HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Бажанов Валентин Олександрович
к.ю.н. доцент кафедри Цивільного права

не має

Рідна мова: Українська
Комунікаційна компетентність: Гарні навички комунікації отримав під час роботи юристом та адвокатом.
Організаційно-управлінська компетентність: Здійснюю керівництво підготовкою магістерських, дипломних та курсових робіт.
Інші професійні навички: Добре обізнаний із процедурою захисту прав та інтересів фізичних і юридичних осіб.
Області професійних інтересів: Цивільне право, право інтелектуальної власності, міжнародне приватне право, сімейне право

Цифрові компетенції:

Інші комп'ютерні навички: Впевнений користувач програм Microsoft Office, MAC OS

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Корпоративний юрист»,
2017/18 навчальний рік, 1 курс бакалаври,
2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Переговори в контрактному праві
2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Legal and organizational foundations of legal practice / Правові та організаційні засади юридичної практики
2017/18 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Міжнародне приватно право
2017/18 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Цивільне право
2017/18 навчальний рік, 2 рік магістри, Теоретичні проблеми цивільного та трудового права
2015/16 навчальний рік, 2 рік магістри, Теоретичні проблеми цивільного права
2013/14 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Цивільне право
2015/16 навчальний рік, 1 курс бакалаври, Актуальні проблеми авторського право
2013/14 навчальний рік, 1 рік магістри, Право інтелектуальної власності
2013/14 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Римське право

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 09.2015 до 2018 - Доцент кафедри цивільного права юридичного факультету , Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Освіта
з 02.2010 до 09.2015 - Асистент кафедри цивільного права юридичного факультету , Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Освіта

Навчання та стажування

з 09.2004 до 02.2010 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, магістр

Іноземна мова

Англійська B2
Російська C2
Іспанська A1

Додаткова інформація

Публікація - Застосування порівняльно-правового методу при дослідженні поняття договору в цивільному праві. Методологія в праві : монографія / [І. Безклубий, І. Гриценко, М. Козюбра та ін.]; за заг. ред. І. Безклубого. – К. : Грамота, 2017. – С. 426-431.
Публікація - Держава як сторона авторського договору. Юридичні особи публічного права: участь у цивільному обороті (Матвєєвські цивілістичні читання). Матеріали міжнар. наук.-практ. конф-ї, Київ, 8 листопада 2016 року. – К.: ТОВ «Білоцерківдрук», 2016. – С. 131-133.
Публікація - Существенные условия договора о создании по заказу и использовании объекта права интеллектуальной собственности. Zbornik prispevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie «Pravna veda a prax: vyzvy modernych europskych integracnych procesov». – Paneuropska vysoka skola, Bratislava, 2015. – s. 199-201.
Публікація - Поняття та ознаки трансферних контрактів. Цивілістична доктрина і формування громадянського суспільства. Матеріали міжнар. наук.-практ. конф-ї, Київ, 3 жовтня 2014 року. – К.: ТОВ «Білоцерківдрук», 2015. – С. 84-86.
Публікація - Щодо земельних ділянок, на яких розташовані багатоквартирні будинки. Юридична газета, № 29-30. – 2015. – С. 16-17.
Публікація - Особливості предмету авторських договорів. Приватне право України і європейська інтеграція: тенденції та перспективи: Матеріали VI Міжнародного цивілістичного форуму, Київ, 14-15 квітня 2016 року. – К.:ТОВ «Білоцерківдрук», 2016. – С. 94-96.
Публікація - Трансферний контракт у цивільному праві України. «Матвєєвські читання: Звільнення від цивільно-правової відповідальності у сучасних реаліях»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 20 листопада 2015 року. – К.: ТОВ «Білоцерківдрук», 2015. – С. 40-42.
Публікація - Види правових систем сучасності. «Людина, суспільство і держава в умовах реформ та іновацій»: збірник матеріалів Міжнародної юридичної науково-практичної конференції «Актуальна юриспруденція», м. Київ, 25 лютого 2016 року. Тези наукових доповідей. – К.:Видавничий дім «АртЕк», 2016. – С. 8-11.
Публікація - Договор о соавторстве. «Integrarea Republicii si Ucrainei in EU: Aspectul juridic», conferinta internationala stiintifico-practica (2015; Chisinau). Conferinta internationala stiintifico-practica «Integrarea Republicii si Ucrainei in EU: Aspectul juridic», 6-7 noiem. 2015, Chisinau / com. org.: V. Bujor (presidente) [et al.]. – Chisinau : S. n., 2015 (Tipogr. «Cetatea de Sus»). – Р. 108-111.
Публікація - Майнові авторські права як вклад за договором простого товариства. Актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права (Матвєєвські цивілістичні читання). Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 3 жовтня 2013 року. – К.: ТОВ «Білоцерківдрук», 2015. – с. 136-138.
Публікація - Поняття зобов’язання в римському праві та його рецепція в країнах Європи. Про українське право. Рецепція римського права / За ред. проф. І. Безклубого. – К., 2015. – Число ІХ. – с. 71-75.
Публікація - Договір про колективне управління майновими авторськими правами. Юридичний вісник. – 2014. – № 5. – с. 96-100.
Публікація - Відповідальність за порушення авторських прав в Україні. Відповідальність у приватному праві : монографія / [І. Безклубий, Н. Кузнєцова, Р. Майданик та ін.]; за заг. ред. І. Безклубого. – К.: Грамота, 2014. – 416 с. – (Серія «Про українське право»). – с. 172-175.
Публікація - Авторский лицензионный договор по гражданскому кодексу Украины и Гражданскому кодексу Российской Федерации. Альманах цивилистики: Сборник статей. Вып. 6 / под ред. Р.А. Майданика. – К.: Алерта, 2015. – с. 203-220.
Публікація - Договір застави майнових авторських прав. Цивільне законодавство: система, міжгалузеві зв’язки, шляхи вдосконалення. Матеріали міжнародного цивілістичного форуму, Київ, 25-26 квітня 2013 року. – К.: ТОВ «Білоцерківдрук», 2014. – с. 258-259.
Публікація - Договір про створення за замовленням і використання об’єкта авторського права в цивільному праві України. Право і суспільство. Науковий журнал. - 2014. - № 6-1. – с. 62-67.
Публікація - Поняття та особливості трансферних контрактів. Європейські перспективи. Науково-практичний журнал. – 2014. – № 7. – с. 128-131.
Публікація - Договір комерційної концесії (франчайзингу) в авторському праві України. Приватне право України. Науковий журнал (додаток до юридичного журналу «Право України»). – № 2, 2013. – с. 266-271.
Публікація - Лицензионный договор и договор коммерческой концессии. LAP LAMBERT Academic Publishing, 2013. – 45 р.
Публікація - Договірні правовідносини в авторському праві України. Договірні правовідносини в авторському праві України : монографія / В.О. Бажанов. – Львів: ПП Сорока Т.Б., 2014. – 176 с.
Публікація - Системи охорони та захисту авторських прав. Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право». – 2014. - № 2. – с. 92-94.
Публікація - Сторони в авторському договорі. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. – 2014. - Випуск 8. – с. 136-138.
Публікація - Договір про співавторство в цивільному праві України. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія юридичні науки. – 2014. - № 2. – с. 151-154.
Публікація - Авторский лицензионный договор по гражданскому кодексу Украины и Гражданскому кодексу Российской Федерации (сравнительно-правовой анализ). Вестник Пермского университета. Юридические науки. – 2013. – В. 1(19). – с. 80-88.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-36-02, (044) 239-31-33
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net