HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Харченко Георгій Георгійович
д.ю.н. доцент кафедри Цивільного права

не має

Рідна мова: Українська
Комунікаційна компетентність: Комунікаційні навички здобув під час педагогічно ї роботи у вищих навчальних закладах, а також на посадах виконавчого директора ТДВ та завідувача Відділом міжнародних зв’язків
Організаційно-управлінська компетентність: Управлінські навички здобув на посадах виконавчого директора ТДВ (юридичний супровід діяльності підприємства, судова практика, організаційно-адміністративна діяльність)
Інші професійні навички: -
Області професійних інтересів: Цивільне право, господарське право, сімейне право, міжнародне приватне право, корпоративне право

Цифрові компетенції:

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2017/18 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Римське право
2017/18 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Цивільне право
2017/18 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Речове та спадкове право
2017/18 навчальний рік, 2 рік магістри, Речове та спадкове право
2016/17 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Сімейне право
2016/17 навчальний рік, 1 рік магістри, Теоретичні проблеми цивільного права
2013/14 навчальний рік, 1 рік магістри, Довірча власність і траст: імплементація у право України

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 02.2012 до - доцент кафедри цивільного права юридичного факультету , Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта
з 08.2007 до 08.2010 - доцент кафедри цивільно-правових дисциплін юридичного факультету , Київський національнальний університет внутрішніх справ, Освіта
з 10.2006 до 08.2007 - Доцент кафедри цивільного та трудового права; Завідувач Відділом міжнародних зв’язків та грантів , Київський університет права Національної академії наук України, Освіта
з 09.2004 до 10.2006 - доцент кафедри цивільно-правових дисциплін , Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, Освіта
з 09.2002 до 09.2004 - викладач кафедри цивільно-правових дисциплін , Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, Освіта

Навчання та стажування

з 2004 до 2009 - друга вища освіта в Одеському національному університеті ім. І. І. Мечникова за спеціальністю «менеджмент зовнішньоекономічної діяльності». , Здобув кваліфікацію менеджера-економіста, менеджера зовнішньоекономічної діяльності.
з 01.2006 до 06.2006 - Навчання у мовній школі в Кембриджі та Лондоні (Regent school),
з 2000 до 2004 - Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, кандидат юридичних наук
з 1995 до 2000 - Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, диплом юриста з відзнакою

Іноземна мова

Англійська IELTS B2

Додаткова інформація

Публікація - Речові права : монографія / Г. Г. Харченко. – К. : Алерта, 2016. – 556 с.
Публікація - Речовий інтерес як об’єкт захисту в цивільному праві України / Г. Г. Харченко // Вісник Верховного Суду України. – 2015. – № 12 (184). – С. 24-29.
Публікація - Вещные права на чужое имущество в теории и законодательстве / Г. Г. Харченко // Альманах цивилистики. – 2015. – Вып. 6. – С. 177-202.
Публікація - Проблеми захисту речових прав в Україні / Г. Харченко // Право України. – 2015. – № 4. – С. 69-76.
Публікація - Вітчизняна доктрина речових прав: історичні нариси / Г. Харченко // Вісник Національної академії правових наук України. – 2014. – № 4 (79). – С. 114-122.
Публікація - К вопросу дефиниции субъективного вещного права / Г. Г. Харченко // Публичное и частное право. – 2014. – Вып. I (XХI). – С. 191-199.
Публікація - Категория собственнического интереса в отношениях собственности / Г. Г. Харченко // Право.by. – 2014. – № 2 (28). – С. 120-124.
Публікація - Ограничение и обременение вещных прав в гражданском законодательстве Украины / Г. Г. Харченко // Право.by. – 2013. – № 4 (24). – С. 111-115.
Публікація - Вещные права в конструкции «право на право» / Г. Г. Харченко // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 4 : Правазнаўства. – 2013. – № 4 (157). – С. 42-48.
Публікація - Возникновение и прекращение вещных прав: проблематика понятий в Гражданском кодексе Украины / Г. Г. Харченко // Публичное и частное право. – 2013. – Вып. II (XVIII). – С. 203-212.
Публікація - Ограничение и обременение вещных прав: соотношение понятий / Г. Г. Харченко // Известия Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины. Социально-экономические и общественные науки. – 2013. – № 2(77). – С. 175-179.
Публікація - Особенности правопонимания вещи в гражданском праве / Г. Г. Харченко // Вестник Томского государственного университета. Право. – 2013. – № 2(8). – С. 142-147.
Публікація - Акти суб’єктів владних повноважень як підстави виникнення та припинення речових прав / Г. Г. Харченко // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 2. – С. 176-180.
Публікація - Принцип публічності речових прав та його реалізація в Україні [Електронний ресурс] / Г. Г. Харченко // Форум права. – 2013. – № 1. – С. 1104-1111. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2013_1_181.pdf.
Публікація - Цивільний кодекс України та підстави виникнення речових прав / Г. Г. Харченко // Часопис Київського університету права. – 2012. – № 4. – С. 192-196.
Публікація - Право власності: окремі проблеми теорії та практики [Електронний ресурс] / Г. Г. Харченко // Часопис Академії адвокатури України. – 2013. – № 2. – С. 01-06. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Chaau_2013_2_31.pdf.
Публікація - Обмеження та обтяження речових прав: проблема розмежування / Г. Г. Харченко // Держава і право. – 2012. – Вип. 58. – С. 347-353.
Публікація - Окремі засади здійснення речових прав / Г. Г. Харченко // Держава і право. – 2012. – Вип. 55. – С. 309-316.
Публікація - Принцип поєднання речових прав / Г. Харченко // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 3. – С. 6-9.
Публікація - Принципи речового права / Г. Г. Харченко // Часопис Київського університету права. – 2012. – № 1. – С. 205-209.
Конференція - Напрями розвитку доктрини речових прав в Україні / Г. Г. Харченко // Приватне право України і європейська інтеграція: тенденції та перспективи : матеріали IV Міжнародного цивілістичного форуму (м. Київ, 14-15 квітня 2016 р.). – К., 2016. – С. 247-249.
Конференція - Становлення та розвиток вітчизняної доктрини речових прав / Г. Г. Харченко // Матвєєвські читання: звільнення від цивільно-правової відповідальності у сучасних реаліях : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 20 листопада 2015 р.). – К., 2015. – С. 143-145.
Конференція - Захист речового інтересу в цивільному праві України / Г. Г. Харченко // Цивілістична доктрина і формування громадянського суспільства : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 3 жовтня 2014 р.). – К., 2015. – С. 181-184.
Конференція - Способи захисту речових прав / Г. Г. Харченко // Актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 3 жовтня 2013 р.). – К., 2015. – С. 127-131.
Конференція - Аналіз окремих положень цивільного законодавства щодо підстав набуття та припинення речових прав / Г. Г. Харченко // Цивільне законодавство: система, міжгалузеві зв’язки, шляхи вдосконалення : матеріали Міжнародного цивілістичного форуму (м. Київ, 25-26 квітня 2013 р.). – К., 2014. – С. 137-140.
Конференція - Критика концепції речового обтяження як самостійного речового права / Г. Г. Харченко // Актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті професорів Г. К. Матвєєва та Ю. Г. Матвєєва, (м. Київ, 19 жовтня 2012 р.). – К., 2013. – Т. 1. – С. 164-168
Конференція - Публічність речових прав / Г. Г. Харченко // Приватноправове регулювання суспільних відносин: традиції, сучасність, перспектива : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 19-20 квітня 2012 р.). – К., 2013. – С. 142-145.
Конференція - Обтяження речових прав / Г. Г. Харченко // Формування правової держави в Україні: проблеми і перспективи : матеріали ХІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (Тернопіль, 20 квітня 2012 р.). – Тернопіль, 2012. – С. 179-182.
Конференція - Законодавство про державну реєстрацію речових прав: шляхи вдосконалення / Г. Г. Харченко // Закарпатські правові читання : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів (Ужгород, 9-10 квітня 2012 р.). – Ужгород, 2012. – Т. 2. – С. 398-400.
Конференція - Речовий інтерес як правова категорія / Г. Г. Харченко // Оптимізація цивільного та цивільно-процесуального законодавства України : матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції (Київ, 22 вересня 2011 р.). – К., 2011. – С. 88-91.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-36-02, (044) 239-31-33
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net