HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Малярчук Любов Сергіївна
к.ю.н. асистент кафедри Нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури

немає

Рідна мова: українська
Комунікаційна компетентність: навички комунікації отримала під час навчання та практичної діяльності, які розвиває та вдосконалює шляхом участі у семінарах, круглих столах, конференціях та інших заходах
Організаційно-управлінська компетентність: здійснює керівництво написанням магістерських робіт, тез доповідей на конференції при викладанні юридичних дисциплін
Інші професійні навички: здатність аналізувати, систематизувати й узагальнювати інформацію, робити на її основі власні висновки, обґрунтовувати та відстоювати отримані результати у ході здійснення дослідження певної тематики
Області професійних інтересів: нотаріальне право і нотаріальний процес, виконавче право і виконавчий процес, цивільне право і цивільний процес, господарське право і господарський процес, адвокатура

Цифрові компетенції:

Обробка інформації: Високий рівень

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2017/18 навчальний рік, 2 рік магістри, Звернення стягнення на майно боржника
2017/18 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Адвокатура України

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 2012 до 2018 - асистент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта

Навчання та стажування

з 2010 до 2012 - Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу Інститут післядипломної освіти , спеціаліст з економіки підприємства
з 2010 до 2012 - юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат юридичних наук, кандидатська дисертація на тему: «Ухвали в цивільному процесі України» за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право
з 2004 до 2010 - юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, магістр права

Іноземна мова

російська C2
англійська сертифікат № 69, виданий Інститутом філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка B2
німецька A2

Додаткова інформація

Публікація - Об’єднання та роз’єднання позовних вимог у цивільному процесі: проблемні питання теорії та практики// Юриспруденція: теорія і практика. - 2011. - № 6 (80). - С. 37 - 43.
Публікація - Охорона та захист прав на сучасному етапі розвитку інноваційних технологій: виклики та нові можливості // Науково-практичний журнал «Цивілістична процесуальна думка». - 2017. - № 3.
Публікація - Актуальні проблеми запровадження та скасування тимчасового обмеження боржника у праві виїзду за межі України // Науково-практичний журнал «Цивілістична процесуальна думка». - 2016. - № 5. - С. 35-39.
Публікація - Проблемні аспекти вирішення питання про тимчасове обмеження у праві виїзду боржника за межі України // Науково-практичний журнал «Цивілістична процесуальна думка». - 2016. - № 4. - С. 24-29.
Публікація - Проблемні аспекти укладення мирової угоди при примусовому виконанні виконавчого напису нотаріуса // Правова наукова школа Фурси С.Я. / упоряд. к.ю.н. Фурса Є.І., асп. Нікітюк О.М. - К.: Алерта, 2016. - С. 372 - 377.
Публікація - Порядок признания и обращения к исполнению решений иностранных судов в Украине// Цивилистическая процессуальная мысль. Международный сборник научных статей. Выпуск 5 (2) «Гражданский, хозяйственный (арбитражный) процесс» / Под ред. д.ю.н., профессора, заслуженного юриста Украины С.Я. Фурсы. – К.: Алерта, 2016. – С. 307-316.
Публікація - Правовий статус помічника адвоката: Книга 1. Організація адвокатури (з практикумом): Підручник у двох книгах / за заг. ред. д.ю.н., проф., заслуженого юриста України С.Я. Фурси та к.ю.н., доцента Бакаянової Н.М. (Розділ V гл. 1 4, практикум). – 2-ге вид. доповн. і перероб. - К.: Алерта, 2016. – С. 625–535.
Публікація - Проблеми укладення мирової угоди між суб’єктами господарювання // Науково-практичний журнал «Цивілістична процесуальна думка». - 2015. - № 1. - С. 72-76.
Публікація - Адвокат-специалист в области права как субъект предоставления правовой помощи // Цивилистическая процессуальная мысль. Международный сборник научных статей. Выпуск 4 «Адвокатура» / Под ред. д.ю.н., профессора, заслуженного юриста Украины С.Я. Фурсы. – К.: Алерта, 2015. – С. 68-77.
Публікація - Обжалование решений, действий или бездеятельности государственного исполнителя и других должностных лиц государственной исполнительной службы // Цивилистическая процессуальная мысль. Международный сборник научных статей. Выпуск 3 «Исполнительный процесс» / Под ред. д.ю.н., профессора, заслуженного юриста Украины С.Я. Фурсы. – К.: Издатель Фурса С.Я., 2014. – С. 510-518.
Публікація - Оскарження рішень, дій або бездіяльності державного виконавця та інших посадових осіб державної виконавчої служби // Судова апеляція. - 2013. - № 3. - С. 117-125.
Публікація - . Судебные дела об обжаловании нотариальных действий или отказа в совершении и их влияние на усовершенствование теории, нотариальной практики и законодательства о нотариате // Цивилистическая процессуальная мысль. Международный сборник научных статей. Выпуск 2 «Нотариальный процесс» / Под ред. д.ю.н., профессора С.Я. Фурсы. – К.: ЦУЛ, 2013. – С. 457-466.
Публікація - Проблемні аспекти оскарження нотаріальних дій або відмови в їх вчиненні (на матеріалах судової практики) // Часопис Київського університету права. – 2012. – № 4. – С. 239-243.
Публікація - Щодо віднесення виконання ухвал суду про забезпечення позову шляхом накладення арешту на нерухоме майно до компетенції нотаріусів // Вісник Вищої ради юстиції. - 2012. - № 4 (12). - С. 22-30.
Публікація - Законність та обґрунтованість нотаріальних актів // Теорія нотаріального процесу: Науково-практичний посібник. За заг. ред. С.Я. Фурси / С.Я. Фурса, Л.С. Лисенко (п. 10.3 розд. 10). – К.: Алерта; Центр учбової літератури, 2012. – С. 569–578.
Публікація - Нові підходи до класифікації ухвал в цивільному процесі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка - 2012. - № 90. - С. -78-82.
Публікація - Об’єднання та роз’єднання позовних вимог та їх процесуальне оформлення у цивільному судочинстві / Л.С. Лисенко // Цивілістична процесуальна думка : збірник наукових статей; за заг. ред. Фурси С. Я. – К. : ПАЛИВОДА А. В. – 2012. – С. 502-511.
Публікація - Законність і обґрунтованість нотаріальних актів // Вісник Вищої ради юстиції. - 2011. - № 1 (5). - С. 174 - 185.
Публікація - Поцесуальна форма вирішення питання щодо забезпечення доказів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка - 2011. - № 88. - С. 74 - 77.
Публікація - Визнання мирової угоди на стадії виконання рішення суду у цивільних справах // Відданість правовій науці / упоряд. Фурса Є.І., Кармаза О.О., Паливода Ю.В. - К.: ПАЛИВОДА А.В., 2011. - С. 237 - 248.
Публікація - Ухвали суду: деякі теоретичні та практичні аспекти // Юриспруденція: теорія і практика. - 2010. - № 7 (69). - С. 2 - 7.
Публікація - Окремі ухвали суду: проблемні питання // Нотаріат. Адвокатура. Суд. - 2010. - № 6 (56). - С. 10 - 11.
Публікація - Ухвали суду про визнання умов мирової угоди при розгляді цивільних справ: актуальні проблеми // Порівняльно-правові дослідження. - 2010. - № 2. - С.101 - 111.
Конференція - До питання відповідальності адвоката за несплату щорічних внесків // Адвокатура: минуле, сучасність та майбутнє: Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 10 листопада 2017 р.).- Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017. - С. 537-540.
Конференція - Зупинення провадження у справі у зв’язку з неможливістю її розгляду до вирішення іншої справи: об’єктивна необхідність чи свідоме затягування процесу? // SCIENCIA VINCEMUS! Наукою переможемо: матеріали 2-ї міжнародної науково-практичної конференції «Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження, актуальні проблеми», присвяченої 5-річчю створення кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури Київського національного університету іме
Конференція - Деякі питання, що потребують узгодження у виконавчому процесі // Збірник наукових статей вчених-процесуалістів, практиків, аспірантів, здобувачів і студентів: матеріали Першої міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої створенню на юридичному факультеті КНУ імені Тараса Шевченка кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури (21-22 лютого 2013 р.) / За заг. ред. д.ю.н.,проф. С.Я. Фурси. – К.: ЦУЛ, 2013. – С. 277-279.
Конференція - Актуальные проблемы обеспечения иска: теория и практика // Цивилистический процесс: основные проблемы и тенденции развития / Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 90-летию со дня рождения доктора юридических наук, профессора, Заслуженного деятеля науки РФ Маргариты Андреевны Викут (1 октября 2012 г.) / Под ред. А.И. Зайцева – Саратов: Издательский Центр «Наука», 2012. – C. 196-201.
Конференція - Проблемні питання оскарження ухвал у цивільному процесі // Матеріали Всеукраїнських науково-практичних читань «Проблеми сучасної правової системи України». – Львів. – 25-26 лютого 2011 р.- Том ІІ. – С. 25 – 27.
Конференція - Законодавча регламентація вимог щодо законності та обґрунтованості судових актів // Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання державотворення в Україні». – Київ. – 21 квітня 2011 р. - С. 106.
Публікація - Окремі ухвали суду: проблемні питання // Друга міжнародна науково-практична конференція «Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність» присвячена світлій пам’яті вчених-процесуалістів Київської школи. – Київ. - 25-26 листопада 2010 р. – С. 375 – 377.
Семінар - Укладення договорів у правовому полі України.
Семінар - Охорона об’єктів інтелектуальної власності і господарських операцій з ними.
Семінар - Реформування корпоративного управління в рамках набрання чинності ЗУ «Про акціонерні товариства»
Курс - Business English (British Council Ukraine, Business Link Training and Co-ordination Centre)

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-36-02, (044) 239-31-33
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net