від недобросовісної конкуренції. Європейське законодавство з питань правової охорони інтелектуальної власності. Європейське законодавство з питань захисту прав інтелектуальної власності. Охорона прав інтелектуальної власності згідно Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Історія права та держави

Розвиток суспільного та державного ладу в державах Стародавнього Сходу: Єгипті, Вавилоні, Індії, Китаю. Розвиток права в державах Стародавнього Сходу: Єгипті, Вавилоні, Індії, Китаю. Основні джерела - пам’ятки права держав Стародавнього Сходу: Єгипту, Вавилону, Індії, Китаю. Вплив релігії на формування державності Стародавнього Сходу. Особливості формування та реформування суспільства в державах Античності: Афіни, Спарта, Рим. Державний лад в Античних державах (Афіни, Спарта, Рим): його розвиток та реформування. Особливості розвитку права в державах Стародавньої Греції: Афіни та Спарта. Джерела римського права. Особливості розвитку права в Стародавньому Римі. Кодифікація римського права. Загальна характеристика суспільства та держави феодального типу. Види феодального права. Папська революція та її вплив на розвиток держави і права феодальної Європи. Міське право. Державно-правовий розвиток феодальних міст-республік та союзів міст. Канонічне та церковне право. Особливості розвитку суспільства, держави і права ранньофеодальних германських держав Європи. Джерела і основні риси права феодальної Англії. Джерела і основні риси права феодальної Німеччини. Особливості станово-представницької та абсолютної монархії в Німеччині. Джерела та розвиток права феодальної Франції. Розвиток права та держави феодальних країн Східної Європи: Візантія, Московське царство. Розвиток феодального суспільства держави та права в східній традиції права. Джерела, основні риси і система мусульманського права. Особливості розвитку феодального суспільства, держави і права в Китаї та Японії. Особливості формування буржуазного (модерного) суспільства, права та держави. Суть суспільних, державних та правових змін під час буржуазних революцій Англії та Франції. «Декларація прав людини і громадянина» 1789 р. та її зміни у 1793 р. Кодифікація французького законодавства. Протекторат Кромвеля та «Інструмент управління». «Славетна революція» в Англії та її значення. «Навеаs Соrрus Асt». Реформи виборчого права Англії та державного апарату в Англії з кінця XVII – до початку ХХ ст. Державно-правові зміни у Франції з кінця ХVІІІ до кінця ХІХ ст. Реформація та її вплив на розвиток європейського права. Конституція Німеччини 1871 р. Основні державотворчі акти США. Конституція США та її додатки. Судова та правова система США. Справа «Мербері vs Медісон» та її роль у конституційній юрисдикції. Реформи Мейдзи в Японії. Конституція Японії 1889 р. Особливості формування японського права. Основні правові сім’ї сучасності. Загальні тенденція розвитку права та держави країн західної традиції права у XIX - ХХ столітті. Особливості правового та державного розвитку авторитарних та тоталітарних держав Європи ХХ ст. Основні напрями державно-правового розвитку Англії наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. Основні напрями державно-правового розвитку Франції наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. Основні напрями державно-правового розвитку Німеччини наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. Правові зміни «Нового курсу» Рузвельта в США. Статут ООН та Декларація прав людини 1948 р. Доцентрові тенденції у державно-правому полі Європи: від ЄОВС до Маастрихтського договору. Лісабонський договір. Організація та діяльність керівних органів ЄС. Особливості державно-правового розвитку в державах східної традиції права у ХХ ст. Способи та механізми створення нових держав у ХІХ-ХХ століттях. Державно-правовий розвиток у країнах «нової демократії». Античне і давньосхідне право в державах Північного Причорномор’я та Криму (сер. I тис до н.е. – V ст. н.е.). Становлення та розвиток права Русі (IX – XIV ст.ст.). Право Галицько-Волинського князівства (XII – XIV ст.ст.) Правова система Литовсько-Руської держави (40-ві рр. XIV – XVI ст.ст.). Правова система на українських землях Королівства Польського та Речі Посполитої (XIV - XVIII ст. ст.). Право Запорозької Січі (XVI –друга пол. XVIII ст.). Правова система українсько-гетьманської держави ( друга пол. XVII ст.- кінець XVIII ст.ст.). Джерела та систематизація українського права в період обмеження і остаточного скасування автономії України російським царизмом (XVIII – пер. пол. XIX ст. ст.). Право на західно-українських землях у період австрійського та австро-угорського панування (XVIII - поч. XX ст.ст.). Право в Україні в період здійснення буржуазних реформ і контрреформ в Російській імперії (др. пол. XIX ст.). Право України у складі Російської імперії на початку ХХ ст. Зміни в праві України в період Першої світової війни (1914 - 1918 рр.) у складі Російської та Австро – Угорської імперій. Право України в період розвитку вітчизняної національної державності початку ХХ ст. (1917 - 1920 рр.). Українська Народна Республіка. Українська держава 1918 р. Західноукраїнська Народна Республіка. Становлення права радянської України (1917-1922 рр.). Конституційний процес в радянській Україні (1919-1978 рр.). Право УСРР, його джерела, кодифікація та перебудова юстиції і правоохоронних органів в умовах нової економічної політики ( 1921-початок 1929 рр.). Право радянської України в період авторитарного режиму (1930-1941 рр.). Суспільний та державний лад СРСР за Конституцією 1936 р. Зміни в праві УРСР в роки Другої світової війни (1939-1945 рр.). Зміни в праві УРСР в перші повоєнні роки (др. пол. 40 – сер. 50 рр. ХХ ст.). .Право УРСР в період десталінізації (др. пол. 50-х- перш. пол. 60-х рр. ХХ ст.). Кодифікація загальносоюзного і республіканського законодавства 60 - 80 роках ХХ ст. Право УРСР в період перебудови (1985 - 1991 рр.). Децентралізація СРСР на початку 90-х років ХХ ст. та її наслідки в розвитку права. Особливості та тенденції розвитку права незалежної України (др. пол. 1991 – перш. пол. 1996 рр.).

Конституційне право

Загальна частина

Конституційні обов’язки людини і громадянина в Україні. Механізм реалізації, гарантії та захист прав та свобод людини і громадянина в Україні. Обмеження конституційних прав та свобод людини і громадянина в Україні. Конституційно-правовий статус іноземців, осіб без громадянства, біженців, осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, закордонних українців та іммігрантів в Україні. Конституційна класифікація прав і свобод людини. «Покоління» основних прав і свобод. Суб'єкти конституційних прав і свобод. Система конституційних прав і свобод людини і громадянина. Основні критерії класифікації конституційних прав і свобод. Особисті права та свободи людини і громадянина в Україні. Політичні права і свободи громадян України. Соціальні, економічні та культурні права і свободи людини і громадянина в Україні. Поняття і види конституційних прав, свобод та обов’язків людини і громадянина в Україні. Система конституційних обов’язків. Співвідношення прав і свобод із обов’язками та відповідальністю. Гарантії реалізації основних прав і свобод громадян. Конституційні та інші юридичні гарантії, судовий та інший юридичний захист прав і свобод. Міжнародні стандарти прав та свобод людини і громадянина України та їх співвідношення із національним законодавством. Поняття громадянства і належність до громадянства України. Принципи громадянства України. Порядок набуття та припинення громадянства України. Повноваження державних органів, які беруть участь у вирішенні питань громадянства України. Громадянство і його конституційно-правове регулювання. Інститут громадянства. Право людини на громадянство. Основні способи набуття громадянства. Вихід з громадянства. Втрата громадянства. Конституційно-правовий статус іноземців та осіб без громадянства. Інститут політичного притулку та екстрадиції (видачі). Особливості правового статусу біженців. Філіація або набуття громадянства за народженням. Принципи «права крові» і «права грунту». Натуралізація як спосіб набуття громадянства. Множинне громадянство та його юридичні наслідки. Поняття та особливості конституційно-правової відповідальності. Види конституційно-правової відповідальності. Особливості конституційно-правових санкцій. Конституційно-правовий механізм забезпечення реалізації прав і свобод людини і громадянина. Поняття і структура конституційно-правового механізму забезпечення реалізації прав і свобод людини та громадянина. Гарантії забезпечення прав і свобод людини та громадянина. Юридичні гарантії прав і свобод людини і громадянина в Україні. Інститут омбудсмана в системі гарантій конституційних прав і свобод. Конституційно-правовий статус Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Міжнародно-правові форми захисту прав і свобод людини і громадянина. Європейський Суд з прав людини в системі гарантій конституційних прав і свобод. Поняття та основні моделі конституційно-правового статусу особи. Структура конституційно-правового статусу особи. Принципи конституційно-правового регулювання статусу людини і громадянина. Еволюція конституційних прав і свобод. Поняття, структура, види та принципи конституційно-правового статусу людини і громадянина України. Поняття, суть і види правових гарантій конституційних прав і свобод людини і громадянина. Судовий захист прав і свобод. Поняття, сутність та призначення конституційного права. Конституційне право – провідна галузь національного права. Предмет правового регулювання галузі конституційного права. Метод правового регулювання галузі конституційного права. Предмет і об’єкт науки конституційного права. Поняття науки конституційного права. Система науки конституційного права. Методологія науки конституційного права. Завдання та значення конституційного права як навчальної дисципліни. Місце і роль конституційного права в системі національного права і юридичної науки. Поняття та складові системи конституційного права. Загальна і особлива частини як основні складові системи національного конституційного права. Матеріальне і процесуальне право як складові системи конституційного права. Конституційно-правові принципи системи конституційного права. Конституційний принцип правової держави. Конституційний принцип народного суверенітету. Конституційний принцип розподілу влади. Конституційно-правові інститути: поняття та види. Конституційно- правові норми: поняття, особливості та класифікація. Значення преамбул, перехідних, тимчасових, спеціальних, заключних положень, додатків та роз’яснень. Типологія сучасних конституцій. Постійні і тимчасові конституції. Юридичні властивості конституції як основного джерела конституційного права. Судові прецеденти та ухвали органів конституційного контролю (нагляду). Конституційні звичаї. Інші види джерел конституційного права. Неформалізовані джерела конституційного права Поняття та види конституційно-правових відносин. Суб’єкти, об’єкти та зміст конституційно-правових відносин. Підстави виникнення, зміни та припинення конституційно-правових відносин. Конституція як конкретне історичне явище. Поняття конституції та її характеристика. Сутність конституції. Функції конституції. Основні етапи конституційного розвитку. Форма і структура сучасних конституцій. Особливості структури окремих конституцій. Установча природа конституції. Вища юридична сила. Стабільність конституції, її гарантії. Способи і порядок розробки і прийняття конституцій. «Жорсткі» і «гнучкі» конституції. Порядок внесення змін і доповнень до конституцій. Розвиток та перегляд сучасних конституцій. Реалізація конституції: поняття та способи. Правова охорона: поняття, форми, суб’єкти. Сутність принципу конституційного верховенства. Способи правової охорони конституції. Інститут конституційної юрисдикції. Основні моделі конституційної юрисдикції. Конституційний контроль як спосіб правової охорони конституції. Відповідальність за порушення конституції. Поняття та види джерел конституційного права. Закон в системі джерел конституційного права. Конституційні, органічні та звичайні закони. Поняття та ознаки державної влади. Державна влада як інститут конституційного права. Принципи державної влади. Принцип розподілу влади. Принцип єдності державної влади. Суверенність, верховенство, незалежність і самостійність державної влади. Структура державної влади. Органи, що здійснюють державну владу. Шляхи здійснення, форми та методи державної влади.

Особлива частина

Порядок розгляду справ Конституційним Судом України. Порядок прийняття рішень та надання висновків Конституційним Судом України. Порядок виконання рішень Конституційного Суду України. Порядок утворення, припинення діяльності, повноваження і організація роботи тимчасових спеціальних і тимчасових слідчих комісій Верховної Ради України. Організація роботи народних депутатів України у Верховній Раді України та серед виборців. Народний депутат України – представник Українського народу у Верховній Раді України. Підстави і порядок виникнення та дострокового припинення повноважень народного депутата України. Організаційно-правові форми діяльності народних депутатів у Верховній Раді. Депутатський запит та депутатське звернення. Організація роботи народного депутата з виборцями. Порядок призначення, права та обов’язки помічника-консультанта народного депутата України. Загальна характеристика інституту президента. Становлення інституту президента в Україні. Порядок обрання Президента України. Функції і повноваження Президента України. Підстави дострокового припинення повноважень Президента України. Поняття виконавчої влади і система її органів. Конституційно-правовий статус Кабінету Міністрів України. Конституційно-правовий статус міністерств та інших центральних органів виконавчої влади. Конституційно- правовий статус місцевих державних адміністрацій. Судова влада та прокуратура в Україні: загальна характеристика. Конституційний Суд України – орган конституційної юрисдикції в Україні. Конституційно-правові принципи економічної діяльності. Конституційні основи духовно-культурного життя суспільства. Конституційно-правовий статус окремих інститутів сучасної держави. Структурна організація Конституційного Суду України. Процедура внесення конституційного подання і конституційного звернення. Конституційна скарга як форма звернення до Конституційного Суду України. Форми діяльності Конституційного Суду України. Розгляд і прийняття законопроектів за процедурою трьох читань. Порядок підписання і оприлюднення (промульгації) законів. Повторний розгляд Верховною Радою України законів, повернених Президентом України. Процедура внесення змін до Конституції України. Поняття та особливості територіального устрою України. Принципи адміністративно-територіального устрою України. Конституція Автономної Республіки Крим 1998 р. Основи конституційно-правового статусу Автономної Республіки Крим. Особливості організації та функціонування органів законодавчої, виконавчої та судової влади, органів місцевого самоврядування на території Автономної Республіки Крим. Поняття та система адміністративно- територіального устрою України. Особливості конституційно-правового статусу міст Києва і Севастополя у складі України. Загальна характеристика Закону України «Про столицю України - місто-герой Київ». Поняття та система місцевого самоврядування в Україні. Місцеві вибори як основна форма безпосереднього здійснення територіальними громадами права на місцеве самоврядування. Порядок скликання, підготовки та проведення сесій місцевих рад. Порядок діяльності, підстави та порядок дострокового припинення повноважень сільських, селищних, міських голів. Голова районної, обласної, районної в місті ради: процедура обрання, повноваження, порядок дострокового припинення повноважень. Порядок формування, склад та організація роботи виконавчих органів сільських, селищних, міських та районних у містах рад. Секретар сільської, селищної, міської ради. Організація роботи постійних та тимчасових контрольних комісій місцевих рад. Президія (колегія) та виконавчий апарат районної, обласної ради: склад, повноваження. Організація роботи депутатів місцевих рад. Порядок підготовки та прийняття актів місцевих рад. Відносини місцевих рад з місцевими державними адміністраціями. Конституційні принципи політичної системи. Конституційні принципи соціальних відносин. Процедура призначення, складення присяги, звільнення та притягнення до відповідальності суддів Конституційного Суду України. Процедури обрання та припинення повноважень Голови Конституційного Суду України та його заступників. Державна влада як інститут конституційного права України. Конституційні загальні засади організації і здійснення державної влади в Україні. Поняття, система і види органів державної влади. Конституційно-правовий статус національних меншин в Україні. Поняття, структура та правовий статус національних меншин. Принципи правового статусу національних меншин. Основні права, свободи та обов`язки національних меншин. Механізм та гарантії реалізації прав національних меншин в Україні. Право на самовизначення. Національний склад населення України. Міжнародний захист прав національних меншин. Поняття політичних партій і громадських організацій та їх місце у політичній системі України. Порядок утворення, діяльності, розпуску (ліквідації) об’єднань громадян. Особливості становлення політичних партій в Україні. Правове регулювання статусу політичних партій і громадських організацій. Конституційно-правовий статус політичних партій в Україні. Політичні партії та виборчий процес в Україні. Реєстрація політичних партій в Україні. Права та обов'язки політичних партій. Державний контроль і нагляд за діяльністю політичних партій в Україні. Відповідальність політичних партій, їхніх засновників та учасників. Конституційно-правовий статус громадських організацій в Україні. Право на об'єднання як політичне право громадян України. Поняття, ознаки та види громадських об`єднань. Поняття та ознаки громадських організацій. Порядок створення та діяльності громадських організацій. Легалізація громадських організацій. Обмеження на створення та діяльність громадських об`єднань. Членство в громадських організаціях. Права та обов'язки зареєстрованих громадських організацій. Юридична відповідальність громадських організацій, їхніх засновників та учасників. Поняття, види та ознаки релігійних організацій. Організаційно-правові форми діяльності комітетів Верховної Ради України. Порядок проведення слухань у комітетах Верховної Ради України. Поняття та види референдумів. Принципи і порядок проведення референдумів. Відповідальність за порушення порядку проведення референдумів. Організація діяльності комітетів та тимчасових комісій Верховної Ради України. Порядок утворення, система, склад, структура та функції комітетів Верховної Ради. Загальна теорія і стан парламентаризму. Місце парламентів у системі вищих органів державної влади. Конституційний склад і структура парламентів. Компетенція (функції та повноваження) парламентів. Конституційно-правовий статус парламенту України – Верховної Ради України: загальна характеристика. Організація роботи Верховної Ради України. Правове регулювання організації роботи Верховної Ради України. Порядок формування складу Верховної Ради України. Підстави та порядок припинення повноважень Верховної Ради України. Поняття та види сесій Верховної Ради України. Особливості підготовки та проведення першої сесії Верховної Ради України нового скликання. Порядок формування, реєстрації та розпуску депутатських фракцій та інших об’єднань народних депутатів України. Процедура обрання та відкликання Голови Верховної Ради України та його заступників. Повноваження Голови Верховної Ради України та його заступників. Порядок підготовки чергових та позачергових сесій Верховної Ради України. Порядок проведення пленарних засідань Верховної Ради України. Акти Верховної Ради України. Парламентські слухання: порядок призначення, підготовки і проведення, рекомендації за результатами слухань. Роль Апарату Верховної Ради України в організації її роботи. Законодавчий процес. Поняття законодавчого процесу та законодавчої процедури. Законодавча ініціатива: поняття, суб’єкти та процедура реалізації. Попередній розгляд законопроектів. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності, що стосуються процесу виборів. Відповідальність за порушення виборчого законодавства України. Поняття, соціальні функції та види виборів. Поняття відзиву. Поняття та принципи виборчого права. Поняття та види виборчих систем. Виборчий процес та його етапи. Загальна характеристика, структура та функції судової влади. Конституційні принципи здійснення правосуддя. Основні судові системи. Конституційний статус суддів в зарубіжних країнах. Органи і установи, які сприяють судовій владі. Поняття безпосередньої демократії. Безпосередня демократія і представницька демократія: співвідношення понять. Зміст і форми безпосередньої демократії. Вибори: поняття, функції та види. Виборче право в зарубіжних країнах: поняття та принципи. Поняття, суть та форми безпосередньої демократії. Принципи і функції безпосередньої демократії. Механізм безпосередньої демократії в Україні. Форми здійснення народовладдя в Україні. Мирні зібрання як форма безпосередньої демократії в Україні. Поняття та правова природа місцевого самоврядування та місцевого управління. Муніципальні моделі сучасності. Конституційне регулювання компетенції муніципальних органів та їх відносин з центральною владою у зарубіжних країнах. Поняття та класифікація урядів в зарубіжних країнах. Порядок формування урядів в зарубіжних країнах в залежності від форми правління. Склад уряду в зарубіжних країнах. Повноваження та порядок діяльності уряду в зарубіжних країнах. Повноваження глави держави при різних формах державного правління. Порядок та підстави дострокового припинення повноважень глави держави. Порядок заміщення посади глави держави. Поняття інституту глави держави, місце та роль глави держави у здійсненні державної влади. Одноосібний та колегіальний глава держави. Повноваження і форми діяльності членів парламентів зарубіжних країн. Гарантії діяльності членів парламентів зарубіжних країн. Відповідальність парламентаря за законодавством зарубіжних країн. Повноваження зарубіжних парламентів у сфері оборони і зовнішньої політики. Правова природа та зміст депутатського мандата. Імперативний та вільний (представницький) мандат. Інститут позбавлення мандата. Повноваження парламентів щодо контролю за урядовою діяльністю, форми контролю. Судові повноваження зарубіжних парламентів: амністія, імпічмент, призначення вищих посадових осіб до органів судової влади. Інститут омбудсмена в зарубіжних країнах. Законодавчий процес у парламентах зарубіжних країн. Делеговане законодавство. Конституційні основи бюджетного процесу. Парламентські слухання як форма діяльності парламентів зарубіжних країн. Проведення Днів Уряду у парламентах зарубіжних країн. Конституційні основи діяльності Рахункових Палат в зарубіжних країнах. Народна ініціатива та інші форми безпосередньої демократії. Правові наслідки застосування референдуму та інших форм безпосередньої демократії. Парламентські комісії (комітети) в парламентах зарубіжних країн. Функціонування депутатських об’єднань у парламентах зарубіжних країн. Сесії та засідання як основні форми діяльності парламентів зарубіжних країн. Організація палат парламенту. Особливості формування та організації діяльності двопалатних парламентів. Досвід взаємодії палат зарубіжних парламентів у сфері сумісної компетенції. Керівні органи парламенту. Особливості організації державної влади в зарубіжних федераціях. Гарантії цілісності зарубіжних федерацій. Походження і призначення федеративної форми територіальної організації. Способи розмежування компетенції між рівнями влади в сучасних федеративних державах світу. Територіальний устрій держави в зарубіжних країнах: поняття і форми. Унітарна держава: поняття та класифікація. Поняття та види автономії в зарубіжних країнах. Федеративна форма територіально- політичної організації держави: поняття, характерні ознаки. Сучасні різновиди республіканської форми правління. Нетипові форми правління. Державний режим: поняття, конституційно-правовий зміст, класифікація. Територія держави як об’єкт конституційно-правового регулювання. Форма держави та її складові елементи. Проблема зміни форми правління: конституційно-правовий аспект. Монархія: поняття та основні ознаки. Різновиди монархічної форми правління. Республіка як форма державного правління. Поняття та розвиток інституту референдуму. Класифікація інституту референдуму. Конституційна регламентація референдуму в зарубіжних країнах. Громадянство і виборче право іноземців. Процедура виборів та виборчий процес: поняття та стадії. Особливості і проблеми проведення виборів з використанням Інтернету. Виборчі системи в зарубіжних країнах: поняття та види. Юридичний зміст та особливості здійснення парламентських дебатів та інших форм діяльності зарубіжних парламентів по обговоренню питань, винесених на розгляд. Голосування в парламентах зарубіжних країн.

Криміналістика

Поняття, предмет та система криміналістики. Методики криміналістики. Поняття та наукові засади криміналістичної ідентифікації. Ідентифікаційні ознаки, ідентифікаційний період, ідентифікаційне поле. Класифікація об’єктів криміналістичної ідентифікації. Фундатори вчення про криміналістичну ідентифікацію. Поняття та структура криміналістичної техніки. Поняття трасології. Класифікація слідів. Сліди рук. Типи папілярних візерунків. Можливості використання інформації, яка міститься в відбитку пальця руки. Сліди ніг. Доріжка слідів. Трасологічна експертиза та її завдання. Поняття зброєзнавства. Поняття та наукові засади балістики. Класифікація зброї. Особливості огляду зброї та боєприпасів. Ознаки слідів дії вогнепальної зброї. Визначення напряму пострілу за ознаками, виявленими на перешкоді. Штанцмарка. Види експертних досліджень зброї, боєприпасів, вогнепальних пошкоджень на одязі людини. Техніко-криміналістичне дослідження документів. Класифікація документів. Поняття, види та ознаки підробки документів. Криміналістичне дослідження письма. Загальні та окремі ознаки почерку. Криміналістичне дослідження рукописного тексту. Методика підготовки матеріалів для проведення почеркознавчої експертизи. Зразки почерку, що направляються на експертне дослідження.   Криміналістичне дослідження авторської мови. Поняття габітології. Генезис формування на наукові засади методики «словесного портрету». Ідентифікація особи за усним мовленням. Поняття, принципи та функції криміналістичної тактики. Поняття та види тактичних прийомів. Тактичні операції. Тактичні комбінації. Тактичне рішення. Тактичний ризик. Тактика огляду місця події. Тактика обшуку. Тактика допиту. Тактика допиту неповнолітнього. Тактика викриття неправдивих показань. Тактика слідчого експерименту. Тактика пред’явлення для впізнання.   Тактика призначення та проведення судових експертиз. Порядок відібрання зразків, що направляються для дослідження. Поняття та елементи криміналістичної характеристики злочину. Криміналістична характеристика вбивств. Криміналістична характеристика злочинів проти власності. Криміналістична характеристика злочинів, що вчиняються в сфері незаконного обігу наркотичних засобів, прекурсорів та психотропних речовин. Криміналістична характеристика злочинів проти навколишнього середовища.

Кримінальне право

 

Загальна частина

Кримінальне право як галузь права. Генезис і основні доктрини (школи) кримінального права. Кримінальне право в правовій системі України. Сучасна кримінально-правова політика. Реформи вітчизняного кримінального права. Принципи кримінального права. Джерела (форми існування) кримінального права. Закон про кримінальну відповідальність в системі джерел кримінального права України. Кримінальний кодекс України 2001 року (далі – КК України) – основне джерело кримінального права України. Загальна та Особлива частини КК України, особливості змісту їх норм (нормативних приписів). Інші джерела вітчизняного кримінального права. Тлумачення закону про кримінальну відповідальність. Чинність і дія закону про кримінальну відповідальність. Особливості чинності (дії) закону про кримінальну відповідальність у часі, у просторі та за колом осіб в правовій системі України. Поняття кримінально-протиправного діяння (кримінально-правової аномалії). Злочин (злочинне діяння, кримінальне правопорушення) як основний різновид кримінально-протиправного діяння. Поняття та ознаки злочину за Кримінальним кодексом України (далі – КК України). Класифікація злочинів за КК України. Інші різновиди кримінально-протиправного діяння, передбачені КК України. Склад злочину як кримінально-правове явище. Юридичний та фактичний склад злочину. Основні системно-структурні характеристики юридичного складу злочину та його види. Кримінально-правова кваліфікація. Кваліфікація злочинів як основний різновид кримінально-правової кваліфікації. Формула кваліфікації злочинів та юридичне формулювання обвинувачення як окремі форми кваліфікації злочинів. Суб’єкт злочину, його ознаки. Фізична особа як суб’єкт злочину. Осудність та неосудність. Формула неосудності за КК України. Вік, з якого може настати кримінальна відповідальність, за КК України. Спеціальний суб’єкт злочину. Об’єкт злочину: поняття та види. Потерпілий від злочину. Предмет злочину. Об’єктивна сторона складу злочину, її ознаки. Діяння (дія чи бездіяльність). Суспільно небезпечні наслідки та причиновий зв’язок. Інші, крім наслідків і причинового зв’язку, факультативні ознаки об’єктивної сторони складу злочину. Суб’єктивна сторона складу злочину, її ознаки. Поняття вини за КК України. Форми та види вини. Спеціальні питання встановлення вини. Мета злочину, мотив злочину та емоційний стан особи як факультативні ознаки суб’єктивної сторони складу злочину. Особливі (спеціальні) форми злочину. Незакінчений злочин. Готування до злочину і замах на злочин за КК України. Співучасть у злочині. Форми співучасті і види співучасників за КК України. Особливості відповідальності за вчинення злочину у співучасті, передбачені КК України. Групове вчинення злочину за відсутності ознак співучасті. Опосередковане вчинення (виконання) злочину. Причетність до злочину, її форми та особливості кримінально-правової оцінки. Множинність злочинів. Окремі різновиди множинності злочинів, передбачені КК України. Відмежування множинності злочинів від одиничних злочинів, що складаються з декількох діянь, від складних (складених) злочинів та від триваючих злочинів. Повторність, сукупність і рецидив злочинів за КК України та їх кримінально-правове значення. Обставини, що виключають злочинність діяння. Види та особливості регламентації обставин, що виключають злочинність діяння, у КК України. Види обставин, що можуть виключати злочинність діяння, які не передбачені КК України (реалізація чи захист свого або чужого права, виконання юридичного обов’язку, здійснення професійних чи службових повноважень тощо). Заходи кримінально-правового характеру: поняття, юридична природа, окремі різновиди. Особливості регламентації заходів кримінально-правового характеру в КК України. Систематизація заходів кримінально-правового характеру. Заходи кримінально-правового характеру в межах кримінальної відповідальності особи. Заходи кримінально-правового характеру поза межами кримінальної відповідальності особи. Заходи кримінально-правового характеру, які можуть поєднуватись з кримінальною відповідальністю особи або застосовуватись самостійно. Заходи кримінально-правового характеру в межах кримінальної відповідальності особи. Поняття та види кримінальної відповідальності в правовій системі України. Підстава (підстави) та форми ретроспективної кримінальної відповідальності за КК України. Поняття, мета та види покарання за КК України. Класифікації видів покарань за окремими підставами. Призначення покарання. Загальні засади призначення покарання за КК України. Спеціальні правила призначення покарання та складання окремих видів покарань за КК України. Судимість та особливості її регламентації у КК України. Звільнення від покарання та його відбування: поняття, відмінність від інших заходів кримінально-правового характеру. Особливості окремих різновидів звільнення від покарання та його відбування, передбачених КК України. Заміна покарання одного виду іншим, не пов’язана зі звільненням від покарання та його відбування, за КК України. Заходи кримінально-правового характеру не пов’язані з кримінальною відповідальністю особи. Звільнення від кримінальної відповідальності: юридична природа, основний кримінально-правовий зміст. Особливості окремих різновидів звільнення від кримінальної відповідальності, передбачених КК України.    Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб за КК України: підстави, види, загальні правила застосування. Заходи кримінально-правового характеру, які можуть поєднуватись з кримінальною відповідальністю особи або застосовуватись самостійно. Примусові заходи виховного характеру: особливості регламентації за КК України. Спеціальна конфіскація: юридична природа, особливості регламентації за КК України. Обмеження та пом’якшення у заходах кримінально-правового характеру щодо неповнолітніх та деяких інших категорій осіб. Особливості окремих заходів кримінально-правового характеру щодо неповнолітніх та інших категорій фізичних осіб за КК України.

 

Особлива частина

Злочини проти основ національної безпеки України. Особливості складів окремих видів злочинів проти основ національної безпеки України за КК України та особливості їх кваліфікації. Злочини проти життя та здоров’я особи. Особливості складів окремих видів злочинів проти життя та здоров’я за КК України та особливості їх кваліфікації. Злочини проти волі, честі та гідності особи. Особливості складів окремих видів злочинів проти волі, честі та гідності особи за КК України та особливості їх кваліфікації. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи. Особливості складів окремих видів злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи за КК України та особливості їх кваліфікації. Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав людини і громадянина. Особливості складів окремих видів злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав людини і громадянина за КК України та особливості їх кваліфікації. Злочини проти власності. Особливості складів окремих видів злочинів проти власності за КК України та особливості їх кваліфікації. Злочини проти інтересів економічної діяльності, фінансової та бюджетної систем. Особливості складів окремих видів злочинів у сфері господарської діяльності за КК України та особливості їх кваліфікації. Злочини проти довкілля. Особливості складів окремих видів злочинів проти довкілля за КК України та особливості їх кваліфікації. Злочини громадської безпеки. Особливості складів окремих видів злочинів проти громадської безпеки за КК України та особливості їх кваліфікації. Злочини безпеки виробництва. Особливості складів окремих видів злочинів проти безпеки виробництва за КК України та особливості їх кваліфікації. Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту. Особливості складів окремих видів злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту за КК України та особливості їх кваліфікації. Злочини проти громадського порядку та моральності. Особливості складів окремих видів злочинів проти громадського порядку та моральності за КК України та особливості їх кваліфікації. Злочини проти здоров’я населення. Особливості складів окремих видів злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших злочинів проти здоров’я населення за КК України та особливості їх кваліфікації. Злочини проти безпеки держави у сфері оборони та недоторканності державних кордонів. Особливості складів окремих видів злочинів у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації та особливості їх кваліфікації. Злочини проти встановленого порядку функціонування комп’ютерів, комп’ютерних систем і мереж та мереж електрозв’язку. Особливості складів окремих видів злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж та мереж електрозв’язку за КК України та особливості їх кваліфікації. Злочини проти встановленого порядку здійснення управлінської діяльності в державі, окремих суб’єктів такої діяльності та журналістів. Особливості складів окремих видів злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та злочинів проти журналістів за КК України та особливості їх кваліфікації. Злочини проти встановленого порядку здійснення службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної із наданням публічних послуг. Особливості складів окремих видів злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної із наданням публічних послуг, за КК України та особливості їх кваліфікації. Злочини проти правосуддя. Особливості складів окремих видів злочинів проти правосуддя за КК України та особливості їх кваліфікації. Злочини проти встановленого порядку несення військової служби. Особливості складів окремих видів злочинів проти встановленого порядку несення військової служби (військових злочинів) за КК України та особливості їх кваліфікації. Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. Особливості складів окремих видів злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку за КК України та особливості їх кваліфікації.

Кримінальний процес

Поняття та історичні форми кримінального процесу. Кримінально-процесуальні правовідносини. Завдання кримінального процесу. Система і стадії кримінального процесу. Кримінально-процесуальні функції: поняття, основні види. Поняття і система кримінального процесуального законодавства України. Рішення Європейського суду з прав людини як джерело кримінального процесуального права України. Кримінальні процесуальні норми, їх структура та види. Застосування кримінального процесуального закону за аналогією. Чинність кримінального процесуального закону в часі, просторі та за колом осіб. Процесуальна форма, її поняття і значення. Процесуальні гарантії, їх поняття та види. Співвідношення кримінального процесуального права з іншими галузями права. Поняття, значення і система засад кримінального провадження. Верховенство права. Законність. Рівність перед законом і судом. Повага до людської гідності. Забезпечення права на свободу та особисту недоторканність. Недоторканність житла чи іншого володіння особи. Таємниця спілкування. Невтручання у приватне життя. Недоторканність права власності. Презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини. Забезпечення права на захист. Свобода від самовикриття та право не свідчити проти близьких родичів та членів сім’ї. Заборона двічі притягувати до кримінальної відповідальності за одне й те саме правопорушення. Доступ до правосуддя та обов’язковість судових рішень. Змагальність сторін та свобода у поданні ними доказів. Безпосередність дослідження показань, речей і документів. Забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності. Публічність. Диспозитивність. Гласність і відкритість судового провадження та його повне фіксування технічними засобами. Розумність строків. Державна мова кримінального провадження. Поняття і класифікація суб'єктів кримінального провадження. Суд, його повноваження. Законний склад суду. Слідчий суддя, його повноваження. Сторона обвинувачення. Прокурор, його завдання і повноваження у кримінальному процесі, на різних його стадіях. Органи досудового розслідування. Слідчий органу досудового розслідування, його повноваження. Процесуальна самостійність слідчого. Керівник органу досудового розслідування, його повноваження. Оперативні підрозділи, їх завдання і повноваження у кримінальному провадженні. Обставини, що виключають можливість участі у справі судді, прокурора, керівника органу досудового розслідування, слідчого, працівника оперативного підрозділу. Відводи і самовідводи. Сторона захисту. Поняття захисту в кримінальному провадженні. Підозрюваний, обвинувачений: поняття, процесуальні права та обов’язки. Законний представник підозрюваного, обвинуваченого. Коло осіб, які можуть брати участь у провадженні як законні представники, їх права та обов'язки. Захисник підозрюваного, обвинуваченого, його права та обов'язки. Запрошення, призначення, заміна захисника. Момент допуску захисника до участі у провадженні. Випадки обов'язкової участі захисника в кримінальному провадженні. Відмова підозрюваного, обвинуваченого від захисника. Відмова захисника від захисту. Підстави та порядок надання безоплатної правової допомоги. Потерпілий: поняття, процесуальні права та обов’язки. Представник потерпілого. Коло осіб, які можуть брати участь у провадженні як законні представники потерпілого, їх права та обов'язки. Інші суб'єкти кримінального провадження. Заявник, його процесуальні права та обов’язки. Цивільний позивач, цивільний відповідач, їх поняття, процесуальні права та обов’язки. Свідок. Його процесуальні права та обов’язки. Особи, які не можуть бути допитані як свідки. Перекладач. Експерт. Спеціаліст. Секретар судового засідання. Судовий розпорядник. Іх процесуальні права та обов’язки. Поняття доказів та їх визначення. Теорія доказів. Доказове право. Теорія пізнання і теорія доказів. Класифікація доказів. Належність, допустимість та достовірність, недопустимість доказів в наслідок істотного порушення прав та свобод людини та відомостей які стосуються особи підозрюваного, обвинуваченого. Визнання доказів недопустимими. Процес доказування у кримінальному провадженні, його елементи. Обов'язок доказування. Способи збирання і перевірки доказів. Застосування науково-технічних засобів для збирання та перевірки доказів. Предмет і межі доказування у кримінальному провадженні, Особливості предмету доказування в окремих категоріях проваджень. Поняття і значення кримінально-процесуального доказування. Мета доказування у кримінальному провадженні. Поняття та значення оцінки доказів. Правила оцінки доказів. Оцінка доказів, одержаних на території іноземної держави в результаті здійснення міжнародного співробітництва під час кримінального провадження. Характеристика джерел доказів. Показання свідків, їх предмет, значення та оцінка. Особи, які не можуть бути допитані як свідки у кримінальному провадженні. Показання потерпілого, їх предмет, значення та оцінка. Обмова, самообмова та алібі в показаннях підозрюваного і обвинуваченого. Умова, за наявності якої показання підозрюваного чи обвинуваченого, який визнає себе винним у вчиненні злочину, можуть бути покладені в основу обвинувачення. Показання підозрюваного та обвинуваченого, їх предмет, значення та оцінка. Показання з чужих слів. Речові докази, їх поняття та види. Процес формування речових доказів. Оцінка речових доказів. Зберігання речових доказів. Вирішення питання про речові докази при завершенні кримінального провадження. Протоколи процесуальних дій та додатки до них, носії інформації, на яких за допомогою технічних засобів зафіксовано процесуальні дії, висновки ревізій та акти перевірок, матеріали отримані в порядку передбаченому Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність» Документи. Матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні), матеріали отримані внаслідок здійснення під час кримінального провадження заходів, передбачених чинними міжнародними договорами. Права, обов'язки та відповідальність експерта. Підстави для відводу експерта, порядок його вирішення. Відмінність експерта від спеціаліста. Висновок експерта, його предмет, значення, форма та зміст. Підстави для призначення експертизи у кримінальному провадженні. Висновок (висновки) експертів при проведенні комісійної та комплексної експертиз. Перевірка та оцінка висновку експерта. Форми фіксування кримінального провадження. Протоколи і додатки до них, їх форма та зміст. Порядок застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження. Журнал судового засідання. Реєстр матеріалів досудового розслідування. Процесуальні строки: поняття та види. Обчислення, додержання і поновлення. Розумність строків кримінального провадження. Процесуальні витрати: поняття, види. Визначення розміру і ухвалення рішення щодо процесуальних витрат. Поняття, призначення та види заходів забезпечення кримінального провадження. Підстави та порядок затримання особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, уповноваженою службовою особою без ухвали слідчого судді. Строк затримання. Протокол затримання, його форма та зміст. Вручення підозрюваному копії протоколу затримання. Права та обов'язки затриманого. Участь захисника. Звільнення затриманого. Підстави для затримання без ухвали слідчого судді особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, громадянином, який не є уповноваженою службовою особою. Поняття, підстави та мета застосування запобіжних заходів. Види запобіжних заходів. Порядок обрання, зміни і скасування запобіжних заходів. Обставини, які при цьому враховуються. Підстави та порядок застосування як запобіжного заходу взяття під варту . Клопотання прокурора чи клопотання слідчого, погоджене з прокурором, про обрання запобіжного заходу, постанова слідчого судді щодо обрання запобіжного заходу, їх форма та зміст. Порядок розгляду слідчим суддею клопотання про обрання запобіжного заходу. Строки тримання підозрюваного і обвинуваченого під вартою під час досудового розслідування. Місце та порядок тримання осіб, взятих під варту. Порядок продовження строків тримання підозрюваного, обвинуваченого під вартою. Особливості застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту щодо окремих категорій осіб. Підстави та порядок зміни і скасування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. Підстави та порядок застосування як запобіжного заходу особистого зобов’язання, особистої поруки, застави, домашнього арешту, затримання особи. Відсторонення підозрюваного, обвинуваченого від посади та інші заходи забезпечення кримінального провадження. Підстави та порядок їх застосування. Поняття і завдання досудового розслідування. Співвідношення досудового розслідування і судового слідства. Початок досудового розслідування. Відомості, які вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Поняття і види підслідності кримінальних справ. Випадки визначення підслідності прокурором. Строки досудового розслідування. Порядок їх продовження. Підстави та порядок об'єднання і виділення кримінальних справ. Процесуальне оформлення цих рішень. Розслідування кримінальних справ групою слідчих, Порядок створення слідчої групи. Окреме доручення слідчого, його зміст, процесуальне оформлення. Строк і порядок виконання окремого доручення. Доручення слідчого, прокурора оперативному підрозділу. Забезпечення прав учасників досудового розслідування. Вирішення слідчим, прокурором клопотань учасників досудового розслідування. Недопустимість розголошення даних досудового розслідування. Здійснення прокурорського нагляду, судового та відомчого контролю за додержанням законів органами досудового розслідування. Слідчі (розшукові) дії. Поняття, види та загальні вимоги до їх проведення. Порядок виклику і допиту свідка. Особливості виклику і допиту неповнолітнього свідка.. Порядок виклику і допиту потерпілого. Одночасний допит кількох раніше допитаних осіб, мета і процесуальний порядок проведення, правила оформлення протоколу. Проведення допиту в режимі відеоконференції. Огляд. Його мета, види і порядок проведення. Протокол огляду. Ексгумація трупа. Поняття, підстави та процесуальний порядок проведення. Освідування. його поняття, мета, види, підстави та порядок проведення. Пред'явлення для впізнання. його поняття, мета, види, порядок проведення і оформлення. Проведення пред′явлення для впізнання в режимі відео-конференції. Слідчий експеримент. його суть, підстави та порядок проведення. Протокол слідчого експерименту. Обшук. його поняття, види, підстави та порядок проведення. Протокол обшуку. Накладення арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку. Огляд і виїмка кореспонденції та дослідження інформації, знятої з каналів зв’язку. Накладення арешту на майно та його опис. Підстави та порядок залучення слідчим, прокурором, стороною захисту експерта для проведення експертизи. Розгляд слідчим суддею клопотання сторони захисту про залучення експерта. Одержання зразків для експертизи. Випадки обов'язкового проведення експертизи. Негласні слідчі (розшукові) дії як різновид слідчих (розшукових) дій. Їх види та підстави для їх проведення. Негласні слідчі (розшукові) дії, пов’язані з втручанням у приватне спілкування: аудіо-, відеоконтроль особи; арешт, огляд і виїмка кореспонденції; зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж; зняття інформації з електронних інформаційних систем. Підстави та порядок їх проведення. Форма та зміст клопотання слідчого, прокурора про надання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії та постанови слідчого судді про надання( або про відмову в наданні) такого дозволу. Інші негласні слідчі (розшукові) дії: обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіяння особи; установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу; спостереження за особою, річчю або місцем; аудіо-, відеоконтроль місця; контроль за вчиненням злочину; виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації; негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження; використання конфіденційного співробітництва. Підстави та порядок їх проведення. Форма та зміст процесуальних документів, які при цьому складаються. Повідомлення особі про підозру. Допит підозрюваного. Суть і значення повідомлення особі про підозру в кримінальному провадженні України. Форма та зміст письмового повідомлення про підозру. Особи, які повинні повідомляти про підозру і роз’яснювати підозрюваному його процесуальні права та обов’язки. Строк та порядок вручення особі письмового повідомлення про підозру. Ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. Права та обов’язки сторін при ознайомленні з матеріалами. Встановлення строку на ознайомлення з матеріалами. Наслідки невідкриття матеріалів іншій стороні. Обвинувальний акт, його форма, зміст і процесуальне значення. Реєстр матеріалів досудового розслідування та інші додатки до обвинувального акту. Форми закінчення досудового розслідування. Підстави та процесуальний порядок закриття кримінального провадження. Постанова про закриття кримінального провадження, її форма, зміст і значення. Оскарження постанови про закриття кримінального провадження. Зупинення досудового розслідування: поняття, підстави, умови та процесуальний порядок. Підстави та процесуальний порядок відновлення зупиненого досудового розслідування. Підстави та процесуальний порядок оголошення розшуку підозрюваного. Підстави для закінчення досудового розслідування складанням прокурором клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру. Поняття, значення, види та характеристика підсудності кримінальних справ. Підстави та порядок передачі кримінального провадження з одного суду до іншого. Завдання і значення стадії підготовчого провадження. Строк призначення підготовчого судового засідання. Порядок проведення підготовчого судового засідання. Рішення, які приймаються в підготовчому судовому засіданні. Ухвала суду про призначення справи до судового розгляду. ЇЇ форма та зміст. Питання, які вирішуються судом в порядку підготовки до судового розгляду. Строк призначення справи до розгляду в судовому засіданні. Ознайомлення учасників з матеріалами кримінального провадження (кримінальної справи). Завдання і значення стадії судового розгляду. Строки судового розгляду. Законний склад суду. Незмінність складу суду при розгляді справи. Запасний суддя. Головуючий у судовому засіданні, його повноваження. Безперервніть судового розгляду. Участь прокурора в судовому розгляді, його права та обов'язки. Наслідки неявки прокурора в судове засідання. Відмова прокурора від обвинувачення. Участь обвинуваченого в судовому розгляді. Його права та обов'язки. Наслідки неприбуття обвинуваченого в судове засідання. Участь захисника підсудного в судовому розгляді, його права та обов'язки. Наслідки неприбуття захисника в судове засідання. Відмова підсудного від захисника. Участь потерпілого у судовому розгляді. Його права та обов’язки. Наслідки неприбуття потерпілого в судове засідання. Участь цивільного позивача і цивільного відповідача та їх представників у судовому розгляді. Їх права та обов’язки. Наслідки неприбуття цивільного позивача і цивільного відповідача, їх представників у судове засідання. Наслідки неприбуття в судове засідання свідка, спеціаліста, перекладача, експерта. Обов’язки присутніх у залі судового засідання. Заходи, які вживаються до осіб, котрі порушують порядок в судовому засіданні і виявляють неповагу до суду. Проведення процесуальних дій у режимі відео конференції під час судового провадження. Межі судового розгляду. Підстави та порядок зміни обвинувачення в суді. Висунення прокурором додаткового обвинувачення. Відмова прокурора від підтримання державного обвинувачення. Об’єднання і виділення матеріалів кримінального провадження. Відкладення, зупинення і закриття кримінального провадження. Ухвали, які виносить суд першої інстанції в судовому засіданні. Журнал судового засідання. Фіксування судового процесу технічними засобами. Зауваження щодо журналу судового засідання і технічного запису судового процесу, порядок їх розгляду. Процедура судового розгляду. Визначення обсягу доказів, що підлягають дослідженню, Розгляд судом клопотань учасників судового провадження. Дослідження доказів. Допит обвинуваченого. Допит свідка. Допит потерпілого. Допит експерта в суді. Дослідження речових доказів, дослідження документів, дослідження звуко- і відеозаписів. Призначення експертизи під час судового розгляду. Огляд на місці. Поняття, значення і види судових рішень. Законність, обгрунтованість і мотивованість судового рішення. Вирок як судове рішення, в якому суд вирішує обвинувачення. Види вироків. Підстави для винесення обвинувального вироку. Види обвинувальних вироків. Підстави для винесення виправдувального вироку. Порядок постановлення і проголошення вироку. Окрема думка судді. Форма та зміст обвинувального і виправдувального вироків. Форма та зміст ухвали суду. Роз’яснення судового рішення. Виправлення описок і очевидних арифметичних помилок у судовому рішенні.

Завдання і значення апеляційного провадження. Судові рішення, на які може бути подана апеляційна скарга. Особи, які мають право подати апеляційну скаргу. Вимоги до апеляційної скарги. Дії суду першої інстанції при одержанні апеляційної скарги. Порядок і строки апеляційного оскарження. Відновлення строку на апеляційне оскарження, підстави та порядок. Доповнення, зміна і відмова від апеляційної скарги. Суди, які розглядають апеляційні скарги. Прийняття апеляційної скарги судом апеляційної інстанції. Залишення апеляційної скарги без руху, її повернення або відмова у відкритті провадження. Відкриття апеляційного провадження і вирішення суддею-доповідачем питань, пов’язаних з підготовкою до апеляційного розгляду. Заперечення на апеляційну скаргу. Ухвала судді-доповідача про закінчення підготовки і призначення апеляційного розгляду. Строки судового розгляду в суді апеляційної інстанції. Межі перегляду судом апеляційної інстанції. Порядок апеляційного розгляду. Види рішень, які може прийняти суд апеляційної інстанції. Підстави для зміни чи скасування вироку чи іншого судового рішення судом апеляційної інстанції. Недопустимість погіршення правового становища обвинуваченого. Ухвала апеляційного суду, її форма та зміст. Вирок апеляційного суду. Особливості нового розгляду судом першої інстанції. Порядок перевірки ухвал слідчого судді. Завдання і значення стадії касаційного провадження. Відмінність цієї стадії від апеляційного провадження. Порядок і строки касаційного оскарження. Вимоги до касаційної скарги. Особи, які мають право подати касаційну скаргу. Зміст касаційної скарги. Заперечення на касаційну скаргу. Межі перегляду судом касаційної інстанції. Порядок касаційного розгляду. Особи, які беруть участь у касаційному розгляді. Повноваження суду касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної скарги. Підстави для скасування чи зміни вироку, ухвали касаційним судом. Ухвала суду касаційної інстанції. Її зміст і порядок оголошення. Новий розгляд справи після скасування судового рішення судом касаційної інстанції. Поняття, завдання і значення стадії перегляду судових рішень за ново- виявленими або виключними обставинами. Підстави для здійснення провадження за нововиявленими або виключними обставинами. Види та зміст нововиявлених та виключних обставин. Особи, які мають право подати заяву про перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами. Вимоги до заяви і порядок її подання. Відмова від заяви та її наслідки. Строки звернення за переглядом і строки перегляду судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами. Суди, які переглядають судові рішення за нововиявленими або виключними обставинами. Відкриття провадження за нововиявленими або виключними обставинами. Порядок здійснення перегляду судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами. Рішення, які приймаються за результатами такого перегляду. Поняття та види угод у кримінальному провадженні. Угода про примирення між потерпілим та підозрюваним чи обвинуваченим. Ініціювання та укладання угоди. Зміст угоди про примирення. Наслідки укладення та затвердження угоди про примирення для підозрюваного чи обвинуваченого та потерпілого. Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим. Зміст угоди про визнання винуватості. Наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості для прокурора і підозрюваного чи обвинуваченого. Питання, які має з’ясувати суд перед затвердженням угоди про примирення і угоди про визнання винуватості. Вирок суду на підставі угод. Наслідки невиконання угоди. Поняття кримінального провадження у формі приватного обвинувачення. Кримінальні правопорушення, за якими здійснюється кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення. Законний привід для початку такого провадження слідчим, прокурором. Особливості провадження під час досудового розслідування і в судовому розгляді. Провадження шодо кримінальних проступків як вид спрощеного кримінального провадження. Особливості досудового розслідування кримінальних проступків. Клопотання прокурора про розгляд обвинувального акта у спрощеному провадженні. Додатки до обвинувального акта. Судовий розгляд обвинувального акта у спрощеному провадженні. Особливості предмету доказування у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх. Досудове розслідування і судовий розгляд щодо неповнолітніх. Особливості виклику і допиту неповнолітнього підозрюваного і обвинуваченого. Особливості застосування до неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого запобіжних заходів. Призначення комплексної психолого-психіатричної і психологічної експертиз неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого. Порядок застосування до неповнолітнього обвинуваченого примусових заходів виховного характеру. Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб. Кримінальне провадження, яке містить відомості, що становлять державну таємницю. Кримінальне провадження на території дипломатичних представництв, консульських установ України, на повітряному, морському чи річковому судні, що перебуває за межами України під прапором або розпізнавальним знаком України, якщо це судно приписане до порту, розташованого в Україні. Відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження. Завдання і значення стадії виконання судових рішень. Набрання судовим рішенням законної сили. Обов'язковість судових рішень. Преюдиційність судового вироку. Порядок і строки звернення судового рішення до виконання. Набрання законної сили ухвалою (вироком) апеляційного суду, ухвалою касаційного суду. Порядок звернення їх до виконання. Процесуальні питання, які вирішуються судом у стадії виконання судових рішень. Відстрочка виконання вироку. Питання, які вирішуються під час виконання вироку і після виконання вироку. Порядок розгляду судом питань, пов'язаних з виконанням судових рішень. Оскарження рішень суду, прийнятих ним у цій стадії процесу. Підстави та порядок зносин з компетентними органами іноземних держав. Загальні вимоги щодо надання міжнародної правової допомоги. Порядок передачі запиту (доручення) про міжнародну правову допомогу. Порядок виконання запиту (доручення) про правову допомогу на території України. Підстави для відмови в наданні міжнародної правової допомоги. Підстави та порядок створення і діяльності міжнародної слідчої групи. Інформування про злочин. Особливості проведення окремих слідчих дій при виконанні доручення про міжнародну правову допомогу. Присутність представника компетентного органу іноземної держави під час виконання запиту (доручення). Вручення документів за запитом (дорученням) компетентного органу іноземної держави. Тимчасова передача особи в Україну і з України. Виклик особи, яка перебуває за межами України. Оскарження дій органу дізнання, слідчого, прокурора при наданні міжнародної правової допомоги. Відшкодування витрат, пов’язаних з наданням міжнародної правової допомоги на території України. Загальні умови видачі особи (екстрадиції). Центральні органи, які відають питаннями екстрадиції. Порядок підготовки документів та направлення запитів про екстрадицію. Особливості участі захисника і перекладача у процесі видачі особи (екстрадиції). Особливості затримання особи, яка вчинила злочин за межами України. Тимчасовий арешт особи. Екстрадиційний арешт. Підстави, порядок і строки його застосування. Припинення тимчасового або екстрадиційного арешту. Підстави для відмови у видачі особи (екстрадиції). Суб’єкти і порядок оскарження рішення про видачу особи (екстрадицію).

Міжнародне приватне право

Поняття, види, джерела правового регулювання міжнародного комерційного арбітражу. Загальна характеристика Закону України «Про міжнародний комерційний арбітраж». Застереження про публічний порядок, обхід закону, взаємність та реторсії у міжнародному приватному праві. Міжнародний договір як джерело міжнародного приватного права. Типи колізійних прив’язок. Поняття та ознаки колізійних норм. Іноземний елемент у міжнародних приватних відносинах. Джерела міжнародного приватного права. Поняття та види колізійних прив’язок (формул прикріплення). Угода сторін про вибір права (порядок укладення, форма, зміст). Способи визначення права, що має найтісніший зв’язок з правовідносинами. Публічний порядок як обмежуючий фактор у застосуванні норм іноземного права. Форми діяльності іноземних юридичних осіб в Україні. Система міжнародно-правової охорони об’єктів авторського права. Колізійні норми у сфері сімейних правовідносин. Предмет міжнародного приватного права. Договір перевезення у міжнародному приватному праві. Договір купівлі-продажу у міжнародному приватному праві. Сфера дії Конвенції ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів від 11 квітня 1980 року.

Право соціального забезпечення

Поняття права соціального забезпечення. Предмет права соціального забезпечення. Функції права соціального забезпечення. Система права соціального забезпечення. Місце права соціального забезпечення в системі права України. Сучасні тенденції розвитку права соціального забезпечення. Право соціального забезпечення як наука та навчальна дисципліна. Поняття та класифікація принципів права соціального забезпечення. Зміст основних принципів права соціального забезпечення. Поняття, основні ознаки та система правовідносин у сфері соціального забезпечення. Умови виникнення, зміни та припинення правовідносин у сфері соціального забезпечення. Поняття джерел права соціального забезпечення. Загальна характеристика джерел права соціального забезпечення. Особливості системи джерел права соціального забезпечення. Поняття методу правового регулювання соціально-забезпечувальних відносин. Поняття соціального забезпечення, його основні ознаки. Основні функції соціального забезпечення. Право громадян України на соціальний захист, його зміст. Поняття та ознаки державної соціальної допомоги. Державні допомоги сім'ям з дітьми. Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам. Види та форми соціального забезпечення. Державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії в сфері соціального забезпечення. Загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Державне соціальне забезпечення за рахунок бюджетних коштів. Змішане соціальне забезпечення окремих категорій громадян. Недержавне соціальне забезпечення. Державна соціальна допомога на догляд за окремими категоріями громадян. Допомога малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу. Правове регулювання та умови призначення окремих видів державних соціальних допомоги. Поняття та юридичне значення трудового та страхового стажу. Юридична природа страхового стажу для пенсійних правовідносин. Стаж як умова виникнення правовідносин для призначення допомоги. Поняття та ознаки пенсійної системи. Сучасний стан пенсійної системи в Україні, основні передумови та напрями її реформування. Поняття та характеристика трирівневої системи пенсійного забезпечення в Україні. Суб’єкти системи пенсійного забезпечення в України. Добровільна участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування (ЗДПС). Значення персоніфікованого обліку відомостей у системі ЗДПС. Страхові пенсійні внески. Поняття, ознаки та класифікація пенсій за законодавством України. Умови, розмір та порядок призначення страхових пенсій. Умови, розмір та порядок призначення пенсій за вислугу років. Поняття, ознаки та класифікація пенсій за законодавством України. Умови, розмір та порядок призначення страхових пенсій. Пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб. Пенсійне забезпечення державних службовців. Пенсійне забезпечення суддів, прокурорів і слідчих прокуратури. Пенсії за особливі заслуги перед Україною. Пенсійне забезпечення наукових (науково-педагогічних) працівників. Пенсійне забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Поняття та ознаки соціальної допомоги. Основні види соціальної допомоги. Поняття, види, умови призначення та розмір страхової соціальної допомоги. Допомоги й виплати по загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та похованням. Допомоги й виплати по загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню на випадок безробіття. Допомоги й виплати по загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання. Поняття та загальна характеристика організаційно-правових форм соціального забезпечення. Державні соціальні допомоги у зв’язку з малозабезпеченістю. Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям. Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам. Особливості юридичних фактів в праві соціального забезпечення та їх види. Система соціальних ризиків. Суб'єкти правовідносин із соціального забезпечення. Поняття та порядок встановлення субсидій, компенсацій, соціальних пільг. Право громадян на охорону здоров’я. Види медичної допомоги та гарантії її надання громадянам. Поняття, види та форми соціальних послуг за законодавством України. Правове регулювання надання соціальних послуг безробітним. Правове регулювання надання соціальних послуг бездомним громадянам, безпритульним дітям та особам, звільненим з місць позбавлення волі. Правове регулювання надання соціальних послуг особам похилого віку та інвалідам. Правове регулювання надання соціальних послуг особам, які зазнали насильства в сім'ї. Ритуальні послуги за законодавством України. Соціальні пільги та гарантії як додаткові заходи соціального захисту окремих категорій громадян. Додаткові заходи соціального захисту ветеранів війни, дітей війни та осіб, які постраждали від нацистських переслідувань за законодавством України. Додаткові заходи соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні. Додаткові заходи соціального захисту інвалідів в Україні. Додаткові заходи соціального захисту осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Додаткові заходи соціального захисту хворих осіб та інших громадян, виконання професійних обов’язків якими пов’язане з ризиком для здоров’я. Додаткові заходи соціального захисту осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Додаткові заходи соціального захисту хворих осіб та інших громадян, виконання професійних обов’язків якими пов’язане з ризиком для здоров’я. Судовий порядок захисту прав громадян в сфері соціального захисту. Адміністративний (спеціальний) порядок захисту прав громадян в сфері соціального захисту. Нагляд і контроль за додержанням законодавства в сфері соціального забезпечення. Акти ООН як джерело міжнародно-правового регулювання соціального забезпечення. Правове регулювання соціального забезпечення у конвенціях і рекомендаціях МОП. Європейські міжнародні стандарти соціального забезпечення. Значення міжнародних договорів у сфері соціального забезпечення. Право соціального забезпечення зарубіжних країн. Поняття соціального захисту населення, його співвідношення із соціальним забезпеченням і соціальним страхуванням.

Сімейне право

Правовий статус наймача житла та членів його сім’ї. Оспорювання батьківства (материнства) у судовій практиці. Подружні договори: поняття та види. Договірне регулювання відносин батьків і дітей. Фактичні шлюбні відносини у Сімейному кодексі України. Договори осіб, що проживають однією сім’єю без реєстрації шлюбу. Особливості захисту сімейних прав. Форми та способи захисту сімейних прав. Договори у сімейному праві: поняття, класифікація, зміст. Поняття, порядок та правові наслідки усиновлення. Сімейне і цивільне право: співвідношення. Особливості вирішення судами спорів про розірвання шлюбу. Загальна характеристика договорів про розірвання шлюбу. Форми влаштування дітей, що зашилися без батьківського піклування. Договірне регулювання у цій сфері. Правове регулювання майнових відносин між батьками та дітьми. Правове регулювання майнових відносин між подружжям. Недійсність шлюбу: сутність та правові наслідки. Шлюб: правова природа, порядок укладення, правові наслідки. Особливості вирішення судами спорів про стягнення аліментів на дітей. Спірні питання права спільної сумісної власності подружжя: теоретичні та практичні аспекти. Поняття шлюбу. Теорії, що визначають правову природу шлюбу. Недійсність шлюбу в судовій практиці. Співвідношення Цивільного кодексу України і сімейного законодавства. Порядок встановлення та припинення опіки та піклування. Особливості встановлення батьківства (материнства) при застосуванні штучних методів репродукції людини.

 

Теорія права

Поняття правопорядку. Суб'єктивне право. Поняття та види юридичної відповідальності. Законність. Форми державного правління. Юридична наука. Теорія права та держави як наука. Функції держави. Орган державної влади. Соціальна держава. Норма права. Реалізація норм права. Політична система суспільства. Юридичні факти. Політичні та правові вчення Стародавньої Греції. Концепції держави і права в Україні. Правові вчення ХХ ст. Політичні та правові вчення ХІХ ст. Теорії природного права в Західній Європі ХVII-ХVІІІ ст. Політичні та правові вчення епохи Відродження та Реформації. Філософська та політико-правова думка Середньовіччя. Політичні та правові вчення в Стародавньому Римі. Правова держава. Механізм правового регулювання. Застосування норм права. Соціальні норми. Правова культура. Поняття та зміст правовідносин. Колізії та прогалини у законодавстві. Правове регулювання. Соціальна цінність права. Юридична практика. Види соціального регулювання. Джерела (форми) права. Тлумачення норм права. Систематизація норм права. Сутність права. Суб'єкт права. Поведінка суб'єкта права. Поняття та ознаки держави. Типи праворозуміння. Правосвідомість. Суспільна влада.

Трудове право

Трудове право в системі права України. Історія становлення і розвитку трудового права як галузі права. Поняття, предмет та метод науки трудового права. Система науки трудового права. Тенденції розвитку науки трудового права. Розвиток науки трудового права в Київському університеті імені Тараса Шевченка. Історія науки трудового права. Понятійний апарат трудового права України. Оціночні поняття у трудовому праві України. Свобода праці та її конституційні основи. Право на працю, його зміст, значення та місце в системі прав людини. Поняття трудового права як галузі права. Суспільні відносини, що становлять предмет регулювання трудового права України. Поняття і особливості методу правового регулювання трудових відносин. Функції трудового права. Відмежування трудового права від суміжних галузей права: цивільного, адміністративного, господарського, аграрного, права соціального забезпечення. Система трудового права України. Поняття і класифікація суб'єктів трудового права. Працівник як суб'єкт трудового права. Роботодавець як суб'єкт трудового права України. Трудовий колектив як суб'єкт трудового права та його правовий статус. Професійні спілки як суб'єкти трудового права. Державні органи як суб'єкти трудового права. Інші суб’єкти трудового права Поняття та історія соціального партнерства. Поняття, сфера дії та види колективних угод. Поняття, сторони та юридичне значення колективного договору. Зміст колективних договорів і угод. Порядок ведення переговорів і укладення колективного договору. Порядок реєстрації колективного договору, колективних угод. Відповідальність за порушення законодавства про колективні договори і угоди. Основні засади здійснення суб’єктивних трудових прав. Поняття та ознаки трудового конфлікту. Поняття захисту суб’єктивних трудових прав. Форми та способи захисту суб’єктивних трудових прав. Соціальний діалог та інші форми соціального партнерства. Поняття виробничої демократії. Форми участі працівників в управлінні підприємством. Гарантії участі працівників в управлінні підприємством. Поняття та види трудових правовідносин. Умови виникнення трудових правовідносин. Ознаки трудових правовідносин. Елементи трудових правовідносин. Поняття джерел трудового права України. Класифікація джерел трудового права. Особливості системи джерел трудового права. Сфера дії трудового законодавства. Загальна характеристика окремих видів джерел трудового права. Поняття та види зайнятості населення. Зайнятість та працевлаштування: співвідношення понять. Організаційно-правові форми працевлаштування громадян. Органи працевлаштування. Правовий статус Державної служби зайнятості. Особливості працевлаштування окремих категорій громадян. Поняття безробітного та його правовий статус. Поняття принципів трудового права України. Класифікація принципів трудового права. Загальні принципи правового регулювання трудових відносин, що  закріплені в Конституції України. Принципи трудового права, закріплені в Кодексі законів про працю України.  Поняття трудового договору. Відмінність трудового договору від інших договорів. Сторони трудового договору. Зміст трудового договору. Класифікація умов трудового договору. Необхідні умови трудового договору. Факультативні умови трудового договору. Загальний порядок укладення трудового договору. Документи, що подаються при укладенні трудового договору. Форма трудового договору. Порядок оформлення трудового договору. Трудова книжка і порядок її оформлення при прийнятті на роботу. Гарантії при прийнятті на роботу. Обмеження при прийнятті на роботу. Особливості укладення трудового договору з надомниками. Трудовий договір про сезонну роботу. Трудовий договір про тимчасову роботу. Контракт як вид трудового договору, сфера його застосування. Особливості укладення трудового договору з фізичною особою – роботодавцем. Трудовий договір про роботу за сумісництвом. Поняття змін трудового договору. Поняття переведення на іншу роботу і його відмінність від переміщення. Види переведень на іншу роботу та порядок їх здійснення. Зміна істотних умов праці. Гарантії праці жінок у трудових правовідносинах. Гарантії прав неповнолітніх у трудових правовідносинах. Поняття та юридичні наслідки припинення трудового договору. Класифікація підстав припинення трудового договору. Загальна характеристика підстав припинення трудового договору. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника. Інші підстави припинення трудового договору. Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця: класифікація підстав. Загальний та спеціальний порядок звільнення. Основні підстави розірвання трудового договору за ініціативою роботодавця. Порядок оформлення звільнення і проведення розрахунку. Вихідна допомога. Відсторонення працівника від роботи. Додаткові підстави розірвання трудового договору за ініціативою роботодавця. Розірвання трудового договору з ініціативи осіб, які не є його стороною. Поняття та правове регулювання робочого часу. Види робочого часу. Поняття та види режимів робочого часу. Спеціальні режими робочого часу: змінна робота; гнучкий графік роботи; роздроблений робочий день; ненормований робочий час; вахтовий метод організації робіт. Облік робочого часу. Робота понад встановлену тривалість робочого часу. Поняття та правове регулювання часу відпочинку. Види часу відпочинку. Щоденний час відпочинку. Щотижневий час відпочинку. Святкові і неробочі дні. Додаткові дні, вільні від роботи. Поняття, види та правове регулювання відпусток. Щорічна відпустка та її види. Відпустки у зв'язку з навчанням. Творчі відпустки. Відпустка для підготовки та участі в змаганнях. Соціальні відпустки, їх види та порядок надання. Відпустки без збереження заробітної плати. Порядок надання відпусток та оплати відпусток. Грошова компенсація за невикористані відпустки. Поняття, структура заробітної плати та методи її регулювання. Нормування праці. Види норм праці. Тарифна система оплати праці та її елементи. Поняття системи оплати праці та її види. Оплата праці при відхиленнях від нормальних умов роботи. Порядок обчислення заробітної плати. Обмеження розміру відрахувань із заробітної плати. Порядок та строки виплати заробітної плати. Відповідальність за порушення законодавства про оплату працю. Поняття гарантійних і компенсаційних виплат, надбавок та доплат. Виплати при службових відрядженнях. Виплати при переїзді на роботу в іншу місцевість. Інші види гарантійних і компенсаційних виплат. Поняття та види підготовки працівників. Організація виробничого навчання. Особливості договорів про начання. Пільги для працівників, які навчаються без відриву від виробництва. Підвищення кваліфікації працівників. Перепідготовка працівників. Поняття, види та порядок проведення інструктажу з охорони праці. Порядок розслідування, реєстрація та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві. Поняття трудової дисципліни, методи її забезпечення. Поняття та правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку. Правове регулювання заохочень за успіхи в роботі. Дисциплінарна відповідальність працівників і її відмінність від інших видів відповідальності. Загальна та спеціальна дисциплінарна відповідальність. Поняття матеріальної відповідальності. Відмежування її від майнової відповідальності в цивільному праві. Підстави та умови матеріальної відповідальності. Види матеріальної відповідальності працівників. Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність. Визначення розміру шкоди, порядок її покриття. Матеріальна відповідальність роботодавця за шкоду, заподіяну працівникові. Поняття охорони праці за трудовим правом. Гарантії прав громадян на охорону праці. Організація охорони праці на підприємстві, в установі, організації. Охорона праці деяких категорій громадян: жінок, неповнолітніх, осіб зі зниженою працездатністю. Відповідальність посадових осіб за порушення законодавства про охорону праці. Обмеження і особливий порядок звільнення вагітних жінок, жінок, які мають дітей, неповнолітніх. Правове регулювання застосування праці осіб зі зниженою працездатністю. Характеристика основних форм захисту суб’єктивних трудових прав (контрольно-наглядова форма захисту, судовий захист, самозахист та інші форми). Поняття та основні види нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю. Державний нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю. Громадський контроль за додержанням законодавства про працю.

Фінансове право

Поняття, зміст, форми, методи і принципи фінансової діяльності держави. Фінанси, фінансова та грошово-кредитна система України як об’єкт фінансово – правового регулювання (поняття, зміст). Поняття та функції фінансів. Фінансова система України: поняття та склад. Верховна Рада України, Президент України, Кабінет Міністрів України як органи загального керівництва фінансовою діяльністю держави. Правовий статус Рахункової палати України. Міністерство фінансів України в системі управління фінансами. Правовий статус Державної казначейської служби України. Поняття, предмет і метод фінансового права. Місце фінансового права у системі права, його співвідношення з іншими галузями права. Джерела фінансового права. Конституція України як основне джерело фінансового права. Система фінансового права як галузі права, галузі законодавства та навчальної дисципліни. Суб’єкти фінансового права: поняття та види. Фінансові правовідносини: поняття та особливості. Юридичні факти у фінансовому праві. Рахункова палата як орган фінансового контролю. Міністерство фінансів України як орган фінансового контролю. Фінансовий контроль: поняття та види. Поняття та функції бюджету. Структура бюджету відповідно до Бюджетного кодексу України. Поняття та склад бюджетної системи України. Бюджетний процес в Україні. Міжбюджетні трансферти: поняття та види. Відповідальність за порушення бюджетного законодавства України. Казначейська система обслуговування бюджетних коштів. Предмет та метод бюджетного права. Бюджетні правовідносини: поняття та особливості. Розпорядники бюджетних коштів: поняття та види. Поняття та види державних запозичень. Поняття державних внутрішніх запозичень. Поняття та процес взяття державних зовнішніх запозичень. Граничний обсяг державного (місцевого) боргу, граничний обсяг надання гарантій. Поняття та розмежування державного та місцевого боргу. Казначейські зобов’язання України. Основні умови випуску та порядок розміщення державних облігацій внутрішньої позики. Місцеві бюджетні позики. Правові засади місцевих запозичень. Погашення державного (місцевого) боргу. Обслуговування державного (місцевого) боргу. Поняття державної (місцевої) гарантії, правові вимоги щодо їх надання. Правовий режим державних цільових фондів, їх види. Поняття податку як складної фінансової категорії. Його ознаки та елементи. Відмежування податку від збору, мита та парафіскалітета. Переваги та недоліки податку на сучасному етапі розвитку оподаткування. Поділ податків на прямі та непрямі. Метод оподаткування як критерій поділу податків. Загальна характеристика податку на додану вартість. Розмежування принципів податкового права, принципів оподаткування та принципів податкової системи. Поняття принципів податкового права, їх місце та значення у розбудові системи права. Основні принципи та завдання адміністрування податкових платежів. Сутність принципів загальності та рівності оподаткування. Загальна характеристика третього етапу розвитку оподаткування. Вчення А. Сміта як основоположні ідеї розвитку фінансової думки на третьому етапі. Поняття платника податку як основоположної категорії податкового права та види платників податків. Правосуб'єктність як основна характеристика платника податку. Реєстри платників податків. Основні положення теорії перекладення податку. Фінансова відповідальність як окремий вид юридичної відповідальності.  Дискусія щодо вини як обов'язкового елементу податкового правопорушення. Поняття, правові основи і зміст адміністрування податків в Україні. Адміністрування податкових платежів як інститут фінансового права. Використання договорів для цілей адміністрування податкових платежів. Компетенція фіскальних органів в сфері адміністрування податкових платежів. Обов’язки та права платників податків в сфері адміністрування податкових платежів. Виникнення, зміна і припинення податкового зобов’язання. Методи визначення суми податкового зобов’язання. Порядок погашення податкового зобов’язання та податкового боргу. Зміна строку сплати податкового зобов’язання. Самостійне узгодження (виконання) податкового зобов’язання. Використання податкової пільги як право платника податків. Види податкових пільг. Спеціальний режим оподаткування як вид податкової пільги. Характеристика ставки як невід'ємного елемента податку. Види ставок податків. Вплив податкових ставок на нейтральність оподаткування. Податкове повідомлення та податкова вимога. Оскарження рішень контролюючих органів, щодо визначення суми податкового зобов’язання (боргу). Податкова застава: поняття, зміст, підстави та порядок накладення. Зупинення видаткових операцій на рахунку платника податків відповідно до Податкового кодексу України. Арешт майна та коштів платника податків на рахунку. Форми і методи податкового контролю. Види податкових перевірок та особливості їх проведення. Підстави, види і принципи відповідальності за порушення податкового законодавства України. Фінансові (штрафні) санкції за порушення податкового законодавства України. Поняття митного контролю. Форми митного контролю. Місце та строки митного декларування. Процесуальні дії у справі про порушення митних правил та порядок їх проведення. Особливості пропуску товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України громадянами. Правове регулювання митного режиму транзит. Місце митної справи в процесі реалізації митної політики держави. Поняття і значення митного режиму. Види митних режимів. Правові основи митних платежів. Види митних платежів. Поняття порушення митних правил та відповідальності за них. Види нетарифних інструментів митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Поняття „валюта” та „валютні цінності”. Компетенція Національного банку України в сфері валютного регулювання. Система валютного законодавства України. Міжнародні валютні правовідносини. Валютне право як комплексна галузь законодавства України. Валютні правовідносини. Розрахунки в іноземній валюті. Засади та система правової відповідальності за порушення валютного законодавства України Методи валютного контролю. Банки та інші фінансові установи як агенти валютного контролю, їх повноваження. Національний банк України як орган валютного контролю. Поняття та сфера валютного контролю. Строки розрахунків за зовнішньоекономічними договорами. Правові засади здійснення переказів в іноземній валюті (в неторгівельній сфері). Правила використання на території України іноземної валюти як засобу платежу. Правове регулювання операцій з одержання кредитів в іноземній валюті. Валютно-обмінні операції: поняття, види, особливості фінансово-правового регулювання та порядок здійснення. Види рахунків в іноземній валюті на території України та відкриття резидентами рахунків за межами України. Організація та правові засади валютного ринку. Фінансово-правова відповідальність за порушення валютного законодавства.. Неторгівельні валютні операції: поняття, правове закріплення та види. Суб’єкти міжбанківського валютного ринку. Валютне ліцензування. Валютний (обмінний) курс: поняття та правове регулювання.

Цивільне право

Особливості захисту речових прав. Поняття, підстави та види представництва. Поняття та особливості права інтелектуальної власності. Речові права на чуже майно: поняття та види. Характеристика авторського та суміжних прав. Правове регулювання права промислової власності. Поняття, види та елементи цивільно-правових зобов’язань. Порядок виконання цивільно-правових зобов’язань. Договори про надання майна у власність: поняття та класифікація. Договори про надання майна у користування: поняття та класифікація. Право власності: поняття та зміст. Договори про надання послуг: поняття та класифікація. Поняття та основні види цінних паперів. Цінні папери як об'єкти цивільних прав. Множинність осіб у зобов'язанні. Правове регулювання недоговірних зобов’язань. Філії та представництва юридичних осіб.   Порядок державної реєстрації юридичних осіб. Класифікація юридичних осіб.    Поняття, зміст та особливості цивільної правосуб'єктності держави. Поняття і види об'єктів цивільних правовідносин. Умови позадоговірної (деліктної) відповідальності. Гроші як об'єкти цивільних правовідносин. Види особистих немайнових прав фізичних осіб. Особливості правосуб’єктності держави як учасника цивільних правовідносин. Поняття та правова природа правочину. Класифікація правочинів. Умови дійсності правочинів. Сутність, види та правові наслідки недійсних правочинів. Поняття і види строків у цивільному праві. Порядок обчислення строків позовної давності. Поняття та особливості особистих немайнових прав фізичних осіб. Поняття речей та їх ознаки. Класифікація речей та її правове значення. Поняття майна. Обмеження дієздатності фізичної особи: підстави, порядок та правові наслідки. Правові звичаї як джерела цивільного права. Дія Цивільного кодексу України в часі. Визначення поняття, ознаки та види юридичних осіб. Загальна характеристика елементів цивільно-правових відносин. Предмет та метод цивільно-правового регулювання. Класифікація цивільних правовідносин. Поняття та особливості цивільних правовідносин. Поняття та види дієздатності фізичних осіб. Поняття та види джерел цивільного права. Визнання фізичної особи недієздатною: підстави, порядок та правові наслідки. Умови, порядок та правові наслідки визнання особи безвісно відсутньою та оголошення померлою. Місце проживання фізичної особи та його юридичне значення.        Опіка та піклування: поняття та підстави встановлення. Акти цивільного стану: поняття, види і значення.     Поняття та ознаки юридичної особи. Правосуб'єктність юридичних осіб Поняття правоздатності фізичних осіб. Співвідношення цивільної правоздатності і суб’єктивних цивільних прав. Поняття недійсності правочину. Правові наслідки недійсності правочину. Правовий статус суб’єктів сімейних правовідносин. Право власності на житло та право користування житлом. Проблеми здійснення спадкових правовідносин на сучасному етапі. Основні теоретичні підходи до визначення та класифікації способів забезпечення виконання зобов’язань. Визнання договору недійсним, неукладеним та розірвання договору: співвідношення понять та правові наслідки. Житло як об’єкт цивільних правовідносин. Правовий статус власників житлових приміщень Міжнародні договори як джерела цивільного права. Органи юридичних осіб.     Характеристика Цивільного кодексу України. Співвідношення цивільного права з іншими галузями права. Класифікація цивільних договорів. Форми та способи захисту цивільних прав. Поняття самозахисту. Поняття та кваліфікація юридичних фактів у цивільному праві. Основні правові системи сучасності. Монізм та дуалізм у приватному праві. Система цивільного права як галузі права. Правове регулювання спадкових правовідносин. Актуальні проблеми цивільно-правового захисту права інтелектуальної власності. Договори про виконання робіт: ознаки та класифікація. Поняття, види, сторони договорів купівлі-продажу. Поняття, види, форма та зміст договору надання послуг. Поняття, види, сторони, та зміст договору позики. Поняття, види, форма та зміст договору зберігання. Поняття, види, сторони та форма договору перевезення. Поняття, види, сторони та зміст договору страхування. Поняття, види, сторони та умови договору позички. Поняття, види, сторони та зміст договору управління майном. Поняття, сторони, форма та суттєві умови договору лізингу. Поняття та види банківських правочинів. Поняття договору факторингу. Поняття, види, сторони та зміст договору комерційної конценсії. Поняття, види, сторони та зміст договору про спільну діяльність. Поняття, підстави виникнення та види недоговірних зобов”язань. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок безпідставного збагачення. Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки. Рятування здоров’я, життя та майна фізичної особи. Ведення чужих справ без доручення. Поняття та порядок відшкодування моральної шкоди. Підстави та умови відповідальності за завдану майнову шкоду. Поняття та особливості видів забезпечення виконання цивільно-правових зобов’язань.

Цивільний процес

Організаційно-функціональні принципи цивільного процесуального права. Форми захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави. Цивільна процесуальна форма. Поняття і структура цивільного судочинства. Завдання цивільного судочинства. Предмет, метод, система цивільного процесуального права. Джерела цивільного процесуального права. Поняття та підстави виникнення цивільних процесуальних правовідносин. Суб’єкти, об’єкти та зміст цивільних процесуальних правовідносин. Дія цивільних процесуальних норм у часі, просторі та відносно кола осіб. Наука цивільного процесуального права. Система і класифікація принципів цивільного процесуального права та їх взаємозв’язок. Поняття і значення процесуальних строків в цивільному судочинстві. Види процесуальних строків. Функціональні принципи цивільного процесуального права. Учасники судового процесу. Учасники справи, представники та інші учасники судового процесу. Процесуальна співучасть та процесуальне правонаступництво у цивільному судочинстві. Заміна неналежного відповідача. Треті особи в цивільному судочинстві та їх види. Участь у судовому процесі органів та осіб, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб. Представник в цивільному судочинстві. Види процесуального представництва у суді. Обставини, що не підлягають доказуванню. Законні представники: підстави виникнення, обсяг та межі повноважень. Документи, що підтверджують повноваження представника. Поняття і значення принципів цивільного процесуального права. Поняття, зміст і види ухвал суду. Зміст ухвал суду та його структурні елементи. Окремі ухвали, їх зміст і значення. Суть і значення апеляційного оскарження судових рішень. Особливості процесуального розгляду і вирішення справ окремого провадження цивільного судочинства. Склад суду в справах окремого провадження цивільного судочинства. Роль суду в процесі доказування у справах окремого провадження. Загальні положення та завдання окремого провадження цивільного судочинства. Справи, що розглядаються судом в порядку окремого провадження та їх учасники. Процесуальний порядок видачі судового наказу та його скасування. Сутність та особливості наказного провадження цивільного судочинства. Вимоги, що розглядаються в порядку наказного провадження та його учасники. Зупинення і закриття провадження у справі. Усунення недоліків судового рішення судом, який його ухвалив: виправлення описок і явних арифметичних помилок; ухвалення додаткового рішення; роз’яснення рішення суду. Повноваження суду апеляційної інстанції та підстави їх реалізації. Рішення та ухвали суду апеляційної інстанції. Поняття та ознаки рішення суду. Зміст рішення суду та його структурні елементи. Поняття і значення судових рішень. Види судових рішень. Особливості оскарження, перегляду та скасування заочного рішення суду. Порядок заочного розгляду справи та зміст заочного рішення суду. Поняття та умови заочного розгляду. Стадії процесу доказування. Набрання судовими рішеннями законної сили. Поняття законної сили, значення і правові наслідки законної сили судових рішень. Порядок звернення та розгляду заяв про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами. Відновлення втраченого судового провадження. Провадження у справах про оскарження рішень третейських судів, оспорювання рішень міжнародних комерційних арбітражів. Визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні. Провадження у справі за участю іноземних осіб. Процесуальні питання, пов’язані з виконанням судових рішень у цивільних справах. Порядок розгляду справи Верховним Судом. Межі повноважень Верховного Суду при перегляді судових рішень. Поняття і значення провадження із перегляду судових рішень Верховним Судом в цивільному судочинстві. Форма та зміст касаційної скарги. Процесуальний порядок розгляду і вирішення цивільних справ судом апеляційної інстанції.  Поняття та ознаки виключних обставин у справі. Судові рішення суду касаційної інстанції. Процесуальний порядок розгляду і вирішення цивільних справ судом касаційної інстанції. Право касаційного оскарження. Поняття і значення касаційного провадження. Тимчасові ускладнення судового розгляду цивільних справ: оголошення перерви, відкладення розгляду справи, зупинення провадження у справі. Загальна характеристика та пoрядoк застoсування рiзних видiв захoдiв прoцесуальнoгo примусу в цивiльнoму судочинстві. Суб’єкти доказування, їх права та обов’язки по доказуванню. Підстави звільнення від доказування. Характер доказування у сучасному цивільному судочинстві України та роль суду у ньому. Поняття судового пізнання і судового доказування. Підстави та порядок передачі справ з одного суду в інший. Наслідки порушення правил юрисдикції. Особливості визначення підсудності справ, у яких однією зі сторін є суд або суддя, а також у справах між громадянами України, якщо обидві сторони проживають за її межами. Поняття юрисдикції в цивільних справах та її види. Територіальна юрисдикція (підсудність), її види. Фіксування судового процесу. Поняття та значення цивільної юрисдикції. Види цивільної юрисдикції. Докази у цивільному судочинстві. Класифікація (види) доказів. Розподіл судових витрат між сторонами. Відстрочення та розстрочення судових витрат, зменшення їх розміру або звільнення від їх оплати. Судовий збір. Попереднє визначення судових витрат. Забезпечення та попередня оплата судових витрат. Витрати, пов’язані з розглядом справи. Поняття і види судових витрат у цивільному судочинстві. Зупинення, продовження і поновлення процесуальних строків. Підстави та критерії розмежування цивільної, господарської та адміністративної юрисдикції. Відкриття провадження у справі. Правові наслідки відкриття цивільних справ у суді. Підстави відмови у відкритті провадження у справі. Правила поведінки у судовому засіданні. Правовий статус головуючого у судовому засіданні. Строки розгляду цивільних справ у суді. Поняття і значення стадії судового розгляду цивільних справ. Судові виклики і повідомлення. Предмет доказування. Захист інтересів відповідача. Письмові заяви учасників справи: по суті справи та з процесуальних питань. Зустрічний позов, порядок та умови його пред’явлення. Забезпечення доказів. Забезпечення позову. Зустрічне забезпечення. Підстави, порядок, заміна і скасування забезпечення позову. Відповідальність за порушення заходів по забезпеченню позову. Право відповідача на стягнення з позивача збитків, завданих йому забезпеченням позову. Позовна заява як процесуальна форма виразу позову, її зміст і форма. Об’єднання в позовній заяві кількох вимог, пов’язаних між собою. Порядок виправлення недоліків позовної заяви. Поняття і суть позовного провадження. Поняття позову, його елементи, види позовів. Право на позов і право на пред’явлення позову. Умови реалізації права на пред’явлення. Процесуальний порядок пред’явлення позову. Наслідки його недотримання. Засоби доказування: поняття і види. Характеристика засобів доказування. Достовірність та достатність доказів. Належність та допустимість доказів у цивільному процесі. Порядок обчислення та перебіг процесуальних строків. Наслідки пропущення процесуальних строків. Провадження у справі до судового розгляду як стадія цивільного судочинства. Попереднє судове засідання (завдання, порядок проведення, питання, які вирішуються в попередньому судовому засіданні).

 Критерії оцінювання

Read 33227 times Last modified on Monday, 06 May 2019 16:37

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.