HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Яновська Олександра Григорівна
д.ю.н. професор кафедри Правосуддя

недоречно

Рідна мова: українська
Комунікаційна компетентність: Маю гарні навички комунікації
Організаційно-управлінська компетентність: Здійснюю керівництво науковим проектами
Інші професійні навички: маю гарні фахові навички
Області професійних інтересів: кримінальний процес україни

Цифрові компетенції:

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Змагальне кримінальне судочинство
2017/18 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Кримінальний процес України
2019/20 навчальний рік, 2 рік магістри, Змагальне кримінальне судочинство
2019/20 навчальний рік, 1 курс бакалаври, Судоустрій в Україні

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 2012 до 2018 - Професор кафедри правосуддя, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Наука
з 2011 до 2012 - Професор кафедри кримінального процесу, Національної академії внутрішніх справ, Наука
з 2000 до 2011 - Доцент кафедри конституційного та адміністративного права, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Наука

Додаткова інформація

Публікація - Кваліфікаційний іспит адвоката: доступ до майбутньої професії: письмовий іспит: навч. посіб. / за ред. д-ра юрид. наук, проф. О.П. Кучинської; д-ра юрид. наук, проф. М.А. Погорецького; д-ра юрид. наук, проф. О.Г. Яновської. – К.: Алерта, 2017. – 172 с.
Публікація - Яновська О.Г. Співвідношення мети та засобів як етична проблема адвокатської діяльності // Юридична Газета. – 2017. – № 12 (562). – 14 березня 2017 року. – С. 38 – 39.
Публікація - Яновська О.Г. Окремі питання гарантій засади презумпції невинуватості / О.Г. Яновська // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої до 70-річчя д. ю. н., професора Юрія Павловича Аленіна «Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства» (м. Одеса, 21 квітня 2017 року). – Одеса: «Юридична література», 2017. – С. 36 – 39.
Публікація - Кваліфікаційний іспит адвоката: доступ до майбутньої професії: усний іспит: навч. посіб. / за ред. д-ра юрид. наук, проф. О.П. Кучинської; д-ра юрид. наук, проф. М.А. Погорецького; д-ра юрид. наук, проф. О.Г. Яновської. – К.: Алерта, 2017. – 862 с. (особистий внесок – розділи 2, 9, 10 у співавторстві з Біцай А.В.)
Публікація - Яновська О.Г. Забезпечення дотримання розумних строків на стадії підготовчого провадження / О.Г. Яновська // Вісник кримінального судочинства. – 2016. - № 1. – С. 64 – 69.
Публікація - Яновська О.Г. Окремі аспекти порушення права підозрюваного (обвинуваченого) на захист у кримінальному провадженні / О.Г. Яновська // Вісник кримінального судочинства. – 2016. - № 2. – С. 99 – 105.
Публікація - Яновська О.Г. Обрання директора Національного антикорупційного бюро України: шляхи вдосконалення конкурсної процедури / О.Г. Яновська // Вісник Академії адвокатури України. – 2016. - № 1 (35). – Т.13. – С. 133 – 135.
Публікація - Яновська О.Г. Недотримання стандартів якості професійної правничої допомоги як підстава юридичної відповідальності адвокатів / О.Г. Яновська // Право України. – 2016. - № 12. – С. 53 – 61
Публікація - Яновська О.Г. Обрання директора Національного антикорупційного бюро України: шляхи вдосконалення конкурсної процедури / О.Г. Яноська // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 р., м. Одеса): у 2 т. Т. 2 / відп. ред. М.В. Афанасьєва. – Одеса: Юридична література, 2016. – С. 121 – 123.
Публікація - Яновська О.Г. Забезпечення права на свободу на стадії підготовчого провадження / О.Г. Яновська // Європейські стандарти діяльності прокурора, слідчого та адвоката у кримінальному провадженні: зб. матеріалів науково-практичної конференції (Київ, 26 листопада 2015 року). – К.: Прецедент, 2016. – С. 60 – 68.
Публікація - Процесуальні документи у кримінальному провадженні. Зразки. Роз’яснення: наук.-практ. посібник / колектив авторів; за заг. ред. М.А. Погорецького, О.П. Кучинської. – К.: Юрінком Інтер, 2015. – 560 с. (особистий внесок – розділ 3)
Публікація - Судоустрій України [Текст]: підручник / [за заг. ред. М.А. Погорецького, О.Г. Яновської.]. – К.: Юрінком Інтер, 2015. – 344 с.
Публікація - Практикум з кримінального процесу України: навч. посібник / за ред. проф. М.А. Погорецького та доц. Н.П. Сизої. – К.: Алерта, 2015. – 226 с. (особистий внесок – теми 15, 19, 18)
Публікація - Яновська О.Г. Стандартизація адвокатської діяльності: вимога сьогодення /О.Г. Яновська // Вісник кримінального судочинства. – 2015. - № 1. - С. 157 – 162.
Публікація - Яновська О.Г. Правова та соціальна природа адвокатської професії /О.Г. Яновська // Вісник кримінального судочинства. – 2015. - № 2. - С. 108 – 113
Публікація - Яновська О.Г. Участь обвинуваченого в судовому провадженні: право чи обов’язок / О.Г. Яновська // Право України. – 2015. - № 7 – С. 26 – 33.
Публікація - Яновська О.Г., Погорецький М.М. Окремі питання дотримання адвокатом адвокатської таємниці при проведенні процесуальних дій у досудовому розслідуванні / О.Г. Яновська, М.М. Погорецький // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. – 2015. - № 4. – С. 155 – 162.
Публікація - Яновська О.Г., Комарницька О.Б. Прокурорський нагляд при затриманні уповноваженою службовою особою. // - Часопис Академії адвокатури України. – 2015. - № 4(29). – Том 8. – С.83 – 90.
Публікація - Яновська О.Г. Адвокатура в системі суб’єктів судового права / О.Г. Яновська // Міжнародна науково-практична конференція “АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУДОВОГО ПРАВА” (Харків, 30 жовтня 2015 р.). – Харків : «Право», 2015. – С. 20 – 23.
Публікація - Яновська О.Г. Процесуальний протест адвоката в кримінальному провадженні / О.Г. Яновська // Матеріали V Міжнародної наукової конференції «Адвокатура: минуле та сучасність» (Одеса, 14 листопада 2015 року). – Одеса: «Юридична література», 2015. – С. 12 – 15.
Публікація - Яновська О.Г. Етичні засади діяльності прокурора в кримінальному процесі / О.Г. Яновська // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання» (м. Острог, 13–14 листопада 2015 року). – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – С. 241 – 242.
Публікація - Яновська О.Г. Право обвинуваченого на відмову від особистої участі в судовому розгляді / О.Г. Яновська // Актуальні питання доказів та доказування у кримінальному процесі: збірник матеріалів науково-практичної конференції (м. Київ, 27 лютого 2015 р.). – К.: Прецедент, 2015. – С. 31 – 33.
Публікація - Погорецький М. А., Польовий О. Л., Яновська О. Г. Гарантії суддівської незалежності при притягненні суддів до юридичної відповідальності: монографія / Погорецький М. А., Польовий О. Л., Яновська О. Г. — К.: ВД «Дакор», 2014. — 308 с.
Публікація - Кримінальний процес. Загальна частина (альбом схем) [текст] навч. посіб. / [Л.Д. Удалова, В.В. Рожнова, Д.П. Письменний та ін.]. - К.: «Центр учбової літератури», 2014. – 144 с. (особистий внесок – глава 3 (у співавт. із О.І. Галаганом, Д.О. Савицьким)).
Публікація - Адвокатура України: підручник / Погорецький М.А., Яновська О.Г./. – К.: Юрінком Інтер, 2014. – 368 с. (Рецензії: Шило О., Москвич Л. Сучасне навчально-методичне видання, присвячене функціонуванню та організації діяльності адвокатури України / О. Шило, Л. Москвич // Право України. – 2014. - № 10. – С. 279 – 282.)
Публікація - Ефективна протидія корупції - Спільна Мета громадських ініціатив у взаємодії з органами влади та кримінальної юстиції. (Печенкін І.В., Лавренюк Ю.Ф., Павличенко П.Г., Хмара О.С., Яновська О.Г. Заг.ред. Печенкіна І.В.). – Київ, 2014. - 90 с
Публікація - Яновська О., Дика Н. Модель мирового суду в Україні / О. Яновська, Н. Дика // Юридичний вісник. – 2014. - № 2. – С. 175 – 179
Публікація - Погорецький М.А., Яновська О.Г. Актуальні питання застосування міжнародних стандартів відкритості судової системи в Україні / М.А. Погорецький, О.Г. Яновська // Слово національної школи суддів України. – 2014. - № 2 (7). – С. 39 – 48.
Публікація - Яновская А., Калиниченко В. Хозяйственный суд кассационной инстанции в Украине: история становления и современные тенденции развития / А. Яновская, В. Калиниченко // Международный научно-практический правовой журнал «Legea si Viata». – 2014. - № 11. – С. 142 – 146.
Публікація - Яновська О., Біцай А. Особливості участі адвоката в процедурі медіації / О. Яновська. А. Біцай // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – Випуск 1 (99). – 2014. - С. 21 – 24.
Публікація - Яновська О.Г. Правова позиція захисту в кримінальному провадженні: шляхи відстоювання в процесі доказування / О.Г. Яновська // Право України – 2014. - № 10. – С. 124 – 132.
Публікація - Яновська О.Г., Іванов М.С. Ефективність судової влади в Україні: виклики сьогодення / О.Г. Яновська, М.С. Іванов // Юридичний вісник. – 2014. - № 4. – С. 53 – 57
Публікація - Комарницкая О, Яновская А., Прядко В. Обеспечение законости при проникновении в жилище или другое владение лица без постановления следственного судьи и разрешения владельца для проведения обыска или осмотра / О. Комарницкая, А. Яновская, В. Прядко // Часопис Академії адвокатури України. – 2014. - № 3 (24). – Том 7. – С. 50 – 55.
Публікація - Яновська О.Г. Окремі питання стандартизації адвокатської діяльності / О.Г. Яновська // Правове життя сучасної України: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 16-17 травня 2014 року): у 2 т. – Одеса: Юридична література, 2014. – Т. 1 (відп. ред. В.М. Дрьомін). – С. 236 – 238.
Публікація - Яновська О.Г., Іванов М.С. Окремі питання забезпечення ефективності судової влади в Україні / О.Г. Яновська, М.С. Іванов // Правове життя сучасної України: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 16-17 травня 2014 року): у 2 т. – Одеса: Юридична література, 2014. – Т. 1 (відп. ред. В.М. Дрьомін). – С. 195 – 197.
Публікація - Яновська О.Г. Окремі питання стандартизації якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному процесі / О.Г. Яновська // Актуальні питання державотворення в Україні: зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 23 травня 2014 р.) – К. : Прінт -Сервіс, 2014. – С. 506 – 507.
Публікація - Яновська О.Г. Застосування психологічного впливу в змагальному кримінальному процесі / О.Г. Яновська // Процесуальні, криміналістичні та психологічні аспекти досудового розслідування : матеріали Всеукр. наук.- практ. конф.(Одеса, 07 листопада 2014 р.) – Одеса: ОДУВС, 2014. – 196 с. – С. 184
Публікація - Кримінальне провадження. Процесуальні документи захисту [Текст] : посібник / О. Г. Яновська, Л. Л. Лазебний. - К. : Прецедент, 2013. - 159 с. - (Бібліотека журналу "Адвокат") (особистий внесок – д.а.).
Публікація - Яновська О.Г. Протестна діяльність адвоката в кримінальному провадженні (окремі питання правозастосування) / О.Г. Яновська. – Х.: Фактор, 2013 – 48 с.
Публікація - Кримінальний процес [текст]: підручник. / За заг. ред. В.В. Коваленко, Л.Д. Удалової, Д.П. Письменного. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 544 с. (особистий внесок – глави 15, 16).
Публікація - Оскарження адвокатом рішень, дій чи бездіяльності слідчого, прокурора та слідчого судді під час досудового розслідування: науково-практичний посібник / О.Г. Яновська; Академія адвокатури України. – К.: Прецедент, 2013. – 32 с.
Публікація - Практикум з кримінального процесу України: Навчальний посібник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів– К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2013. – 83 с.
Публікація - Яновська О.Г. Інститут оскарження на стадії досудового розслідування / О.Г. Яновська // Адвокат: наук. журнал – 2013. - №1. – С.10-13.
Публікація - Яновська О.Г. Роль суду в змагальному кримінальному судочинстві / О.Г. Яновська // Часопис Національної академії внутрішніх справ: наук. журнал – 2013. - № 1. – С.87 – 92.
Публікація - Яновська О.Г. Особливості кримінальних проваджень у формі приватного обвинувачення за новим Кримінальним процесуальним кодексом України / О.Г. Яновська // Часопис КУП: наук. журнал – 2013. - № 1. – С. 242 – 245.
Публікація - Яновська О.Г. Оскаржити не можна змиритися (проблеми ефективного захисту прав людини у кримінальному провадженні) / О.Г. Яновська // Адвокатське бюро: практич. журнал. – 2013. - № 1. – С. 41 – 45.
Публікація - Яновська О.Г. Забезпечення європейських стандартів відкритості судової системи в Україні / О.Г. Яновська [Електронний текст] // Порівняльно-аналітичне право: електрон. наук. фах. видання. – 2013. - № 31. – Режим доступу: www.pap.in.ua.
Публікація - Яновська О.Г. Європейські стандарти надання безоплатної правової допомоги в кримінальному судочинстві: проблеми реалізації в Україні / О.Г. Яновська // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція»: Зб. наук. праць. – Одеса. 2013. – Випуск 6 – 1. – Т. 2. – С. 199 – 202.
Публікація - Яновська О.Г. Застосування практики Європейського суду з прав людини при здійсненні судового контролю у кримінальному провадженні / О.Г. Яновська // Вісник Академії адвокатури України. – К.: Видавничий центр Академії адвокатури України, 2013. - № 2 (27). – С. 12 – 17.
Публікація - Яновська О.Г. Особливості процесуального порядку оскарження ухвал слідчого судді в кримінальному провадженні / О.Г. Яновська // Судова апеляція: наук.-практ. журнал. – 2013. - № 1(30). - C. 63 – 69.
Публікація - Яновська О.Г. Зміст засади змагальності та правові умови її реалізації в кримінальному провадженні / О.Г. Яновська // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 59. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2013. – С. 343 – 349.
Публікація - Яновська О.Г. Загальні засади процесу доказування в кримінальному провадженні / О.Г. Яновська // Юридична Україна: наук. журнал. – 2013. - № 8. – С. 77 – 82.
Публікація - Яновська О.Г. Окремі питання забезпечення адвокатом ефективного захисту прав людини на стадії досудового розслідування / О.Г. Яновська // Часопис Академії адвокатури України: електрон. наук. фах. видання. — 2013. — № 2 (19)’2013: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2013-2/19koprks.pdf
Публікація - Яновська О.Г. Ефективна реалізація функцій обвинувачення та захисту як умова змагального кримінального судочинства / О.Г. Яновська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2013. - № 2 (96). – С. 16 – 19.
Публікація - Яновська О.Г. Процесуальні форми протестної діяльності адвоката в кримінальному провадженні / О.Г. Яновська // Право України. – 2013. - № 11. – С. 165 – 172.
Публікація - Яновська О.Г. Протестна діяльність адвоката в кримінальному провадженні / О.Г. Яновська // Слово національної школи суддів України. – 2013. - № 4 (5). – С. 124 – 130.
Публікація - Яновська О.Г. Проблемні питання функціонування Верховного Суду України як найвищого судового органу в Україні / О.Г. Яновська // Українській адвокат: проф. видання. – 2013. - № 4 (68). – С. 36 – 37.
Публікація - Погорецький М.А., Яновська О.Г. Відкритість та прозорість судової системи: проблеми реалізації міжнародних стандартів в Україні / М.А. Погорецький, О.Г. Яновська // Право і громадське суспільство. – 2013. – № 3: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lcslaw.knu.ua/2013-2.pdf
Публікація - Яновська О.Г. Новий погляд на недопустимість доказів відповідно до Кримінального процесуального кодексу / О.Г. Яновська // Докази і доказування за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (до 75-річчя з дня народження доктора юридичних наук, професора Михайла Макаровича Михеєнка): матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 6 – 7 грудня 2012 р., м. Київ. – Х.: Видавець Строков Д.В., 2013. – С. 373 – 376.
Публікація - Яновська О.Г. Проблеми надання безоплатної вторинної правової допомоги в кримінальному провадженні / О.Г. Яновська // Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої ХХ-річчю Національної академії правових наук України (м. Одеса, 1 листопада 2013 року). – Одеса: Фенікс, 2013. – С. 473 – 476.
Публікація - Яновська О.Г. Рівноправність сторін в процесі доказування: проблеми правозастосування / О.Г. Яновська // Актуальні проблеми доказування в кримінальному провадженні: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (м. Одеса, 27 листопада 2013 р.). – Одеса: «Юридична література», 2013. – С. 174 – 178.
Публікація - Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (Загальна частина) [Текст] / [Рожнова В.В., Савицький Д.О., Конюшенко Я.Ю. та ін.]. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2012. – 280 с. (особистий внесок – передмова – 0,1 д.а.).
Публікація - Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (Особлива частина) [Текст] / [Хабло О.Ю., Степанов О.С., Климчук М.П. та ін.]. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2012. – 200 с. (особистий внесок – передмова, теми 14, 15 – 1,5 д.а.).
Публікація - Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України 2012 р. (За заг. ред. В. Гончаренка, В. Нора, М. Шумила). – К.: 2012. – 1120 стор. (особистий внесок – коментар до глав 26, 31, 34, 36).
Публікація - Яновська О.Г. Судовий контроль у кримінальному провадженні: міжнародні стандарти правозастосування / О.Г. Яновська // Вісник Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2012. - № 2. – С. 96 – 101.
Публікація - Яновська О.Г. Право на оскарження як конституційна засада кримінального судочинства / О.Г. Яновська // Вісник Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2012. - № 3. – С. 103 – 110.
Публікація - Яновська О.Г. Перспективи приватного обвинувачення в новому кримінально-процесуальному законодавстві України / О.Г. Яновська // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів: Тези доповідей і повідомлень наукового семінару, 13 березня 2012 р., м. Київ. – Х.: Видавець Строков Д.В., 2012. – С. 149 -151.
Публікація - Яновська О.Г. Концептуальні засади функціонування і розвитку змагального кримінального судочинства: монографія / О.Г. Яновська – К.: Прецедент, 2011. – 303 с.
Публікація - Кримінально-процесуальне право: практикум / О.Г. Яновська, С.Ю. Задерейко – К.: КНЕУ, 2011. – 202
Публікація - Яновська О.Г. Діалектика розвитку змагального кримінального судочинства: історія та сучасність / О.Г. Яновська // Юридична Україна: наук. журнал – 2011. - №1. – С.118-124.
Публікація - Яновська О.Г. Окремі питаня загальної характеристики принципу змагальності в кримінальному судочинстві / О.Г. Яновська // Підприємництво, господарство і право: наук. журнал – 2011. - №6. – С.45-51.
Публікація - Яновська О.Г. Правові умови реалізації засад змагальності в кримінальному судочинстві / О.Г. Яновська // Право України: наук. журнал – 2011. - №4. – С.197-204.
Публікація - Яновська О.Г. Професійна етика юриста як чинник боротьби із професійними деформаціями прокурорів та адвокатів / О.Г. Яновська // Судова апеляція: наук. журнал. – 2011. - № 2. – С.60-67.
Публікація - Яновська О.Г. Питання формування етико-психологічних якостей прокурорів та адвокатів в процесі професійного навчання / О.Г. Яновська // Часопис КУП: наук. журнал – 2011. - № 2. – С.267-271.
Публікація - Яновська О.Г. Окремі аспекти реформування кримінального судочинства в Україні / О.Г. Яновська // Судова апеляція: наук. журнал – 2011. - № 3. – С.44-51.
Публікація - Яновська О.Г. Психологічний вплив як чинник ефективної діяльності прокурора та адвоката в змагальному кримінальному судочинстві / О.Г. Яновська // Часопис КУП: наук. журнал – 2011. - № 3. – С.257-260.
Публікація - Яновська О.Г. Основні напрями розвитку змагального кримінального судочинства в Україні у світлі євроінтеграційних процесів / О.Г. Яновська // Юридична Україна: наук. журнал –2011. - № 11. – С.91-96.
Публікація - Яновська О.Г. Теоретичні та організаційні засади функціонування та розвитку змагального кримінального судочинства: Автореф. дис. …д-ра юрид. наук: 12.00.10 / Національна академія внутрішніх справ. – К., 2011.
Публікація - Яновська О.Г. Окремі питання розвитку змагальних засад кримінального судочинства в Україні / О.Г. Яновська // Проблеми реформування кримінально-процесуального законодавства України на сучасному етапі: матеріали круглого столу, Київ, 20 травня, 2011р. – К.: ФОП Ліпкан О.С., 2011. – С.93-96.
Публікація - Яновська О.Г. Правові умови реалізації засад змагальності під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій / О.Г. Яновська // Становлення системи негласного розслідування у кримінально-процесуальному законодавстві України: матеріали круглого столу, Київ, 7 жовтня, 2011 р. - К.: ФОП Ліпкан О.С., 2011. – С.65-66.
Публікація - Яновська О.Г. Окремі теоретичні підходи до проблем розвитку кримінального судочинства / О.Г. Яновська // Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики. Матеріали ІІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції, Одеса, 28 жовтня 2011 р. – Одесса: „Фенікс”, 2011. – С.412-414.
Публікація - Кримінальний процес: основні аспекти адвокатської діяльності: посібник викладача /авт. кол.: Я.Зейкан, О.Яновська. – К.: ТОВ „7КО”. – 2010. – 235с
Публікація - Довідник майбутнього адвоката / Т.В.Варфоломеєва, Н.М.Мироненко, З.В.Ромовська, О.Г. Яновська та ін. – К.: Прецедент, 2010. – 1151с.
Публікація - Яновська О.Г. Проблемні питання доказування в змагальному кримінальному процесі / О.Г. Яновська // Юриспруденція: теорія і практика: наук. журнал. – 2010. - №1. – С.33-39.
Публікація - Яновська О.Г. Загальна характеристика змістовних елементів принципу змагальності в кримінальному судочинстві / О.Г. Яновська // Судова апеляція: наук. журнал – 2010. - № 3. – С.46-52.
Публікація - Яновська О.Г. Окремі питання типологізації українського кримінального судочинства / О.Г. Яновська // Часопис КУП: наук. журнал – 2010. - № 4. – С.292-295.
Публікація - Яновська О.Г. Теоретичне розуміння змагальності в кримінальному процесі / О.Г. Яновська // Юридична Україна: наук. журнал – 2010. - №12. – С.121-127.
Публікація - Яновська О.Г. Акмеологічний вплив як чинник ефективної діяльності прокурора та адвоката у змагальному кримінальному судочинстві/ О.Г. Яновська // Філософські, методологічні й психологічні проблеми права: матеріали ІІІ Всеукраїнської наук.-теор. конф., Київ, квітень 2010р. – К.: КНУВС, 2010. – С.248-249.
Публікація - Яновська О.Г. Співвідношення змагальних засад кримінального судочинства та системи кримінально-процесуальних принципів/ О.Г. Яновська // Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики: матеріали ІІ-ї міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 8 жовтня 2010р.– Одеса, 2010. – Т.2. – С.387-389.
Публікація - Яновська О.Г. Проблемні питання типологізації українського кримінального судочинства / О.Г. Яновська // Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність: матеріали другої міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 25-26 листопада 2010р. – Київ, 2010. – С.327-330.
Публікація - Яновська О.Г. Проблеми формування змагальної судової системи в Україні / О.Г. Яновська // Проблеми становлення і розвитку правової системи України: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 27-28 листопада 2010р. – Харків, 2010. – Т.2. – С.81-82.
Публікація - Яновська О.Г. Доказування в кримінальному судочинстві: особливості акмеологічного впливу / О.Г. Яновська // Правове регулювання економіки: Збірник наукових праць. – К.: КНЕУ, 2009. – Вип.9. – С.278 – 288.
Публікація - Яновська О.Г. Окремі питання доказування в змагальному кримінальному процесі / О.Г. Яновська // Юридична Україна: наук. журнал.- 2009. - №11-12. – С.234-240.
Публікація - Яновська О.Г. Міжнародні стандарти у процедурі кримінального судочинства в Україні/ О.Г. Яновська // Засади кримінального судочинства та їх реалізація в законотворчій і правозастосовчій діяльності: матеріали наук.-практ. конф., Київ, квітень 2009р. – К.: Атіка, 2009. – С.495-498
Публікація - Яновська О.Г. Адвокатура та судова риторика. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / О.Г. Яновська – К.: КНЕУ, 2008 – 156с.
Публікація - Яновська О.Г. Загальна характеристика стратегії і тактики здійснення процесуальних функцій у суді присяжних / О.Г. Яновська // Правове регулювання економіки: Збірник наукових праць. - К.: КНЕУ, 2008. – Вип.8. – С.145 – 154.
Публікація - Яновська О.Г. Теоретико-методологічні передумови формування суб”єктивних акмеологічних характеристик особистості майбутнього юриста/ О.Г. Яновська // Проблеми вдосконалення підготовки юристів: професійні та морально-етичні аспекти: матеріали наук.-метод. конф., Київ, жовтень 2008р. – К.: КНЕУ, 2008. – С.184-187.
Публікація - Яновська О.Г. Адвокатура України. Навчальний посібник / О.Г. Яновська – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 280с.
Публікація - Яновська О.Г. Окремі аспекти запровадження суду присяжних та реформування адвокатури в умовах формування в Україні правової держави / О.Г. Яновська // Право України: наук. журнал. – 2007 - №8 – С.69-73.
Публікація - Яновська О.Г. Перспективи вдосконалення змагальної системи правосуддя у кримінальних справах в Україні / О.Г. Яновська // Юриспруденція: теорія і практика: наук. журнал. – 2007. - №7. – С.8-13.
Публікація - Яновська О.Г. Співвідношення мети та засобів у адвокатській діяльності / О.Г. Яновська // Юридична Україна: наук. журнал – 2007. - №9. – С.99-104.
Публікація - Яновська О. Г., Зашляпін Л. А. Окремі аспекти стратегії та тактики ефективної адвокатської діяльності / О.Г. Яновська, Л.А. Зашляпін // Юриспруденція: теорія і практика: наук. журнал – 2007. - №12. – С. 78-84
Публікація - Яновська О.Г. Окремі аспекти колегіального прийняття судових рішень по кримінальних справах / О.Г. Яновська // Правове регулювання економіки: Збірник наукових праць. - К.: КНЕУ, 2007. – Вип.7. – С.199 – 207.
Публікація - Яновская А. Г., Зашляпин Л. А. Некоторые исследования адвокатской тактики в юридической науке Украины / А. Г. Яновская, Л.А. Зашляпин // Правовая защита частных и публичных интересов: материалы IV Междунар. межвуз. науч.-практ. интернет-конф. - Челябинск, 2007.- Ч. 1. - С. 131-135
Публікація - Яновська О.Г. Проблеми реформування судової системи // Теоретичні та практичні проблеми правового забезпечення соціально-економічного та політичного розвитку суспільства і держави: монографія (за заг.ред. В.Ф.Опришка, Ф.П.Шульженка) – К.: КНЕУ, 2006. – С.355-364
Публікація - Кримінально-процесуальне законодавство України: посібник (ред.С.О.Куринська) - К.: Прецедент, 2006. – 144с
Публікація - Яновська О.Г. Відродження суду присяжних та здійснення захисту по кримінальним справам / О.Г. Яновська // Адвокат: наук. журнал. – К., 2006. - № 2. – С.28-31.
Публікація - Яновська О.Г. Формування практичних навичок майбутніх юристів як мета навчального процесу/ О.Г. Яновська // Удосконалення змісту та форм організації навчального процесу відповідно до міжнародних стандартів: матеріали наук.-метод. конф., Київ, 2-4 лютого 2005р. – К.: КНЕУ, 2005. – Т.2. – С.346-347.
Публікація - Яновська О.Г. Суд присяжних в системі гарантій захисту прав людини / О.Г. Яновська // Вісник Академії адвокатури України. – 2005. - №1(2). – С.93-98.
Публікація - Яновська О.Г. Суд присяжних в контексті судово-правової реформи в Україні / О.Г. Яновська // Правове регулювання економіки: Збірник наукових праць. – К.: КНЕУ, 2005. – Вип. 5. – С.97 – 107.
Публікація - Яновська О.Г. Міжнародні стандарти у процедурі кримінального судочинства в Україні/ О.Г. Яновська // Міжнародне економічне співробітництво України (правові проблеми): матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 18 листопада 2004р. – К.: КНЕУ, 2004. – С.438-442.
Публікація - Яновська О.Г. Кримінально-процесуальне право України: навчально-методичний посібник / О.Г. Яновська – К.: КНЕУ. – 2003. – 208с.
Публікація - Яновская А.Г. Адвокат и гражданский процесс: наболевшее /А.Г. Яновская // Юридическая практика. – 2000. - № 29. – С.1, 3.
Публікація - Яновська О.Г. Адвокатська таємниця як гарантія адвокатської діяльності /О.Г. Яновська // Право України. – 1997. - № 2. – С.33-37.
Публікація - Яновська О.Г. Правові гарантії діяльності адвоката-захисника в кримінальному процесі України : Автореф. дис. …канд. юрид. наук: 12.00.09/ Київський національний університет ім. Т. Шевченка. – К., 1997. – 19с.
Публікація - Яновська О.Г. Система гарантій адвокатської діяльності: крок до громадянського суспільства /О.Г. Яновська // Право України. – 1996. - № 5. – С.48-51.
Публікація - Яновська О.Г. Правовий захист громадян як передумова побудови правової держави /О.Г. Яновська // Вісник Київського університету. Юридичні науки. – 1995. - № 36. – С.151-157

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-36-02, (044) 239-31-33
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net