HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Попова Анастасія Володимирівна
к.ю.н. доцент кафедри Господарського права

-

Рідна мова: Українська
Комунікаційна компетентність: гарні навички комунікації набуті за 15 років викладацької діяльності.
Організаційно-управлінська компетентність: здійснює керівництво магістерськими, дипломними і курсовими роботами.
Інші професійні навички:
Області професійних інтересів: біржове право; господарське договірне право; правове регулювання ринку небанківських фінансових послуг.

Цифрові компетенції:

Обробка інформації: високий
Комунікація: робота в програмах Word, Power Point, Excel, Outlook Express, робота з мультимедіа.
Інші комп'ютерні навички: користувач програм Word, Power Point, Excel, Outlook Express, Access.

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2019/20 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Господарське право
2019/20 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Теорія господарського договірного права
2019/20 навчальний рік, 2 рік магістри, Біржове право
2019/20 навчальний рік, 2 рік магістри, Актуальні проблеми господарського права
2017/18 навчальний рік, 2 рік магістри, Правове забезпечення безпеки бізнесу у сфері біржової торгівлі
2019/20 навчальний рік, 2 рік магістри, Захист майнових прав суб єктів господарювання
2019/20 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Господарське процесуальне право
2019/20 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Право внутрішнього ринку ЄС

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 28.12.2010 до по цей час - Доцент кафедри господарського права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта
з 01.09.2008 до 28.12.2010 - Асистент кафедри господарського права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта
з 04.09.2007 до 01.07.2008 - Старший викладач кафедри правового регулювання економіки, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Освіта
з 01.10.2002 до 30.09.2005 - Аспірант кафедри господарського права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта

Навчання та стажування

з 01.09.1997 до 25.06.2002 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, отримана кваліфікація - спеціаліст (дипломна робота «Правова охорона промислового зразка»).

Іноземна мова

Англійська B2
Російська C2

Додаткова інформація

Публікація - Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / за заг. ред. В.С. Щербини, Н.Б. Пацурії (Гл. 13, статті 130-131, Гл. 35, статті 333-351). Київ: Юрінком Інтер, 2019. 816 с.
Публікація - Актуальні проблеми господарського права (Особлива частина): підручник / за ред. В.С. Щербини, В.В. Рєзнікової. К.: Видавництво Ліра-К, 2018. – 672.
Публікація - Поняття, ознаки та види господарських правовідносин на ринках небанківських фінансових послуг / Право України. – 2019. - №8. – с. 181-195 (Index Copernicus International).
Публікація - Ринки небанківських фінансових послуг та їх інструменти / Право України. – 2018. - №5. – с. 136-150 (Index Copernicus International).
Публікація - Центральний контрагент як професійний учасник ринків фінансових послуг // The Journal of Eastern European Law / Журнал східноєвропейського права. - 2018. - №53. – с. 48-57(Index Copernicus International).
Публікація - Поняття, ознаки та види професійної фінансової діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2017. - №1 (104). - c. 25-29.
Публікація - Поняття і особливості фінансової діяльності суб’єктів господарювання // Адміністративне право і процес. - № 1 (19) / 2017. – с. 103 – 110 (Index Copernicus International).
Публікація - Система суб’єктів професійної фінансової діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2016. - №1 (102). - c. 37-42.
Публікація - Актуальні проблеми господарського права (Особлива частина): навчальний посібник / за ред. В.С. Щербини, В.В. Рєзнікової. К.: Видавництво Ліра-К, 2016. – 800.
Публікація - Поняття фінансів суб’єктів господарювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2013. - №97. – с. 59-63.
Публікація - Фінансові посередники на фондовому ринку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2012. - №91. – с. 83-86.
Публікація - Актуальні проблеми господарського права: навчальний посібник / за ред. В.С. Щербини. - К.: Юрінком Інтер, 2012. – 528 с.
Публікація - Господарське право: підручник: у 2 ч. – Ч. 2 / за заг. ред. В.Ф. Опришко та Н.С. Хатнюк. - К.: КНЕУ, 2011. – 501 с. / 47 с.
Публікація - Поняття, ознаки та види біржових правовідносин // Вісник господарського судочинства. – 2011. - №6. – с. 108-114.
Публікація - Законодавство про біржі та біржову діяльність деяких країн СНД (порівняльно-правовий аспект) // Вісник господарського судочинства. – 2012. - №1. – с. 119-125.
Публікація - Цілі господарсько-правової відповідальності товарних бірж // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2011. - №87. – с. 42-45.
Публікація - Окремі аспекти господарських правовідносин на ринках небанківських фінансових послуг/ Правове забезпечення соціально-економічного розвитку: стан та перспективи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 35-річчю кафедри господарського права Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця: Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2019. 254 с./ с. 152-154.
Публікація - Удосконалення правового регулювання статусу центрального контрагента відповідно до законодавства ЄС/ Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 8 червня 2018 року / за ред. проф. Р.С. Мельника. К.: Видавничий дім «Гельветика», 2018. 380 с./ с. 158-160.
Публікація - Поняття фінансової діяльності суб’єктів господарювання // 10 років застосування Господарського кодексу України: сучасний стан та перспективи вдосконалення кодифікації: зб. доповідей наук.-практ. конф. (14 листоп. 2014 р., м. Київ) / голова ред. кол. О.П. Подцерковний. – Одеса: Юридична література, 2014. – 400 с.
Публікація - Фінанси суб’єктів господарювання як економічна і правова категорія // Правові проблеми взаємодії держави і бізнесу: матеріали IV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Луганськ, 18-22 листопада 2013 р.) / За загальн. редакц. О.В. Шаповалової. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. Даля. – 2013. – 159 с. – с. 84-87.
Публікація - Загальна характеристика біржових правовідносин // І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Гармонізація правових засад підприємництва» (м. Луганськ, 14 - 22 березня 2012 року) [Електронний ресурс] http://www.hozpravo.snu.edu.ua/s1.html.
Публікація - Деякі теоретичні аспекти господарсько-правової відповідальності товарних бірж // Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, магістрів, аспірантів, докторантів та молодих вчених (21 квітня 2011 р.). – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011. – 467 с. – с. 274-275.
Конференція - Всеукраїнська науково-практична, присвячена 35-річчю кафедри господарського права Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця: Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2019).
Публікація - міжнародна науково-практична, м. Київ, 8 червня 2018 року.
Конференція - науково-практична "10 років застосування Господарського кодексу України: сучасний стан та перспективи вдосконалення кодифікації" (14 листоп. 2014 р., м. Київ).
Публікація - Поняття ринків небанківських фінансових послуг / Актуальні проблеми господарського права і господарського процесу: Матеріали круглого столу (м. Київ, 9 листопада 2018 р.) – К.: Видавництво Ліра-К, 2018. – 260 с.
Публікація - Види учасників ринку фінансових послуг // Проблеми розвитку науки господарського права і вдосконалення господарського законодавства. Матеріали круглого столу (м. Київ, 4 грудня 2015 р.) – К.: Вид-во Ліра-К, 2015. – 254 с.
Публікація - Деякі проблеми удосконалення законодавства про відповідальність за правопорушення на фондовому ринку // Проблеми модернізації господарського законодавства. Зб. наук. праць (за матеріалами круглого столу, м. Київ, 1 грудня 2010 р.). – К.: НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України, 2011. – 123 с. - с. 84-87.
Семінар - Круглий стіл "Актуальні проблеми господарського права і господарського процесу" (м. Київ, 9 листопада 2018 р.).
Семінар - Круглий стіл "Проблеми розвитку науки господарського права і вдосконалення господарського законодавства" м. Київ, 4 грудня 2015 р.).
Семінар - Круглий стіл "Проблеми модернізації господарського законодавства" (м. Київ, 1 грудня 2010 р.).

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-36-02, (044) 239-31-33
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net