HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Рябоконь Євген Олександрович
к.ю.н. доцент кафедри Цивільного права

не має

Рідна мова: Українська
Комунікаційна компетентність: Гарні навички комунікації отримав під час роботи юристконсультом, участі у численних наукових заходах, читанні лекцій нотаріусам та суддям
Організаційно-управлінська компетентність: Здійснюю керівництво курсовими, магістерськими роботами, керую підготовкою інших наукових робіт
Інші професійні навички: -
Області професійних інтересів: Динаміка цивільних правовідносин, спадкове право, римське приватне право

Цифрові компетенції:

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2017/18 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Цивільне право
2017/18 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Римське право
2017/18 навчальний рік, 2 рік магістри, Забезпечення виконання цивільно-правових зобов’язань
2017/18 навчальний рік, 2 рік магістри, Речове та спадкове право
2017/18 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Речове та спадкове право України
2013/14 навчальний рік, 1 курс бакалаври, Вступ до приватного права
2015/16 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Міжнародне приватне право
2013/14 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Спадкове право
2013/14 навчальний рік, 1 рік магістри, Проблеми спадкового права
2013/14 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Сімейне право

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 06.2003 до 2018 - доцент кафедри цивільного права юридичного факультету , Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта
з 09.2001 до 06.2003 - асистент кафедри цивільного права юридичного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта
з 09.1999 до 08.2001 - викладач кафедри загальноюридичних (правових) дисциплін , Фінансово-правовий коледж Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Освіта

Навчання та стажування

з 10.1999 до 07.2002 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Навчання в аспірантурі на кафедрі цивільного права, присвоєння наукового ступеня кандидата юридичних наук
з 09.1998 до 07.1999 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, магістр, спеціальність «Правознавство»
з 09.1994 до 06.1998 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, бакалавр, спеціальність «Правознавство»

Іноземна мова

Англійська Cambridge Certificate of Advanced English B2

Додаткова інформація

Публікація - Взгляды Е.В. Васьковского на институт вещного правопреемства // Studia Iuridica. – Warszawa, 2017. – tom 70. Miedzy prawem cywilnym materialnym a procesowym. Между гражданским материальным и процесссуальным правом. – S. 191-199.
Публікація - Распоряжение о юридической судьбе вклада на случай смерти вкладчика как основание наследственного правопреемства по законодательству Украины // Нотариус. – М., 2017. - № 4. – С. 40-43.
Публікація - Зачатый ребенок как потенциальный субъект отношений, возникающих при наследственном правопреемстве // Nasciturus pro iam nato habetur O ochronę dziecka poczętego i jego matki / Redakcją naukową Jacek, Mazurkiewicz, Piotr Mysak [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/docmetadata?id=78893 &from=publication WROCŁAW: Wydawca dr hab. Jacek Mazurkiewicz, prof. nadzw. UWr, 2017. – С 258-281.
Публікація - Ґенеза інституту правонаступництва у римському приватному праві // Право України. – 2016. – № 2. – С. 131-139.
Публікація - Правопреемство в выморочном имуществе по гражданскому законодательству Украины // Studia Iuridica. – Warszawa, 2015. – tom 61. Miscellanea. – S. 299-308.
Публікація - Переход к правопреемникам требований о возмещении имущественного вреда в недоговорных обязательствах в случае смерти потерпевшего по гражданскому праву Украины // Наследственное право. – М., 2015. - № 2. – С. 44-48.
Публікація - Обязанность наследников возместить затраты на содержание, уход, лечение и погребение наследодателя и правопреемство: соотношение понятий // Non omnis moriar Osobiste i majątkowe aspekty prawne śmierci człowieka. Zagadnienia wybrane / Pod redakcją naukową Jacka Gołaczyńskiego, Jacka, Mazurkiewicza, Jarosława Turłukowskiego, Daniela Karkuta [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/docmetadata?id=77808. WROCŁAW:
Публікація - Усунення спадкоємця від права на спадкування як форма юридичної відповідальності // Відповідальність у приватному праві: монографія / [І. Безклубий, Н. Кузнєцова, Р. Майданик та ін.]; за заг ред. І. Безклубого. – К.: Грамота, 2014. – С. 238-255.
Публікація - Особливості правової природи заповідального відказу та покладання у спадковому праві // Актуальні проблеми спадкового права: Навч. посіб. /За заг. ред. проф. Ю.О. Заіки, ст. наук. спів. О.О. Лов’яка. – К.: КНТ, ЦУЛ, 2014. – С. 45-79.
Публікація - Особливості спадкування права на вклад у банку (фінансовій установі) // Нотаріат України. – 2014. - № 4. – С. 33-48.
Публікація - Правовий аналіз Листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про судову практику розгляду цивільних справ про спадкування» від 16.05.2013 // Нотаріат для Вас. – 2013.- № 11. – С. 41-56.
Публікація - Захист прав спадкоємців при здійсненні охорони та управління спадковим майном // Особливості захисту суб’єктивних цивільних прав: Монографія / За заг. ред. академіків НАПрН України О.Д. Крупчана та В.В. Луця. – К.: НДІ приватного права і підприємницьва НАПр України, 2012. – С.308-328.
Публікація - Субъективные права автора как объект наследования по законодательству Украины // Перспективы развития законодательства в сфере интеллектуальной собственности: сборник научных трудов / под. ред. д-ра юрид. наук, доц. О.В. Шмалий. – Ростов н/Д: РСЭИ, 2011. – С. 94-99.
Публікація - Правовий аналіз Методичних рекомендацій щодо вчинення нотаріальних дій, пов’язаних із вжиттям заходів щодо охорони спадкового майна, видачею свідоцтв про право на спадщину та свідоцтв про право власності на частку в спільному майні подружжя // Нотаріат для Вас. – 2011.- № 1-2. – С. 32-39; № 3. – С. 21-26.
Публікація - Загальні положення про спадкування // Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т. - 4-е вид., перероб. і доп. / За відповід. ред. О.В. Дзери (кер. авт. кол.), Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – Т. II. – 927-961.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-36-02, (044) 239-31-33
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net