HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Маринчак Євген Степанович
к.ю.н. асистент кафедри Фінансового права

Заступник директора Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Рідна мова: Українська
Комунікаційна компетентність: Комунікаційна компетентність підвищена під час викладацької та практичної діяльності впродовж останніх 5 років.
Організаційно-управлінська компетентність:
Інші професійні навички:
Області професійних інтересів: Фінансове право, податкове право, банківське право

Цифрові компетенції:

Обробка інформації: Базовий
Комунікація: Базовий
Створення контенту (програм, сайтів):
Мережева та програмна безпека:
Вирішення проблем:
Інші комп'ютерні навички:

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2019/20 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Фінансове право
2019/20 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Митне право
2019/20 навчальний рік, 2 рік магістри, Митні платежі
2019/20 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Основи права (філософський факультет)
2019/20 навчальний рік, 1 рік магістри, Відповідальність за порушення податкового законодавства
2019/20 навчальний рік, 2 рік магістри, Філософія податкового права
2019/20 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Фінансове право (економічний факультет)

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 2018 р. до дотепер - Асистент кафедри фінансового права юридичного факультету , Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Київ, вул. Володимирська, 60 , Освіта

Навчання та стажування

з 2014 до 2017 - Навчання в аспірантурі з відривом від виробництва, кафедра фінансового права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Навчання в аспірантурі з відривом від виробництва, кафедра фінансового права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Іноземна мова

Англійська McGraw-Hill Education B2

Додаткова інформація

Конференція - Маринчак Є.С. Основні обов'язки податкового агента при нарахуванні оподатковуваного доходу на користь платника податку. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Двадцять дев'яті економіко-правові дискусії" 19 липня 2018 р. - Львів, 2018.- 106 с.
Конференція - Маринчак Є.С. Правова природа податкових агентів, як різновиду платників податку на доходи фізичних осіб. Експериментальні та теоретичні дослідження в сучасних науках: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції т.2 c.62-66
Конференція - Маринчак Є.С. Гармонізація податкового законодавства держав-членів Європейського Союзу. Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка, фінанси, управління та право: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку» (23 липня 2018) в.2 c.62-63
Конференція - Маринчак Є.С. Особливості податково-правового статусу самозайнятих осіб. VI Міжнародна науково-практична конференція «Економіко-правові аспекти господарювання: сучасний стан, ефективність та перспективи» c.222-225
Конференція - Маринчак Є.С. Особливості права власності на об'єкти оподаткування. Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, менеджменту, обліку та права. в.3 c.52-54
Публікація - Pryshva N. Public finance: legal aspects : collective monograph. Riga : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2019. 260 p. URL: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02188891/document
Публікація - Сучасний стан та перспективи розвитку митних правовідносин в Україні: колективна монографія / за заг. ред. Д.В. Приймаченка. – Дніпро : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – 272 с. URL: http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/3148
Публікація - Маринчак Є.С. «Фінансово-правовий зв’язок фізичної особи з державою» : монографія / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - Київ : [б. в.], 2019. - 344 с. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=VFEIR&P21DBN=VFEIR&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC%2FREP0001115%2EPDF
Публікація - Shneider B. (Ed.) Theoretical and Methodological Approaches to the Formation of a Modern System of Enterprises, Organizations and Institutions’ Development:Collective Scientific Monograph(1stedition). Dallas, USA: Primedia eLaunch LLC, 2019.
Публікація - Маринчак Є.С. Співвідношення податкового суверенітету та податкової юрисдикції держави. Підприємництво, господарство і право. в.8/2018 c.157-160.
Публікація - Маринчак Є.С. Проблематика визначення резидентського статусу фізичної особи за допомогою електронного кабінету платника податків. Право і суспільство. т.2 в.4 c.169-174.
Публікація - Маринчак Є.С. Наукові погляди на сутність правового статусу фізичної особи — платника податку на доходи. Держава та регіони. Серія: Право. в.3 c.85-89.
Публікація - Маринчак Є.С. Історіографія фінансово-правової категорії «платник податку на доходи». Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Юридичні науки». в.№ 6 (11) / 2018 c.7-15
Конференція - Маринчак Є.С. Проблеми стягнення простроченої заборгованості суб’єктів господарювання перед державою та територіальними громадами за кредитами з бюджету // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 6 жовтня 2016 р.; м. Львів 11 листопада 2016 р.) / за редакцією д.ю.н., професора В.М. Бевзенка. Харків: ФОП Панов А.М., 2017. С. 160–165.
Конференція - Маринчак Є.С. Законодавча проблематика визначення правового статусу фізичної особи, як зобов’язаної сторони щодо мобілізації фінансових ресурсів до централізованих фондів коштів // Проблеми теорії фінансового права в сучасний період: матеріали ІV науково-практичного круглого столу «Пам’яті Л.К. Воронової» (м. Київ, 28 листопада 2016 р.). Запоріжжя: КПУ, 2017. С. 53–54.
Конференція - Маринчак Є.С. Положення податкового законодавства, що суперечать принципам оподаткування фізичних осіб – платників податку на доходи // Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (м. Київ, 19 травня 2017 р.) / редкол.: д.ю.н. І. С. Гриценко (голова), к.ю.н. І. С. Сахарук (відп. ред.) та ін.: в 2-х т. Київ: ВПЦ «Київський університет», 2017. Том 2. С. 16
Публікація - Маринчак Є.С. Питання законодавчого визначення правового статусу особи, як зобов’язаної сторони у фінансових правовідносинах // Науковий вісник публічного та приватного права: збірник наукових праць. 2017. № 3 (18). С. 119–122. URL: http://nvppp.in.ua/vip/2017/3/25.pdf
Публікація - Маринчак Є.С. Правові механізми забезпечення соціальної справедливості при оподаткуванні фізичних осіб // Всеукраїнський науковий журнал «Право і суспільство». 2017. № 4-2. С. 103–108. URL: http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2017/4_2017/part_2/24.pdf
Конференція - Маринчак Є.С. Особливості податкової правосуб’єктності фізичних осіб при оподаткуванні доходів від здійснення операцій з майном // Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (м. Київ, 20 травня 2016 р.): в 3-х т. Київ: ВПЦ «Київський університет», 2016. Том 2. С. 284–286
Конференція - Маринчак Є.С. Застосування критерію фактичного перебування на території України при визначенні статусу податкового резидента // Нові вектори розвитку демократії та інститутів держави і права: збірник матеріалів Міжнародної юридичної науково-практичної Інтернет-конференції «Актуальна юриспруденція» (м. Київ, 10 грудня 2015 р.). Київ: Центр учб. л-ри, 2015. С. 99–104. URL: http://legalactivity.com.ua/index.php?option=com_content&view= article&id=11
Конференція - Маринчак Є.С. До питання розуміння правової категорії «платник податку на доходи» // Фінансове право: сучасний стан та перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Вороновські читання» (м. Київ, 5 жовтня 2016 р.). Київ, 2016. С. 136–140. URL: http://afl.org.ua/2016/12/10/voronovsbki-chitannya-2016-zbirnik-tez/
Публікація - Маринчак Є.С. Податкова правосуб’єктність фізичних і юридичних осіб // Журнал східноєвропейського права. 2016. № 23. С. 39–50. URL: http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2016/01/marynchak_23.pdf
Публікація - Маринчак Є.С. Центр життєвих інтересів фізичної особи – платника податків // Проблеми теорії фінансового права в сучасний період: матеріали ІІІ Всеукраїнського науково-практичного круглого столу (м. Київ, 4 грудня 2015 р.) / за ред. І.С. Гриценка, Н.Ю. Пришви, А.О. Монаєнка. Запоріжжя: КПУ, 2015. С. 58–59
Публікація - Маринчак Є.С. Проблемні питання основних критеріїв детермінації резидентського статусу платників податків // Науково-виробничий журнал «Держава та регіони. Серія: Право». Запоріжжя, 2015. № 4 (50). С. 22–28. URL: http://www.law.stateandregions.zp.ua/archive/4_2015/6.pdf
Публікація - Маринчак Є.С. Фінансово-правовий погляд на державну політику щодо тимчасово окупованих територій України // Підприємництво, господарство і право. 2016. № 7. С. 105–115. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgip_2016_7_19
Конференція - Маринчак Є.С. Центр життєвих інтересів фізичної особи – платника податків // Проблеми теорії фінансового права в сучасний період: матеріали ІІІ Всеукраїнського науково-практичного круглого столу (м. Київ, 4 грудня 2015 р.) / за ред. І.С. Гриценка, Н.Ю. Пришви, А.О. Монаєнка. Запоріжжя: КПУ, 2015. С. 58–59
Публікація - Маринчак Е.С. Финансово-правовые вопросы привлечения к ответственности субъектов хозяйственной деятельности за нарушение норм обращения наличных денег в Украине // Международный научно-практический правовой журнал «Legea si Viata». 2015. № 8/3. С. 45–48. URL: http://www.legeasiviata.in.ua/archive/2015/8-3/12.pdf
Публікація - Маринчак Є.С. Поняття та правова природа податкового суверенітету. Підприємництво, господарство і право. в.4/2020 c. 207-213
Конференція - Маринчак Є.С. Наукові підстави законодавчого закріплення правової категорії «податковий суверенітет». Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання економіки, фінансів, обліку і права в сучасних умовах» в.6 c.17-19
Конференція - Маринчак Є.С. Особливості оподаткування інвестиційного прибутку податком на доходи фізичних осіб. International Scientific and Practical Conference «Challenges in Science of Nowadays» (July 16-18, 2020). Washington, USA, 2020.- 104-118 с.
Конференція - Маринчак Є.С. Науково-практична проблематика застосування принципу індивідуальної юридичної відповідальності за порушення митних правил. Theoretical and empirical scientific research: concept and trends:Collection of scientific papers «ΛΌГOΣ» with Proceedings of the International Scientific and Practical Conference(Vol.4), July24, 2020, At Oxford.- 50-53 с.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-31-34
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net
Приймальна комісія (консультаційний центр)
(044) 481-45-88