HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Sunday, 03 November 2013 18:04

Типове положення про студентсько-аспірантський науковий гурток юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Rate this item
(2 votes)

1. Загальні положення

1.1 Студентсько-аспірантський науковий гурток (далі – науковий гурток) є добровільним об'єднанням студентів та аспірантів, зацікавлених у поглибленому
вивченні відповідної галузі (галузей) права.
1.2 Науковий гурток утворюється окремо на кожній кафедрі. На одній кафедрі можливе функціонування кількох наукових гуртків з тематики (дисциплін), що відноситься до спеціалізації кафедри.
1.3 Кафедра має право розробити власне Положення про науковий гурток кафедри, яке затверджується на засіданні кафедри та не повинно суперечити загальним вимогам цього Положення.
1.4 Науковий гурток діє згідно з чинним законодавством України, Статутом Київського національного університету імені Тараса Шевченка, цим Положенням, Положенням про науковий гурток кафедри.
1.5 У своїй діяльності науковий гурток керується принципами рівноправності членів гуртка, самоврядування, відкритості та прозорості діяльності, органічного зв'язку науково-дослідної роботи з навчальним процесом.
1.6 За згодою наукових керівників можуть проводитись міжкафедральні засідання гуртків.
1.7 План роботи наукового гуртка та основні напрямки його наукових досліджень розробляються відповідно до науково-дослідної тематики кафедри і затверджуються кафедрою протягом місяця з початку навчального року.

2. Мета і завдання наукового гуртка

2.1. Метою діяльності наукового гуртка є поглиблене вивчення студентами та аспірантами відповідної галузі (галузей) права, набуття навичок науково-дослідної роботи та застосування отриманих знань на практиці, обговорення актуальних проблем відповідної галузі права, розширення загального і професійного світогляду.
2.2. Основними завданнями наукового гуртка є:
2.2.1. сприяння в підготовці кваліфікованих юристів з відповідної спеціалізації;
2.2.2. підтримка наукових інтересів студентів та аспірантів юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка в відповідній галузі (галузях) права;
2.2.3. сприяння розвитку творчого потенціалу студентів та аспірантів юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
2.2.4. організація та проведення студентських та аспірантських семінарів, круглих столів з питань відповідної галузі (галузей) права.
2.2.5. сприяння виявленню та залученню обдарованої молоді юридичного факультету до наукової діяльності.
2.3. Для реалізації зазначеної мети і завдань члени наукового гуртка повинні регулярно (щонайменше один раз на місяць) проводити засідання наукового гуртка.
2.4. Діяльність наукового гуртка фіксується у протоколі кожного засідання, а наприкінці семестру та навчального року робиться загальний підсумок його роботи.

3. Основні форми наукової роботи гуртка:

3.1. Основними формами наукової роботи студентів та аспірантів є:
3.1.1. участь у виконанні наукових робіт кафедри, у тому числі за госпрозрахунковими договорами;
3.1.2. виконання завдань дослідницького характеру під час проходження практики;
3.1.3. підготовка наукових доповідей, повідомлень і рефератів з актуальних проблем відповідної галузі (галузей) права та практики його застосування, виступи на засіданнях наукового гуртка, наукових семінарах, конференціях;
3.1.4. підготовка наукових публікацій, рецензій, анотацій на опубліковані праці;
3.1.5. розробка та створення технічних засобів навчання, наочних посібників, стендів та макетів;
3.1.6. участь у студентських конкурсах, олімпіадах тощо.

4. Управління науковим гуртком

4.1. Загальне керівництво діяльністю наукового гуртка здійснюють науковий керівник та його заступник.
4.2. Науковий керівник – викладач кафедри (по можливості, який має науковий ступінь), що призначається і звільняється від виконання повноважень згідно з рішенням кафедри.
4.3. Діяльність щодо керівництва науковим гуртком включається в педагогічне навантаження наукового керівника гуртка по відповідній кафедрі.
4.4. Заступник наукового керівника – студент або аспірант, що призначається і звільняється координатором науково-дослідної роботи студентів юридичного факультету за погодженням з керівником наукового гуртка.
4.5. Науковий керівник та його заступник діють на підставі цього Положення, та Положення про науковий гурток, затвердженого кафедрою.
4.6. Науковий керівник здійснює такі функції:
4.6.1. розробляє план діяльності наукового гуртка на навчальний рік та подає його на затвердження кафедри;
4.6.2. координує науково-дослідну діяльність наукового гуртка;
4.6.3. виносить на обговорення наукового гуртка основні питання його діяльності;
4.6.4. здійснює допомогу в науковій роботі учасників наукового гуртка;
4.6.5. призначає та проводить не рідше одного разу на місяць засідання наукового гуртка;
4.6.6. підводить підсумки обговорення кожного засідання наукового гуртка;
4.6.7. вирішує інші питання, пов'язані з діяльністю наукового гуртка.
4.7. Заступник керівника наукового гуртка зобов'язаний:
4.7.1. інформувати студентів та аспірантів про роботу наукового гуртка і умови членства в ньому;
4.7.2. виконувати організаційну роботу, необхідну для діяльності наукового гуртка;
4.7.3. вести облік членів наукового гуртка;
4.7.4. вести протоколи засідань наукового гуртка;
4.7.5. подавати науковому керівнику пропозиції щодо покращення роботи наукового гуртка;
4.7.6. готувати періодичні звіти про роботу наукового гуртка (по закінченню кожного семестру та загальний звіт за рік) і подавати їх координатору науково-дослідної роботи студентів та аспірантів юридичного факультету;
4.7.7. здійснювати іншу роботу за дорученням наукового керівника.
4.8. Керівництво наукового гуртка зобов'язане подавати інформацію про його роботу на вимогу декана юридичного факультету, його заступників, завідувачів кафедр, координатора науково-дослідної роботи студентів та аспірантів, а також відповідального секретаря відбіркової комісії юридичного факультету.
4.9. Для участі у роботі наукового гуртка можуть запрошуватись інші викладача кафедри, практичні працівники юридичної сфери діяльності.

5. Членство в науковому гуртку

5.1. Науковий гурток функціонує на основі добровільного членства.
5.2. Членство в гуртку є фіксованим.
5.3. Членом наукового гуртка може стати кожен студент та аспірант юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, який цікавиться поглибленим вивченням відповідної галузі (галузей) права.
5.4. Прийом в члени наукового гуртка проводиться на його черговому засіданні за особистою заявою студента чи аспіранта.
5.5. Права членів наукового гуртка:
5.5.1. виступати з доповідями на засіданнях наукового гуртка;
5.5.2. брати активну участь в дискусіях щодо теми засідання наукового гуртка і задавати питання доповідачам;
5.5.3. отримати рекомендацію для друку тез чи наукової статті за рішенням наукового гуртка;
5.5.4. брати участь у науково-дослідній роботі кафедри;
5.5.5. рекомендувати активних членів наукового гуртка до вступу в Наукове товариство студентів та аспірантів юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
5.5.6. вийти зі складу наукового гуртка за власним бажанням.
5.6. Обов'язки членів наукового гуртка:
5.6.1. бути присутнім більш ніж на половині засідань наукового гуртка, що проводяться протягом навчального року;
5.6.2. дотримуватись всіх вимог даного Положення, Положення про науковий гурток, затвердженого кафедрою;
5.6.3. виконувати доручення наукового керівника та його заступника з організаційних питань;
5.6.4. поширювати інформацію про науковий гурток серед студентів та аспірантів юридичного факультету.
5.7. Рекомендації до участі в наукових конференціях, а також рекомендації до друку наукових праць студентів денної та заочної форми навчання та аспірантів з відривом і без відриву від виробництва можуть надаватись кафедрами юридичного факультету виключно за умови їх регулярної участі в засіданнях наукового гуртка та виступу з доповіддю відповідно до тематики статті на засіданні наукового гуртка.
5.8. Аспіранти юридичного факультету з відривом та без відриву від виробництва включають роботу в гуртках у щорічну звітність та атестацію.

6. Прикінцеві положення

6.1. Науковий гурток може бути реорганізованим та ліквідованим за рішенням кафедри за поданням наукового керівника.
6.2. Положення про науковий гурток кафедри вступає в силу з моменту його затвердження кафедрою.
6.3. Пропозиції щодо змін і доповнень Положення про науковий гурток кафедри вносяться науковим керівником, його заступником, не менше ніж 2/3 його членів та затверджуються кафедрою.
6.4. Дане Положення вступає в силу з моменту його затвердження Вченою Радою юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

 

Read 5618 times Last modified on Saturday, 09 November 2013 22:25

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.