HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Кравець Ірина Мирославівна
к.ю.н. доцент кафедри Господарського права

-

Рідна мова: Українська
Комунікаційна компетентність: гарні навички комунікації отримала під час роботи юрисконсультом та викладацької діяльності.
Організаційно-управлінська компетентність: здійснює організацію переддипломної та асистентської практики студентів ОР «Магістр», брала участь в організації міжнародних науково-практичних конференцій.
Інші професійні навички: правова аналітика
Області професійних інтересів: господарське право, господарське процесуальне право, торговельне право, право Європейського Союзу.

Цифрові компетенції:

Обробка інформації: високий
Комунікація: робота з міжнародними наукометричними базами, соціальні мережі, месенджери, електронна пошта.
Інші комп'ютерні навички: робота в програмах Word, Power Point, Excel, Outlook Express, робота з мультимедіа.

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2017/18 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Господарське процесуальне право
2019/20 навчальний рік, 1 рік магістри, Проблеми господарського права
2019/20 навчальний рік, 1 рік магістри, Правове регулювання відносин державно-приватного партнерства
2019/20 навчальний рік, 1 рік магістри, Проблеми господарського процесуального права
2019/20 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Господарське право
2019/20 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Страхове право
2018/19 навчальний рік, 1 рік магістри, Правове регулювання агробізнесу в Україні
2019/20 навчальний рік, 1 рік магістри, Правове регулювання публічно-приватного партнерства та спільної діяльності
2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Проблеми господарського права
2018/19 навчальний рік, 2 рік магістри, Правове регулювання відносин державно-приватного партнерства
2018/19 навчальний рік, 1 рік магістри, Правове забезпечення безпеки бізнесу в господарських системах
2018/19 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Господарське право

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 18.04.2014 до по цей час - доцент кафедри господарського права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта
з 01.09.2010 до 17.04.2014 - асистент кафедри господарського права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта
з 01.09.2009 до 31.08.2010 - старший викладач кафедри підприємницького права, Київський університет права Національної академії наук України, Освіта
з 09.12.2008 до 31.08.2009 - асистент кафедри підприємницького права , Київський університет права Національної академії наук України, Освіта

Навчання та стажування

з 2005 до 2008 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, аспірантура (з відривом від виробництва), захистила кандидатську дисертацію на тему «Правове становище суб’єктів організаційно-господарських повноважень» зі спеціальності 12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право» (ДК № 050314, рішення
з 2003 до 2005 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка , Отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію магістр права (тема магістерської роботи «Правове становище господарських об’єднань»), диплом з відзнакою КВ № 25934955.
з 1999 до 2003 - Національний університет «Острозька академія», Отримала базову вищу освіту та здобула кваліфікацію бакалавра права (назва кваліфікаційної роботи «Правовий статус кредиторів у процесі банкрутства»), диплом з відзнакою РВ № 22915608.

Іноземна мова

Англійська , Довідка № 10 від 06.10.2011 р., видана Інститутом філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка B2
Французька A2
Російська C2

Додаткова інформація

Публікація - В. Рєзнікова, І. Кравець Поняття, види та склад торговельно-посередницьких правовідносин. Право України. 2019. № 8. С. 210–228.
Публікація - Рєзнікова В. В., Кравець І. М. Класифікація товарів. Економіка і право. 2019. № 2 (53). С. 25–46.
Публікація - Кравець І. М. Галузева господарська система. Національна господарська система. Територіальна господарська система. Транснаціональна господарська система / Господарське право. Том 15 Велика українська юридична енциклопедія. У 20 томах. / ред. кол.: В. А. Устименко (голова) та ін. Харків: Право, 2019. С. 83–84; 463–465; 679–680; 698–699.
Публікація - Кравець І. М. Глава 12, статті 118–124, 127; Глава 30, статті 263–271, 278– 282. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / за заг. ред. В. С. Щербини, Н. Б. Пацурії. Київ : Юрінком Інтер, 2019. С. 240–255, 258, 522–537, 547–553.
Публікація - Tatyana V. Bodnar, Viktoria V. Reznikova, Nino B. Patsuriia, Valeria V. Radzyviliuk & Iryna M. Kravets. Accounting and financial reporting of economic entities: adaptation of Ukrainian legislation to the standards of the European Union. Law and Financial Markets Review. Published online: 17 May 2019.
Публікація - Рєзнікова В., Кравець І. Види та функції ризиків у підприємництві. Jurnalul juridic national: teorie şi practică. 2018. № 6 (34). С. 140–144.
Публікація - Patsuriia NB, Radzyviliuk VV, Rіeznikova VV, Kravets IM, Orlova OS. State of Legal Regulation of Bankruptcy by the Legislation of Ukraine. Utopia y Praxis Latinoamericana-revista Internacional de Filosofia Iberoamericana y Teoria Social. 2018. Vol. 23. Issue 82. Pages 234–244.
Публікація - Рєзнікова В. В., Кравець І. М. Поняття бізнесу, його економіко-правова природа та співвідношення із суміжними категоріями. Адміністративне право і процес. 2018. № 3 (22). С. 30–53.
Публікація - Кравець І. Поняття та функції організаторів торгівлі за законодавством України. Право України. 2018. № 6. С. 71–85.
Публікація - Кравець І. М. Суб’єкти організаційно-господарських повноважень у структурі господарських систем. Jurnalul juridic national: teorie şi practică. – 2015. № 2/1 (12). С. 88–93.
Публікація - Кравець І. М. Організатори торгівлі та торгові посередники як суб’єкти господарсько-торговельних відносин. С. 114–116.
Конференція - всеукраїнська науково-практична, присвячена 35-річчю кафедри господарського права Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця, 11–12 жовтня 2019 р.). Наук. ред. А. Г. Бобкова, А. М. Захарченко. Вінниця: Донецький національний університет імені Василя Стуса.
Конференція - Рєзнікова В., Кравець І. Правові засоби зниження ризиків у підприємництві. Support for entrepreneurship and innovation economy in the EU, Latvia and Ukraine law: II International Intersectoral Conference. Riga: Baltic International Academy. 2019. 132 pages. Р. 125–130.
Конференція - Рєзнікова В. В., Кравець І. М. Класифікація ризиків у підприємництві. Перші наукові читання пам’яті академіка В.К. Мамутова : матеріали круглого столу (8 лютого 2019 р., м. Київ). Наук. ред. В.А. Устименко. НАН України. Ін-т економіко-правових досліджень, 2019. С. 101–105.
Конференція - Кравець І. М. Ринки як організатори торгівлі. Актуальні проблеми господарського права і господарського процесу: Матеріали круглого столу (м. Київ, 9 листопада 2018 р.). Київ : Видавництво Ліра-К, 2018. С. 88–92.
Конференція - Кравець І. М. Територіальні та галузеві господарські системи. Методологія приватного права (теоретичний дискурс та практика застосування): матеріали міжн. наук.-практ. конф. (м. Київ, 10 червня 2016 р.). К.: НДІ приватного права і підприємництва імені академіка В.Ф. Бурчака НАПрН, 2016. С. 171–175.
Конференція - Кравець І. М. Територіальні господарські системи. Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 року). Редкол.: д.ю.н. І. С. Гриценко (голова), к.ю.н. І. С. Сахарук (відп. ред.) та ін. В 3-х томах. Том 2. К.: ВПЦ «Київський університет», 2016. С. 123–125.
Конференція - Кравець І. М. Трансформація державних господарських систем в умовах ринкової економіки. Господарсько-правове забезпечення управління об’єктами державної власності: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Вінниця, 22-26 лютого 2016 р.) / наук. ред. А.Г. Бобкова, А.М. Захарченко; Донецький національний університет. Маріуполь: ПрАТ «Газета «Приазовський робочий», 2016. С. 91–97.
Конференція - Кравець І. М. Типи сучасних господарських систем. Проблеми розвитку науки господарського права і вдосконалення господарського законодавства. Матеріали круглого столу (м. Київ, 4 грудня 2015 р.). К. : Вид-во Ліра-К, 2015. С. 125–128.
Конференція - Кравець І. М. Суб’єктний склад національної інноваційної системи. Правове забезпечення розвитку національної інноваційної системи в умовах глобалізації : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, Київ, 11 грудня 2015 р.) / редкол.: С. М. Прилипко, Ю. Є. Атаманова, С. В. Глібко, А. В. Матвеєва. Х. : Право, 2015. С. 189–192.
Конференція - Кравець І. М. Система підприємницької корпорації в США. Сполучені Штати Америки у сучасному світі: політика, економіка, право, суспільство. Ч. 2: зб. матеріалів ІІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 15.05.2015) / упоряд. Калитчак Р. Г., Зазуляк З. М. Львів : Центр американських студій ФМВ ЛНУ ім. І. Франка, 2015. С. 450–454.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-36-02, (044) 239-31-33
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net