HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Сіроха Дмитро Ігорович
к.ю.н. доцент кафедри Трудового права та права соціального забезпечення

-

Рідна мова: Українська
Комунікаційна компетентність: Належні комунікаційні навички отримав під час наукової, викладацької та практичної діяльності
Організаційно-управлінська компетентність: Належні організаційні навички отримав працюючи як приватний підприємець більше ніж 10 років, як заступник керівника, керівник приватного підприємства
Інші професійні навички: Досвід роботи в якості лектора по підготовці арбітражних керуючих Приймав участь у розробленні проектів нормативно-правових актів
Області професійних інтересів: Нормотворчість у трудовому праві Правове регулювання відповідальності у трудових відносинах Правове регулювання праці окремих категорій осіб Охорона праці

Цифрові компетенції:

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Правове регулювання праці працівників енергетичної галузі
2017/18 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Відповідальність у трудовому праві
2017/18 навчальний рік, 1 курс бакалаври, Вибрані розділи трудового права та основ підприємницької діяльності
2016/17 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Юридична деонтологія
2016/17 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Трудове право
2016/17 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Право соціального захисту
2016/17 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Охорона праці
2016/17 навчальний рік, 2 рік магістри, Проблеми трудового права
2016/17 навчальний рік, 1 рік магістри, Правове регулювання праці в енергетиці
2016/17 навчальний рік, 1 рік магістри, Особливості регулювання праці окремих категорій працівників

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 09.2012 до - доцент кафедри трудового права та права соціального забезпечення, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Освіта
з 09.2011 до 09.2012 - доцент кафедри цивільного та трудового права, Київського університету права НАН України , Освіта

Навчання та стажування

з 2017 до 2018 - Інститут права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України вул. Кустанайська, 6, м. Київ, 03118, Україна,
з 2010 до - закінчив з відзнакою за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікацію магістр економіки, захистив і отримав наукову ступінь кадидата юридичних наук (спеціальність 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення) Тема дисертації: Особливості правового регулювання трудових відносин за участю фізичної особи-підприємця як роботодавця
з 2002 до 2006 - Харківський національний університет внутрішніх справ пр-т Л. Ландау, 27, м. Харків, 61000, Україна, закінчив з відзнакою за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікацію юриста

Іноземна мова

Російська C2
Англійська B2

Додаткова інформація

Публікація - Науково-практичний коментар до Закону України «Про державну службу» / наук. ред. : акад. А.О. Селіванов, акад. М.І. Іншин. – К. Парлам. вид-во, 2017. – 512 с. (у співавторстві)
Публікація - Трудове право України: підручник. За заг. редакцією М.І. Іншина, В.Л. Костюка. К.: Юрінком Інтер., 2017. – С.518-545. (у співавторстві)
Публікація - Трудове право України: підручник / За заг. ред. М.І. Іншина; В.Л. Костюка, В. П. Мельника. – К. : «МП Леся», 2015 – 532 с. (у співавторстві) – рекомендований МОН
Публікація - Контроль за діяльністю правоохороних органів : навч. посіб. / За заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України, заслуженного юриста України М.І. Іншина; д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України В. І. Олефіра. – Х.: НікаНова, 2014. – 408 с. (у співавторстві) – рекомендований МОН
Публікація - Адміністративно-правові засади забезпечення громадського порядку органами внутрішніх справ України : навч. посіб. / За заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України, заслуженного юриста України М.І. Іншина; д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України В. І. Олефіра. – Х.: НікаНова, 2014. – 378 с. (у співавторстві) – рекомендований МОН
Публікація - Правове регулювання окремих напрямків правоохороної діяльності органів внутрішніх справ : навч. посіб. / За заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України, заслуженного юриста України М.І. Іншина; д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України В. І. Олефіра. – Х.: НікаНова, 2014. – 840 с. (у співавторстві) – рекомендований МОН
Публікація - Організаційно-правові засади професійного навчання працівників ОВС: навч. посіб. / За заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України, заслуженного юриста України М.І. Іншина; д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України В. І. Олефіра. – Х.: НікаНова, 2014 – 536 с. (у співавторстві) – рекомендований МОН
Публікація - Теорія та практика правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ України: навчальний посібник / За заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. М.І. Іншина; д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України В. І. Олефіра. – К.: «Хай-Тек Прес», 2012. – 1192 с. (у співавторстві) – рекомендований МОН
Публікація - Трудове право: підручник / М.І. Іншин, В.І. Щербина, Д.І. Сіроха та ін.; за ред. проф. М.І. Іншина та доц. В.І. Щербини. – Х.: НікаНова, 2012. – 560 с. (у співавторстві).
Публікація - Актуальні теоретичні, організаційні та правові питанняч діяльності органів внутрішніх справ: навчальний посібник / За заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. М.І. Іншина; д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України В. І. Олефіра. Х.: НікаНова, 2011. – 630 с. – рекомендований МОН
Публікація - втор більше ніж 20-ти статей у спеціалізованих наукових і практичних виданнях
Публікація - Сіроха Д.І. Щодо окремих питань регулювання прийняття нормативних актів роботодавця у контексті проекту трудового кодексу України. / Сіроха Дмитро Ігорович. // Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези допов. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 квітня 2017 р.) / за ред. проф. М.І. Іншина, відпов. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. - C. 180-181.
Публікація - Сіроха Д.І. Роль нормотворчості міжнародних організацій у розвитку соціальної безпеки у світі. Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів: тези допов.учасн. Всеукр.наук.-практ.конф. (м. Київ, 20 жовтня 2017 р.)/ за ред.проф. М.І.Іншина. / Сіроха Дмитро Ігорович. // Київ: Прінт-Сервіс, 2017.- C. 35-37.
Публікація - Сіроха Д.І.. Щодо поняття та значення соціального партнерства у сфері праці. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю професора І.М.Сироти. (м. Одеса, 31 жовтня 2017р) / Сіроха Дмитро Ігорович. // Одеса, Фенікс-2017. – 2017.- C. 59-63.
Публікація - Сіроха Д.І. Нормотворчість органів державної влади у сфері праці: VІ Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена 25-річчю кафедри трудового та господарського права Харківського національного університету внутрішніх справ Напрями розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення» (м. Харків, 3 листопада 2017р).
Публікація - Сіроха Д. І. До питання стадій прийняття локальних нормативно-правових актів у трудових правовідносинах: : тези доп. та повідомл. сучасн. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Проблеми законодавчого регулювання порядку розробки та прийняття нормативно-правових актів» (м. Київ, 2–3 листоп. 2017 р.) / за заг. ред. І. Д. Шутака. – Харків : Право, 2017. – 344 с.
Публікація - Tyshchenko, O. V. Addressed social assistance as a social and economic factor of overcoming pov erty of the population of Ukraine / O. V. Tyshchenko, S. M. Chernous, D. I. Sirokha // Науковий вісник Полісся. – 2018. - № 1 (13). Ч. 1. – С. 142-151.
Публікація - International Terrorism and Massmedia Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. – 2018. – Volume 21, Issue 2. – P. 1–10. Включено до наукометричної бази Scopus
Публікація - Fragmentation and synergies in international climate change regime Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. – 2018. – Volume 21, Issue 3. – P. 1–14 Включено до наукометричної бази Scopus
Публікація - The problem of legal regulation of the operation of the over-the-counter (OTC) currency market (FOREX) in Ukraine and the EU Baltic Journal of Economic Studies 3 (No 5), 367-375. Включено до наукометричної бази Web of Science
Публікація - Митний кодекс України К.: Всеукр. асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 756 с
Публікація -
Публікація - Зміни та доповнення до Кодексу України про адміністративні правопорушення (2008-2009 р.р.) . Всеукр. асоціація видавців «Правова єдність», 2009. – 164 с.
Публікація - Збірник наукових праць науково-дослідної лабораторії з розроблення законодавчих та інших нормативно-правових актів навчально-наукового інституту психології, менеджменту, соціальних та інформаційних технологій Харківського національного університету внутрішніх справ за 2007–2009 роки. . 1. Проекти нормативно-правових актів / за заг. ред. д. ю. н., професора А. Т. Комзюка, д. ю. н., професора М. І. Іншина, к. ю. н., с. н. с. О. М. Музичука. – Харк
Публікація - Збірник наукових праць науково-дослідної лабораторії з розроблення законодавчих та інших нормативно-правових актів навчально-наукового інституту психології, менеджменту, соціальних та інформаційних технологій Харківського національного університету внутрішніх справ за 2007–2009 роки. Т. 2. Практичні рекомендації / за заг. ред. д. ю. н., професора А. Т. Комзюка, д. ю. н., професора М. І. Іншина, к. ю. н., с. н. с. О. М. Музичука. – Х. : Титул, 20
Публікація - Специфіка змісту трудових правовідносин за участю фізичної особи–підприємця. Форум права. ― 2010. ― № 1. ― С. 331–335 [Електронний ресурс]. ― Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-1/10cdifop.pdf. Фахове видання
Публікація - Поняття, ознаки підприємництва та його місце в суспільній організації праці Науковий вісник Ужгородського університету. ― 2010. ― № 13. ― С. 510–514. Фахове видання
Публікація - Фізична особа–підприємець як учасник трудових правовідносин, його поняття та характерні риси . Актуальні проблеми права: теорія і практика. Збір. наук. праць. ― Луганськ: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. ― 2010. ― № 16. ― С.435–441. Фахове видання
Публікація - Загальні засади державної реєстрації фізичних осіб–підприємців . Актуальні проблеми права: теорія і практика. Збір. наук. праць. ― Луганськ: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. ― 2010. ― № 17. ― С.365–373. Фахове видання
Публікація - Особливості укладення трудового договору за участю фізичної особи–підприємця . Актуальні проблеми права: теорія і практика. Збір. наук. праць. ― Луганськ: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. ― 2010. ― №18. ― С.646–654. Фахове видання
Публікація - Правовий статус фізичної особи-підприємця як суб’єкта трудових правовідносин. Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та зарубіжний досвід: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції науковців, викладачів, аспірантів, студентів. Книга 1. м. Луганськ, 21–22 квітня 2010 р. / За ред. проф. Л.І. Лазор. ― Луганськ: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2010. ― С. 239
Публікація - Роль трудового законодавства у регулюванні діяльності фізичних осіб–підприємців. Публічне право. ― 2012. ― №1(5). ― С.183–189. Фахове видання
Конференція - Деякі особливості правового регулювання діяльності фізичних осіб–підприємців у сфері трудових відносин. Проблеми реформування національного законодавства в умовах адміністративної реформи: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. м. Київ, 31 січня 2011 р. / За ред. проф. С. В. Пєткова, О. М. Музичука ― Київ: Всеукраїнської громадської організація «Майбутнє країни», 2011. ― С. 77–81.
Конференція - Поняття та елементи трудо-правового статусу особи. Сучасні проблеми правової системи України: Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної наук.-практич. конф. (24 листопада 2011 р., м. Київ) / Київський університет права НАН України; [ред.кол.: Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л., Чернецька О.В. та ін.]. – Вип. 3. – К.:Вид-во Європейського університету, 2011. – С. 228-229
Конференція - Критерії розмежування цивільно-правової відповідальності від матеріальної відповідальності працівників. Актуальні проблеми цивільного, житлового та сімейного законодавства: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. 90-річчю з дня народження д-ра юрид. наук, проф.. В.П. Маслова, 16 березня 2012 р. / [редкол.: В.І. Борисова (відп. ред..) та ін.]; Нац. ун.-т «Юрид. акад.. ім.. Ярослава Мудрого». – Х.: Право, 2012. –С. 229
Конференція - Пенсійна реформа як передумова стабільності фінансової системи України. Пенсійна реформа та права осіб з інвалідністю: проблеми та перспективи: Матеріали всеукраїнського круглого столу ВГО «Інститут реабілітації та соціальних технологій», м. Дніпропетровськ, 22-24 червня 2012 / За заг редА.П. Зайця, М.І. Іншина. – К.ПВГОІ «ІР СТ Україна», 2012 – С. 15-22.
Конференція - Концепція проекту Трудового кодексу: проблеми та перспективи .Кодифікація трудового законодавства та права осіб з інвалідністю: проблеми та перспективи: Матеріали всеукраїнської (національної) конференції, м. Київ, 22-24 листопада 2012 р. /За заг ред.. А.П.Зайця, М.І.Іншина, В.Л.Костюка – К.: ВГОІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій», ПВГОІ «ІР СТ Україна», 2013. – С. 10-19.
Публікація - Особливості припинення трудових правовідносин учасником яких є фізична особа – підприємець. Наука і правоохорона. – 2012. - № 3 ч.ІІ – С. 111-116 Фахове видання
Публікація - Несамостійність праці як критерій розмежування трудових та інших відносин . Публічне право. – 2013. – №1(9). – С.226–232. Фахове видання
Публікація - Локальна нормотворчість суб’єктів трудового права: історико-правовий аспект. Митна справа. – 2013. – №1(85), ч.2, кн. 1,– С.384-390 Фахове видання
Конференція - Щодо питань новітнього розвитку українського законодавства з охорони праці. Трудове законодавство: шляхи реформування : матеріали II Всеукраїнської наук.-практ. конф., м. Харків, 12 квітня 2013 р. ; за заг. ред. К.Ю.Мельника /МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : ХНУВС, 2013. – С. 72-75.
Публікація - Нормотворча техніка у сфері праці. Науковий вісник Ужгородського національного університу (Серія «Право»).. – 2013. – Спецвипуск, Т. 3., ч.1 – С. 74-78. Фахове видання
Конференція - Конституційні передумови соціальних реформ в Україні. Соціальні ініціативи Президента України та права інвалідів: матеріали всеукраїнського круглого столу ВГОІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій», м. Київ, 19-20 липня 2013 р. / За заг. ред. М.І. Іншина, В.Л. Костюка, Мельника В.П., Сірохи Д.І. – К.: ПВГОІ «ІР СТ Україна», 2013. – С. 11-16.
Публікація - Поняття та значення нормотворчої діяльності суб’єктів трудового права . Актуальні проблеми права: теорія і практика. Збір. наук. праць. ― Луганськ: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. ― 2013. ― №26. ― С.510-515. Фахове видання
Конференція - Трудові права інвалідів за законодавством Україні. Конвенція ООН про права інвалідів: 4 роки практичної дії: матеріали всеукраїнської конференції ВГОІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій, м. Острог, 20-21 вересня 2013 року /За загальною редакцією М.І. Іншина, В.Л. Костюка, В.О. Попелюшка. – К.: ПВГОІ «ІР СТ Україна», 2014. – С. 51-55.
Публікація - Особливості нормотворчості суб’єктів трудового права. Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2014. – №5. – Т.3. – С.171–174. – (Серія «Юридичні науки»). Фахове видання
Публікація - Принципи нормотворчості суб’єктів трудового права . Наука і правоохорона. – 2014. – №4(26), ч.2. – С.92–96. Фахове видання
Публікація - До питання змісту нормотворчості суб’єктів трудового права. Науковий вісник Ужгородського національного університету. (Серія «Право»). – 2014. – №29, ч.2, Т.4/1. – С.174–177. Фахове видання
Публікація -
Публікація - Сутність міжнародної нормотворчості у сфері праці .Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки 2015. т.6 c.87-89 Фахове видання
Публікація - Aussichten building moderner Sozialstaat in der Ukraine . Wissenschaft Europa. Serie: Geisteswissenschaften Sozialwissenschaften. - №1. – 2015. - p. 17-21 Міжнародне видання
Публікація - Особливості локальних нормативних актів у сфері праці. Актуальні проблеми права: теорія і практика. Збір. наук. праць. ― Луганськ: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. ― 2016. ― № 31. ― С.174-184. Фахове видання
Публікація - Стадії нормотворчого процесу суб’єктів трудового права: теоретико-правовий аспект. Публічне право. – 2016. – № 3 (23). – С.185-193. Фахове видання
Конференція - Поняття та значення міжнародної нормотворчості у сфері праці. Сфера дії трудового права та права соціального забезпечення: матеріали V Всеукраїнської наук.-практ. конф., м. Харків, 28 жовтня 2016 року; за заг. ред. К.Ю. Мельника /МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х.: ХНУВС, 2016. – С. 72-75.
Конференція - До питання ефективності нормотворчості у сфері праці. Ефективність норм права. Зб. наук. праць. Матеріали VII міжн. наук.-практ. конф., м. Київ, 16 листопада 2016 року / За заг. ред.. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила, І.О. Ізарової. – К: Ніка-Центр, 2016. – С. 238- 240.
Публікація - Юридична природа корпоративних норм та їх місце у системі локального нормотворення. Актуальні проблеми права: теорія і практика. Збір. наук. праць. ― Луганськ: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. ― 2016. ― № 32. ― С.176-184. Фахове видання
Публікація - Соціальний захист в Україні: сутність, проблеми та перспектива. Актуальні проблеми соціального права. Випуск II: Науково-практичний посібник [Збірник статей учасників всеукраїнських соціальних програм (заходів) ВГОІ "Інститутреабілітації та соціальних технологій" у 2015 р.] За заг.ред. М.І. Іншина, В.Л. Костюка, В.П. Мелника, - К. ПВГОІ «ІРСТ Україна», 2016. – С. 10-14
Публікація - Науково-практичний коментар до Закону України «Про державну службу». наук. ред.: акад. А.О.Селіванов, акад. М.І. Іншин. – К. Парлам. вид-во, 2017. – 512 с.
Публікація - Реформа соціального захисту в Україні: проблеми та перспективи. Актуальні проблеми соціального права // Випуск III: науково-практичний посібник//Збірник матеріалів учасників Всеукраїнських соціальних програм (заходів) ВГОІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій» ц 2016 р. / за заг. ред.. Костюка В.Л. Мельника В.П. К.: ПВГОІ «ІР СТ Україна», 2017. – С. 13-15
Конференція - Щодо окремих питань регулювання прийняття нормативних актів роботодавця у контексті проекту трудового кодексу України.. Проблеми кодифікації трудового законодавства України: тези допов. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 квітня 2017 р.) / за ред. проф. М.І. Іншина, відпов. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – C. 180-181
Конференція - Роль нормотворчості міжнародних організацій у розвитку соціальної безпеки у світі.. Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів: тези допов.учасн. Всеукр.наук.-практ.конф. (м. Київ, 20 жовтня 2017 р.) / за ред.проф. М.І.Іншина // Київ: Прінт-Сервіс, 2017.- C. 35-37.
Конференція - Щодо поняття та значення соціального партнерства у сфері праці. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю професора І.М.Сироти. (м. Одеса, 31 жовтня 2017 р) Одеса, Фенікс-2017. – 2017.- C. 59-63.
Конференція - Нормотворчість органів державної влади у сфері праці. Напрями розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю кафедри трудового та господарського права Харківського національного університету внутрішніх справ (м. Харків, 3 листопада 2017 р.); за заг. ред. К. Ю. Мельника. – X.: Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2017. – С. 268-272
Публікація - International Terrorism and Massmedia.Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. – 2018. – Volume 21, Issue 2. – P. 1–10. Включено до наукометричної бази Scopus.
Публікація - Fragmentation and synergies in international climate change regime. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. – 2018. – Volume 21, Issue 3. – P. 1–14 Включено до наукометричної бази Scopus
Публікація - The problem of legal regulation of the operation of the over-the-counter (OTC) currency market (FOREX) in Ukraine and the EU.Baltic Journal of Economic Studies 3 (No 5), 367-375. Включено до наукометричної бази Web of Science
Публікація - Закон України «Про національну поліцію». Науково-практичний коментар. Станом на 7 вересня 2018 р./ За заг. ред.. Чернявського С.С. – К.: Видавничий дім «Професіонал», 2018. – 680 с.
Публікація - Науково-практичний коментар Митного кодексу України. За заг. ред. Монаєнка А.О. – К.: Видавничий дім «Професіонал», 2018. – 688 с.
Публікація - Науково-практичний коментар Кодексу законів про працю України. Станом на 1 жовтня 2018 року. За заг. ред. Іншина М.І., Занфірової Т.А., Чижмарь Ю.В. – Київ: Видавничий дім «Професіонал», 2018. – 336 с.
Публікація - Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. Станом на 20 вересня 2018 року. За заг. ред. Лошицького М.В. – Київ: Видавничий дім «Професіонал», 2018. – 784 с.
Публікація - Addressed social assistance as a social and economic factor of overcoming poverty of the population of Ukraine. Науковий вісник Полісся. – 2018. - № 1 (13). Ч. 1. – С. 142-151. Фахове видання
Публікація - Науково-практичний коментар до Закону України «Про державну службу» За ред. А.О. Селіванова та М.І. Іншина. – 2-ге вид., перероб і допов. – Харків: Право, 2018. – 552 с.
Публікація - Місце правил внутрішнього трудового розпорядку в забезпеченні безпеки праці . Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів: тези допов. учасн. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 жовтня 2018 р.) / за ред. проф. М. І. Іншина, к.ю.н. І. С. Сахарук. – Київ : ФОП Маслаков, 2018 – С. 167-169
Публікація - Корпоративні норми у системі локального нормотворення .Актуальні проблеми трудового законодавства, законодавства про державну службу та службу в правоохоронних органах: матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Харків, 16 листопада 2018 р.) ; за заг. ред. К. Ю. Мельника. – X. : Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2018. – С. 215-220
Публікація - Науково-практичний коментар Законів України «Про вибори народних депутатів», «Про вибори Президента України», «Про місцеві вибори». За заг. ред. Чижмаря Ю.В. та Лавриновича О.В. – Київ: Видавничий дім «Професіонал», 2019. – 584 с.
Публікація - Актуальні теоретичні, організаційні та правові питання діяльності органів внутрішніх справ України За заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. М.І.Іншина, д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України В.І.Олефіра. – Харків: НікаНова, 2011. – 630 с..
Публікація - Трудове право. М.І.Іншин, В.І.Щербина, Д.І.Сіроха та ін.; за заг. ред. проф. М.І.Іншина та доц. В.І.Щербина. – Харків: НікаНова, 2012. – 560 с.
Публікація - Теорія та практика правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ України . За заг. ред. М.І.Іншина та В.І.Олефіра.— К.: «Хай+Тек Прес», 2012. — 1192 с.
Публікація - Трудове право України .За заг. редакцією М.І.Іншина, В.Л.Костюка. К.: Юрінком Інтер., 2017. – 600 с..
Публікація - Трудове право України. За заг. редакцією М.І.Іншина, В.Л.Костюка. 2ге вид. стереотип Київ.: Юрінком Інтер., Буква 2018. – 600 с..

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-31-34
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net
Приймальна комісія (консультаційний центр)
(044) 481-45-88