HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Кучер Тетяна Миколаївна
д.ю.н. доцент кафедри Нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури

немає

Рідна мова: Українська
Комунікаційна компетентність: Навички переговорів, ділове усне та письмове спілкування, обгрунтування юридичних позицій
Організаційно-управлінська компетентність: здійснюю керівництво науково-методичною комісією юридичного факультету, у склад якої входить 15 осіб та керівництво студентським гуртком з адвокатури.
Інші професійні навички: Поряд з університетськими компетентностями добре обізнана з діяльністю органів місцевого самоврядування, депутатських комісій, сесій місцевих рад, засідань виконавчих комітетів міських рад, обслуговую
Області професійних інтересів: Адвокатура, нотаріат, виконавче прав та процес, місцеве самоврядування, наукові дослідження європейського законодавства

Цифрові компетенції:

Створення контенту (програм, сайтів): висвітлення роботи політичних партій, громадських організацій в інтернеті
Вирішення проблем: надання юридичних консультацій щодо конфліктних ситуацій в інтернеті, аналіз правовідносин щодо інте
Інші комп'ютерні навички: Організація спільної роботи з допомогою спільних документів в інтернеті, розподілу прав доступу до них

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2017/18 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Адвокатура
2017/18 навчальний рік, 2 рік магістри, Адвокат в Конституційному Суді України
2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Особливості виконання ухвал та рішень господарських судів
2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Представництво адвокатом в нотаріальному процесі
2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Участь адвоката в цивільному процесі
2017/18 навчальний рік, 2 рік магістри, Особливості виконання ухвал та рішень господарських судів

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 2011 до 2018 - асистент кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта
з 2007 до 2011 - асистент, Криворізький економічноий інституту Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Освіта
з 2005 до 2010 - юрисконсульт, Криворізький економічноий інституту Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Освіта
з 2019 до - доцент , кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (за сумісництвом), Освіта

Навчання та стажування

з 01.09.2016 до 31.12.2016 - Державна виконавча служба України, Вдосконалення навичок щодо участі у виконавчому провадженні, здійснені окремих виконавчих дій, складенні виконавчих процесуальних документів

Іноземна мова

Російська C2
Англійська B2

Додаткова інформація

Публікація - Об’єкти судового захисту за новим Цивільним процесуальним кодексом України // Юриспруденція: Теорія і практика. – 2006. – № 6 (20). – С. 56-64.;
Публікація - Право на судовий захист у порядку цивільного судочинства // Юриспруденція: Теорія і практика. – 2006. – № 8 (22). – С. 53 – 59;
Публікація - Принципи цивільного судочинства // Юриспруденція: Теорія і практика. – 2006. – № 9 (23). – С. 19 – 28;
Публікація - Умови звернення до суду за захистом як невід’ємні елементи в реалізації права на судовий захист // Часопис Київського університету права: Український науково-теоретичний часопис. – К., 2008. – № 4. – С. 121 – 125;
Публікація - Юридична природа права на судовий захист в порядку цивільного судочинства України // Університетські наукові записки: Часопис Хмельницького університету управління та права. – Хмельницький, 2008 – № 4(28). – С. 179 – 182;
Публікація - Шляхи приведення процедури наказного провадження у відповідність до принципів цивільного процесу та норм міжнародного права // Часопис Київського університету права: Український науково-теоретичний часопис. – К., 2009. – №3. –С. 140 – 143.;
Публікація - Зміст доказів та доказування при розгляді справ в порядку цивільного судочинства України / Т.М. Кучер // Університетські наукові записки: Часопис Хмельницького університету управління та права. – Хмельницький, 2011 – № 2(38). – С. 101 – 106;
Публікація - Зміст доказів та доказування в практичному застосуванні / Т.М. Кучер // Юриспруденція: Теорія і практика. – 2011. – № 1 (75). – С. 56 – 63;
Публікація - Докази та доказування: співвідношення понять / Т.М. Кучер // Вісник Вищої ради юстиції. – 2011. – № 3 (7). – С. 83 – 93;
Публікація - Як звернутися до суду загальної юрисдикції / Т.М. Кучер / Серія: «Правовий всеобуч населення».- К., 2008.- 80 с.;
Публікація - Цивільний процес України: Кредитно – модульний навчальний посібник – практикум / [Фурса С.Я., Фурса Є.І., Щербак С.В та ін.]; за заг.ред. доктора юридичних наук, професора С.Я. Фурси. – К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2009. –С. 59, 77, 95, 110, 127, 170, 226, 328;
Публікація - Процесуальні документи у цивільних справах (теорія, методика, практика): Науково-практичний посібник [Фурса С.Я., Фурса Є.І., Кучер Т.М. та ін.]; за заг. ред. доктора юридичних наук, професора С.Я. Фурси. – К.: Видавець Фурса С.Я.: Видавництво ЦУЛ, 2011. –С. 196-336; 339-465; 500-543; 557-645; 753-761; 794-802;
Конференція - Право на судовий захист в процесі розгляду цивільних справ (застосування норм матеріального та процесуального права в судовій практиці) / Т.М. Кучер // Збірник тез наукових робіт учасників ІІІ Міжнародної цивілістичної наукової конференції студентів та аспірантів / Одеська національна юридична академія. – Одеса.: Фенікс, 2008. – С. 366 – 370;
Конференція - Проблеми правової природи права на судовий захист в порядку цивільного судочинства України / Т.М. Кучер // Осінні юридичні читання: Тези доповідей та наукових повідомлень всеукраїнської наукової конференції молодих вчених 12 – 13 листопада 2008 р. / За заг. ред. А.П. Гетьмана. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2008. – С. 295 – 298;
Конференція - Реалізація права на судовий захист (позовне, наказне, окреме провадження) / Т.М. Кучер // Актуальні проблеми юридичної науки: Збірник тез міжнародної наукової конференції “Сьомі осінні юридичні читання” (м. Хмельницький, 28 – 29 листопада 2008 року): У 4 ч. – Ч.3: Цивільне право. Сімейне право. Міжнародне приватне право. Комерційне право. Цивільний, господарський та адміністративний процес”. – Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету
Конференція - Окремі положення інституту наказного провадження в контексті нових підходів згідно Закону України «Про судоустрій та статус суддів» / Т.М. Кучер // Збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної наукової конференції «Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К:, 2010. – С. 366 – 370;
Публікація - Додержання прав сторін виконавчого провадження за новою редакцією закону України «Про виконавче провадження» / Т.М. Кучер // Актуальні проблеми юридичної науки: Збірник тез наукової конференції (м. Хмельницький, 4 березня 2011 року). – Хмельницький: Вид-во Хмельницького ун-ту управління та права, 2011. – С. 100 – 105.
Публікація - Кучер Т.М. Докази, доказування та доведення у цивілістичному процесі України: монографія / Т. М. Кучер. – К. : Видавець Позднишев Є.В., 2015. – 448 с.
Публікація - Кучер Т.М. Ментальне оброблення доказів як етап процесу доведення у цивілістичному процесі / Т.М. Кучер // Молодий вчений. – 2015. – № 6 (21). – Ч. 2. – С. 131–134.
Публікація - Кучер Т.Н. Доведение в цивилистическом процессе Украины: основные тенденции / Т.М. Кучер // Legeasiviata (Республіка Молдова). – 2015. – № 7. – С. 48–52.
Публікація - Кучер Т.Н. Деятельность адвоката по доведению правовой позиции клиента в семейных делах // Цивилистическая процессуальная мысль : междунар. сб. науч. ст. / под ред. С.Я. Фурсы. – К. : Алерта, 2015. – Вып. 4 : Адвокатура. – С. 169–178.
Публікація - Кучер Т.М. Доведення у цивілістичному процесі: понятійний апарат та передумови існування // Цивілістична процесуальна думка / Науково-практичний журнал. – 2015. – № 1. – С. 34–37.
Публікація - Кучер Т.М. Стратегія та тактика доведення: юридико-психологічні аспекти / Т.М. Кучер // Право і суспільство. – 2014. – № 1. – С. 55–58.
Публікація - Кучер Т.М. Дослідження засобів доказування у процесі доведення: сутність та способи / Т.М. Кучер // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2014. – Вип. 24. – Т. 2. – С. 56–59.
Публікація - Кучер Т. Вывод эксперта и оценщика как средства доказывания: сравнительный аспект и законодательные проблемы / Т. Кучер // Legeasiviata/februarie (Республіка Молдова). – 2014. – С. 54–57.
Публікація - . Кучер Т.Н. Правовая природа доказательств, созданных при помощи компьютерных технологий в нотариальном процессе / Т.Н. Кучер // Legeasiviata/januarie (Республіка Молдова). – 2014. – С. 154–157.
Публікація - Кучер Т.М. Особливості проведення допиту осіб з фізіологічними вадами в якості свідків / Т.М. Кучер // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 4. – С. 173–177.
Публікація - Кучер Т.М. Доведення прав сторін у виконавчому процесі / Т.М. Кучер // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2013. – Вип. 5. – Т. 1. – С. 93–95.
Публікація - Кучер Т.Н. Особенности применения доказательств, созданных с помощью компьютерных технологий в нотариальном процессе // Цивилистическая процессуальная мысль : междунар. сб. науч. ст. / под ред. С.Я. Фурсы. – К. : ЦУЛ, 2013. – Вып. 2 : Нотариальный процесс. – С. 147–154.
Публікація - Кучер Т.М. Правова природа письмових доказів у цивільному процесі України / Т.М. Кучер // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 1. – С. 171–174.
Публікація - Кучер Т.М. Емпіричні та логічні аспекти формування показань свідків як одного із засобів доказування / Т.М. Кучер // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2013. – № 1 (45). – С. 113–118.
Публікація - Кучер Т.М. Нові підходи до змісту доказів та засобів доказування // Цивілістична процесуальна думка : зб. наук. статей / за заг. ред. Фурси С.Я. – К. : Паливода А.В., 2012. – С. 210–216.
Публікація - . Кучер Т.М. Речові докази // Теорія нотаріального процесу : наук.-практ. посіб. / за заг. ред. С.Я. Фурси. – К. : Алерта ; ЦУЛ, 2012. – С. 263–268.
Публікація - Кучер Т. Належність та допустимість як критерії оцінки доказів / Т. Кучер // Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2012. – Вип. 91. – С. 80-82.
Публікація - Кучер Т. Зміст процедури дослідження доказів у цивільному судочинстві України / Т. Кучер // Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2012. – Вип. 94. – С. 35–37.
Публікація - Кучер Т.М. Законодавчий та доктринальний підходи до засобів доказування в цивільному судочинстві України / Т.М. Кучер // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць. – Вип. 66. – Одеса : Юрид. літ., 2012. – С. 365–371.
Публікація - Кучер Т.М. Застосування логічних моделей доведення адвокатами у цивільному судочинстві України / Т.М. Кучер // Часопис Київського університету права. – 2012. – № 4. – С. 175–179.
Публікація - Кучер Т.М. Допустимість доказів в аспекті виконання завдань цивільного судочинства / Т.М. Кучер // Університетські наукові записки : Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2012. – № 4 (44). – С. 202–209.
Публікація - Кучер Т.М. Роль істини в процесі доказування: теоретико-правовий погляд / Т.М. Кучер // Університетські наукові записки : Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2012. – № 3 (43). – С. 92–96.
Публікація - Кучер Т.М. Співвідношення висновків експерта та спеціаліста як засобів доказування у цивільному процесі: питання теорії та практики / Т.М. Кучер // Вісник Вищої ради юстиції. – 2012. – № 2 (10). – С. 31–40.
Публікація - Кучер Т.М. Теоретичні основи процесу доказування у цивільному судочинстві України / Т.М. Кучер // Часопис Київського університету права. – 2012. – № 2. – С. 167–170.
Публікація - Процесуальні документи у цивільних справах (теорія, методика, практика): Науково-практичний посібник [Фурса С.Я., Фурса Є.І., Кучер Т.М. та ін.]; за заг. ред. доктора юридичних наук, професора С.Я. Фурси. – К.: Видавець Фурса С.Я.: Видавництво ЦУЛ, 2011. –С. 196-336; 339-465; 500-543; 557-645; 753-761; 794-802;
Публікація - Кучер Т.М. Логіко-юридичні підходи до теорії доказування у цивільному судочинстві України / Т.М. Кучер // Часопис Київського університету права. – 2011. – № 4. – С. 208–211.
Публікація - Кучер Т.М. Відповідальність працівників Державної автомобільної інспекції: суб’єкти, види, змістовні елементи шкоди / Т.М. Кучер // Університетські наукові записки : Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2011. – № 3 (39). – С. 206–212.
Премія - Почесна грамота Київської обласної ради за вагомий особистий внесок у розвиток і зміцнення місцевого самоврядування області, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, активну громадську позицію та з нагоди Дня місцевого самоврядування, грудень 2016.
Конференція - Кучер Т.М. Розвиток цивілістичного процесу в контексті законодавчого забезпечення реформ в Україні // Законодавча діяльність Верховної Ради України: стратегія планування в умовах європейської інтеграції. – К.: Ін-т законодавства Верховної Ради України, 2015. – С. 165–168.
Конференція - Кучер Т.М. Процедура дослідження та оцінки показань свідків як одного із засобів доказування / Т.М. Кучер // Актуальні проблеми теорії і практики нотаріального, цивільного, виконавчого процесу: їх співвідношення та взаємодія / за заг. ред. С.Я. Фурси. – К. : ЦУЛ, 2013. – С. 138–140.
Конференція - Кучер Т.М. Пізнання як елемент дослідження доказів у цивільному процесі / Т.М. Кучер // Теорія і практика сучасної юриспруденції : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції (м. Херсон, 13–14 грудня 2013 р.). – Херсон : Гельветика, 2013. – С. 54–58.
Конференція - Кучер Т.М. Застосування правил належності та допустимості доказів при здійсненні доказування / Т.М. Кучер // Міжнар. наук. конференція V Наукові читання, присвячені пам’яті В.М. Корецького : зб. тез наук. конференції (м. Київ, 16 лютого 2012 р.). – К. : Вид-во Київського ун-ту права НАН України, 2012. – С. 100–105.
Конференція - Кучер Т.М. Нові підходи до засобів доказування у цивільному судочинстві України / Т.М. Кучер // Актуальні проблеми цивільного права та процесу : матеріали Міжнар. наук. конф., присвяченої пам’яті Ю.С. Червоного (м. Одеса, 16 грудня 2011 р.) ; Національн. ун-т «Одеська юрид. академія». – Одеса : Фенікс, 2011. – С. 93–97.
Конференція - . Кучер Т.М. Докази та засоби доказування: порівняльний аспект / Т.М. Кучер // Римське право і сучасність : матеріали міжнар. наук. конф. (м. Одеса, 28 травня 2011 р.). – Одеса : Фенікс, 2011. – С. 154–156
Конференція - Додержання прав сторін виконавчого провадження за новою редакцією закону України «Про виконавче провадження» / Т.М. Кучер // Актуальні проблеми юридичної науки: Збірник тез наукової конференції (м. Хмельницький, 4 березня 2011 року). – Хмельницький: Вид-во Хмельницького ун-ту управління та права, 2011. – С. 100 – 105.
Посилання - Тертишніков В.І. Цивільний процес України : наук.-практ. посіб. / В.І. Тертишніков. – Х. : Юрайт, 2015. – 368 с.
Посилання - Журба І.О. Сторони у цивільному процесі : автореф. дис. …канд. юрид. наук : 12.00.03 / І.О. Журба. – К., 2015. – 20 с.
Посилання - Білозерська Є.І. Докази та доказування в нотаріальному процесі : автореф. дис. …канд. юрид. наук : 12.00.03 / Є.І. Білозерська. - К., 2013. ̶ 18 с.
Посилання - Бурмак О.О. Забезпечення доказів у цивільному та нотаріальному процесах : автореф. дис. канд. юрид. наук : 12.00.03 / О.О. Бурмак. – К., 2015.–21 с.
Посилання - Кармаза О.О. Концепції охорони та захисту житлових прав в Україні: матеріальний та процесуальний аспекти : монографія / О.О. Кармаза. – Миронівка : Миронівська друкарня, 2013. – 400 с.
Сертифікат - Сертифікат за участь у спеціалізованому практикумі на тему: Виконавче провадження: виконання судових ріщень, приватні виконавці, 23.11.2016.
Сертифікат - Сертифікат про підвищення кваліфікації (СПК № 1010/15) за проходження навчання за програмою підвищення кваліфікації у сфері запобігання і протидії корупції на тему: Нове законодавство України у сфері запобігання і протидії корупції, 17.12.2015.
Сертифікат - Сертифікат за участь у спеціалізованому практикумі на тему: Податкові спори 2014, нове в судовій практиці ВСУ, ВАСУ, аналіз змін і новел ПКУ, КПК, ДФС, 14.11.2014.
Сертифікат - Сертифікат за участь у спеціалізованому практикумі на тему: Способи захисту бізнесу від неправомірних дій правоохороннихта контролюючих органів, 25.07.2014.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-36-02, (044) 239-31-33
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net