HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Котюк Олександр Іванович
к.ю.н. асистент кафедри Правосуддя

Рідна мова: українська
Комунікаційна компетентність: Маю гарні комунікаційні навички, здобуті на посаді асистента кафедри правосуддя
Організаційно-управлінська компетентність: Володію організаційними та управлінськими навиками, брала участь в організації та проведені наукових гуртків.
Інші професійні навички: досвід роботи з законодавчими базами Ліга, Законодавство (rada.gov.ua)
Області професійних інтересів: прокуратура, кримінальний процес України, криміналістика

Цифрові компетенції:

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2019/20 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Криміналістика
2019/20 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Кримінально-процесуальне право
2019/20 навчальний рік, 1 курс бакалаври, Судоустрій в Україні

Додаткова інформація

Публікація - Котюк О.І. Теоретико-правовий аналіз сучасного розуміння поняття “доказування” / І.І. Котюк, О.І. Котюк. – Вісник кримінального судочинства, 2017. – № 1. – С. 50–56.
Публікація - Котюк О.І. Теоретико-правовий аналіз сучасного розуміння поняття “доказування” / І.І. Котюк, О.І. Котюк. – Вісник кримінального судочинства, 2017. – № 1. – С. 50–56
Публікація - Котюк O.І. Теоретико-правовий аналіз сучасного розуміння поняття “докази” / І.І. Котюк, О.І. Котюк // Вісник Академії адвокатури України : наук. журн. / Акад. адвокатури України. – К. : ВЦ Акад. адвокатури України, 2017. – Том 14. – Число 1 (38). – С. 90–97
Публікація - Котюк О.І. Мета, фактичні та процесуальні підстави одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб потребують уточнення / О.І. Котюк // Вісник кримінального судочинства, 2016. – № 1. – С. 26–32.
Публікація - Котюк О.І. Мета як філософсько-прагматичний орієнтир кримінального провадження / І.І. Котюк, О.І. Котюк // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. – 2015. – № 2 (10). – С. 160–171.
Конференція - Котюк О. Процесуальні рішення не “приймаються”, а “ухвалюються” / І. Котюк, О. Котюк / Актуальні питання кримінального права, кримінального судочинства та кримінології, з нагоди 280 річниці з дня народження Чезаре Беккаріа : Матеріали Регіональної науково-практичної конференції. – К.: ДУІТ, 2018. – С.82–84.
Конференція - Котюк О.І. Компетентність та системне розуміння правовідносин, як головні умови правотворчості / І.І. Котюк, О.І. Котюк // Проблеми законодавчого регулювання порядку розробки та прийняття нормативно-правових актів : тези доп. та повідомл. учасн. ІІІ Міжнар. Наук.-практ. конф. (м. Київ, 2–3 листоп. 2017 р.) / за заг. Ред. І.Д. Шутака. – Харків : Право, 2017. – С. 151–154
Конференція - Котюк О.І. Зміст обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, потребує уточнення / О.І. Котюк // Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського, господарського і транспортного права : матеріали V1 Міжнар. наук. конф. – К.: КДАВТ, 2016. – С.382–384.
Конференція - Котюк О.І. Джерела права як умови визначення правомірності дій державних органів та посадових осіб / І.І. Котюк, О.І. Котюк // Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського, господарського і транспортного права : матеріали сьомої Міжнар. наук. конф. – К.: КДАВТ, 2017. – С. 215–219.
Публікація - Котюк О.І. Етимологічні та онтологічні аспекти проблеми систематизації правових актів / І.І. Котюк, О.І. Котюк // Право України, 2000. – № 8. – С.112–115.
Публікація - Котюк О.І. Етапи розвитку теорії криміналістичної ідентифікації / І.І. Котюк, О.І. Котюк // Вісник Київ. ун-ту. Юр. науки, 2000. – № 39. – С.73–79.
Публікація - Котюк О.І. Основи правознавства в системі правничої освіти (проблеми організації навчального процесу) / О.І. Котюк // Тези доповіді на Міжнародній науковій конф. “Практичні проблеми юридичної освіти в Україні в контексті європейської інтеграції”. – Київ: “КМ Академія”, 2001. – С. 78–83.
Публікація - Котюк О.І. Історичний аспект формування уявлень про державу / І.І. Котюк, О.І. Котюк // Історія в школах України”, 2002. – №4. – С. 17–20.
Публікація - Котюк О.І. Проект програми “Правознавство для ліцеїв, гімназій, класів з поглибленим вивченням правознавства. Рек. МОН України / І.І. Котюк, О.І. Котюк // Журнал “Історія в школах України”, 2002. – № 5. – С. 50–55.
Публікація - Котюк О.І. Історичний аспект формування уявлень про державу (феодальна і буржуазна держава) / І.І. Котюк, О.І. Котюк // Історія в школах України. – 2002. – № 6. – С. 22–23.
Публікація - Котюк О.І. Судова система України / І.І. Котюк, О.І. Котюк // Газета “Історія України”, 2003. – № 3 (307), січень. – С. 20–26.
Публікація - Котюк О.І. “Основи правознавства” Програма для ліцеїв, гімназій, класів з поглибленим вивченням правознавства”. Рек. МОН України / І.І. Котюк, О.І. Котюк // Газета “Історія України”, 2003. – №12 (316), березень.
Публікація - Котюк О.І. Курс правознавства. Частина 1: Основи теорії держави і права. Рек. МОН України / І.І. Котюк, О.І. Котюк. – К.: Версія, 2003. – 250 С.
Публікація - Котюк О.І. Правовідносини: загальна характеристика та види юридичних осіб як суб’єктів правовідносин / І.І. Котюк, О.І. Котюк // Історія в школах України. – 2003. – № 41 (345), листопад. – С. 19–22
Публікація - Котюк О.І. Поняття кримінального процесу та кримінально-процесуального права / І.І. Котюк, О.І. Котюк // Історія в школах України. – 2004. – № 14 (414), квітень. – С. 16–19.
Публікація - Котюк О.І. Поняття та загальна характеристика злочинів проти власності / І.І. Котюк, О.І. Котюк // Історія в школах України. – 2004. – №5. – С. 45–46.
Публікація - Котюк О.І. Поняття та загальна характеристика злочинів проти власності / І.І. Котюк, О.І. Котюк // Історія в школах України. – 2004. – №7. – С. 36–37.
Публікація - Котюк О.І. Курс правознавства. Частина 2: Основи публічного права України. Рек. МОН України / І.І. Котюк, О.І. Котюк. – Київ: Версія, 2004. – 246 с.
Публікація - Котюк О.І. Курс правознавства. Частина 3: Основи приватного права України. Рек. МОН України / І.І. Котюк, О.І. Котюк. – К.: Версія, 2004. – 270 С.
Публікація - Котюк О. Поняття кримінального процесу і кримінально-процесуального права / І.І. Котюк, О.І. Котюк // Історія України, 2005. – № 14 (квітень). – С. 16–19.
Публікація - Котюк О.І. Курс правознавства. Частина 2: Основи публічного права України. Рек. МОН України. Видання друге, доп. і переробл / І.І. Котюк, О.І. Котюк. – К.: Версія, 2005. – 290 с.
Публікація - Котюк О.І. Курс правознавства. Частина 3: Основи приватного права України. Рек. МОН України. Видання друге, доп. і переробл / І.І. Котюк, О.І. Котюк. – К.: Версія, 2006. – 269 с.
Публікація - Котюк О.І. Курс правознавства. Частина 3: Основи приватного права України. Рек. МОН України. – Третє вид. доп. і випр. / І.І. Котюк, О.І. Котюк. – К.: Версія, Видавець І. Котюк, 2007. – 260 с.
Публікація - Котюк О.І. Курс правознавства. Частина 1: Основи теорії держави і права. Рек. МОН України. – Друге вид. доп. і випр. / І.І. Котюк, О.І. Котюк. – К.: Версія, 2008. – 235 с.
Публікація - Котюк О.І. Курс правознавства. Частина 2: Основи публічного права України. Рек. МОН України. – Третє вид. доп. і випр. / І.І. Котюк, О.І. Котюк. – К.: Версія, 2004. – 240 с.
Публікація - Котюк О.І. Курс правознавства: Навч. посібник (ювілейне видання). Рек. МОН України / І.І. Котюк, О.І. Котюк. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2008. – 831 с.
Публікація - Котюк О. Методологічні аспекти проблеми визначення та забезпечення правомірності слідчих дій / І.І. Котюк, О.І. Котюк // Криміналістика у протидії злочинності. Тези доповідей науково-практичної конференції (Київ, 16 жовтня 2009 року). Видання присвячене 45-річчю кафедри криміналістики КНУВС. – К.: “Хай-Тек Прес”, 2009.– С. 56–60.
Публікація - Котюк О.І. Методологічні аспекти понятійно-категоріального апарату теорії права: психофізіологічні механізми формування та загальна характеристика понять / І.І. Котюк, О.І. Котюк // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 45. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. 2009. – С. 399–405.
Публікація - Котюк О.І. Конституційно-правові аспекти проблеми визначення та забезпечення правомірності слідчих дій / І.І. Котюк, О.І. Котюк // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2009. – № 12. – С. 48–55.
Публікація - Котюк О. Поняття та загальна характеристика підстав проведення слідчих дій / О.І. Котюк // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених. Збірник наук. праць міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених Київського національного університету імені Тараса Шевченка (23 квітня 2010 року). – К., 2010 – Ч. 2. – С. 271–272 (410 с.).
Публікація - Котюк О. Понятійний апарат теорії криміналістичної ідентифікації потребує уточнення / І.І. Котюк, О.І. Котюк // Спеціальна техніка у правоохоронній діяльності: матеріали 1У Між нар. наук.-практ. конф., Київ, 26–27 листоп. 2009 р. – К.: Київ. нац. ун-ту внутр. справ, 2010. – С. 5–7.
Публікація - Котюк О.І. Новітні підходи до визначення елементів доріжки слідів ніг / І.І. Котюк, О.І. Котюк // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2010. – № 10. – С. 119–125.
Публікація - Котюк О.І. Традиційні уявлення про визначення елементів доріжки слідів ніг потребують перегляду / І.І. Котюк, О.І. Котюк // Тези виступу на міжнародній науково-практичній конференції “Судова експертиза: сучасний стан та перспективи розвитку”, Київ, 28–29 жовтня 2010 р. – С. 180–183.
Публікація - Котюк О. Методологічні проблеми конституційного забезпечення прав і свобод людини у сфері судочинства України / О.І. Котюк // Верховенство права: історія, теорія, практика; матеріали міжнародної науково-практичної конференції (22 грудня 2010 р.). – К: ВПЦ “Київський університет”, 2011. – С. 131–133 ( 231 с.)
Публікація - Котюк О.І. Процесуальні засади підприємницької діяльності / О.І. Котюк // Тези виступу на Всеукраїнській науковій конференції “Підприємницьке безпекознавство в Україні: історія, теорія і практика. – К.: МАУП, 25 лютого 2011 р. – С. 131–133.
Публікація - Котюк О.І. Нетрадиційні підходи до визначення поняття “слідчі дії” / О.І. Котюк // Тези виступу на міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих учених Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ, 21 квітня 2011 року. – К: ВПЦ “Київський університет”, 2011. – С. 282–284.
Публікація - Котюк О.І. Додаткові аргументи до визначення поняття “слідчі дії” / О.І. Котюк // Судова апеляція. – 2011. – № 3. – С. 65–71.
Публікація - Котюк О.І. Класифікація слідчих дій – нові підстави і старі проблеми / О.І. Котюк // Бюлетень Міністерства юстиції. – 2012. – № 4. – С. 149–155.
Публікація - Котюк О.І. Окремі пропозиції, спрямовані на вдосконалення проекту Кримінального процесуального кодексу України / О.І. Котюк // Національне та міжнародно-правове забезпечення стабільного розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 2–3 березня 2012 р. – у 3-х частинах. – Львів : Західноукраїнська організація “Центр правничих ініціатив”, 2012. – Ч. 3. – 104 с. (с. 55–57).
Публікація - Котюк О.І. Проблемні аспекти характеристики слідчих дій, що випливають з проекту КПК України / О.І. Котюк // Актуальні питання реалізації чинних національних та міжнародних нормативно-правових актів: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 16–17 березня 2012 р.). – Одеса : у 3-х частинах. – Одеса: ГО “Причорноморська фундація права”, 2012. – ч. 3. – С. 96–98. (112 с.).
Публікація - Котюк О.І. Правомірність слідчих дій як головна умова їх допустимості в якості засобу розв’язання завдань кримінального судочинства / О.І. Котюк // Вісник Київського ун-ту імені Тараса Шевченка. – Серія: юрид. науки. – 2012. – № 93. – С. 80–83.
Публікація - Котюк О.І. Засади кримінального провадження: проблеми визначення та змістовного наповнення / О.І. Котюк // Держава і право : зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – 2013. – Вип. 58. – С. 550–556.
Публікація - Котюк О.І. Правомірність слідчий дій: умови визначення та засоби забезпечення : дис. …канд. юрид. наук : 12.00.09 / Котюк Олександр Іванович.– Київ, 2013 р. – 234 с.
Публікація - Котюк О.І. Правомірність слідчий дій: умови визначення та засоби забезпечення : Автореф. дис. на здобуття ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність / О.І. Котюк. – Київ, 2013. – 19 с.
Публікація - Котюк О.І. Загальні організаційно-процесуальні умови правомірності слідчих дій / О.І. Котюк // Віче. – 2013. – № 6. – С. 14–17.
Публікація - Котюк О.І. Слідчий експеримент – процесуальні аспекти / О.І. Котюк // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2013. – № 3 (137). – С. 130–135.
Публікація - Котюк А.И. “Фактические и процессуальные основания следственных действий как условия их правомерности” / А.И. Котюк // Евразийский юридический журнал. – 2013. – № 3 (58). – С. 147–149.
Публікація - Котюк О.І. Нові підстави класифікації слідчих дій, що випливають із змісту проекту КПК України / О.І. Котюк // Актуальні проблеми криміналістики: історія, теорія, практика : матеріали міжнар. форуму та міжвузівського круглого столу. – К.: Київ. ун-т права НАН України, 2013. – С. 59–61.
Публікація - Котюк О.І. Проблемні аспекти правового регулювання пред’явлення для впізнання / О. Котюк // Докази і доказування за новим кримінальним процесуальним кодексом України (до 75-річчя з дня народження доктора юридичних наук, професора М.М. Михеєнка): матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 6–7 грудня 2012 року. – Х: Видавець Строков Д.В., 2013. – С. 205–207.
Публікація - Котюк О.І. Сучасні підходи до розуміння методів наукового пізнання, що використовуються у сфері судочинства / І.І. Котюк, О.І. Котюк // Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права : Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції. – К.: КДАВТ, 2014. – С. 103–111.
Публікація - Котюк О.І. Сутність доказів визначає й суб’єктів, які уповноважені ними оперувати / О.І. Котюк // Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права : матеріали V Міжнар. наук. конф. – К.: КДАВТ, 2015. – С. 382–385.
Публікація - Котюк О.І. Підстави проведення слідчих (розшукових) дій / О.І. Котюк // Актуальні проблеми досудового розслідування : Зб. тез доповідей ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 1 липня 2015 року). – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2015. – С. 103–104.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-36-02, (044) 239-31-33
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net