HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Губанов Олег Олександрович
к.ю.н. доцент кафедри Адміністративного права

Начальник відділу реалізації стратегії розвитку Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Рідна мова: Українська
Комунікаційна компетентність:
Організаційно-управлінська компетентність:
Інші професійні навички:
Області професійних інтересів:

Цифрові компетенції:

Обробка інформації: Високий
Комунікація: Високий
Створення контенту (програм, сайтів): Високий
Мережева та програмна безпека: Високий
Вирішення проблем: Високий
Інші комп'ютерні навички: Високий

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2018/19 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Адміністративне право
2019/20 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Адміністративне право

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 10.04.2019 до по тепер - доцент кафедри адміністративного права юридичного факультету , Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, вул. Володимирська, 60, www.law.univ.kiev.ua, Освіта
з 11.01.2019 до по тепер - начальниквідділу реалізації стратегії розвиткуКиївського національного університету імені Тараса Шевченка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, вул. Володимирська, 60, www.univ.kiev.ua, Освіта
з 01.08.2014 до 31.12.2018 - провідний юрист юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка., Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, вул. Володимирська, 60, www.law.univ.kiev.ua, Освіта

Навчання та стажування

з 11.06.2018 до 15.06.2018 - Гуманітарно-природничий університет у Сандомирі (Республіка Польща), Заклади вищої освіти як середовище формування нового покоління правознавців за фахом «Юридичні науки»
з 27.12.2017 до 01.12.2017 - Люблінський науково-технологічний парк Університет Марії-Кюрі-Склодовської (м.Люблін, Республіка Польща), Юридична освіта майбутнього: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень за фахом «Юридичні науки»
з до 2015 - Економічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка , диплом магістра
з до 2010 - Юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка , диплом магістра

Додаткова інформація

Публікація - Процедура притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців в Україні та Німеччині: порівняльний аналіз. Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 10. – С. 97-101.
Публікація - Підстави притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців України: проблеми правового регулювання. Право і суспільство. – 2016. – № 5. – С. 84-88.
Публікація - Дисциплінарна відповідальність публічних службовців України за корупційні правопорушення.Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». – 2016. – № 22. – С. 64–67.
Публікація - Проблемні питання нормативно-правового регулювання державної служби України у контексті адаптації законодавства України до законодавства ЄС та шляхи їх вирішення.. Актуальні питання реалізації нового Закону України «Про державну службу»: зб. матер. Всеукраїнського форуму вчених-адміністративістів; 21 квітня 2016 р. – Запоріжжя, 2016. – с. 50-51.
Публікація - Адміністративна відповідальність публічних службовців України за порушення вимог фінансового контролю.Visegradjournalonhumanrights. – 2016. – № 4. – Ч. 1. – С. 76–81.
Публікація - Класифікаційний розподіл адміністративних правопорушень, в яких спеціальним суб’єктом є публічні службовці.Jurnaluljuridicnational: teorie şipractică. – 2016. – № 6. – С.28–31.
Публікація - Трансформація парадигми публічного управління в Україні в контексті євроінтеграційних процесів.Сучасні виклики українського права в контексті європейської інтеграції: тези доповідей учасників постійно діючого наукового семінару [Текст] / За заг. ред. проф. Р.С. Мельника // Бюлетень № 2 (2) травень 2016 р. – Київ: Центр німецького права, Рада молодих вчених юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка, 2016. – С. 19-26. Режим доступу http://zdr
Публікація - Сучасний стан та перспективи адаптації законодавства України до законодавства ЄС у сфері юридичної відповідальності публічних службовців. Порівняльно-аналітичне право. – 2016. – № 4. – С. 145-147.
Публікація - Суб’єкти юридичної відповідальності в контексті адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки, 2016. - № 2. – С. 59-61.
Публікація - «Принципи державного управління» sigma як основні напрямки реформування законодавства України у сфері юридичної відповідальності публічних службовців. Eurasianacademicresearchjournal, 2016. - № 6. – С. 158-163.
Публікація - Відповідальність юридичних осіб в контексті адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу. Адміністративне право і процес: науково-практичний журнал / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ: Київський університет, 2016 - № 3 (17). – С. 36-42.
Публікація - Кримінальна відповідальність публічних службовців. в Україні та Франції: порівняльно-правове дослідження. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. – 2016. – № 5. – С. 58–61.
Публікація - Види та нормативно-правове регулювання юридичної відповідальності публічних службовців у країнах ЄС. Visegradjournalonhumanrights. – 2016. – № 5. – С. 42–47.
Публікація - Відповідальність державних службовців як основна характеристика, яка притаманна державній службі в європейському адміністративному просторі, як сфера модернізації української державної служби. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – 2016. – № 6. – С. 64–67.
Публікація - Соціальне значення позитивної юридичної відповідальності публічних службовців у країнах ЄС. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2016. – № 41. – С. 17-21.
Публікація - Принципи юридичної відповідальності публічних службовців у країнах ЄС. Прикарпатський юридичний вісник. – 2016. – № 5. – С. 65-68.
Публікація - Актуальні питання правового регулювання взаємодії комітету ЄС з питань зайнятості та суб’єктів публічної адміністрації в сфері публічної служби. VisegradJournalonHumanRights. – 2017. – № 6. –. С. 39–42.
Публікація - Особливості кримінальної відповідальності публічних службовців у країнах ЄС. Право і суспільство. – 2017. – № 1. – С. 103–108.
Публікація - Адміністративна відповідальність публічних службовців за порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Підприємництво, господарство і право. – 2017. – № 3. –. С. 83–87.
Публікація - Ефективність юридичної відповідальності публічних службовців за корупційні правопорушення у країнах ЄС. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. – 2017. – № 2. – Т. 1 – С. 112–116.
Публікація - Роль публічної служби у планах дій щодо зайнятості держав-членів ЄС відповідно до Європейської стратегії зайнятості. Прикарпатський юридичний вісник. – 2017. – № 1. – С. 87–91.
Публікація - Адміністративні процедури в діяльності. публічних службовців. Адміністративне право і процес. - № 2(20)/2017 – С. 4-12.
Публікація - Системний підхід під час реалізації адаптації національного законодавства до законодавства ЄС у сфері публічної служби. Юридичний вісник. – 2017. – № 1. – С. 107–111.
Публікація - Етапи адаптації українського законодавства у сфері публічної служби до. acquiscommunautaire. ЄС. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2017. – № 44. – Т. 2. – С. 89–93.
Публікація - Напрями модернізації державної служби та управління людськими ресурсами, сформульовані в документі SIGMA «Принципи державного управління». Прикарпатський юридичний вісник. – 2017. – № 3(18). – С. 48-52.
Публікація - Напрями підвищення ефективності діяльності вітчизняних інституцій, відповідальних за адаптацію національного законодавства до законодавства ЄС у сфері публічної служби. Visegradjournalonhumanrights. – 2017. – № 3. – С. 69–75.
Публікація - Стандарти публічної служби, закріплені законодавством ЄС, як орієнтир підвищення якості та продуктивності діяльності публічних службовців України. Право і суспільство. – 2017. – № 4. ч. 2 – С. 67–72.
Публікація - Особливості правового забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців України у сфері європейської інтеграції (на прикладі Львівської області). Науковий збірник «Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції». Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара. Випуск № 5 – 2017. – С. 95-99.
Публікація - Напрями вдосконалення правового регулювання інформаційно-просвітницької діяльності щодо положень законодавства ЄС серед публічних службовців України. Legaleducationofthefuture: prospectiveandprioritydirectionsofscientificresearch. Lublin, RepublicofPoland, November 27 – December 1, 2017. – P. 39-43.
Публікація - Особливості підвищення кваліфікації публічних службовців України, спрямованої на підвищення рівня обізнаності з положеннями законодавства ЄС. Збірник тез учасників науково-педагогічного стажування «Юридична освіта майбутнього: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень», м. Люблін, Польща (27 листопада – 1 грудня 2017 р.) – Люблін: Люблінський науково-технологічний парк, Університет Марії Кюрі-Склодовської, 2017. – С. 59-63.
Публікація - Legal regulation of adaptation of the national legislation of Ukraine to the EU legislation (acquiscommunautaire) in the field of public service. BalticJournalofEconomicStudies, Vol. 4 (2018) No. 1, p. 93–98.
Публікація - T. Hubanova, O. Yara. ImprovementoftheactivitiesofstateauthoritiesofUkraine, whichareresponsibleforadaptingnationallegislationto EU legislationinthefieldofpublicservice. BalticJournalofEconomicStudies, Vol. 4 (2018) No. 2, p. 58–63.
Публікація - T. Hubanova, O. Yara. Standards of the public service, enshrined in the EU legislation, as a benchmark for the development of the public service of Ukraine. Visegrad Journal on Human Rights. – 2018. – № 4. – С. 49–54.
Публікація - Правовий статус Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу. Прикарпатський юридичний вісник. – 2018. – № 1. – С. 97–102.
Публікація - Роль та місце Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу у системі суб’єктів публічної адміністрації України. Підприємництво, господарство і право. – 2018. – № 4. – С. 122–129.
Публікація - Ефективність та напрями вдосконалення правового регулювання програми «Twinning» в Україні. Актуальні проблеми держави і права. – 2018. – № 80. – С. 35–42.
Публікація - Напрями вдосконалення правового регулювання функціонування Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу. VisegradJournalonHumanRights. – 2018. – № 1. – С. 52–57.
Публікація - Покращення управлінського потенціалу у сфері публічної служби в Україні в рамках програми «Twinning», що має сприяти апроксимації acquiscommunautaire. Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». – 2018. – Т. 22. – С. 33–42.
Публікація - Правовий механізм інформаційної діяльності серед публічних службовців України, спрямованої на підвищення рівня знань у сфері законодавства ЄС. Europeanvectorofcontemporaryjurisprudence: theexperienceofUkraineandtheRepublicofPoland: Collectivemonograph. – Sandomierz, Poland. Baltija Publishing.2018. – V. 1.– 520 c. – C. 80-89.Editorial board: M. Kiedrowska, A. Erechemla, T. Branecki
Публікація - Actual problems of legal regulation of the activity of the Center for Adaptation of the Civil Service of Ukraine to the standards of the European Union. Jurnaluljuridic national: teorieşipractică. – 2018. – № 4. – С. 35–39.
Публікація - Notions of the legal responsibility of European public servants: topical issues of law enforcement. Правова позиція. – 2018. – № 2. – С. 90–96.
Публікація - Проблеми теорії та практики впровадження інноваційної моделі управління людськими ресурсами як основи модернізації публічної служби. Південноукраїнський правничий часопис. – 2018. – № 3.. – С. 48–54.
Публікація - Європейський досвід у сфері організації суддівського самоврядування: адміністративно-правовий аспект. Юридичний науковий електронний журнал. – 2018. – № 6.. – С. 122–128.
Публікація - Європейські стандарти як шляхи удосконалення діяльності публічних службовців. Журнал східноєвропейського права. – 2018. – № 47. – С. 46-52.
Публікація - Human rights as a base for the implementation of European legal values in Ukraine and the Republic of Poland in the context of civil society development:Collective monograph. Lublin :Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2019. 356 p.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-31-34
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net
Приймальна комісія (консультаційний центр)
(044) 481-45-88