HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Прилуцький Сергій Валентинович
д.ю.н. професор кафедри Правосуддя

немає

Рідна мова: українська
Комунікаційна компетентність: навички комунікації отримав під час роботи стажером-слідчого в прокуратурі та під час здійснення викладацької й наукової роботи
Організаційно-управлінська компетентність: здійснюю керівництво науковим проектом, у якому працює 10 осіб
Інші професійні навички: викладацька і наукова робота
Області професійних інтересів: судова влада, правосуддя, правоохоронна діяльність, адвокатура, прокуратура

Цифрові компетенції:

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2017/18 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Кримінальний процес України
2017/18 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Кримінальний процес України
2017/18 навчальний рік, 1 курс бакалаври, Судоустрій України
2017/18 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Міжнародні судові органи
2017/18 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Правозахисні інституції в Україні
2017/18 навчальний рік, , Гарантії прав людини на досудовому розслідуванні
2017/18 навчальний рік, , Актуальні проблеми судоустрою
2019/20 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Міжнародні судові органи
2019/20 навчальний рік, 1 курс бакалаври, Судоустрій в Україні

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 2005 до 2011 - старший науковий співробітник, Інститут держави і права ім.В.М.Корецького НАН України, Наука
з 2014 до 2018 - професор кафедри правосуддя, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Наука

Додаткова інформація

Публікація - Суд як фундаментальний соціально-правовий феномен (зародження, еволюція, сучпсність) // Journal «ScienceRise: Juridical Science». №2(2)2017. 37-44;Конституційна модернізація статусу суддів як шлях у подоланні корупційної залежності судової влади України // Право України. – 2017. – №1. – С.12-21;Незмінюваність суддів в Україні: конституційно-правове регулювання та проблеми реалізації // Публічне Право. – 2017. –№ 1 (25). – С.73-82.
Публікація - Прилуцький С.В. Конституційна модернізація статусу суддів як шлях у подоланні корупційної залежності судової влади України // Право України. – 2017. – №1. – С.12-21.
Публікація - Прилуцький С.В. Незмінюваність суддів в Україні: конституційно-правове регулювання та проблеми реалізації // Публічне Право. – 2017. –№ 1 (25). – С.73-82.
Публікація - Прилуцький С.В. Вища рада правосуддя – самостійний орган судової влади України !? (Актуальні питання новітнього конституційного формату) // Публічне Право. 2017. № 4 (28). 9-18.
Публікація - Прилуцький С.В., Стрєльцова О.В. Модернізація статусу суддів:концепт взаємодії громадянського суспільства та держави в умовах конституційної реформи 2016 року // Публічне Право. – 2016. – №4 (24). – С.9-17.
Публікація - Прилуцький С. В., Короєд С. О., Кресіна І. О. Концепція реформування судової влади України // Судова апеляція. - 2015. - №3(40). – С.6-35
Публікація - Прилуцький С. В. Судове право як концептуальна основа судової влади України // Право України. – 2015. – №3. – 26-41
Публікація - Прилуцький С. В. Нариси до концепції реформи судової влади України // Міждисциплінарні гуманітарні студії: правничі науки. 2015. Випуск 2. С.5-12.
Публікація - Прилуцький С. В., Гриценко І.С. Судова влада і громадянське суспільство: концепт взаємодії / С. В.Прилуцький , І.С.Гриценко // Вісник кримінального судочинства. – 2015. – № 1. –С.241-249
Публікація - Прилуцький С. В., Гриценко І.С. Вплив громадянського суспільства на становлення судової влади в Україні / С. В.Прилуцький , І.С.Гриценко // Вісник кримінального судочинства. – 2015. – № 2. –С.214-222.
Публікація - Прилуцький С. В., Погорецький М.А., Марцеляк О.В. Науково-правовий висновок щодо питань відповідальності суддів у контексті відповідності Конституції України положень пункту 6 частини першої, пунктів 2, 13 частини другої, частини третьої статті 3 Закону України «Про очищення влади» від 16 вересня 2014 року №1682-VII / С. В.Прилуцький, М.А.Погорецький, О.В.Марцеляк // Вісник кримінального судочинства. – 2015. – № 2. –С.249-263.
Публікація - Прилуцький С. В. Політика судової влади та судова політика: теоретико-правові проблеми співвідношення // Вісник Академії адвокатури. –2015. – №2 (33). – С.17-25
Публікація - Прилуцький С. В. Сучасні тенденції розвитку кримінальної юстиції та кримінології в Україні / С. В.Прилуцький , О.М.Костенко, О.О.Кваша та ін.// Правова держава. – 2014. – Вип.25. – С.204-225
Публікація - Прилуцький С. В. Судебный контроль в механизме уголовной юстиции Украины и Молдовы: сравнительно-правовой аспект // Молдавский журнал международного права и международных отношений. – 2014. – №4(34). – С.114-120. (зарубіжна публікація)
Публікація - Прилуцький С. В. Конституювання судової влади України: виклики сьогодення та шляхи їх вирішення // Право України. – 2014. – №5. – С.178-188.
Публікація - Прилуцький С. В. Возникновение института международного суда и его роль в истории развития древнего общества // Международное уголовное право и международная юстиция. – 2013. – №6. – С.24-28. (зарубіжна публікація)
Публікація - Прилуцький С. В. Міжнародний суд в історії цивілізаційного розвитку людства: правова природа та шлях еволюції // Міжнародне право. – 2013. – №1-2. – С.107-124.
Публікація - Прилуцький С. В. Безпосередня участь народу України при здійсненні правосуддя (проблеми законодавчого регулювання) / С. В. Прилуцький // Правова держава. – 2013. – Випуск 24. – С. 333-341.
Публікація - Прилуцкий С. В. Прямое участие народа при осуществлении правосудия: проблемы законодательного регулирования в Украине / С. В. Прилуцкий // Вестник Института законодательства Республики Казахстан. – 2013. – № 1-2 (29-30). – С. 211-217. (зарубіжна публікація)
Публікація - Прилуцкий С. В. Прокуратура Украины в условиях поиска нового концептуального содержания / С. В. Прилуцкий // Вестник Института законодательства Республики Казахстан. – 2013. – № 3. – С. 155-162. (зарубіжна публікація
Публікація - Прилуцький С. В. Конституціоналізація системи правосуддя: актуальні проблеми теорії та практики / С. В. Прилуцький // Вісник Маріупольського державного гуманітарного університету. Серія: Право. – Маріуполь, 2013. – Вип. 5. – С. 63-69
Публікація - Прилуцький С.В. Судові повноваження Вищої ради правосуддя: правове регулювання та перспективи вдосконалення // Актуальні питання кримінального права, процесу і криміналістики, удосконалення діяльності судової і правоохоронної систем: матер. Всеукр. на-ук.-практ. конф. (м. Сєвєродонецьк, 19 травн. 2017 р.). – Сєвєродонецьк : Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, 2017. 314-318
Публікація - Прилуцький С.В. Інститут незмінюваності суддів: конституційно-правове регулювання та проблеми реалізації в Україні // Юридичний Вісник України. №49(1117) від 9-15 грудня 2016 р
Публікація - Прилуцький С.В. Суд – як визначальна категорія та ключовий інститут конституційно-правового регулювання в Україні // „Конституційно-правове будівництво та зламі епох: пошук оптимальних моделей”: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Ужгород, 22-23 квітня 2016 р. – Ужгород: Ужгородський національний університет, 2016. – С. 193-196.
Публікація - Прилуцький С.В., Кресіна І.О. Прямі вибори суддів в Україні: анахронізм чи шлях виходу із політичної кризи? // Виборче право України в контексті європейських демократичних стандартів: Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 26-27 травня 2016 року). – К.: Видавничий дім «Стилос», 2016. – С.182-187.
Публікація - Прилуцький С. В. Вступ до теорії судової влади (Суспільство. Правосуддя. Держава): Монографія / С. В. Прилуцький. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2012.  317 с
Публікація - Проблеми теорії конституційного права: Монографія / Заг. ред. Ю.С.Шемшученка. – К.: Парламентське вид-во, 2013. – С.343-370 (616с.) (Співавтори Ю.Шемшученко, О.Батанов та ін.)
Публікація - Протидія злочинам у сфері службової діяльності (кримінологічні, кримінально-правові та кримінально-процесуальні проблеми): Монографія К.: «Вид-во «Наукова думка» НАН України», 2014. – С.105-125 (317 с.) (Співавтори О.М.Костенко, О.О.Кваша та ін.)
Публікація - Доктринальні засади розвитку держави та права: національні та міжнародні тенденції: Колективна монографія – К.: Видавництво «Ліра» – К, 2014. – С.296-314. (440 с.)
Публікація - Прилуцький С. В. Концепція судового права та перспективи її впровадження у правову систему України: Наукова доповідь / С. В. Прилуцький. – К.: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2011. – 28 с.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-36-02, (044) 239-31-33
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net