HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Дунаєвська Людмила Григорівна
к.ю.н. доцент кафедри Правосуддя

немає

Рідна мова: українська
Комунікаційна компетентність: Відповідні навички комунікації отримано під час науково-педагогічної роботи, що забезпечують ефективний взаємов’язок з студентами та колегами.
Організаційно-управлінська компетентність: Здійснення навчально-виховної роботи, читання лекцій, проведення практичних, лабораторних занять та гуртків. Планування та організація навчально-методичної роботи з відповідних навчальних дисциплін.
Інші професійні навички: Читання лекцій та проведення семінарських занять, керівництво науковими роботами та виробничою практикою
Області професійних інтересів: Криміналістична тактика, тактика проведення слідчих (розшукових) дій, методика розслідування окремих видів злочинів, судові експертизи, судова медицина

Цифрові компетенції:

Обробка інформації: Обробка інформації: рівень -Базовий
Інші комп'ютерні навички: Використання сканера для сканування матеріалу

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2019/20 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Криміналістика
2018/19 навчальний рік, 1 рік магістри, Тактико-криміналістичне забезпечення досудового розслідування
2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Тактико-психологічні засади проведення окремих слідчих (розшукових) дій
2019/20 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Судова медицина
2019/20 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Криміналістика

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 2002 до 2006 - асистент кафедри криміналістики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Наука
з 2007 до 2018 - доцент кафедри правосуддя, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Наука

Навчання та стажування

з 04.02.2017 до 05.02.2017 - Українське бюро психофізіологічних досліджень та безпеки, Сертифікат щодо проходження навчального курсу "Психологічна оцінка достовірності інформації, що повідомляється, на основі вербальних і невербальних критеріїв"
з 28.02.2014 до 28.03.2014 - Київський науково-дослідний інститут судових експертиз, ознайомлення з методиками проведення судових експертиз
з 2014 до 2014 - Колегія поліграфологів України, за програмаю "Базові відомості про основи застосування поліграфа в кадровій роботі, при проведенні розслідувань і в судовій психофізіологічної експертизи із застосуванням поліграфа"
з 2017 до 2018 - Школа польського права при Варшавському Університеті, Міжнародне стажування. Підвищення кваліфікації
з 16.04.2018 до 21.04.2018 - Весняна правнича школа «Вплив законодавства Європейського Союзу на національні правові системи: досвід Литви та України» на базі юридичних факультетів Вільнюського університету та КНУ імені Тараса Шевченка., Міжнародне стажування. Підвищення кваліфікації

Іноземна мова

Польська мова A2
Німецька мова A1

Додаткова інформація

Публікація - Дунаєвська Л.Г. Практикум з кримінального процесу України: навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. та доп./ О.В. Бишевець, В.О. Гринюк, Л.Г. Дунаєвська та ін.; за ред. проф. М.А. Погорецького та доц. Н.П. Сизої. – К.: Алерта, 2018. – 232 с.;
Публікація - Ludmyla Dunajewska. Aktualne kwestie dochodzenia przestępstw wobec pokrzywdzonych w wyniku nienależytego wykonania obowiązków służbowych przez personel medyczny / Ludmyla Dunajewska // Ochrona prawna pokrzywdzonego / pod redakcją Tomasza Kaczmarka, Moniki Filipowskiej-Tuthil, Justyny Zylińskiej. – Wrozlaw, 2017. – S. 562-571.;
Публікація - Dunaievska Liudmyla. Pokrzywdzony błednym wykonywaniem obowiązkow zawodowych przez pracjwnika medycznego /Dunaievska Liudmyla // // V Miedzynarodowa Konferencja Naukowa pt. «Procesowo-kryminalistyczna problematyka udziału pokrzywdzonego w postepowaniu karnym» – Wrocław, 2017. – S. 14-15.;
Публікація - Дунаєвська Л.Г. Криміналістична тактика: навч. посіб. / О.В. Бишевець, Л.Г. Дунаєвська, Н.І. Клименко та ін..; за ред. д-ра юрид. наук, проф. М.А. Погорецького та д-ра юрид. наук, доц. Д.Б. Сергєєвої. – К.: Алерта, 2016. – 244 с.;
Публікація - Дунаєвська Л.Г. Особливості «слідової картини» вбивств/ Л.Г. Дунаєвська // Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 року) / Редкол.: д.ю.н. І.С.Гриценко (голова), к.ю.н. І.С.Сахарук (відп. ред.) та ін. – В 3-х томах. – Т 3. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2016. – С. 128-129.;
Публікація - Дунаєвська Л.Г. Встановлення наявності та способу підробки нотаріальних документів / Дунаєвська Л.Г. // Національні та міжнародні стандарти професії нотаріуса: тенденції та перспективи розвитку: матеріали міжнар. наук.-практ. конфер (Київ, 7 квіт. 2016 р.) // за заг. ред. д.ю.н., проф. Ю.Д. Притика, к.ю.н., доцент Н.В. Василина. – Київ: ВД «Дакор», 2016. – С. 43-46.;
Публікація - Дунаєвська Л.Г. Процесуальні й тактичні умови проведення слідчого експерименту/ Л.Г. Дунаєвська // Процесуальне та криміналістичне забезпечення розслідування кримінальних правопорушень у світлі вимог сучасного Кримінального процесуального кодексу України. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Одеса, 26 листопада 2015 року). – Одеса:Одеський державний університет внутрішніх справ, 2015 – С. 163-167.;
Публікація - Дунаєвська Л.Г. Розслідування окремих видів злочинів: навч. посібник / О.В. Бишевець, Л.Г. Дунаєвська, Н.І. Клименко та ін..; за ред. М.А. Погорецького та Д.Б. Сергєєвої. – К.: Алерта, 2015. – 536 с.;
Публікація - Дунаєвська Л.Г. Практикум з кримінального процесу України: навч. посібник / О.В. Бишевець, В.О. Гринюк, Л.Г. Дунаєвська та ін.; за ред. проф. М.А. Погорецького та доц. Н.П. Сизої. – К.: Алерта, 2015. – 226 с.;
Публікація - Дунаєвська Л.Г. Слідчі ситуації, що виникають при розслідуванні «медичних» злочинів / Дунаєвська Л.Г., Маркевич Я.С. // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. – Випуск 32. – Т. 3. – Ужгород, 2015. – С. 126-128;
Публікація - Дунаєвська Л.Г. Особливості застосування спеціальних знань в ході розслідування «медичних» злочинів / Дунаєвська Л.Г. // Юридичні науки: проблеми та перспективи. Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 22-23 травня 2015 року). – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2015. – С.139-142;
Публікація - Дунаєвська Л.Г. Типові слідчі ситуації та версії початкового етапу розслідування злочинного порушення правил безпеки дорожнього руху / Дунаєвська Л.Г. // Сучасні тенденції в юридичній науці України. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 24-25 квітня 2015 року). – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2015. – С.142-144;
Публікація - Дунаєвська Л.Г. Практикум з кримінального процесу України: навч. посібник / О.В. Бишевець, Л.Г., Гринюк В.О., Дунаєвська та ін..; за ред. проф. М. А. Погорецького та доц. Н.П. Сизої. – К.: Алерта, 2015. – 226 с.
Публікація - Дунаєвська Л.Г. Практикум з методики розслідування окремих видів злочинів: навч. посібник / О.В. Бишевець, Л.Г. Дунаєвська та ін..; за ред. проф. М.А. Погорецького, доц. Д.Б. Сергєєвої. – К.: Алерта, 2015. – 168.;
Публікація - Дунаєвська Л.Г. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування «медичних злочинів» / Дунаєвська Л.Г. // Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання», м.Острог, 14-15 листопада 2014 року. – Острог: Вид-во Нац. ун. «Острозька академія», 2014. – С. 250-251;
Публікація - Дунаєвська Л.Г. Судово-біологічна (судово-генетична) експертиза у справах про визнання батьківства / Дунаєвська Л.Г. // Європейські стандарти захисту прав у цивільному судочинстві: випробування часом: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 26 вересня 2014 р.) // за заг. ред. к.ю.н., доц. О.С. Захарової, к.ю.н., доц. І.О. Ізарової. – К.: ВД «Дакор», 2014. – С. 109-112;
Публікація - Дунаєвська Л.Г. Проведення огляду в кримінальних провадженнях щодо неналежного виконання професійних обов’язків медичними або фармацевтичними працівниками / Дунаєвська Л.Г. // Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. – 2014.– № 2. – С. 31-36.;
Публікація - Дунаєвська Л.Г. Актуальні питання судово-медичної експертизи при розслідуванні злочинів, вчинених медичними працівниками / Дунаєвська Л.Г. // Судове забезпечення кримінального процесу. Матеріали міжвідомчого науково-практичного семінару (29 травня 2014 р.). – Київ, 2014 – С. 44-45;
Публікація - Дунаєвська Л.Г. Особливості огляду під час розслідування неналежного виконання професійних обов’язків медичними працівниками / Дунаєвська Л.Г. // Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (23 травня 2014 року) / Редкол.: д.ю.н. І.С.Гриценко (голова), проф. П.С.Берзін (заст. голови), к.ю.н. І.С.Сахарук (відп. ред.) – К.: Прінт-Сервіс, 2014. – С. 448-449;
Публікація - Дунаєвська Л.Г. Першочергові слідчі (розшукові) дії у кримінальних провадженнях щодо неналежного виконання професійних обов’язків медичними працівниками / Дунаєвська Л.Г. // Проблемні питання застосування КПК України в сучасних умовах: матеріали круглого столу (Київ, 4 квітня, 2014 р.). – К.: ФОП Ліпкан О.С., 2014. – С. 111-113;
Публікація - Дунаєвська Л.Г. Особливості використання спеціальних знань під час розслідування вбивств / Дунаєвська Л.Г. // Правове життя сучасної України: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої ювілею академіка С.В. Ківалова (16-17 травня 2014 р., м. Одеса): у 2 т. Т. 1 / відп. ред.. В.М. Дрьомін. – Одеса: Юридична література, 2014. – С. 754-756;
Публікація - Дунаєвська Л.Г. Судова медицина. Робоча навчальна програма / Л.Г. Дунаєвська. – Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка / юрид. ф-т. – К.: КНУ, 2014. – 16 с.
Публікація - Дунаєвська Л.Г. Тактико-криміналістичне забезпечення досудового розслідування. Робоча навчальна програма / Л.Г. Дунаєвська. – Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка / юрид. ф-т. – К.: КНУ, 2014. – 23 с.
Публікація - Дунаєвська Л.Г. Актуальні проблеми розслідування злочинів проти особи. Робоча навчальна програма / Л.Г. Дунаєвська. – Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка / юрид. ф-т. – К.: КНУ, 2013. – 26 с.
Публікація - Дунаєвська Л.Г. Розслідування злочинів проти життя та здоров’я особи. Робоча навчальна програма / Л.Г. Дунаєвська. – Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка / юрид. ф-т. – К.: КНУ, 2013. – 21 с.
Публікація - Дунаєвська Л.Г. Правознавство. Робоча навчальна програма (для студентів факультету соціології) / Дунаєвська Л.Г., Коваленко Т.О., Лисенко А.М. – Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка / юрид. ф-т. – К.: КНУ, 2013. – 59.
Публікація - Дунаєвська Л.Г. Права людини. Робоча навчальна програма (для студентів факультету соціології) / Л.Г. Дунаєвська. – Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка / юрид. ф-т. – К.: КНУ, 2013. – 23 с.
Публікація - Дунаєвська Л.Г. Проблеми правового регулювання огляду трупа / Дунаєвська Л.Г., Радченко В.В. // Західноукраїнський науковий вісник: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Тенденції розвитку законодавства та удосконалення правозастосовної практики в сучасних умовах: національний та світовий досвід» (26 квітня 2013 р., м. Івано-Франківськ); ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Державотворчі процеси в Україні та світі: ре
Публікація - Дунаєвська Л.Г. Діагностичні та класифікаційні дослідження в судовому почеркознавстві / Дунаєвська Л.Г., Дем’янчук Т.О. // Науково-практичний журнал «Судова апеляція» – Київ: ТОВ «Видавництво „Юридична думка”». – № 1 (30), 2013. – С. 78-83;
Публікація - Дунаєвська Л.Г. Особливості допиту підозрюваних під час розслідування «медичних» злочинів / Дунаєвська Л.Г. // Актуальні проблеми криміналістики: інтелектуальна власність, культурні цінності, соціально-комунікаційна індустрія, міжнародне співробітництво: тези доп. та повідомл. Третьої міжнар. наук.-практ. конф. / редкол.: Бошицький Ю.Л., Біленчук П.Д.; Київ. ун-т права НАН України. – К.: Київ. ун-т права НАН України: Унів. вид-во ПУЛЬСАРИ, 2013.
Публікація - Дунаєвська Л.Г. Доказове значення висновку і показань судово-медичного експерта при розслідуванні злочинів, вчинених медичними працівниками / Дунаєвська Л.Г. // Докази і доказування за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (до 75-річчя з дня народження доктора юридичних наук, професора Михайла Макаровича Михеєнка): матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 6-7 грудня 2012 р., м. Київ. – Х.: Видавець Строков Д.В., 2013. – С
Публікація - Дунаєвська Л.Г. Особливості розслідування окремих видів злочинів. Робоча навчальна програма / Л.Г. Дунаєвська, Л.П. Паламарчук, М.І. Скригонюк. – Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка / юрид. ф-т. – К.: КНУ, 2013. – 56 с.
Публікація - Дунаєвська Л.Г. Права людини. Робоча навчальна програма (для студентів факультету соціології) / Л.Г. Дунаєвська – Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – К.: КНУ, 2012. – 32 с.
Публікація - Дунаєвська Л.Г. Трансплантація органів і тканин людини: правовий та криміналістичний аналіз /Дунаєвська Л.Г., Лушпієнко В. М. // Вісник національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право: Зб. наук. праць. – К.: НТУУ „КПІ”, 2012. – № 3 (15). – С. 206-209;
Публікація - Дунаєвська Л.Г. Особливості методики розслідування окремих видів злочинів. Робоча навчальна програма / Л.Г. Дунаєвська, П.Д. Біленчук. – Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка / юрид. ф-т. – К.: КНУ, 2012. – 43 с.
Публікація - Дунаєвська Л.Г. Розслідування злочинів, вчинених під час надання медичної допомоги. Монографія / Дунаєвська Л.Г. – К.: АДС УМКЦентр, 2012. – 168 с.;
Публікація - Дунаєвська Л.Г. Особливості розслідування окремих видів злочинів. Робоча навчальна програма / Л.Г. Дунаєвська, Л.П. Паламарчук, М.І. Скригонюк. – Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка / юрид. ф-т. – К.: КНУ, 2012. – 54 с.
Публікація - Дунаєвська Л.Г. Зауваження та пропозиції щодо окремих положень проекту Кримінального процесуального кодексу України / Дунаєвська Л.Г. // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів: Тези доповідей та повідомлень наукового семінару, 13 березня 2012 р., м. Київ. – Х.: Видавець Строков Д.Б., 2012. – С. 38-40;
Публікація - Дунаєвська Л.Г. Криміналістика. Робоча навчальна програма (ч. 1 Криміналістична техніка) / Н.М. Ахтирська, Л.Г. Дунаєвська, Л.П. Паламарчук. – Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка / юрид. ф-т. – К.: КНУ, 2011. – 39 с.
Публікація - Дунаєвська Л.Г. Правове регулювання медичної діяльності / Дунаєвська Л.Г. // Розвиток права України: від Конституції Пилипа Орлика до сьогодення. Збірник наукових праць Міжнародної наукової конференції юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 20 травня 2010 року. – К.: ВГЛ „Обрій”, 2010. – С. 215-217;
Публікація - Дунаєвська Л.Г. Слідчі версії на початковому етапі розслідування „медичних” злочинів / Дунаєвська Л.Г. // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених: науково-практичний збірник. – 2010. – № 96. – С. 3-7;
Публікація - Дунаєвська Л.Г. Лікарські помилки та особливості їхньої кваліфікації під час розслідування злочинів, учинених медичними працівниками / Дунаєвська Л.Г., Біцай А.В. // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених: науково-практичний збірник. – 2010. – № 95. – С. 3-6;
Публікація - Дунаєвська Л.Г. Становлення та розвиток законодавства в сфері медицини / Дунаєвська Л.Г., Дунаєвський Р.В. // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених: науково-практичний збірник. – 2010. – № 94.– С. 3-6;
Публікація - Дунаєвська Л.Г. Форми застосування спеціальних знань у розслідуванні злочину / Дунаєвська Л.Г., Новаківська Р.М. // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених: науково-практичний збірник. – 2010. – № 93. – С. 3-6;
Публікація - Дунаєвська Л.Г. Криміналістика. Робоча навчальна програма (ч. 2 Киміналістична тактика) / Л.Г. Дунаєвська, Л.П.Паламарчук. – Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка / юрид. ф-т. – К.: КНУ, 2010. – 34 с.
Публікація - Дунаєвська Л.Г. Правознавство. Робоча навчальна програма (для студентів 2-го курсу факультету кібернетики) / Л.Г. Дунаєвська. – Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – К.: КНУ, 2010. – 40 с.
Публікація - Дунаєвська Л.Г. Тактика проведення окремих слідчих дій на початковому етапі розслідування злочинів, вчинених під час надання медичної допомоги / Дунаєвська Л.Г. // Сучасне українське медичне право: Монографія / За заг. ред. С.Г. Стеценка. – К.: Атіка, 2010. – С. 153-178;
Публікація - Дунаєвська Л.Г. Планування початкового етапу розслідування злочинів, вчинених при наданні медичної допомоги / Дунаєвська Л.Г. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2009. – Випуск 81. – С. 138-141;
Публікація - Дунаєвська Л.Г. Проблемні питання правового регулювання участі спеціаліста під час розслідування злочину / Дунаєвська Л.Г. // Проблеми кримінально-процесуального та цивільного процесуального права. – Матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої пам’яті професорів кафедри правосуддя М.М. Михеєнка та М.Й. Штефана (31 жовтня 2008 року) – Київ: ВГЛ „Обрії”, 2009. – С. 166-169;
Публікація - Дунаєвська Л.Г. Криміналістична сутність злочинів у сфері медицини в плебсологічному, як філософсько-правовому, розумінні / Дунаєвська Л.Г. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції „Формування правової держави в Україні в плебсологічному, як філософсько-правовому, осмисленні”: (20 червня 2008 року) зб. тез доповідей. – К.: ВПЦ „Київський університет”, 2008. – С. 57-59;
Публікація - Дунаєвська Л.Г. Актуальні проблеми організації та проведення судових експертиз. Навчально-методичний комплекс (для студентів 5-го курсу юридичного факультету денної форми навчання (спеціалістів)) / Л.Г. Дунаєвська. – Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка / юрид. ф-т. – К.: КНУ, 2008. – 34 с.
Публікація - Дунаєвська Л.Г. Аналіз елементів криміналістичної характеристики злочинів, вчинених медичними працівниками / Дунаєвська Л.Г. // Актуальні питання державотворення в Україні. Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції: (24-25 квітня 2008 року). – Ч.4. – Київ: ВГЛ „Обрій”, 2008. – С. 119-120;
Публікація - Дунаєвська Л.Г. Огляд медичних документів під час розслідування злочинів, скоєних при наданні медичної допомоги / Дунаєвська Л.Г. // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту. Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції Київського національного університету імені Тараса Шевченка (23-24 листопада 2007 року). – К.: ВГЛ „Обрій”, 2008. – С. 154-157;
Публікація - Дунаєвська Л.Г. Правознавство. Робоча навчальна програма (для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності „Облік і аудит”) / О.М. Ганчаренко., Л.Г. Дунаєвська. – Міжгалузевий інститут управління. – Київ: МІУ, 2007. – 68 с.
Публікація - Dunaevska L.G. Pokrzywdzony błednym wykonywaniem obowiązkow zawodowych przez pracjwnika medycznego. V Miedzynarodowa Konferencja Naukowa pt. «Procesowo-kryminalistyczna problematyka udziału pokrzywdzonego w postepowaniu karnym» (Wrocław 22 listopada 2016 r.). Wrocław, 2017. S. 14-15.
Публікація - Dunaevska L.G. Aktualne kwestie dochodzenia przestępstw wobec pokrzywdzonych w wyniku nienależytego wykonania obowiązków służbowych przez personel medyczny. Ochrona prawna pokrzywdzonego. pod redakcją Tomasza Kaczmarka, Moniki Filipowskiej-Tuthil, Justyny Zylińskiej. Wrozlaw, 2017. 650 S. 562-571.
Публікація - Дунаєвська Л.Г. Правове регулювання освідування в кримінальному провадженні. Актуальні питання кримінального права, кримінального судочинства та кримінології, з нагоди 280 річниці з дня народження Чезаре Беккарія: Матеріали Регіональної науково-практичної конференції. К.: ДУІТ, 2018. С. 73-75.
Публікація - Dunaevska L.G. On the problem of health care professionals’ responsibility for medical malpractice. International scientific-practical conference «The development of legal sciences: problem and solutions»: Conference Proceedings, April 27-28. Kaunas: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2018. P. 118-120.
Конференція - Kostiuchenko O., Vasylieva-Shalamova Z., Zadoienko O. On the lssues of Repeated Forensic Medical Examination in Ukrainian Procedural Law. Medicine and Law: Special lssue for the 24th World Congress on Medical Law and Bioethics. August 2018. Number 2 part 2. P. 108.
Публікація - Дунаєвська Л.Г. Актуальні питання розслідування злочинів, пов’язаних із неналежним виконанням професійних обов’язків медичними працівниками. Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. 2018.№ 2. С. 2-6.
Конференція - Дунаєвська Л.Г. Особливості огляду трупа, пов’язаного з ексгумацією. Міжнародні стандарти справедливого правосуддя та їх імплементація в українське законодавство: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (17 грудня 2018 р., м. Київ). К. : Алерта, 2018. C. 144-147
Публікація - Дунаєвська Л.Г. Пилипчук О.П. Перевірка показань на місці як вид слідчого експерименту. Вісник кримінального судочинства 4 / 2018. С. 24-34
Конференція - Дунаєвська Л.Г., Костюченко О.Ю. Деякі проблемні питання забезпечення права на захист при примусовому освідуванні особи. Актуальні питання реформування правової системи України: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпро, 5-6 липня 2019 р. Дніпро: ГО «Правовий світ», 2019. С. 82-84.
Публікація - Дунаєвська Л.Г., Шумило М. Є., Козерацька О. А. Проблеми встановлення та розмежування психічних розладів та фізичних і психічних вад особи як окремих підстав для обов’язкової участі захисника у кримінальному провадженні. Підприємництво, господарство і право. № 10. 2019. С. 184-189

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-36-02, (044) 239-31-33
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net