Вступ до аспірантури

 

Навчально-науковий інститут права оголошує прийом до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 081 – «Право»

 

                                                               Правила прийому до аспірантури/ад’юнктури у 2022 році

Вступники до аспірантури/ад'юнктури подають такі документи:

заяву на ім’я ректора університету;

особовий листок з обліку кадрів (для ад’юнктів – службову картку), засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює;

2 фотокартки 3x4;

список опублікованих наукових праць і винаходів; відбитки опублікованих статей/тез (за наявності), засвідчені заступником декана факультету/директора інституту з наукової роботи (чи уповноваженою на це особою) на підставі оригіналів;

дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності;

медичну довідку для осіб з особливими освітніми потребами (за бажанням вступника);

засвідчену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу. Особа, яка подає до вступу в аспірантуру (ад’юнктуру) диплом, що виданий іноземним вищим навчальним закладом, допускається до вступних випробувань нарівні з іншими особами. Зарахування такого вступника здійснюється в разі успішного складення ним вступних випробувань та прийняття вченою радою факультету/інституту рішення про визнання його диплома. У разі невизнання диплома – вчена рада факультету/інституту надає вступнику обґрунтоване пояснення причин такої відмови;

рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу (за наявності);

копію реэстраційного номера облікової картки платника податків (для осіб, які вступають до аспірантури на денну форму навчання);

довідку з постійного місця реєстрації (для осіб, які мають намір проживати в університетському гуртожитку);

міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні В2 – С2 (за наявності). 

Паспорт, диплом про вищу освіту та військовий квиток (посвідчення офіцера), подаються вступниками особисто.

Враховуючи умови воєнного стану форми подачі заяв такі:

- у паперовому вигляді

- у сканованому вигляді, написаному власноруч: оригінали заяв мають бути надані за першої можливості особисто вступником або шляхом пересилання поштою на адресу  до формування наказу про зарахування 

- в електронному вигляді з використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Заява та документи на вступ до аспірантури у паперовому варіанті подаються вступником до відділу аспірантури і докторантури ННІП (ауд. 239 Червоного корпусу), якщо в електронному варіанті  надсилаються на електронну адресу: phd.law.knu@ gmail. com

Заява на допуск до вступних іспитів в аспіранту

  Дослідницька пропозиція – це науковий текст, підготовлений вступником до аспірантури/ад’юнктури, в якому обґрунтовується тематика майбутнього дисертаційного дослідження, його актуальність, стан розробки у вітчизняній та зарубіжній науці; можливі шляхи розв’язання поставлених задач тощо.

Вимоги до оформлення дослідницької пропозиції зі спеціальності 081 –«Право»

 


Послідовність складання вступних іспитів до аспірантури/ад’юнктури наступна:

  • додаткове вступне випробування (в разі необхідності);
  • іноземна мова, за програмою, яка відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти;
  • спеціальність, (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності)

 Форма проведення вступних іспитів до аспірантури - онлайн ( на платформі Zoom).

«Вступний іспит з іноземної мови, як кваліфікаційний іспит, оцінюється за двобальною шкалою: «склав» / «не склав».  При цьому:

мінімальна позитивна оцінка, що відповідає рівню В2, складає 60балів; до протоколу з іноземної мови вноситься оцінка 0 (нуль), якщо вступник отримав оцінку нижчу, ніж 60 балів і оцінка 1 (один), якщо вступник отримав 60 або більше балів; вступник, який на вступному іспиті з іноземної мови набрав оцінку 0 (нуль), вибуває з конкурсного відбору; іспит з іноземної мови зараховується автоматично, якщо вступник має міжнародний сертифікат з іноземної мови рівня В2 – С2. Вступники, які мають міжнародні сертифікати з іноземної мови, отримані впродовж останніх двох років, що засвідчують рівні В2 – С2, звільняються від складання вступного іспиту з іноземної мови. Міжнародні сертифікати рівнів В2 – С2 прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови.

Експертизу поданих вступниками міжнародних сертифікатів з іноземної мови, що засвідчують рівні В2 – С2, проводять відповідні кафедри іноземних мов до початку вступних випробувань.» 

Програма вступних випробувань з іноземної мови при вступі до аспірантури/ад’юнктури зі спеціальності 081 «Право»

Процедура складання вступного іспиту з іноземної мови

Програма вступного іспиту до аспірантури/ад’юнктури зі спеціальності 081 - "Право"

Додаткові вступні випробування мають пройти особи, які не мають вищої юридичної освіти, але бажають вступити до аспірантури/ад’юнктури за спеціальністю 081 «Право». Додаткові вступні випробування передують вступним іспитам з іноземної мови та спеціальності. Оцінювання додаткових вступних випробувань відбувається за двобальною шкалою: «зараховано» або «не зараховано». У тому випадку, коли за додаткове вступне випробування вступник отримав оцінку «не зараховано», він не допускається до наступного вступного іспиту і позбавляється права брати участь у конкурсі. 

Програма додаткових вступних випробувань до аспірантури/ад’юнктури зі спеціальності 081 - "Право»

 

Програма співбесіди для іноземних громадян

 

 Вартість навчання в аспірантурі на умовах контракту у 2022 році:

Денна форма навчання – 67 800 грн

Заочна форма начання – 50 800 грн

  

НАКАЗ Про затвердження складу предметних комісій та розкладу проведення прийому вступних іспитів до аспірантури (ад’юнктури) у вересні 2022 р., затвердження складу апеляційних комісій та призначення відповідальних осіб за прийом документів, оформлення особових справ вступників до аспірантури (ад’юнктури) та внесення даних до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

Зміни до наказу про склад предметних комісій

 

 Наукові керівники майбутніх аспірантів.

Серед викладачів ННІ права, докторів наук, професорів, які мають можливість в цьому році стати науковими керівниками аспірантів, виходячи з завантаженості Андріів В. М., Берзін П.С.Щербина В.І., Васильченко О.П.Ващенко Ю.В.Венедіктов С.В., Волинець Р.А.,  Діковська І.А., Задирака Н.Ю., Ізарова І.О.Ковалко Н.М., Кучинська О.П., Музика-Стефанчук О.А.,  Пацурія Н.Б., Мяловицька Н.А., Хотинська-Нор О.З., Кодинець А.О., Марцеляк О.В., Бобровник С.В., Рєзнікова В.В., Коваленко Т.О. та інші.

Інформація про вступ до докторантури, умови та вартість навчання розміщена за посиланням "Докторантура"

 

Відповідальний секретар приймальної комісії  - Малюга Леся Юріївна (д.ю.н., доцент, доцент кафедри трудового права та права соціального забезпечення ННІП)

тел. 239 -34 -94

 

 

 

Адреса
01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Приймальня директора Навчально-наукового інституту права
(044) 239-31-86
Денне відділення
(044) 239-31-34
Заочне відділення
(044) 239-31-47
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ: консультаційний центр
(044) 481- 45- 88, 45- 88
E-mail приймальної директора ННІ права
femida_knu@ukr.net
Telegram
Facebook
YouTube
Instagram
E-mail відбіркової комісії ННІ права
vstup.law@knu.ua