HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Шибіко Василь Петрович
к.ю.н. професор кафедри Правосуддя

немає

Рідна мова: українська
Комунікаційна компетентність: Важливі навички комунікації отримав під час практичної роботи в органах військової прокуратури, а також працюючи, зокрема, вченим секретарем координаційного бюро з проблем кримінального процесу
Організаційно-управлінська компетентність: Необхідних навичок організаційної (управлінської) компетентності набув під час роботи в Університеті, працюючи також вченим секретарем Вченої ради юридичного факультету (1979-1987 роки)
Інші професійні навички: володіння державною мовою, грамотним усним і письмовим діловим мовленням, основами ораторського мистецтва, професійним етикетом, навичками публічної презентації результатів роботи
Області професійних інтересів: Кримінальний процес, судоустрій, прокуратура, адвокатура, права людини, проблеми забезпечення доступу особи до правосуддя у кримінальному процесі України і зарубіжних держав

Цифрові компетенції:

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2017/18 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Кримінально-процесуальне право України
2017/18 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Кримінально-процесуальне право України
2017/18 навчальний рік, 2 рік магістри, Проблеми забезпечення доступу до правосуддя у кримінальному процесі
2019/20 навчальний рік, 2 рік магістри, Проблеми забезпечення доступу до правосуддя у кримінальному процесі
2019/20 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Кримінально-процесуальне право

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 2005 до 2018 - професор кафедри правосуддя, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Наука
з 1976 до 2018 - асистент кафедри правосуддя, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Наука

Навчання та стажування

з 1975 до 1979 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, аспірантура
з 1990 до 1993 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, докторантура
з 1987 до 1987 - юридичний факультет Берлінського університету імені Олександра Гумбольдта, отримано базові відомості про організацію системи юридичного навчання у зазначених університетах, отримано значний нормативних матеріал і джерела спеціальної літератури з кримінального процесу, які використовуються в науковій і викладацькій роботі.
з 1994 до 1995 - юридичний факультет Регенсбурзького університету, отримано базові відомості про організацію системи юридичного навчання у зазначених університетах, отримано значний нормативних матеріал і джерела спеціальної літератури з кримінального процесу, які використовуються в науковій і викладацькій роботі

Іноземна мова

Німецька мова B2

Додаткова інформація

Публікація - Практикум з кримінального процесу України: навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. та доп. / За ред. проф.М.А. Погорецького та доц.Н.П.Сизої. – К.: Алерта, 2018. – 232 с.(співавтор).
Публікація - Роль міжнародно-правових актів з прав людини і судочинства в удосконаленні кримінального процесуального законодавства України // Проблеми законодавчого регулювання порядку розробки та прийняття нормативно-правових актів: тези доп. та повідомл. учасн. ІІІ Міжнар. наук. –практ. конф. (м.Київ, 2-3 листоп. 2017 р.) / за заг. ред. І.Д.Шутака. – Харків: Право, 2017. – С. 193-197. (344с.).
Публікація - Роль досудового розслідування у забезпеченні обгрунтування судового рішення // Кримінальний процес: сучасний вимір та проспективні тенденції: 1-й Харк. кримінал. процесуал. полілог: присвяч. 50-річчю каф. кримінал. процесу Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава Мудрого та 85-річчя від дня народж. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України Ю.М.Грошевого (м. Харків, 16 груд. 2016 р.): (зб. ст.) / ред. кол.: О.В.Капліна, В.І.Маринів, О.Г.Шило. – Харків: Пра
Публікація - Правове регулювання співвідношення повноважень прокурора і суду стосовно охорони прав особи під час досудового розслідування за час незалежності України // Вісник кримінального судочинства. – 2016. - №3. – С.103-112.
Публікація - Практикум з кримінального процесу України: навч. посібник / за ред. М.А. Погорецького та Н.П.Сизої. – К.: Алерта, 2015. – 244 с.(співавтор).
Публікація - Судоустрій України: підручник / за ред.. М.А.Погорецького та О.Г.Яновської. – К.: Юрінком Інтер, 2015. – 344 с. (співавтор).
Публікація - Проблема безпосередності дослідження доказів судом // Проблемні питання застосування КПК України в сучасних умовах: матеріали круглого столу (Київ, 4 квітня 2014 р.- К.: ФОП Ліпкан О.С., 2014. – С.51-55.
Публікація - Деякі новели чинного КПК України потребують подальшого осмислення й удосконалення // Право України. – 2013. - №11. – С.104-111.
Публікація - Про нову умову касаційного оскарження рішень суду першої інстанції в КПК України 2012 року // Матеріали 1І Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання», м. Острог, 15-16 листопада 2013 року. – Острог: Видавництво Національного університету»Острозька академія», 2013. – С.322-324.
Публікація - Доступ потерпілого до правосуддя у кримінальному провадженні з приватною формою обвинувачення за КПК України 2012 року // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2013. - №2(96). – С.23-27.
Публікація - Проблема забезпечення прав потерпілого за новим КПК України 2012 року // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. – 2013. №1(5). – С.307-313.
Публікація - Михайло Макарович Михеєнко: Людина. Вчений. Педагог.// Докази і доказування за новим Кримінальним процесуальним кодексом України ( до 75-річчя з дня народження доктора юридичних наук, професора Михайла Макаровича Михеєнка): матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 6-7 грудня 2012р., м.Київ. – Х.: Видавець Строков Д.В., 2013. – С.11-15.
Публікація - Відомий український вчений-правознавець та педагог Михайло Макарович Михеєнко // Право України. – 2012.- №11-12. – С.442-445 (співавтор – М.А.Погорецький).
Публікація - Потребує удосконалення процесуальне оформлення залучення до кримінального провадження його основних учасників // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів: Тези доповідей та повідомлень наукового семінару, 13 березня 2012 р., м.Київ. – Х.: Видавець Строков Д.В., 2012. – С.136-140.
Публікація - Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення: проблема врегулювання у новому КПК України 2012 року // Матеріали 1 Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання», м. Острог, 16-17 листопада 2012 року. – Острог: Видавництво Національного університету»Острозька академія», 2012. – С.304-307.
Публікація - Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2-т. Т.2 / С.М.Блажівський, Ю.М.Грошевий, Ю.М.Дьомін та ін..; за заг. ред. В.Я.Тація, .П.Пшонки, А.В.Портнова. Х.: Право, 2012. – 664 с.
Публікація - Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / За загальною редакцією професорів В.Г.Гончаренка, В.Т.Нора, М.Є.Шумила. - К.:: Юстініан, 2012. – 1224 с.
Публікація - Ознайомлення з матеріалами кримінальної справи як важлива умова забезпечення доступу особи до правосуддя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2012. - №91. – 24-30.
Публікація - Алібі // Великий енциклопедичний юридичний словник / За ред. акад..НАН України Ю.С.Шемшученка. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К.: Вид-во «Юридична думка», 2012. – С.30.
Публікація - Арешт і виїмка кореспонденції // Великий енциклопедичний юридичний словник / За ред. акад..НАН України Ю.С.Шемшученка. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К.: Вид-во «Юридична думка», 2012
Публікація - Безпосередність судового розгляду // Великий енциклопедичний юридичний словник / За ред. акад..НАН України Ю.С.Шемшученка. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К.: Вид-во «Юридична думка», 2012.
Публікація - Вирок // Великий енциклопедичний юридичний словник / За ред. акад..НАН України Ю.С.Шемшученка. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К.: Вид-во «Юридична думка», 2012.
Публікація - Відвід // Великий енциклопедичний юридичний словник / За ред. акад..НАН України Ю.С.Шемшученка. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К.: Вид-во «Юридична думка», 2012
Публікація - Віддання неповнолітнього обвинуваченого під нагляд // Великий енциклопедичний юридичний словник / За ред. акад..НАН України Ю.С.Шемшученка. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К.: Вид-во «Юридична думка», 2012
Публікація - Відмова в порушенні кримінальної справи // Великий енциклопедичний юридичний словник / За ред. акад..НАН України Ю.С.Шемшученка. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К.: Вид-во «Юридична думка», 2012.
Публікація - Дебати судові // Великий енциклопедичний юридичний словник / За ред. акад..НАН України Ю.С.Шемшученка. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К.: Вид-во «Юридична думка», 2012
Публікація - Додаткове розслідування // Великий енциклопедичний юридичний словник / За ред. акад..НАН України Ю.С.Шемшученка. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К.: Вид-во «Юридична думка», 2012
Публікація - Досудове слідство // Великий енциклопедичний юридичний словник / За ред. акад..НАН України Ю.С.Шемшученка. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К.: Вид-во «Юридична думка», 2012
Публікація - Етика судова // Великий енциклопедичний юридичний словник / За ред. акад..НАН України Ю.С.Шемшученка. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К.: Вид-во «Юридична думка», 2012.
Публікація - Положення проекту КПК України щодо процесуальних рішень органів, які здійснюють кримінальне провадження // Юридичний вісник України. – 2012. – 5-18 травня. - № 18-19. – С.16-17.
Публікація - Щодо призначення і завдань кримінального судочинства України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2011. -№ 88. – С.16-19.
Публікація - Чи потребує конвенційна розумність процесуального строку конкретизації в КПК України? // Проблеми реформування кримінально –процесуального законодавства України на сучасному етапі: Матеріали круглого столу ( Київ, 20 травня 2011 р.). – К.: ФОП Ліпкан О.С., 2011. – С. 57-60.
Публікація - . Імунітет свідка // Енциклопедія Сучасної України НАН України. Том 11. – К., 2010. – С.353.
Публікація - Видача особи(екстрадиція) і завдання кримінального судочинства України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2010. - №85. – С.14-18.
Публікація - Про основні європейські орієнтири розвитку кримінально –процесуального законодавства України ( До 60-річчя Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод) // «Проблеми процесуальної науки: історія і сучасність». Збірник наукових праць Другої міжнародної науково-практичної конференції,присвяченої світлій пам»яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р.- К., КНУ імені Тараса Шевченка, 2010. - С.323-326..
Публікація - Європейські стандарти у галузі прав людини: проблема визначення і врахування при удосконаленні кримінально –процесуального законодавства України // Міжнародна науково-практичнаконференція «Верховенство права, права і свободи людини: проблеми судового захисту». Перші україно-сербські читання на тему: «Гармонізація національного кримінального та кримінально –процесуального законодавства з європейськими стандартами в галузі прав людини», 1грудня 200
Публікація - Етика судова // Енциклопедія Сучасної України НАН України. Том 9. – К. ,2009. – С.251-252.
Публікація - Забезпечення права особи на доступ до правосуддя в системі принципів кримінального процесу України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. Випуск 81. – К., 2009. –С.168-171.
Публікація - Розвиток правничої думки на кафедрі правосуддя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. Випуск 81. – К., 2009. – С.160-164(співавтори – Н.О.Кірєєва, Ю.Д.Притика).
Публікація - Людина, Вчений, Педагог // Микола Єгорович Шумило. Життєвий і творчий шлях: до 60-річчя від дня народження та 30-річчя науково-педагогічної діяльності. – К.: Національна академія Служби безпеки України, 2009. – С.39-42.
Публікація - Проблема законодавчого визначення та процесуальної форми вирішення завдань кримінального судочинства України // Засади кримінального судочинства та їх реалізація в законодавчій і правозастосовній діяльності: Тези доповідей та повідомлень науково-практичної конференції (Київ, 3 жовтня 2009 року). Видання присвячене пам’яті професора А.Я. Дубинського. – К.: Атіка, 2009. – С. 465-471.
Публікація - Стратегія розвитку кримінально-процесуального права України і науковий внесок професора Михеєнка М.М. в її обґрунтування і реалізації // Проблеми кримінально-процесуального права та цивільного процесуального права. – Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті професорів кафедри правосуддя М.М. Михеєнка та М.Й. Штефана (Київ) 31 жовтня 2008 року). – К.: ВТЛ «Обрій», 2009. – С.10-14.
Публікація - Проблема стратегії удосконалення кримінально-процесуального законодавства України про судові гарантії прав особи // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту: Збірник наукових праць міжнародної наукового-практичної конференції Київського національного університету імені Тараса Шевченка (23-24 листопада 2007р.).- К.: ВТД, Обрії, 2008. – С.88-92.
Публікація - Право особи на свободу від самовикриття, викриття членів її сім'ї чи близьких родичів у кримінальному процесі України: Монографія. – К.: КНТ, 2008. – 212 с. (співавтор – Р.В.Бараннік).
Публікація - Состязательность сторон и процессуальная активность суда в уголовном процессе Украины // Актуальные проблемы уголовного судопроизводства: вопросы теории, законодательства, практики применения (к 5-летию УПК РФ). Материалы международной научно-практической конференции, 16-17 ноября 2006г., Московская государственная юридическая академия. – М., 2007. – С. 485-491.
Публікація - Право человека на доступ к правосудию в уголовном процессе Украины: понятие, значение, сфера действия, последствия нарушения // Эволюция уголовного судопроизводства на постсоветском пространстве. Материалы международной практической конференции в 3-х книгах, 22-23 июня 2006г., Книга 1. – К.: Университет экономики и права “КРОК”, 2006. - С. 221-227.
Публікація - Алібі // Великий енциклопедичний юридичний словник / За редакцією акад. НАН України Ю.С. Шемшученка. – К.: ТОВ „Видавництво „Юридична думка”, 2007. – 992с. (С.28).
Публікація - Розвиток наукових шкіл на кафедрі правосуддя юридичного факультету Київського національного імені Тараса Шевченка // Наукові правничі школи Київського національного університету імені Тараса Шевченка Матеріали міжнародної наукової конференції (Київ, 12 жовтня 2005 року). – К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський національний університет”. – 2006. – 207с. (С. 14-23).
Публікація - Актуальний підручник про прокуратуру України (рец. на підручник: Михайленко О.Р. Прокуратура України. - К.: Юрінком Інтер, 2005. – 296с.) // Юридична Україна. – 2006. - № 3. – С. 109-111.
Публікація - Участь захисника у забезпеченні права обвинуваченого на доступ до правосуддя // Право обвинуваченого на кваліфікований захист та його забезпечення: Матеріали міжнар. наук.-практ. семінару, 1-2 груд. 2005 р.; м.Харків / Редкол.: В.В.Сташис (голов. ред.) та ін. – Х.: К.: ЦНТ “Топак”, 2006. – С.40-46.
Публікація - Забезпечення права особи на доступ до правосуддя як принцип кримінального процесу України Ерліхівський збірник. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.Наукові доповіді та повідомлення учасників наукової конференції”ІІ Ерліхівські читання”, 21-23 вересня 2005 року. Вип.4-5. – Чернівці: Рута, 2005. – С.187-190.
Публікація - Стан реформування кримінального процесу(Рец. на монографію: Маляренко В.Т.Реформування кримінального процесу України в контексті європейських стандартів: Теорія, історія і практика. К.: Ін Юре, 2004. – 544 с.) // Вісник Верховного Суду України. – 2004. - №12. - С.49.
Публікація - Цивільний відповідач у кримінальному процесі // Юридична енциклопедія : В 6-ти т. / Редкол.: Ю.С.Шемшученко (відп. ред.) та ін. - К.: Українська енциклопедія, 2004. – Т.6. – Т-Я. - С.367.
Публікація - Представник у кримінальному процесі // Юридична енциклопедія : В 6-ти т. / Редкол.: Ю.С.Шемшученко (відп. ред.) та ін.- К.: Українська енциклопедія, 2003. – Т.5. – П-С. - С. 60 – 61
Публікація - Юридичні терміни. Тлумачний словник. В.Г.Гончаренко, П.П.Андрушко, Т.П.Базова та ін. ; за ред. В.Г.Гончаренка. - К.: Либідь, 2003. - 320 с.( у співавторстві).
Публікація - Право особи на свободу від самовикриття та проведення слідчих дій з її участю // Вісник Запорізького державного університету: Збірник наукових статей. Юридичні науки / Головний редактор Толок В.О.Запоріжжя: Запорізький державний університет, 2003. - С.179 – 182 (співавтор – Р.В.Бараннік).
Публікація - Нерозголошення даних досудового слідства // Юридична енциклопедія : В 6-ти т. / Редкол.: Ю.С.Шемшученко (відп. ред.) та ін.- К.: Українська енциклопедія, 2002. - Т.4 . – Н-П. - С.150 – 151.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-36-02, (044) 239-31-33
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net