HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Огнев’юк Ганна Зіновіївна
к.ю.н. доцент кафедри Інтелектуальної власності

Відсутній

Рідна мова: Українська
Комунікаційна компетентність: Гарні навички комунікації отримала в якості адвоката, надаючи юридичні послуги, комунікаційні компетентності включають співпрацю з органами державної влади та з приватними компаніями, права яких предс
Організаційно-управлінська компетентність: Протягом 5 років з 2007 по 2012 обіймала посаду Генерального директора ТОВ де отримала досвід управлінської діяльності, що включає в себе організацію роботи колективу, отримала навички розподілу повн
Інші професійні навички: Маю свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю.
Області професійних інтересів: Цікавлюсь актуальними проблемами права інтелектуальної власності, теорії права, права Європейського Союзу

Цифрові компетенції:

Обробка інформації: Впевнений користувач ПК
Інші комп'ютерні навички: Володію навичками роботи з базами даних: Ліга Закон

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, 1. Державна система правової охорони інтелектуальної власності , ОКР “Магістр” Право, 1 курс, викладання лекцій, проведення семінарських занять. 2. Методологія та організація економічних наукових досліджень (з основами інтелектуальної власності) ОКР “Магі
2016/17 навчальний рік, 1 рік магістри, 1.Інтелектуальна власність ОКР “Магістр” Право, 1 курс, проведення семінарських занять. 2.Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності ОКР “Магістр” Геологія, 1 курс, викладання лекцій. 3.Методологія та організація н

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 2015 до 2018 - Посада асистент кафедри інтелектуальної власності юридичного факультету, Київський національний університет ім. Т. Шевченка, м. Київ, вул. Володимирська 60 01033, Наука
з 2012 до 2015 - Посада заступник завідувача кафедри цивільного та трудового права, за сумісництвом доцент кафедри цивільного та трудового права, Київський університет права НАН України м. Київ, вул. Доброхотова 7-А, Наука
з 01.02.2012 до 01.09.2012 - Посада доцент кафедри цивільного та трудового права, Київський університет права НАН України м. Київ, вул. Доброхотова 7-А, Наука

Навчання та стажування

з 21.03.2016 до 31.03.2016 - Стажування Consilium Sp.z o.o, Варшава, Польша, Отримана кваліфікація сертифікат “Європейське право: сучасний стан, проблеми і перспективи” Поглиблення знань про право Європейського Союзу, що дає можливість викладати дисципліни відповідного профілю
з 2005 до 2008 - Київський національний університет ім. Т.Шевченка, м. Київ (аспірантура), Отримана кваліфікація кандидат юридичних наук 12.00.03
з 01.10.2005 до 15.10.2005 - Всесвітня організація інтелектуальної власності WIPO, м. Женева Швейцарія Дистанційне навчання “Основи інтелектуальної власності”, , Свідоцтво F00903RU Поглиблення знань з міжнародно-правового регулювання інтелектуальної власності
з 1999 до 2005 - Київський національний університет ім. Т.Шевченка, м. Київ, Магістр, напрям підготовки – Право. Дипломна робота “Шляхи вдосконалення законодавства про з питань охорони прав на знаки для товарів і послуг: міжнародно правовий аспект”

Іноземна мова

Англійська назва сертифікату - Cambridge English Level 1 № 00773587 B2
французська іспанська A1

Додаткова інформація

Публікація - 1. Правова визначеність як юридична категорія// Бюлетень Міністерства юстиції України, 2017. -№10. – с.32-35
Публікація - 2. Охорона географічного зазанчення в контексті глобальної економіки – досвід Швейцарії// ІІІ Міжнародний науково-практичний форум «Інтелектуальна економіка в умовах суспільних трансформацій: перспективи публічно-приватного партнерства 27.06.2017 Житомирський національний агроекологічний університет в 2 ч. – Житомир: ЖНАЕУ, 2017 ч. 1, 196 с., с. 179-183.
Публікація - 3. The reform of national intellectual property rights protection system in Ukraine in accordance with its Eurointegration strategy// Development and modernization of the legal systems of Easten Europe: experience of Poland and prostects of Ukraine:collective monograph. Vol 3. Lublin: Izdevnieciba “Baltija Publishing”. 2017. P.246-261
Публікація - 4. Концепція “легітимних очікувань” та її зв’язок з принципом правової визначеності// Бюлетень Міністерства юстиції України, 2017. -№11. – с.30-33.
Публікація - 5. Національна система правової охорони інтелектуальної власності: поняття, складові, завдання// Основи інтелектуальної власності: навчальний посібник// за заг. ред. О.П. Орлюк. К.: Інтерсервіс, 2016. – 382 с., с.55-70
Публікація - 6.Особливості використання об’єктів інтелектуальної власності в соціальних мережах// Підприємництво, господарство і право, 2016. - № 7 (245). – с. 21-25
Публікація - 7. Легітимні очікування та їх вплив на визначення ефективності норм юридичної відповідальності// VII Міжнародна науково-практична конференція до 140-річчя проф. В.Синайського: збірн.наук.праць. – Київ, 17 листопада 2016р. –с.340-343
Публікація - 8. Захист прав на торгові марки в соціальних мережах// Актуальні проблеми судового захисту прав інтелектуальної власності в Україні: Матеріали науково-практичного круглого столу, 29 січня 2016 р., м. Київ / ред. кол. О.П. Орлюк та ін.; Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності. – Київ: 2016. – С. 18-21.
Публікація - 9. Концептуальні засади створення національного органу в сфері інтелектуальної власності// Міжнародна науково-практична конференція “Юридичні особи публічного права: участь у цивільному обороті” Матвеєвські цивілістичні читання: матеріали доповідей. – Київ, 8 листопада 2016 р., с. 170-173
Публікація - 10. Державна система правової охорони інтелектуальної власності: досвід зарубіжних країн// ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Права людини в Україні і світі: охорона, реалізація, захист» присвячена Всеукраїнському тижню права 3 грудня 2015 р. : збірн. мат. доповідей. С.69-73
Публікація - 11. Особенности деятельности адвоката по защите прав интеллектуальной собственности в гражданском производстве// Цивилистическая процессуальная мысль. Международный зборник научных статей. Выпуск 4 “Адвокатура”. – К.: Алерта, 2015р. – С. 213-220.
Публікація - 12. Обов'язковість рішення суду як складова принципу правової визначеності// Часопис Київського університету права НАН України.- № 2. – 2015. – С.171-175
Публікація - 13. Принцип правової визначеності та захист права власності// Журнал “Малий і середній бізнес (право, держава, економіка). – 2015. - № 1-2 (60-61). - С. 35-39
Публікація - 14. Перспективи розвитку законодавства України в сфері інтелектуальної власності на прикладі Великої Британії// Сучасні виклики і актуальні проблеми права інтелектуальної власності в Україні та Європі: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (6 жовтня 2014 p.); - К.:, Видавництво Ліра-К, 2014.-312с. С. 101-107
Публікація - 15. Ответственность за нарушение авторских договоров// Scientific Letters of Academic Society of Michail Baludansky. – 2014. - № 3 с.100-112.
Публікація - 16. Требования верховенства права и юридическая ответственность// The First International Scientific Conference on Private and Public Law 29 March 2014, Vienna.-с.98-102
Публікація - 17. Елементний підхід до визначення верховенства права// VI Міжнародна науково-практична конференція “Поняття та категорії юридичної науки” : збірн. наук. праць. - Інститут держави і права ім. М.І. Корецького.- 18 листопада 2014р. – с.333-336.
Публікація - 18. Еволюція відносин представництва в цивільно-правовій доктрині// Доктринальні засади розвитку держави і права: національні та міжнародні тенденції: моноргафія// за заг. ред. проф. Бошицького Ю.Л., КУП. К.: Ліра, 2014. - 440с., с. 184-196
Публікація - 19. Відповідальність патентних повірених // Відповідальність у приватному праві: монографія / за заг. ред.. І. Безклубого. – К.: Грамота, 2014. – 416 с., с. 187-190
Публікація - 20. Правова охорона добре відомих знаків в Україні// Законодавство України: проблеми та перспективи: збірн. наук. праць Всеукр. наук.-пр. конф. Київ: Вид-во Ліра-К. – 2013. С. 335 с. 46-48
Публікація - 21. Особливості правового статусу патентних повірених за законодаством України та деяких зарубіжних країн: порівняльно-правовий аналіз // Часопис Київського університету права. 2010. № 4. – С. 227-232.
Публікація - 22. Порівняльна характеристика правового статусу адвоката і патентного повіреного як суб’єктів надання юридичних послуг // Адвокат. 2009. № 4 - С. 14-18
Публікація - 23. Особливості діяльності патентного повіреного з охорони прав на промислові зразки //Бюлетень Міністерства юстиції України. 2008.№ 6. – С. 156-161.
Публікація - 24. Правові форми діяльності представників у справах інтелектуальної власності// Теорія і практика інтелектуальної власності. 2008. № 6. - С. 53-59.
Публікація - Вплив Асоціації патентних повірених на захист прав у сфері інтелектуальної власності в Україні// Цивілістичні читання з проблем права інтелектуальної власності, присвячені пам’яті проф. О.А.Підопригори: збірн. наук. доп. і стат., Київ, 18 квітня 2007 Київ: ТОВ “Лазуріт-Поліграф”. 2008. - С.291-293
Презентація - В межах викладання навчальних дисциплін проводжу презентації: “Державна система правової охорони інтелектуальної власності в зарубіжних країнах”; “Органи правосуддя в державній системі правової охорони інтелектуальної власності”.
Конференція - 139-тий з’їзд Міжнародної асоціації власників товарних знаків, Барселона Іспанія, 20-24 травня 2017
Конференція - ІІІ Міжнародний науково-практичний форум «Інтелектуальна економіка в умовах суспільних трансформацій:перспективи публічно-приватного партнерства 27.06.2017 Житомирський національний агроекологічний університет.
Конференція - Міжнародна науково-практична конференція “Юридичні особи публічного права: участь у цивільному обороті” Матвеєвські цивілістичні читання. Київ, 8 листопада 2016.
Конференція - VII Міжнародна науково-практична конференція до 140-річчя проф. В.Синайського. Київ, 17 листопада 2016р.
Семінар - Сертифікат тренінгу “Права людини: екобезпека та інтелектуальна власність в умовах військових дій” від 23.04.2016р.
Членство в організації - Член комітету інтелектуальної власності Асоціації правників України Член Міжнародної асоціації власників товарних знаків
Сертифікат - Член комітету інтелектуальної власності Асоціації правників України Член Міжнародної асоціації власників товарних знаків
Публікація -

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-36-02, (044) 239-31-33
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net