HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Monday, 21 March 2016 22:40

Програми кандидатів на посаду Голови Студентського парламенту юридичного факультету

Rate this item
(1 Vote)

Іванна Артемович

Іванна Артемович 2

Іванна Артемович

Передвиборча програма кандидата на голову СПЮФ:

Я, Артемович Іванна Іванівна, студентка 2 курсу 5 групи як кандидат на пост Го-лови студентського парламенту юридичного факультету маю цілісне уявлення про розвиток студентського самоврядування в університеті Шевченка та шляхи вдосконалення його майбутньої роботи. Маючи майже річний досвід активної участі в житті факультету, в тому числі в Студентському парламенті, я, з урахуванням практики попередніх років, сформувала системне бачення того, як крок за кроком побудувати оптимальну модель студентського самоврядування. Визначаючи пріоритетом майбутньої роботи наближення парламенту до пересічних студентів та збільшення їх впливу на його функціонування, я встановлюю наступні цілі, досягти яких планую на посту Голови СПЮФ:

1. Збільшення прозорості в роботі органів самоврядування та відбудова йо-го авторитету: призначення регулярних звітів щодо функціонування структурних підрозділів парламенту та відкритих звітних засідань з наданням кожному студентові можливості взяти в них участь; завчасне інформування студенства про заплановані засідання.

2. Деталізація прав та обов'язків департаментів як майбутніх складових СПЮФ: оновлення та затвердження Положення про студентське са-моврядування юридичного факультету. 

3. Подальша інформатизація факультету: спільна з адміністрацією універси-тету реалізація програм зі встановлення безкоштовних вай-фай точок зі стійким швидкісним сигналом в Червоному корпусі. 

4. Запровадження співпраці з кафедрами факультету щодо оновлення і упорядкування методичної бази та створення єдиної інформаційної бази лекційних та допоміжних матеріалів; переформатування та ведення ін-формаційних ресурсів СПЮФ та його структурних підрозділів у соціальних мережах за єдиним стандартом.

5. Встановлення регулярності фандрайзингової роботи: створення фанд-райзингового відділу при департаменті зовнішніх зв'язків та постійний пошук можливих спонсорських ініціатив для фінансування проектів СПЮФ та окремих студентів факультету.

6. Розширення сфери організаційної роботи та проведення івентів нових форматів: врахування досвіду успішних проектів активістів факультету (“Workshop KNU”, відділ міжнародних зв'язків СПЮФ та ін.),налагодження зв'язків з низкою організацій, юридичних компаній,проведення неформальних зустрічей з випускниками університету та спільна робота з організації круглих столів, лекцій, семінарів, культурних та розважальних заходів; заснування низки конкурсів та ігор зі спільною участю студентів та викладачів.

7. Заохочення волонтерської діяльності: збільшення різноманіття акцій з допомоги дитячим будинкам, військовим госпіталям та ін.

 

Ольга Висоцька

Ольга Висоцька

Ольга Висоцька 2

Передвиборча програма кандидата на голову СПЮФ:

1. Внутрішні структурні зміни:

- підвищення якості роботи та ефективності існуючої структури СПЮФ за допомогою більш повного його забезпечення необхідними для цього засобами, матеріалами та ресурсами,які б розширили самостійність та можливості для творчості членів студентського активу.

- вдосконалення існуючої структури СПЮФ шляхом корегування старих та створення нових структурних підрозділів, її постійне оновлення та реорганізація, а саме усунення проблеми неефективного функціонування деяких відділів шляхом делегування їхніх повноважень та обов’язків іншим структурним підрозділам,таким чином забезпечивши більш чітку структуру та рівномірний розподіл обов’язків та відповідальності.

- створення нової платформи для комунікації між студентами, де б вони могли повідомляти про проблеми і факти порушення їхніх прав, а також вносити свої пропозиціі щодо вдосконалення роботи СПЮФу та університету загалом.

- регулярні засідання студентського парламенту та регулярна періодична звітність про проведену роботу, ведення протоколів засідань та звітність перед адміністрацією.

- проведення зустрічей - конференцій зі студентами у форматі Q&A

- створення відділу в межах структури СПЮФу, в обсяг повноважень якого входитиме безпосередня комунікація з представниками кожного курсу навчання нашого факультету.

2. Зміни,спрямовані на покращення добробуту факультету:

- вирішення питання wi-fi мережі та вільного доступу до неї

- створення єдиної системи ,де студенти могли б обмінюватись матеріалами для навчання

- створення відділу інтернет публікацій , постійне оновлення контенту на сторінках пабліків ВК, Фейсбука, інстаграму з метою якнайповнішого інформування студентства про головні події на факультеті.

- сприяння організації заходів,тематичних вечірок та благодійних аукціонів.

- спроба досягнення збільшення бюджету та фінансування студпарламенту шляхом :

А) проведення конференції з приводу даного питання між членами студпарламенту спочатку юридичного , звернення до адміністрації факультету,

Б) проведення такого ж формату зібрання й на інших факультетів

В) винесення спільного рішення , звернення до адміністрації університету.

Г) шляхом залучення

3. Зовнішні зв’язки

- координація роботи та співпраця зі студрадою гуртожитку , проведення спільної діяльності та заходів.

- співпраця з представниками студентського парламенту інших факультетів університету,провадження спільної діяльності

- спроба налагодження зв’язків із представниками органів студентського самоврядування інших ВНЗ Києва.

- сприяння отримання досвіду обміну студентами між ВНЗ України.

 

Євгеній Власюк

Власюк Євгеній

Передвиборча програма кандидата на голову СПЮФ:

Подаючи заяву на посаду «Голови студентського парламенту юридичного факультету» ставлю за мету продовження розвитку парламенту та залучення ще більшої кількості студентів до співпраці у його відділах. Адже сьогодні як ніколи студентське самоврядування займає важливу ланку у нашому житті, готуючи нас до життя. Важливим також є той аспект, що для прийняття рішень, котрі стосуються студентства загалом повинні долучатися усі студенти, які мають свою думку щодо певного питання, та пропозиції вирішення проблем.

Студентський Парламент – це не одна людина! Це всі студенти, які навчаються у стінах нашого університету. І думка кожного повинна бути врахована!

Внутрішні реформи:

- формування нової системи підрозділів СПЮФ шляхом її реорганізації, що дозволить внести нові погляди та підходи до роботи парламенту

- прогресивне підвищення ефективності роботи СПЮФ за рахунок його достатнього фінансового забезпечення, що дозволить розширити перспективи та можливості творчої діяльності студентства, а також ввести нову, більш раціональну систему фінансового розподілу

- введення конкретної системи планування та звітності по проробленій роботі відділами для підвищення ефективності роботи, корегування проблемних моментів, що виникають у ході роботи та контролю здійснених заходів

- впровадження системи комунікації, покликаної задовольнити потреби відстеження потреб студентства, для цілеспрямованої діяльності конкретних відділів СПЮФ-у

- залучення студентства до співпраці з метою підвищення продуктивності результатів роботи парламенту через розширення «суспільного кругозору»

Реформи покликані покращити умови навчання на факультеті:

- формування єдиної, якісної системи Інтернет забезпечення для студентів

- заохочення студентів до участі у спортивних змаганнях, естафетах 

- формування платформи покликаної забезпечити допомогу у навчальному процесі, шляхом розміщення усієї необхідної інформації та матеріалів по кожному з курсів

Зовнішні зв’язки

- вирішення питання надання Інтернет послуг на території гуртожитку

- налагодження співпраці з іншими ВНЗ України, проведення спільних заходів

- формування більш продуктивної співпраці СПЮФ з студентською радою гуртожитку для співпраці та проведення спільних заходів

- сприяння проходженню професійної практики та працевлаштування випускників

- запрошення фахових провідних науковців для співпраці із студентами

- підвищення рівня співпраці з представниками студентського парламенту інших факультетів університету, для продовження спільної діяльності у подальшому

Висуваючи кандидатуру на посаду Голови Студентського парламенту юридичного факультету, я впевнений, що разом із командою студентського парламенту ми впораємося з покладеними на нас обов’язками. Під час навчання на першому курсі існує той часовий прошарок для реального втілення тих цілей, котрі ми поставили перед собою, а також багатьох інших, що будуть виникати перед нами уже найближчим часом.

Ми ставимо за мету продовження розвитку парламенту та залучення ще більшої кількості студентів до активної співпраці у його відділах. Адже сьогодні як ніколи студентське самоврядування займає важливу ланку у нашому житті, готуючи нас до життя.

Проголосувавши за мене, ми разом зможемо створити нову, надійну команду, котра втілить новітньо-прогресивні студентські погляди у нашому студентському житті.

 

Єгор Лебеденко

Єгор Лебеденко

Передвиборча програма кандидата на голову СПЮФ:

1. Відкритість нашого Студентського парламенту. Публікація звіту про його діяльність кожний місяць.

2. Заохочення студентів до участі у культурних програмах та спортивних змаганнях.

3. Підтримка ініціатив студентів (не лише наукова діяльність, а й творчі ідеї). Перетворення його на творчу платформу, де кожен може реалізуватись.

4. Більша участь Парламенту у культурно-просвітницьких програмах.

5. Поширення знань про наш факультет та наш Університет загалом серед студентства.

6. Більша співпраця з Радою ветеранів Університету.

7. Співпраця між відділами Студпарламенту.

8. Залучення більшої кількості студентів до участі в екскурсіях до державних установ.

9. Залучення відомих вчених та практиків до праці зі студентами.

 

Наталія Микитюк

Наталія Микитюк

Передвиборча програма кандидата на голову СПЮФ:

Головною метою моєї подальшої діяльності є розв’язання соціальних проблем, що наразі актуальні. Вважаю за необхідне залучення якомога більше (щонайменше -третини) студентів юридичного факультету до соціальної активності, формування в них соціальної правової позиції. Адже хто як не юристи повинні стати на захист тих, кому він вкрай необхідний! Прагну залучити засоби масової інформації та відомих представників медіа, всіляко цьому сприятиму. Наразі знайшла можливість зв’язатися із актором та ведучою каналу ICTV, ведучими каналу СТБ та ведучою на радіо Europa plus. Вони знайшли хвилинку для розмови зі мною, але для моєї ініціативи потрібне підґрунтя, яким і стане студактив юридично факультету.

Для підвищення соціальної активності будуть проводитися:

-соціологічні опитування;

-робота із соціально незахищеними верствами;

-допомога студентам-переселенцям, та тим, чиї батьки знаходяться у зоні АТО;

-допомога і залучення до актуальних проблем широких мас, тобто розв’язання питань на рівні міста;

-обмін досвідом зі студентами інших ВНЗ країни;

-проведення масових акцій та заходів з підвищення рівня правосвідомості серед пересічних громадян (особливо важливий пункт).

Позаяк програма базується на волонтерських засадах, особливого спонсорування вона не потребує, необхідним залишається тільки бажання студентів.

Допомогу з технічним обладнанням для відео- та аудіо-запису мені погодились надати добрі люди з Інституту Журналістики. Також отримала дозвіл на демо-записи, котрі ми матимемо змогу транслювати через студентське радіо Campus.

Також для підвищення фізичної активності прагну всіляко сприяти організації масових спортивних заходів та походи в Українські Карпати.

Наразі у моїй програмі описано всі заходи, сприяння яких дійсно в моїх силах. У разі не обрання моєї кандидатури, готова брати допоміжну участь у організації та проведенні програм подібного характеру.

 

Олександр Шевчук

Олександр Шевчук

Передвиборча програма кандидата на голову СПЮФ:

Реорганізація студентського парламенту. Студентський Парламент Юридичного Факультету (надалі СПЮФ), велика самоврядна структура, в якій, звісно, представники мають виявляти свою соціальну активність, а також розвивати свої творчі вміння та заохочувати до такої діяльності інших студентів. За рік він проводить десятки різноцільових заходів, в яких відділи працюючи разом, показують свої досягнення, демонструють навички. Проте, співпраця відділів ґрунтується на чисто формальній, людській довірі, що іноді призводить до деякої плутанини між відділами і не коректного використання ресурсів, часу. Моєю метою буде створення графіків заходів з розписаним планом дій, а також системи непрямої підзвітності для поліпшення взаємодії між відділами. Подальшому, я сподіваюсь, що менша кількість казусів під час роботи відділів, збільшить час для підготовки до заходів, що в свою чергу підвищить якість роботи парламенту.

Введення системи відгуків. На мою думку, дуже важливо знати думки студентів по відношенню до самого СПЮФу і його роботи. Тому я вважаю що потрібно ввести дві системи відгуків (можливо і побажань). Електрону та на місці. Електронна система, розміщена на сайті допоможе не тільки оцінювати роботу СПЮФу не залишаючи свого робочого місця, а ще й дозволить усім зацікавленим слідкувати за роботою студентів на факультеті. В свою чергу відгуки на місці дозволять відслідковувати рівень та прогрес роботи парламенту і його окремих відділів на конкретних заходах. Система відгуків, на мою думку, матиме інформативно-стимулючий характер для парламенту факультету.

Ефективне використання виділених коштів. Кожен рік університет виділяє конкретно визначену суму коштів на Студентське самоврядування. Це передбачає можливість студентів розраховувати на підтримку у крупних проектах і матеріальному забезпечені на факультеті. Головною задачею, є визначення пріоритетів при витраті цих коштів. Саме з цією метою усі кошти які надаються університетом, на початку фінансового року потрібно розподілити (умовно) на фонди: матеріального забезпечення, студентської ініціативи та резервного втручання. Саме ефективний розрахунок дозволить використовувати кошти з розумом для підтримки ініціативності наших студентів та забезпечення матеріальної достатності студій.

Read 14089 times Last modified on Tuesday, 22 March 2016 23:21

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.