HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Заярний Олег Анатолійович
д.ю.н. доцент кафедри Адміністративного права

-

Рідна мова: Українська
Комунікаційна компетентність: Навики ведення переговорів отримав під час роботи помічником-консультантом народного депутата України, головного наукового консультанта ЮК «Юскутум».
Організаційно-управлінська компетентність: Здійснюю наукове керівництво курсовими та магістерськими роботами на юридичному факультеті; керівництво роботою наукового гуртка з інформаційного права на юридичному факультеті; керівництво навчально
Інші професійні навички: Добре обізнаний з правилами та методиками нормопроектувальної техніки; можу професійно надавати наукові висновки на запити органів законодавчої, виконавчої та судової влади; здійснюю наукове редагуван
Області професійних інтересів: Запобігання інформаційним правопорушенням в діяльності публічної адміністрації; • Захист інформаційних прав особи у відносинах з публічною адміністрацією; • Юридичні аспекти застосування технологій штучного інтелекту в діяльності публічної адміністрації;

Цифрові компетенції:

Обробка інформації: Високий
Комунікація: Високий
Інші комп'ютерні навички: Створення презентацій в PowerPoint, таблиць Excel, текстовий редактор Word.

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2017/18 навчальний рік, 2 рік магістри, Правовий режим обігу інформації в країнах Європейського Союзу: лекційні та семінарські заняття
2017/18 навчальний рік, 2 рік магістри, Теорія та практика деліктології в інформаційній сфері
2017/18 навчальний рік, 2 рік магістри, Правова інформатика
2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Інформаційне право
2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Захист прав особи в інформаційному суспільстві
2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Правовий режим інформації з обмеженим доступом
2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Адміністративно-правове забезпечення інформаційної безпеки
2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Теоретичні проблеми конституційного та адміністративного права
2019/20 навчальний рік, 1 рік магістри, Актуальні проблеми публічного адміністрування в окремих галузях інформаційної діяльності , лекційні та семінарські заняття для студентів 2-го курсу магістратури денної та заочної форм навчання
2018/19 навчальний рік, 1 рік магістри, Договірна робота в діяльності ІТ-юриста, лекційні та семінарські заняття для студентів 1-гокурсу магістратури денної та заочної форм навчання
2019/20 навчальний рік, 1 рік магістри, Інформаційна деліктологія, лекційні та семінарські заняття для студентів 2-го курсу магістратури денної та заочної форм навчання
2019/20 навчальний рік, 1 рік магістри, Правове регулювання у сфері електронного урядування, лекційні та семінарські заняття для студентів 1-го курсу магістратури денної та заочної форм навчання
2019/20 навчальний рік, 1 рік магістри, Правові режими обігу інформації в Україні, лекційні та семінарські заняття для студентів 1-го курсу магістратури денної та заочної форм навчання
2019/20 навчальний рік, 1 рік магістри, Правове забезпечення інформаційної безпеки, лекційні та семінарські заняття для студентів 1-го курсу магістратури денної та заочної форм навчання
2019/20 навчальний рік, 1 рік магістри, Теоретичні проблеми інформаційного права, лекційні та семінарські заняття для студентів 1-го курсу магістратури денної та заочної форм навчання
2019/20 навчальний рік, 1 курс бакалаври, Публічне адміністрування наукової діяльності для здобувачів наукового ступеня доктора філософії

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 01.09.2015 до по тепер - доцент, кафедри адміністративного права юридичного факультету, Освіта
з 01.02.2012 до 31.08.2015 - асистент, кафедри адміністративного права юридичного факультету, Освіта

Навчання та стажування

з 10.08.2016 до 13.08.2016 - Пан`європейський університет (Словацька Республіка), Науково-педагогічне стажування на тему: «Інноваційні освітні технології: досвід Європейського Союзу та його впровадження в процес підготовки юристів» за фахом «Юридичні науки».
з 01.11.2018 до 30.11.2018 - Науково-дослідний інститут інформатики і права НАПрН України, підвищення кваліфікації
з 2008 до 2011 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Аспірантура (юридичний факультет). Назва дисертації: «Відповідальність в організаційно-господарських відносинах». Диплом кандидата наук ДК № 001884 від 22 грудня 2011 року.
з 2002 до 2008 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Спеціальність «Правознавство», кваліфікація: магістр права (Номер диплома КВ № 33151768 від 31 січня 2008 р.; диплом з відзнакою).

Іноземна мова

Російська C2
Англійська B2

Додаткова інформація

Публікація - Автор 1 одноособової монографії, співавтор 5-х підручника, 2-х навчальних посібників,2-х колективних монографій, автор 57 наукових статей у рецензованих фахових вітчизняних і зарубіжних виданнях, автор 39 тез конференцій.
Публікація - Заярний О. А. Правове забезпечення розвитку інформаційної сфери України: адміністративно-деліктний аспект : монографія / О.А. Заярний. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – 700 с. [Електронний ресурс]: http://ippi.org.ua/sites/default/files/zayarnii_monografiya_tv_pereplet_0.pdf
Публікація - Заярний О.А. Теоретико-методологічні засади інформаційної деліктології / Юридична відповідальність за правопорушення в інформаційній сфері та основи інформаційної деліктології: монографія / І. В. Арістова, О. А. Баранов, О. П. Дзьобань та ін.; за заг. ред. проф. К. І. Бєлякова. Київ: КВІЦ, 2019. С. 143-169. [Електронний ресурс] : http://ippi.org.ua/sites/default/files/monografiya_ok_0.pdf
Публікація - Zaiarnyi O.A. Information Delictology as a New Legal Science: Issues of the Principal Sense-Making Elements Formation / Legal scholarly discussions in the XXI century : collective monograph / S.V. Album, O.V. Dykyi, V. Synth, A. Ye. Fomenko, etc. - Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019. - P. 295-318.
Публікація - Загальне адміністративне право. Підручник: За заг. ред.. д.ю.н., проф.. І. С. Гриценка/ К. ЮРИНКОМІНТЕР. 2014 – 568 с. 5. Заярний О.А. та ін. Приватна особа як суб`єкт адміністративного права / Адміністративне право України. Повний курс : підручник / Галунько В., Діхтієвський П., Кузьменко О., Стеценко С. та ін. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. С. 108-121.
Публікація - Заярний О.А. та ін. Приватна особа як суб`єкт адміністративного права / Адміністративне право України. Повний курс : підручник / Галунько В., Діхтієвський П., Кузьменко О., Стеценко С. та ін.. Видання друге. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. С. 113-143. [Електронний ресурс] : http://sipl.com.ua/?p=5749
Публікація - Zaiarnyi O. The application of distributed information systems based on blockchain technologies in higher education: benefits and challenges for Ukraine / Oleh A. Zaiarnyi, Inna S. Zaiarna // 2019 IEEE International Conference on Advanced Trends in Information Theory (18.12.19-20.12.19), Kyiv, 2019. P. 340-343.
Публікація - Zaiarnyi O.A. Assessment criteria for the lawfulness of artificial intelligence technologies application in health care / Oleh A. Zaiarnyi // Wiadomości Lekarskie 2019, tom LXXII, nr 12 cz. II. P. 2568-2572. SCOPUS.
Публікація - Zaiarnyi, O. (2018). Directions for improving the legal liability of medical organizations for artificial intelligence systems application. Medicine and Law. Vol.37. № 2. P. 363 – 382 (Scopus/Web of Science).
Публікація - Заярний О. А. Підзаконне регулювання адміністративної відповідальності телерадіо організацій: проблеми інституційної конфронтації та конституційної законності. / О. А. Заярний Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка (серія Юридичні науки). № 102 (2016). – С. 49 – 56.
Публікація - Заярний О. А. Суб’єкт адміністративних правопорушень у сфері доступу до публічної інформації: Законодавчі підходи та проблеми правозастосовної інтерпритації. / О. А. Заярний. // Eurasian Academic Research Journal №2 (08) 2017. – С. 137 – 145.
Публікація - Заярний О. Адміністративна деліктолізація протиправних діянь, що вчиняються в інформаційній сфері: деякі концептуально-прикладні проблеми. / О. Заярний. // Национальный юридический журнал: Теория и практика № 6(22) 2016. – С. 39 – 44.
Публікація - Zaiarnyi O. providing administrative and legal protection of social values operating in information sphere as a high priority of administrative and tort policy: conceptual and practical aspects. / O. Zaiarnyi. // Europsky politicky a pravni diskurz №3 (4) 2016. – P. 147-156.
Публікація - Заярний О. А. Інформаційна сфера як об'єкт адміністративно-правової охорони: деякі доктринальні та нормативні аспекти / О. А. Заярний. – Журнал східноєвропейського права. – № 22 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://easternlaw.com.ua/uk/osoblive-administrativne-pravo/zayarnij-o-a-informacijna-sfera-yak-obyekt-administrativno-pravovo%D1%97-oxoroni-deyaki-doktrinalni-ta-normativni-aspekti
Нагорода - Подяка ректора Національної школи суддів України за активну участь у підготовці висококваліфікованих кадрів для системи правосуддя та з нагди професійного свята – Дня юриста
Нагорода - Кращий викладач юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка у 2017-2018 н.р.
Нагорода - Переможець (2-ге місце) всеукраїнського конкурсу на кращу монографія, підручник, навчальний посібник, проведений Академією наук вищої освіти України (2017 рік)
Членство в організації - Член Науково-консультативної ради при Верховному суді
Членство в організації - Член Координаційної ради з питань забезпечення доступу до публічної інформації при Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
Членство в організації - Член робочої групи з питань розвитку розумних міст та електронної демократії в Україні при комітеті з питань цифрової трансформації Верховної Ради України.
Членство в організації - Член редакційних колегій наукових фахових видань: «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки»; «Теорія і практика інтелектуальної власності».
Членство в організації - Член редакційних колегій Щорічної доповіді Уповноваженого ВРУ з прав людини за 2018 та 2019 рр.
Членство в організації - Член ради молодих вчених юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-31-34
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net
Приймальна комісія (консультаційний центр)
(044) 481-45-88