HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Ахтирська Наталія Миколаївна
к.ю.н. доцент кафедри Правосуддя

Національна школа суддів

Рідна мова: Аналітичні здібності
Комунікаційна компетентність: володію компютером на рівні користувача
Організаційно-управлінська компетентність: організація наукової діяльності та освіти в Академії суддів України 2004-2010р.
Інші професійні навички: аналітика, узагальнення, наукові висновки; володіння ораторським мистецтвом
Області професійних інтересів: права оюдини, кібербезпека. антикорупційне законодавство, міжнародне співробітництво у кримінальному процесі

Цифрові компетенції:

Обробка інформації: Обробка електронних та статистичних даних
Комунікація:
Вирішення проблем: Дипломатичність
Інші комп'ютерні навички: Користувач

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2019/20 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Криміналістика
2019/20 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Криміналістика
2019/20 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Судова медицина
2019/20 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Судова психіатрія

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 01.09.2010 до 1.01.2017 - доцент, КНУ імені тараса Шевченка, Наука
з 1999 до 1999 - Вчений секретар , НДІ вивчення проблем боротьби з корупцією та організованою злочинністю АПрНУ, Освіта
з 1999 до 2000 - Завідувач кафедри кримінального процесу та криміналістики , Запорізький інститут МВС України, Освіта
з 2004 до 2010 - Перший проректор , Академія суддів України, Освіта

Навчання та стажування

з 1.09.2010 до 10.10.2010 - Університет Флориди, викладач-дослідник
з до - Школа магістратури Франції (Бордо, Париж), стажування
з до - Школа магістратури Нідерландів (Зютпхен), стажування
з до - Школа магістратури Португалії (Ліссабон), стажування
з до - Програма "Відкритий світ" - стажування в США, стажування
з до - Підрозділ фінансової розвідки Кіпру , стажування

Іноземна мова

Німецька мова B1
Російська мова A1

Додаткова інформація

Публікація - Ахтирська Н.М. Процесуальне забезпечення екстрадиції відповідно до конвенційних вимог. Розбудова правової держави в Україні: реалії та перспективи: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 24 травня 2019 р.). за ред.. Г.О. Ульянової; уклад. : О.В. Дикий, Ю.Д. Батан. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2019. С. 83-86.
Публікація - Ахтирська Н.М. Залежність рішень судової влади від якості законодавчого процесу: чи можуть імплементовані норми набувати чинності для України раніше самих міжнародних актів. Проблеми реформування кримінальної юстиції України : збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції, 23-24 травня 2019 р. Чернівці, 2019 С. 148-152.
Публікація - Ахырская Н. Н. Практика использования результатов негласных следственных (розыскных) действий при расследовании наркопреступлений в Украине. /International scientific and practical conference devoted to the celebration of 5th anniversary of Visegrad Journal on Human Rights «Development of legal science: choice mechanisms and priorities implementation» : Conference proceedings, June 7–8, 2019. Snina : Izdevnieciba «Baltija Publishing», Р.424-426.
Публікація - Ахтирська Н.М.Наслідки невидачі правопорушників-іноземців, які перебувають в міжнародному розшуку: практика Європейського суду та спроможність національних правоохоронних органів. Актуальні питання кримінального права, кримінального процесу та судової експертології, присвяченої 150-річчю з дня народження М.С. Бокаріуса: Матеріали Міжвузівської науково-практичної конференції. К.: ДУІТ, 2019. С. 29-35.
Публікація - Ахтирська Н.М.Оцінка експертних висновків в тлумаченні Європейського суду з прав людини. Теорія і практика судової експертизи і криміналістики : матеріали ІІ-ої науково-практичної конференції (м. Київ, м. Маріуполь, 27 лютого 2019 року). Київ-Маріуполь : 2019. С. 22-26.
Публікація - Ахтирська Н. М. Щодо визначення моменту оголошення міжнародного розшуку особи. Пріоритетні напрямки розвитку правової системи України: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 25–26 січня 2019 р. Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2019. С. 27-30.
Публікація - Ахтирська Н.М. Міжнародне співробітництво у кримінальних провадженнях щодо юридичних осіб (законодавчий та організаційний аспект). «Застосування заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб» : матеріали міжнародного круглого столу, 30 липня 2019 р.Київ: Національна академія прокуратури України, 2019. С. 21-25.
Публікація - Ахтирська Н.М. Законодавче забезпечення правосуддя в новому «цифровому світі». «Електронне кримінальне провадження» : матеріали «круглого столу», 25 липня 2019 р. Київ: Національна академія прокуратури України, 2019. С. 12-16.
Публікація - Ахтирська Н.М. Допит свідків у практиці Європейського суду з прав людини. Актуальні питання судової експертології та кримінального процесу: мат. Міжн. наук.-практ. конф. (м. Київ, 5.11.2019 р.) за заг. ред. О.Г. Рувіна, Н.В. Нестор. К.: КНДІСЕ Мінюста України, 2019. С.32-35.
Публікація - Ахтирська Н.М. Оцінка висновків «наукових суддів» у практиці Європейського суду з прав людини. Криміналістика і судова експертиза: Наук.-метод. зб., присвяч. 55-річчю з дня заснування. Київський НДІ судових експертиз; редкол.: О.Г. Рувін (голов. ред.) та ін. К., 2019. Вип. 64. С. 125-134.
Публікація - Ахтирська Н.М. Практика Європейського суду з прав людини щодо екстрадиції особи до країни, де не скасована смертна кара. Судова апеляція, 2019. № 1(54). С. 69-78.
Публікація - Ахтирська Н.М. Юрисдикція держави щодо захисту своїх громадян за кордоном від торгівлі людьми: практика Європейського суду. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. Випуск 1. Херсон, 2019. С. 67-71.
Публікація - Ахтирська Н.М. Актуальні питання міжнародного розшуку у світлі судової практики. Akhtyrska N.M. TOPICAL ISSUES OF INTERNATIONAL DEVELOPMENT IN THE LIGHT OF JUDICIAL PRACTICE. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право.Ужгород, 2019. Випуск 54. С. 175-180.
Публікація - Ахтирська Н.М. Оцінювання результатів негласних слідчих (розшукових) дій і використання їх судом як доказів. Юридичний науковий електронний журнал – електронне наукове фахове видання юридичного факультету Запорізького національного університету. Запоріжжя, 2019. № 1. С.167 -170. Index Copernicus International (Республіка Польща). URL: http://lsej.org.ua/1_2019/1_2019.pdf
Публікація - Ахтирська Н.М., Неділько Я.В. Криміналістична характеристика : особа кіберзлочинця . Юридичний науковий електронний журнал – електронне наукове фахове видання юридичного факультету Запорізького національного університету. Запоріжжя, 2019. № 1. С. 171-174.URL: http://lsej.org.ua/1_2019/1_2019.pdf Index Copernicus International (Республіка Польща)
Публікація - Ахтирська Н.М. Новели чинного законодавства щодо екстрадиції: удосконалений механізм та його процесуальне забезпечення . Держава і право: Збірник наукових праць. Серія Юридичні науки. Випуск 84. Ін-т держави і права імені В. М. Корецького НАН України. Київ: Вид-во «Юридична думка», 2019. С. 132-143 ( Index Copernicus international (Варшава, Польща).
Публікація - Ахтирська Н.М. Консультативний висновок ЄСПЛ як засіб формування єдності судової практики. Судова апеляція, 2019. № 2 (54). С. 68-74.
Публікація - Ахтирська Н.М. Міжнародний досвід використання цифрової інформації в кримінальному судочинстві. Юридичний науковий електронний журнал – електронне наукове фахове видання юридичного факультету Запорізького державного університету. 2019. № 4.
Публікація - Ахтирська Н.М. Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження: теоретичні та практичні аспекти: монографія. Київ: Логос, 2019, 576 с.
Публікація - Ахтирська Н., Томас Ж. Відношення до тварин як критерій цивілізованості суспільства: законодавство та практика застосування: монографія. К. : ВПЦ «Київський університет», 2019. 396 с.
Публікація - Рамандіп Каур Шіна, Ахтирська Н.М. Особливості судового розгляду кримінальних проваджень щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Посібник для суддів. Партнерство заради належного врядування РЄ/ЄС (ПНВ) «Боротьба з корупцією та зміцнення належного врядування/Боротьба з відмиванням грошей" (EaP-2).К: Національна школа суддів України, 2019. С. 275
Публікація - Ахтирська Н.М. Судові експертизи в процесуальному праві України : навч. посібник. за заг ред. О.Г. Рувіна. Київ : Видавництво Ліра-К, 2019. 424 с.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-36-02, (044) 239-31-33
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net