HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Дунаєвська Ольга Валеріївна
к.ф.н. доцент кафедри Іноземних мов

Рідна мова: українська
Комунікаційна компетентність: Комунікаційні навички, зумовлені викладанням мовної дисципліни у вищому навчальному закладі
Організаційно-управлінська компетентність: залучаю студентів до участі у конференціях, робота з базою перекладів КНУ , наповнення Бази по своїй кафедрі
Інші професійні навички: Високоякісні навички письмового перекладу, зокрема на юридичну, медичну, релігійну тематику.
Області професійних інтересів: • Когнітивна лінгвістика • Релігійна, медична, юридична терміносистеми • Професійна комунікація • Науково-методична парадигма викладання іноземних мов у сучасному освітньому просторі • Стратегії та тактики оптимізації процесу вивчення юридичних терміні

Цифрові компетенції:

Обробка інформації: Базовий рівень
Інші комп'ютерні навички: Використовую програми Word та PowerPoint, продукти Google у викладацькій роботі

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2018/19 навчальний рік, 1 курс бакалаври, Іноземна мова (англійська)
2018/19 навчальний рік, 1 рік магістри, Професійно-орієнтована англійська мова
2018/19 навчальний рік, 2 рік магістри, Професійно-орієнтована англійська мова
2019/20 навчальний рік, 1 курс бакалаври, Іноземна мова (англійська)
2019/20 навчальний рік, 1 рік магістри, Професійно-орієнтована англійська мова
2019/20 навчальний рік, 2 рік магістри, Професійно-орієнтована англійська мова

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 2018 до дотепер - доцент кафедри іноземних мов юридичного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта
з 2009 до 2018 - доцент кафедри іноземних мов, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, Освіта
з 2008 до 2009 - викладач, кафедри англійської мови , Економіко-правового інституту Київський національний лінгвістичний університет, Освіта

Навчання та стажування

з 2011 до 2015 - Інституту філології, Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки., аспірантура кафедри практики англійської мови
з 2003 до 2009 - Київський національний лінгвістичний університет, Факультет англійської мови, спеціальність "англійська мова та література», магістр філології, викладач англійської та німецької мов і зарубіжної літератури.

Іноземна мова

Англійська мова C1
Німецька мова C1

Додаткова інформація

Публікація - • Особливості ритуалу як складника лінгвокультурологічних досліджень // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія “Філологічні науки”. – Луцьк : Волинський національний ун-т ім. Лесі Українки. – Вип. 6.
Публікація - • Концепт “ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ” в британській лінгвокультурі // Наукові записки національного університету “Острозька академія”. Серія “Філологічна”. – Острог: Видавництво національного університету “Острозька академія”. – Вип. 29.
Публікація - • Методологічні засади суміжних лінгвокогнітивних та лінгвокультурологічних досліджень // Development of Science and Technics: materials of the sixth International research and practice conference. – Donetsk: “Aspect” Scientific Journal. – Vol. 1.
Публікація - • The ritual and language factor in worldview formation // Science progress in European countries: new concepts and modern solutions. – Stuttgart, Germany: ORT Publishing – Vol. 1.
Публікація - • К проблеме исследования лингвокультурного концепта “Infant Baptism” // Актуальные проблемы исскуствоведения, филологии и культурологии: материалы международной заочной научно-практической конференции: Германские языки. – Новосибирск: СибАК,
Публікація - • Теоретичні передумови дослідження мовної картини світу у лінгвокультурологічному та когнітивно-семантичному аспектах // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство), Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – Вип. 116.
Публікація - • Теоретичні передумови дослідження ритуалу ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ з позицій фреймової семантики // Наукові записки національного університету “Острозька академія”. Серія “Філологічна”. – Острог: Видавництво національного університету “Острозька академія”– Вип. 34.
Публікація - • Теоретичні передумови лінгвокультурного аналізу ритуалу ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ (на матеріалі британського релігійного дискурсу) // Філологічні науки. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка . – Луганськ. – № 9 (268).
Публікація - • Ритуал ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ з позицій фреймової семантики // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія “Філологічні науки”. – Луцьк : Східноєвропейський національний ун-т ім. Лесі Українки. – Вип. 17.
Публікація - • Номінативні особливості фреймової організації типової ситуації «ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ» (на матеріалі британського релігійного дискурсу) // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Лінгвістика”. – Херсон – Вип. 20.
Публікація - • Особливості номінації Первинного агенса як агента типової ситуації «ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ» (на матеріалі англомовного релігійного дискурсу) // Наукові записки. Серія «Філологія (мовознавство)»: зб. наук. Праць / [гол. ред. Н. Л. Іваницька]. – Вінниця: ТОВ «Фірма «Планер» – Вип. 18.
Публікація - • Функціонально-семантичні аспекти моделювання номінативного простору «ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ» // Науковий вісник Чернівецького університету. Германська філологія. – Чернівці: Видавничий дім «РОДОВІД» – Вип. 690-691.
Публікація - • Центральний компонент номінативного простору «ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ» (на матеріалі англомовного релігійного дискурсу // Нова філологія. – Запоріжжя: ЗНУ. – №60.
Публікація - • Польова організація номінативного простору «ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ»: функціонально-семантичний аспект // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія “Філологічні науки”. – Луцьк : Східноєвропейський національний ун-т ім. Лесі Українки– Вип. 4.
Публікація - • “Godfather” – Interdiscursive Actualization of “Infant Baptism” Space of Nomination // Лінгвістичні студії : Зб. наук. праць. – Київ – Вінниця : ДонНУ, 2015. – Випуск 30. – С. 99-102. / Linguistic Studies : international collection of scientific papers / Donetsk National University ; Ed. by A. P. Zahnitko. – Kyiv – Vinnytsia : DonNU– Vol. 30.
Публікація - • Інтердискурсивне втілення лексеми “godmother” як елемента номінативного простору «ХРЕЩЕННЯ ДИТИ» // Наукові записки Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя. Серія “Філологічні науки”. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя. – Кн.1.
Публікація - • "Godfather", "godmother", "godparent" - from lingual and cultural model of Infant Baptism to the interdiscursive realization // Актуальні проблеми філології та перекладознавства. − Хмельницький − Вип.10. − Том 1.
Публікація - • The ritual and language factor in worldview formation // Science progress in European countries: new concepts and modern solutions: materials of the 1st International scientific conference. – Stuttgart, Germany: ORT Publishing. – Vol. 1. ̶
Публікація - • Теоретичні передумови дослідження мовної картини світу у лінгвокультурологічному та когнітивно-семантичному аспектах // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство), Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – Вип. 116.
Публікація - • Strategies and tools of an effective doctor-patient communication // Наукові записки національного університету "Острозька академія". Серія «Філологія». − Острог
Публікація - • Cognitive, lingual, cultural, and interdiscursive dimensions of a religious phenomenon // European Humanities and Studies: State and Society. − Krakiv, Poland. - 4 (I).
Публікація - • Cross-cultural aspect of physician – patient communication // «Транснаціональний розвиток освіти та медицини: історія, теорія, практика, інновації». – Тернопіль
Публікація - • Теоретика-методологічні засади дослідження номінативного простору. Актуальні питання іноземної філології. – №10, Луцьк
Публікація - • Конотативний потенціал англомовних вторинних власних назв: лінгвокультурний аспект // Закарпатські Філологічні студії: [Зб. наук. пр.]. – Вид-во Ужгородського національного університету, Ужгород – Вип. 9. – Т. 1.
Публікація - • Метафоризація концепту LIFE / ЖИТТЯ в англомовному поетичному рок-дискурсі(на матеріалі текстів пісень інді-рок-гурту Imaginedragons ) Science and Education a New Dimension. Philology, Budapest. VІІ(33). – Issue: 199
Публікація - • Cross-Disciplinary Ties: Ritual as Interdisciplinary Notion // European Humanities and Studies: State and Society. ̶ 3 (I). − Krakiv, Poland
Публікація - • До проблеми вдосконалення сучасних методів викладання літератури в умовах інтерактивного навчання // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія»
Публікація - • Anglican Baptism as cultural phenomenon: historical and theological aspect // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – № 25.
Публікація - • Різнорівневі зв'язки номінативного простору // Наукові записки національного університету "Острозька академія". Серія «Філологія». − Вип. 6 (74). – Острог
Публікація - • "Motions" of Godfather // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Германістика та міжкультурна комунікація. – Вип. 2.
Публікація - • Patient-Care Provider Communication // Cучаний вимір філологічних наук: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Науково-філологічна організація "Логос", Львів.
Публікація - • English for Dentists (в співавторстві). Підручник (під. ред. доц. Л.Я. Аврахової) ̶ К.: Книга Плюс, 2018. ̶ 216 с. (Рекомендовано Вченою радою Національного медичного університету імені О.О. Богомольця як підручник для студентів вищих навчальних закладів – медичних університетів, інститутів, академій. Протокол №13 від 25.06.2018).
Публікація - • Практикум для самостійної роботи: Arbeitsbuch für Mediziner (в співавторстві) − К.: Книга Плюс

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-36-02, (044) 239-31-33
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net