HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Захарченко Петро Павлович
д.ю.н. професор кафедри Історії права та держави

Рідна мова: Українська мова
Комунікаційна компетентність: Гарні навички комунікації отримав під час спілкування з студентами, слухачами, аспірантами, учасниками конференцій та круглих столів та практичними працівниками
Організаційно-управлінська компетентність:
Інші професійні навички: Гарні навички комунікації отримала під час спілкування з студентами, слухачами, аспірантами, уча
Області професійних інтересів: Проведення наукових досліджень у сфері історії українського права, державності, історії держави і права зарубіжних країн, конституційного порівняльного права країн ЄС.

Цифрові компетенції:

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2016/17 навчальний рік, 1 курс бакалаври, 1. «Історія українського права» для студентів ОС «Бакалавр» 1-го курсу, лекції, семінари. 2. «История украинского права» для іноземних студентів ОС «Бакалавр» 1-го курсу, лекції, семінари. 3. «Порівняльне конституційне право країн ЄС» для студентів 1-го р
2013/14 навчальний рік, 1 курс бакалаври, 1. «Історія українського права» для студентів ОС «Бакалавр» 1-го курсу, лекції, семінари. 2. «История украинского права» для іноземних студентів ОС «Бакалавр» 1-го курсу, лекції, семінари. 3. «Порівняльне конституційне право країн ЄС» для студентів 1-го р

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 10.10.2010 до по нині - Посада – доцент, професор кафедри історії права та держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Назва підприємства – Київський національний університет імені Тараса Шевченка Адреса: вул. Володимирська, 60, м. Київ, Україна, http://www.univ.kiev.ua/ru/, Освіта
з З1.09.1995 до 09.10.2010 - Посада – доцент кафедри історії держави і права Київського національного університету внутрішніх справ, Назва підприємства – Київський національний університет внутрішніх справ Адреса: Україна, Київ, площа Солом’янська, 1 Е-mail: post@naiau.kiev.ua, Освіта
з 31.09.1991 до 01.09.1995 - Посада – викладач Київського училища міліції МВС України , Назва підприємства - Київське училище міліції МВС України Адреса: Україна, м. Київ, площа Солом’янська, 1, Освіта

Іноземна мова

Російська мова A1
Німецька мова A1

Додаткова інформація

Публікація - 1.Захарченко П. Виборче законодавство Української Центральної Ради: історико-правовий досвід ухвалення та реалізації / П. Захарченко // Право України. – 2017. - № 3. – С. 31-37 (Фахове видання). 2.Захарченко П. П. Україна у фокусі міжнародного права : іс
Презентація - 1. Захарченко П. П. Становлення Української Центральної Ради та започаткування основ української державності. – Відкрита лекція для студентів і викладачів юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка, проведена в приміщенні Київського будинку вчителя. – 11 квітня 2017 р.
Проект - Член організаційного комітету по підготовці і проведенню конференцій, круглих столів: 1. Міжнародна науково-практична конференція: «Українське право й законодавство за доби Української революції (1917-1921 рр.)», м. Київ, 30 листопада 2017 року
Конференція - 1.Захарченко П. П. Верховенство права і верховенство закону: співвідношення на тлі тоталітарного минулого України / П. П. Захарченко // Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України : Тези доповідей Між
Сертифікат - 1. Certifikat Zakharchenko Petro Medzinárodná vedecká konferencia «Právna veda a prax: výzvy moderných európskych integračných procesov», Bratislava, Slovenská republika, 27-28 novembra 2015 r.
Публікація - Захарченко П. П. Україна у фокусі міжнародного права : історія та геополітичні виклики / П. П. Захарченко // Адміністративне право і процес: науково-практичний журнал. - 2016. - № 4. – С. 118-128 (Фахове видання).
Публікація - Історія держави і права : [підручник] / За ред. док. іст. наук В. В.Соловйової. – Гриф МОН. – Донецьк : Юго-Восток, 2013. У співавторстві. – Розділ ІІ. – С. 34-57.
Публікація - Бевзенко В. М., Захарченко П. П. Передмова / П. П. Захарченко // Адміністративне право і процес УНР в екзилі : невідома правнича спадщина України / Укладачі: Гриценко І. С., Бевзенко В. М., Коваль С. О. та інші. – К.: Дакор, 2015. – С. 9-41.
Публікація - Захарченко П. П. Новітні підходи в методології викладання історії українського права / П.П.Захарченко, М. І. Мірошниченко // Методологія в праві: монографія. – К.: монографія / [І. Безклубий, І. Гриценко, М. Козюбра та ін.], 2017. - С.44-53.
Публікація - . Захарченко П. П. Україна у фокусі міжнародного права : історія та геополітичні виклики / П. П. Захарченко // Адміністративне право і процес: науково-практичний журнал. - 2016. - № 4. – С. 118-128 (Фахове видання).
Публікація - Захарченко П. П. Як паплюжити українське: неметодичні рекомендації від колишнього урядовця або рецензія на публікацію Д. Табачника «Уроки утраченной Державы Гетманское государство – воспоминание о будущем?» / П.П.Захарченко // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2016. – No 2 (14) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2016/n 2 /16 zppvobc.pdf (Фахове видання).
Публікація - Захарченко П. П. Законодавчий механізм забезпечення міжконфесійної злагоди у Великому князівстві Литовському та Речі Посполитій / П. П. Захарченко, І. А. Мацелюх // Cоціологія права: науково-практичний журнал. – 2016. - №1-2. – С.61-65 (Фахове видання).
Публікація - Захарченко П. П. Про можливість запровадження в українській конституції імперативної норми щодо права народу на повстання / П. П. Захарченко // Соціологія права. – 2015. - №3-4. – С.82-84 (Фахове видання).
Конференція - Захарченко П. П. Верховенство права і верховенство закону: співвідношення на тлі тоталітарного минулого України / П. П. Захарченко // Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України : Тези доповідей Міжнародної наукової конференції (м. Київ, 22-23 червня 1917 р.). – К., 2017. – С. 81-86.
Конференція - Захарченко П. Концептуально-методологічні основи викладання історії українського права / П.Захарченко // Матеріали круглого столу «Методологія в праві» (Київ, 19 травня 2017 р.). – К., 2017. – С. 11-12.
Конференція - Захарченко П. П. УНР і УСРР у науково-дослідній парадигмі професора Олександра Шевченка / П. П. Захарченко // Концепція та методологія історії українського права: збірник матеріалів науково-практичного круглого столу, присвяченого пам’яті Олександра Шевченка (м. Київ, 28 квітня 2017 р.). – К., 2017. – С. 24-27.
Конференція - Захарченко Петро. Тимчасовий уряд та модель виборів до органів місцевого самоврядування / Петро Захарченко, Валентина Павленко // Місцева влада й самоврядування в Україні та державах світу: історія та сучасність (аспекти права). На вшанування пам’яті проф. Юрія Панейка : матеріали Шостої Всеукраїнської науково-теоретичної Інтернет-конференції / Наук. Інтернет-конференції. - Вип. 6. – Львів: Ліга-Прес, 2017. – C. 30-34.
Публікація - Захарченко П. П. ІІІ Універсал Української Центральної Ради 7 (20 листопада) 1917 р. : правове оформлення української державності / Державо- та правотворчі традиції українського народу (До 150-річчя М. С. Грушевського) : Збірник тез доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 23 листопада 2016 р. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – 24-27.
Публікація - Захарченко П. П. Правовий статус українського козацтва в умовах формування станового суспільства у Великому князівстві Литовському / П. П. Захарченко // Україна. Євроінтеграція. Інтермаріум : матеріали Міжнародної наукової конференції / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 28-29 жовтня 2016. – С. 10-14.
Публікація - Захарченко П. П. Острозька школа у фокусі історика Руської православної церкви К.Харламповича / П. П. Захарченко // Малиновські читання : Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 440-річчю Національного університету «Острозька академія». – м. Острог, 30 вересня -1 жовтня 2016 р. – С. 10-12.
Публікація - Захарченко П. П. Звичай і закон у психологічній теорії праворозуміння Л. Петражицького / П. П. Захарченко // Соціологічні проблеми права : польська соціологія права ХІХ-ХХ ст.: Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції / Інститут законодавчих передбачень та правової експертизи. – м. Київ, 30 вересня 2016 р. – С. 12-14.
Публікація - Захарченко П. П. Конституційна держава і марксизм : проблема співіснування в уявленнях Є. В. Спекторського / П. П. Захарченко // Малиновські читання : Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, присвячені 140-річчю від дня народження професора Є. В. Спекторського. – м. Острог, 13-14 листопада 2015 р. – С. 4-6.
Публікація - Захарченко П. П. Євген Спекторський та конституційний устрій демократичної Росії (1917 р. ) / П. П. Захарченко // Юридичний факультет університету святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : Збірник матеріалів першої Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 140-річчю від дня народження ректора Університету Святого Володимира Є. В. Спекторського. – м. Київ, 27 листопада 2015 р. – С. 30-35.
Проект - 2. Круглий стіл: «Концепція та методологія історії українського права», присвяченого пам’яті професора Олександра Шевченка, м. Київ, 28 квітня 2017 року
Проект - 3. Перша Міжнародна науково-практична конференція «Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених», м. Київ, 27 листопада 2015 року

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-31-34
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net
Приймальна комісія (консультаційний центр)
(044) 481-45-88