HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Бондарєва Марія Володимирівна
к.ю.н. доцент кафедри Нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури

Рідна мова: українська
Комунікаційна компетентність: гарні навички комунікації отримала під час викладацької діяльністі та роботи зі студентами
Організаційно-управлінська компетентність: Здійснює керівництво переддипломною та асистентською практикою магістрів
Інші професійні навички: має свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю
Області професійних інтересів: цивільне право, цивільне процесуальне право, виконавче право, виконавчий процес, спадкове право, нотаріальне право, нотаріальний процес

Цифрові компетенції:

Обробка інформації: Високий рівень

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2017/18 навчальний рік, 2 рік магістри, 1. «Реалізація окремих видів правовідносин в нотаріальному процесі»
2017/18 навчальний рік, 4 курс бакалаври, 2. «Нотаріат в Україні»

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 2000 до 2008 - асистент кафедри правосуддя, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта
з 2008 до 2011 - доцент кафедри правосуддя, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта
з 2019 до - доцент, кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Освіта
з 2011 до 2018 - доцент кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури , Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта

Навчання та стажування

з 10.02.13 до 31.05.13 - , Пройшла стажування у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Сіліна В.І., ознайомилася з практичними аспектами роботи приватного нотаріуса, набула навички роботи з Єдиними та державними реєстрами.

Іноземна мова

російська C2
англійська B1

Додаткова інформація

Публікація - Особливості нотаріального процесуального правовідношення// Часопис Київського університету права. - 2011.-№ 3.-С.124-125
Публікація - Принцип дотримання таємниці вчинюваних нотаріальних дій// Часопис Київського університету права. - 2011.-№ 4.-С.124-125
Публікація - Реалізація спадкових правовідносин в нотаріальному процесі / М.В. Бондарєва // Цивілістична процесуальна думка : збірник наукових статей. – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2012. – С. 358-365.
Публікація - Характеристики спадщини, які зумовлюють специфіку діяльності нотаріусів та інших осіб, уповноважених на вчинення нотаріальних дій/ М.В.Бондарєва// Україна на шляху до Європи: реформа цивільного процесуального законодавства. Зб. наук. праць. Матеріали Міжнародної наук. практ. конференції (Київ, 7 липня 2017 р.)/ За заг. ред. І.О.Ізарової, Р.Ю.Ханик-Посполітак.- Київ: ВД Дакор, 2017.- 238 с.- С.90-93
Публікація - Про потенційні права спадкоємців на спадщину/ М.В.Бондарєва// Підприємництво, господарство і право.- 2017.- № 6.- С.5-9
Публікація - Спадковий нотаріальний процес та спадкові нотаріальні провадження/ М.В.Бондарєва// Підприємництво, господарство і право.- 2017.- № 7.- С.4-8
Публікація - Нотаріальний порядок визначення майна спадковим/ М.В.Бондарєва// Часопис Київського університету права.- 2017.- № 2.- С.24-26
Публікація - Спадкування права на банківський вклад/ М.В.Бондарєва// Цивілістична процесуальна думка.- 2016.- № 2.- С.6-9
Публікація - Европейские системы наследования/ М.В.Бондарева// Legea Si Viata.- 2016.- № 1.- С.11-15
Публікація - Спадкування житлового будинку, квартири/ М.В.Бондарєва// Нотаріальні та міжнародні стандарти професії нотаріуса: тенденції та перспективи розвитку: матеріали міжнарод. наук.- практ. конфер. (Київ, 7 квітня 2016 р.)/ За ред. д.ю.н., проф. Ю.Д.Притики, к.ю.н., доц. Н.В.Василини.- Київ: ВД «Дакор», 2016.- С.25-30
Публікація - Визначення нотаріусом часових меж спадщини в процесі видачі свідоцтва про право на спадщину/ М.В.Бондарєва// Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 року) / Редкол.: д.ю.н. І. С. Гриценко (голова), к.ю.н. І. С. Сахарук (відп. ред.) та ін. – В 3-х томах. - Том 3. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2016. – С.196-198
Публікація - Спадкування заставленого майна/ М.В.Бондарєва// Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми: матеріали 2-ї міжнародної науково-практичної конференції (25 березня 2016 року)/ Редкол.: С.Я.Фурса, О.О.Дерій, О.М.Нікітюк.- К.: ЦУЛ, 2016.- 370 с.- С.97-78
Публікація - Трансформации правового положения имущества безвестно отсутствующего лица, лица, объявленного умершим, в наследственное имущество/ М.В.Бондарева// Legea Si Viata.- 2016.- № 8.- С.15-20
Публікація - Возникновение правоотношений вокруг наследственного имущества и согласование деятельности правоохранительных и правозащитных органов в случае выявления факта смерти собственника имущества/ М.В.Бондарева// Legea Si Viata.- 2016.- № 1.- С.18-22
Публікація - Спадщина як юридична категорія: поняття, ознаки, склад (ч.1)/ Часопис Київського університету права. – 2016. - № 2. – С.158-162
Публікація - «Відкриття спадщини» і «заведення спадкової справи»: суть і співвідношення/ М.В.Бондарєва// Цивілістична процесуальна думка.- 2016.- № 4.- С.6-10
Публікація - Содержание правовой консультации адвоката по вопросам принятия наследником наследства / М.В.Бондарева // Цивилистическая процессуальная мысль. Международный сборник научных статей. Выпуск 4 «Адвокатура» / Под ред д.ю.н., проф. Фурсы С.Я. –К.: Алерта, 2015. – С. 127-137.
Публікація - Нотаріальне провадження як елемент юридичного складу, що забезпечує динаміку спадкового правовідношення/ М.В.Бондарєва // Матеріали круглого столу “Юридичні факти в цивільному процесі” в межах VI міжнародної науково-практичної конференції “ЮРИДИЧНІ ФАКТИ В СИСТЕМІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ”, 26 листопада 2015 р., Київ.-2015.- С.25-27
Публікація - Відкриття спадщини як елемент юридичного складу спадкування (в аспекті нотаріального провадження)/ М.В.Бондарєва// Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie PRÁVNA VEDA A PRAX: VÝZVY MODERNÝCH EURÓPSKYCH INTEGRAČNÝCH PROCESOV (27. – 28. novembra 2015, Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva, Bratislava, Slovenska respublika)/ Bratislava: Paneurópska vysoká škola, 2015.- С.205-208
Публікація - Спадкування заставленого майна/ М.В.Бондарєва// Наукою переможемо: матеріали 2-ї міжнародної науково-практичної конференції «Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми»/ ред. кол.: С.Я.Фурса, О.О.Дерій та ін.- К.: ЦУЛ, 2016.- С.97-98
Публікація - Дещо про «належність спадщини спадкоємцеві»/ М.В.Бондарєва// Цивілістична процесуальна думка.- 2015.- № 1.- С.8-11
Публікація - Процесуальні особливості виконання аліментного обов’язку батьками / М.В.Бондарєва // Європейські перспективи. – 2014. - №2. – С. 106-109.
Публікація - Визначення видів спадкування: проблемні питання теорії і нотаріальної практики/ М.В.Бондарєва// Нотаріат України.- 2014.- № 3.- С.25-27
Публікація - Бюлетень нотаріальної практики. Збірник міжнародно-правових актів./М.В.Бондарєва, Н.Цопіна та ін/ Додаток до «Нотаріат України», - 2014.- № 3
Публікація - Проблемні аспекти видачі свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя в разі смерті одного з подружжя / М.В.Бондарєва // Наше право. – 2014. - №2. – С. 114-118.
Публікація - О способах исполнения алиментных обязательств (алиментной обязанности) родителями / М.В.Бондарєва // Цивилистическая процессуальная мысль. Международный сборник научных статей. Выпуск 3 «Исполнительный процесс» / Под ред. д.ю.н., проф., заслуженного юриста Украины С.Я. Фурсы. – К.: Издатель Фурса С.Я., 2014. – С. 303-308.
Публікація - Межі спадщини: теоретичні аспекти/ М.В.Бондарєва// Часопис Київського університету права.- 2014.- № 2.- С.173-177
Публікація - Щодо співідношення понять «спадщина» і «майно»: теоретичні і практичні аспекти/ М.В.Бондарєва// Європейські стандарти захисту прав у цивільному судочиністві: випробування часом: матеріали міжнарод. наук. практ. конф. (Київ, 26 вересня 2014 року)// За заг. ред. к.ю.н., доц. О.С.Захарової, к.ю.н., доц. І.О.Ізарової.- К.: ВД Дакор, 2014.- С.49-52
Публікація - Реалізація права на прийняття спадщини: проблеми правозастосування / М.В.Бондарєва // Актуальні проблеми теорії і практики нотаріального, цивільного, виконавчого процесу: їх співвідношення та взаємодія / За заг. ред. д.ю.н., проф. С.Я. Фурси. – К.: ЦУЛ, 2013. – С. 198-200.
Публікація - Гарантии нотариальной (процессуальной) деятельности / М.В.Бондарева // Цивилистическая процессуальная мысль. Международный сборник научных статей. Выпуск 2 «Нотариальный процесс» / Под ред. д.ю.н., профессора С.Я. Фурсы. – К.: ЦУЛ, 2013. – С.50-58.
Публікація - Висновок стосовно доцільності прийняття проекту Закону України „Про гарантії держави щодо виконання рішень суду” // Юриспруденція: теорія і практика. – 2011.- № 1 (75).- С.55-56
Публікація - Сутність свідоцтва про право на спадщину / М.В.Бондарєва // Часопис Київського університету права. – 2011. - № 2. – С.124-125.
Публікація - Реалізація спадкових правовідносин у нотаріальному процесі / М.В. Бондарєва // Часопис Київського університету права. – 2011.-№ 1. – С.154-157.
Конференція - Медіативний аспект у нотаріальній діяльності з оформлення спадкових прав// Всеукраїнська науково-практична конференція «Нові напрями охорони та захисту прав нотаріусами» (Нотаріальна палата України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, кафедра нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури, 14 грудня 2017 року)
Конференція - Характеристики спадщини, які зумовлюють специфіку діяльності нотаріусів та інших осіб, уповноважених на вчинення нотаріальних дій/ М.В.Бондарєва// Україна на шляху до Європи: реформа цивільного процесуального законодавства. Зб. наук. праць. Матеріали Міжнародної наук. практ. конференції (Київ, 7 липня 2017 р.)/ За заг. ред. І.О.Ізарової, Р.Ю.Ханик-Посполітак.- Київ: ВД Дакор, 2017.- 238 с.- С.90-93
Конференція - Визначення нотаріусом часових меж спадщини в процесі видачі свідоцтва про право на спадщину/ М.В.Бондарєва// Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 року) / Редкол.: д.ю.н. І. С. Гриценко (голова), к.ю.н. І. С. Сахарук (відп. ред.) та ін. – В 3-х томах. - Том 3. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2016. – С.196-198
Конференція - Спадкування заставленого майна/ М.В.Бондарєва// Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми: матеріали 2-ї міжнародної науково-практичної конференції (25 березня 2016 року)/ Редкол.: С.Я.Фурса, О.О.Дерій, О.М.Нікітюк.- К.: ЦУЛ, 2016.- 370 с.- С.97-78
Конференція - Спадкування житлового будинку, квартири/ М.В.Бондарєва// Нотаріальні та міжнародні стандарти професії нотаріуса: тенденції та перспективи розвитку: матеріали міжнарод. наук.- практ. конфер. (Київ, 7 квітня 2016 р.)/ За ред. д.ю.н., проф. Ю.Д.Притики, к.ю.н., доц. Н.В.Василини.- Київ: ВД «Дакор», 2016.- С.25-30
Конференція - Нотаріальне провадження як елемент юридичного складу, що забезпечує динаміку спадкового правовідношення/ М.В.Бондарєва // Матеріали круглого столу “Юридичні факти в цивільному процесі” в межах VI міжнародної науково-практичної конференції “ЮРИДИЧНІ ФАКТИ В СИСТЕМІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ”, 26 листопада 2015 р., Київ.-2015.- С.25-27
Конференція - Відкриття спадщини як елемент юридичного складу спадкування (в аспекті нотаріального провадження)/ М.В.Бондарєва// Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie PRÁVNA VEDA A PRAX: VÝZVY MODERNÝCH EURÓPSKYCH INTEGRAČNÝCH PROCESOV (27. – 28. novembra 2015, Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva, Bratislava, Slovenska respublika)/ Bratislava: Paneurópska vysoká škola, 2015.- С.205-20
Конференція - Щодо співідношення понять «спадщина» і «майно»: теоретичні і практичні аспекти/ М.В.Бондарєва// Європейські стандарти захисту прав у цивільному судочиністві: випробування часом: матеріали міжнарод. наук. практ. конф. (Київ, 26 вересня 2014 року)// За заг. ред. к.ю.н., доц. О.С.Захарової, к.ю.н., доц. І.О.Ізарової.- К.: ВД Дакор, 2014.- С.49-52
Конференція - „Боротьба з міжнародним тероризмом: нормативно-правова основа” (кафедра міжнародних відносин та національної безпеки Київського національного університету внутрішніх справ, травень 2006 р.);
Конференція - Міжнародна контрольована поставка наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів” (Київський національний університет внутрішніх справ, грудень 2006 р.);
Конференція - Проблеми національної та міжнародної безпеки” (Київський національний університет внутрішніх справ, квітень 2007 р.);
Конференція - „Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні” (м. Алушта, 28.04-02.05.2010 р.), опубліковані тези доповіді на тему „Нотаріат в країнах СНД” (Збірник матеріалів конференції. - К.: Видавництво Європейського університету, 2010.- С.449-450);
Конференція - „Актуальні правові питання державотворення в Україні очима молодих вчених” (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 22-23 квітня 2010 р.), опубліковані тези доповіді на тему „Нотаріат і „тінізація” економіки” (Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених. - К., 2010.- Ч.ІІ.- С. 306-308);
Конференція - „Генеза світоглядних принципів здійснення судочинства в Україні: від Конституції Пилипа Орлика до сьогодення” (Київський національний університет імені Тараса Шевченка 20 травня 2010), опубліковані тези доповіді на тему „Належність доказів в цивільному та нотаріальному процесах: порівняльний аспект” (Розвиток права України: від Конституції Пилипа Орлика до сьогодення. Збірник матеріалів міжнародної наукової конференції. 20.05.2010 р.- К., 201
Конференція - „Юридична відповідальність: проблеми теорії та практики” (Інститут держави і права ім.. В.М.Корецького, 03.06.2010 р.), опубліковані тези доповіді на тему „Юридична відповідальність нотаріуса” (Юридична відповідальність: проблеми теорії та практики: Альманах права; Науково-практичне видання. - К.: Ін-т держави і права ім.. Корецького НАН України, 2010.- С.56-59).
Конференція - 16. „Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність„ (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 25-26 листопада 2010 р.), опубліковані тези доповідей на тему „Умови видачі свідоцтва про право на спадщину” (Проблеми процесуальної науки: історія і сучасність: матеріали другої міжнародної науково-практичної конференції. Київський національний університет імені Тараса Шевченка (25-26 листопада 2010 року).- К., 2010.- С.330-334)

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-36-02, (044) 239-31-33
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net