HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Рєзнікова Вікторія Вікторівна
д.ю.н. завідувач кафедри Господарського права

Рідна мова: Українська
Комунікаційна компетентність: гарні навички комунікації отримала під час роботи адвокатом, бухгалтером, заступником директора та провідним юрисконсультом.
Організаційно-управлінська компетентність: здійснювала керівництво кафедрою правознавства; здійснювала керівництво трудовим колективом приватного підприємства. Здійснює керівництво переддипломною та асистентською практикою студентів.
Інші професійні навички: під керівництвом проф. Рєзнікової В. В. успішно захищено 8 кандидатських дисертацій. Здійснює наукове консультування при виконанні 2 докторських дисертаційних досліджень.
Області професійних інтересів: господарське право, господарське процесуальне право, виконавче право, корпоративне право, договірне право, бухгалтерський облік та аудит, судова практика Європейського суду з прав людини.

Цифрові компетенції:

Обробка інформації: високий
Комунікація: наукометричні бази, соціальні мережі, месенджери, електронна пошта.
Інші комп'ютерні навички: робота в програмах Word, Power Point, Excel, Outlook Express, робота з мультимедіа.

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2019/20 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Господарське право
2019/20 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Господарське процесуальне право
2019/20 навчальний рік, 1 рік магістри, Проблеми господарського процесуального права
2019/20 навчальний рік, 1 рік магістри, Виконання рішень господарських судів
2019/20 навчальний рік, 1 рік магістри, Проблеми господарського процесуального права
2019/20 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Захист прав та інтересів суб'єктів господарювання ЄСПЛ
2019/20 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Альтернативні способи врегулювання та вирішення господарських спорів
2019/20 навчальний рік, 1 рік магістри, Представництво в господарському праві і процесі
2017/18 навчальний рік, 2 рік магістри, Правове забезпечення безпеки спільної комерційної діяльності
2019/20 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Виконання рішення судів у господарських спорах
2018/19 навчальний рік, 1 рік магістри, Бізнес та правове забезпечення його безпеки
2018/19 навчальний рік, 2 рік магістри, Облік та контроль у сфері організації та здійснення комерційної діяльності
2018/19 навчальний рік, 2 рік магістри, Господарський облік, фінансова звітність та аудит у бізнесі
2018/19 навчальний рік, 1 рік магістри, Актуальні проблеми господарського процесуального права
2018/19 навчальний рік, 2 рік магістри, Захист прав та інтересів суб’єктів бізнесу

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 2014 до по цей час - професор кафедри господарського права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта
з 2017 до по цей час - провідний науковий співробітник Відділу проблем господарсько-правового забезпечення економічної безпеки держави Інституту економіко-правових досліджень НАПрН України (за сумісництвом), Інститут економіко-правових досліджень НАПрН України, Освіта
з 2011 до 2014 - доцент кафедри господарського права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта
з 2008 до 2011 - доцент кафедри трудового, земельного, екологічного, аграрного та господарського права (у 2009 р. назва кафедри змінена на «кафедра трудового, земельного та господарського права) Хмельницького університету управління та права, Хмельницький університет управління та права, Освіта
з 2006 до 2008 - завідувач кафедри правознавства та за суміщенням – доцент кафедри соціальної роботи Хмельницького інституту соціальних технологій ВМУРоЛ «Україна», Хмельницький інститут соціальних технологій ВМУРоЛ «Україна», Освіта
з 2005 до 2006 - старший викладач кафедри соціальної роботи Хмельницького інституту соціальних технологій ВМУРоЛ «Україна», Хмельницький інститут соціальних технологій ВМУРоЛ «Україна», Освіта
з 2019 до по цей час - завідувач кафедри господарського права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта
з 2003 до 2006 - здобувач кафедри господарського права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта

Навчання та стажування

з 26.12.2016 до 28.12.2016 - Університет Данубіус (юридичний факультет Янко Єсенського (Сладковічево, Словацька Республіка), науково-педагогічне стажування на тему: «Інноваційні освітні технології: досвід Європейського Союзу та його впровадження в процес підготовки юристів» за фахом «Юридичні науки» (сертифікат).
з 10.08.2016 до 13.08.2016 - Пан’європейський університет (Братислава, Словацька республіка), науково-педагогічне стажування на тему: «Інноваційні освітні технології: досвід Європейського Союзу та його впровадження в процес підготовки юристів» для науково-педагогічних працівників за фахом «Юридичні науки» (сертифікат).
з 21.03.2016 до 26.03.2016 - Warsaw, Poland; «EU Law: Current Situation, Problems and Perspectives» for scientist and professional managers, (certificate).
з 2007 до 2011 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна), захистила дисертацію «Теоретичні проблеми регулювання посередництва у сфері господарювання України» на здобуття наукового ступеня доктора юрид. наук за спеціальністю 12.00.04 (диплом ДД №000373 від 22.12.2011 р.).
з 2003 до 2006 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна), захистила дисертацію на тему «Правове регулювання спільної господарської діяльності в Україні» на здобуття наукового ступеня канд. юрид. наук за спеціальністю 12.00.04 (диплом ДК №035938 від 14.09.2006 р.).
з 1995 до 2000 - Хмельницький інститут регіонального управління та права (м. Хмельницький, Україна), отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію спеціаліста – юриста (диплом ХМ №13484399).
з 29.11.2019 до 29.11.2019 - Інститут економіко-правових досліджень Національної академії наук України (м. Київ, Україна), підвищення кваліфікації в межах науково-практичного заходу на тему: «Об’єкти екологічного і суміжних галузей права: теоретичні та практичні аспекти в умовах сталого розвитку» (сертифікат).

Іноземна мова

Англійська Certificate of attainment in modern languages by PTE Exam Centre «Educational and Examinational Center», Level B2, Date of Examination: March 12, 2016 B2
Російська C2

Додаткова інформація

Публікація - понад 170 наукових та навчально-методичних праць. Після захисту докторської дисертації опубліковано понад 100 наукових праць, з яких: 1 – колективна монографія англ. мовою; 60 – статті у вітчизняних та/або іноз. (міжнар.) рецензованих фахових виданнях (з них 10 – статті у іноз. фахових виданнях, 6 – публікації у періодичних виданнях, включених до наукометричної бази Scopus).
Членство в організації - редакційна колегія фахових правових видань: «Вісник Національної академії прокуратури України», «Право України», «Економіка та право», «Правничий часопис Донецького університету» (2018-2019).
Публікація - Рєзнікова В. В. Кваліфікаційний (адвокатський) іспит у 17-ти книгах. Книга 9: Господарське та господарське процесуальне право: Навчальний посібник для осіб, які виявили бажання стати адвокатом / В. В. Рєзнікова, О. В. Россильна. - За наук. ред. О. Д. Святоцького [та ін.]. – К.: ІнЮре, 2017. – 232 с.
Публікація - Reznikova V. The accounting policy of the enterprise entity: a legal aspect / Reznikova V., Orlova O. // Legal mechanisms to ensure the activities of economic entities: collective monograph / ISMA University. – Riga: «Landmark» SIA (Latvia), 2016. – P.122–136 [192 p.].
Публікація - Рєзнікова В. В. Науково-практичний коментар до ст. ст. 14, 19, 56-63, 294 Господарського кодексу України // Інформаційно - правова система Ліга:Закон: http://lz.ligazakon.ua.
Публікація - Правові позиції у застосуванні цивільного та господарського законодавства України за матеріалами судової практики: Навчально-практичний посібник / Укладачі: Б. Ю. Львов, Г. А. Кравчук, В. В. Рєзнікова, Т. Б. Дроботова, Л. Л. Зуєвич. - Х.: ФО-П Лисяк Л. С., 2016. – 576 с.
Публікація - Рєзнікова В. В. Посередництво та представництво в господарському праві та процесі України: навчальний посібник / В. В. Рєзнікова, О. В. Россильна. – К.: Видавництво Ліра-К, 2016. – 216 с.
Публікація - Господарський процесуальний кодекс України. Постатейні матеріали. Роз’яснення / укладачі Львов Б. Ю., Кравчук Г. А., Рєзнікова В. В., Крамар С. І., Олійник Ю. П. – К.: ЮрінкомІнтер, 2015. – 720 с.
Публікація - Господарський процесуальний кодекс України з постатейними матеріалами / укл.: С. І. Крамар, В. В. Рєзнікова, Ю. П. Олійник, О. В. Кобріна, С. В. Адамчук, О. О. Свіжа. – Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2012. – 640 с.
Публікація - Рєзнікова В. В. Правове регулювання посередництва у сфері господарювання (теоретичні аспекти): монографія. – Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2010. – 706 с.
Публікація - Рєзнікова В. В. Правове регулювання спільної господарської діяльності в Україні: Навчальний посібник. – Київ: Центр учбової літератури, 2007. – 280 с.
Проект - участь у робочій групі Міністерства юстиції України з підготовки Концепції модернізації правового регулювання умов ведення бізнесу в Україні (наказ Міністерства юстиції України від 14.03.2016 р. № 82/7); робочій групі з підготовки зауважень та пропозицій до проекту Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (розпорядження Голови Вищого господарського суду України від 12.07.2016 р. № 20-р) та ін.
Нагорода - Знак Вищого господарського суду України «За служіння закону» (2014).
Нагорода - Почесна грамота Державного комітету телебачення і радіомовлення України (2017).
Членство в організації - дві спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій (Д 26.001.06 при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка та К 11.051.12 при Донецькому національному університеті).
Членство в організації - Науково-консультативна рада при Верховному Суді (2018 рік).
Посилання - Юридичне поділля: інформаційно-довідкове видання / [за ред. В. М. Олуйка]. – Хмельницький: ХУУП, 2007. – С. 161–163 [300 c.]; Сторінки історії Хмельницького університету управління та права / упорядник Л. Л. Місінкевич. – Хмельницький: Поліграфіст-2, 2012. – C. 83 [272 с.]; Щербина В. С. Кафедрі господарського права 40 років // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2013. - № 97. – С. 5–9.
Цитування - кількість 451, h-індекс – 12, i10-індекс – 14 (за даними бази scholar.google.com.ua).
Конференція - Круглий стіл з обговорення Інформаційного листа Вищого господарського суду України «Про деякі питання застосування положень Закону України "Про Національне антикорупційне бюро України" щодо звернення Національного антикорупційного бюро України до господарських судів з позовами про визнання недійсними договорів» (м. Київ, 13 березня 2017 р.).
Конференція - відкрита дискусія «Основні зміни до Господарського процесуального кодексу України» (м. Київ, 26 квітня 2017 р.).
Конференція - всеукраїнська науково-практична «Основні новели проекту Господарського процесуального кодексу України та перспективи їх застосування в судовій практиці» (м. Одеса, 19 травня 2017 р.).
Семінар - на тему: «Тестологічний центр Національної школи суддів України: розбудова інституційної спроможності» (м. Київ, 21-22 червня 2017 р.).
Конференція - VI Судовий форум (м. Киів, 28-29 вересня 2017 року).
Конференція - міжнародна наукова «Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні» (м. Чернівці, 26-27 жовтня 2017 р.).
Конференція - Круглий стіл «Основні тенденції розвитку цивілістики, конституційного, господарського та міжнародного права»: (м. Кривий Ріг, 27 жовт. 2017 р.).
Конференція - Круглий стіл: «Проблеми розвитку науки господарського права і вдосконалення господарського законодавства» (м. Київ, 4 грудня 2015 р.), тема доповіді: «Щодо оскарження ухвал у господарському судочинстві».
Конференція - International research and practice conference “Law science and practice in the third millenium” (Kosice, Slovak Republic, 27-28 February, 2015).
Конференція - Круглий стіл: «Зміни до Господарського процесуального кодексу України» (м. Київ, 22 січня 2016 р.).
Конференція - Круглий стіл: «Проблеми та перспективи реформування господарського законодавства України» (м. Київ, 24 березня 2016 р.).
Конференція - Круглий стіл: «Реформування господарського законодавства України» (м. Київ, 31 березня 2016 р.).
Конференція - науково-практична "Судовий захист прав та інтересів учасників економічних відносин в Україні: теорія, судова практика та напрями вдосконалення" (м. Київ, 2 червня 2016 р.).
Конференція - Круглий стіл «Судова реформа в Україні – стан і перспективи: забезпечення належного доступу до правосуддя, ефективність судового захисту, підвищення авторитету судової влади та довіри громадян» (м. Київ, 22 жовтня 2014 р.).
Конференція - Круглий стіл з нагоди 20-ї річниці заснування офіційного друкованого органу Вищого господарського суду України «Вісник господарського судочинства (м. Київ, 4 грудня 2014 р.).
Конференція - Круглий стіл «Зміни до ГПК: наступний крок судової реформи в Україні» (м. Київ, 16 квітня 2015 р.).
Конференція - Круглий стіл «Правове забезпечення економічного розвитку та екологічної безпеки суспільства» (м. Вінниця, 14-15 травня 2015 р.), тема доповіді: «Міжнародний досвід та перспективи правового забезпечення електронної комерції».
Публікація - Reznikova V. Issues and prospects of legal regulation of commercial concession in Ukraine / Nino B. Patsuriia, Tatyana V. Bodnar, Valeria V. Radzyviliuk, Olena A. Belianevych, Viktoria V. Reznikova // Asia life sciences supplement: The Asian International Journal of Life Sciences. – 2019. – 21(2). – P. 847-857.
Публікація - Рєзнікова В. Поняття, види та склад торговельно-посередницьких правовідносин // І. Кравець, В. Рєзнікова // Право України. – 2019. – №8. – С. 210-228.
Публікація - Рєзнікова В. В. Єдність судової практики в сучасних реаліях: загрози модернізації механізмів її забезпечення / В. В. Рєзнікова, В. С. Щербина // Право України. – 2019. – № 10. – С. 229–249.
Публікація - Reznikova V. Accounting and financial reporting of economic entities: adaptation of Ukrainian legislation to the standards of the European Union / Nino B. Patsuriia, Tatyana V. Bodnar, Viktoria V. Reznikova, Valeria V. Radzyviliuk, Iryna M. Kravets // Law and Financial Markets Review. – 2019. – Issue 1. – Р. 12-25.
Публікація - Рєзнікова В. В. Класифікація товарів: господарсько-правовий аспект / І. Кравець, В. Рєзнікова // Економіка та право. – 2019. – № 2 (53). – С. 25-46.
Публікація - Рєзнікова В. В. Господарське право. Том 15 // Велика українська юридична енциклопедія. У 20 томах. / ред. кол.: В. А. Устименко (голова) та ін. – Харків: Право, 2019. – [784 с.].
Публікація - Рєзнікова В. В. Види та функції ризиків у підприємництві / В. В. Рєзнікова, І. М. Кравець // Jurnalul juridic national: teorie şi practică. – 2018. – № 6 (34). – С. 140–144.
Публікація - Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / За заг. ред. В. С.Щербини, Н. Б. Пацурії. – К.: Юрінком Iнтер, 2019. – 816 с. (глава 2, статті 14, 19; глава 6, ст. 56-59 (у співавт. з П. О. Поваром); глава 7, статті 62-63; глава 30, ст. 293 (у співавт. з В. В. Поєдинок), ст. 294; глава 31).
Публікація - Рєзнікова В. В. Поняття бізнесу, його економіко-правова природа та співвідношення із суміжними категоріями / В. В. Рєзнікова, І. М. Кравець // Адміністративне право і процес. – 2018. – № 3. – С. 30–53.
Публікація - Reznikova V. State of Legal Regulation of Bankruptcy by the Legislation of Ukraine / Estado de la regulación legal de la quiebra por la legislación de Ucrania / N. PATSURIIA, V. RADZYVILIUK, V. REZNIKOVA, I. KRAVETS, O. ORLOVA // Utopia y Praxis Latinoamericana-revista Internacional de Filosofia Iberoamericana y Teoria Social. – 2018. – Vol. 23. Issue 82. Pages 234–244.
Публікація - Рєзнікова В. В. Основні засади (принципи) господарського судочинства України / В. В. Рєзнікова, В. С. Щербина // Право України. – 2018. – № 7. – С. 13–33.
Публікація - Reznikova V. Modern Trends in the Development of Ukraine’s Economic Procedure / Shcherbyna V., Reznikova V. // Yearbook of Ukrainian law: Coll. of scientific papers / responsible for the issue O.V.Petryshyn.- Kharkiv: Law, 2018. №10. - P.201-220.
Публікація - Актуальні проблеми господарського права (Особлива частина): підручник / За ред.: В. С. Щербини, В. В. Рєзнікової. – К.: Видавництво Ліра-К, 2018. – 672 с.
Публікація - Рєзнікова В. Оцінка ризиків у підприємництві та управління ними / В. Рєзнікова, Р. Стефанчук// Право України. – К. – 2018. – № 5. – С. 101–115.
Публікація - Reznikova V. V. E-commerce: international experience and problems of legal regulation in Ukraine / V. V. Reznikova, O. S. Orlova // Eurasian Academic Research Journal. – 2017. – №2. – Р. 41–52.
Проект - робота в складі робочої групи, опрацювання законопроекту, підготовка висновку, за Розпорядженням директора Інституту економіко-правових досліджень НАН України від 18.02.2020 № 2-20 «Щодо створення робочої групи з підготовки наукового експертного висновку до проекту Закону України «Про внесення змін і доповнень до деяких законів України з метою вдосконалення цивільного законодавства» (реєстр. № 2635 від 19.12.2019).
Проект - з 2017 року і по цей час постійний організатор, учасник та модератор проекту «Правові практикуми», заснованого Юридичним журналом «Право України» та Національної асоціацією адвокатів України. Практикуми акредитуються Експертною радою з питань акредитації та сертифікації при Національній асоціації адвокатів України.
Проект - проведення лекцій з курсу «Господарське судочинство» в рамках співпраці юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка з Національною школою суддів України.
Проект - розробка та рецензуванні тестів з господарського права та господарського-процесуального права під час організації проведення відкритого конкурсу до Верховного Суду у 2016-2017р.р., а в подальшому (завдяки набутому досвіду) – учасник тренінгів Тестологічного центру Національної школи суддів України.
Конференція - «Адвокація інтересів жертв дорожньо-транспортних пригод: доступність, якість, безпека медичної допомоги. Правові аспекти» (м. Київ, 12 грудня 2019 р.).
Конференція - міжнародна науково-практична «Процесуальне законодавство: шляхи уніфікації та реформування», присвяченій пам’яті професора Павла Заворотька (м. Київ, 6 грудня 2019 р.).
Семінар - Правовий практикум «Зловживання процесуальними правами: способи виявлення та шляхи протидії (судова практика)» (м. Київ, 29 листопада 2019 р.), що проводився у Касаційному цивільному суді в складі Верховного Суду.
Семінар - Правовий практикум «Особливості розгляду податкових і митних спорів у Касаційному адміністративному суді у складі Верховного Суду» (м. Київ, 8 листопада 2019 р.).
Конференція - всеукраїнська науково-практична за темою: «ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ» (м. Вінниця, 11-12 жовтня 2019 р.).
Семінар - Правовий практикум «Захист права власності: процесуальний та матеріальних аспекти» (м. Київ, 4 жовтня 2019 р.).
Семінар - Круглий стіл на тему: «Конституційна юстиція та ринкова економіка: сучасні та перспективні науково-практичні реалії» (м. Київ, 6 вересня 2019 р.).
Семінар - Правовий практикум «Правові позиції Європейського суду з прав людини та суду Європейського Союзу. Право на мирне володіння майном: європейський та національний досвід» (м. Київ, 9-10 липня 2019 р.).
Семінар - Правовий практикум «Висновки Великої Палати Верховного Суду у цивільних та господарських справах» (м. Київ, 31 травня 2019 р.).
Конференція - міжнародна міжгалузева «Підтримка підприємництва та інноваційної економіки в праві ЄС, Латвії та України» (II International Intersectoral Conference Support for entrepreneurship and innovation economy in the EU, Latvia and Ukraine law II) (Riga, 24 May 2019).
Семінар - Правовий практикум «Забезпечення конституційного права на захист» (м. Київ, 17 квітня 2019 р.).
Семінар - Правовий практикум «Особливості розгляду судами земельних спорів. Справи у спорах, що виникають із банківських відносин. Звернення стягнення на предмет застави у виконавчому провадженні» (м. Київ, 15 березня 2019 р.).
Семінар - Правовий практикум «Проблемні питання застосування окремих норм Кодексу адміністративного судочинства України» (м. Київ, 2 березня 2019 р.).
Семінар - Круглий стіл «Перші наукові читання пам’яті академіка В. К. Мамутова» (8 лютого 2019 р., м. Київ).
Семінар - Круглий стіл «Актуальні проблеми господарського права та процесу» (м. Київ, 9 листопада 2018 р.).
Семінар - Правовий практикум «Правові позиції Верховного суду у справах щодо земельних відносин. Справи про банкрутство» (м. Київ, 2 листопада 2018 р.).
Конференція - ІІ Міжнародна Науково-практична «Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні» (м. Чернівці, 18-19 жовтня 2018 р.).
Семінар - Круглий стіл «Основні тенденції розвитку цивілістики, конституційного, господарського та міжнародного права» (м. Кривий Ріг, 27 жовтня 2017 р.).
Семінар - Правовий практикум «Особливості касаційного провадження у Верховному Суді у господарських справах за новим Господарським процесуальним кодексом України» (м. Київ, 12 травня 2018 р.).
Конференція - міжнародна наукова «Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні» (м. Чернівці, 26-27 жовтня 2017 р.).
Конференція - VI Судовий форум (м. Київ, 28-29 вересня 2017 року).
Конференція - всеукраїнська науково-практична «Основні новели проекту Господарського процесуального кодексу України та перспективи їх застосування в судовій практиці» (м. Одеса, 19 травня 2017 р.).
Семінар - Відкрита дискусія «Основні зміни до Господарського процесуального кодексу України» (м. Київ, 26 квітня 2017 р.).
Семінар - на тему: «Тестологічний центр Національної школи суддів України: розбудова інституційної спроможності» (м. Київ, 21-22 червня 2017 р.).
Членство в організації - Науково-консультативна рада при Вищому господарському суді України (2012-2017).
Членство в організації - Науково-консультативна рада при Верховному Суді (постанова Пленуму Верховного Суду від 7.02.2020 року № 3).
Членство в організації - включена до Реєстру експертів для проведення акредитації освітніх програм (відповідно до Додатку, затвердженого Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти від 23.12.2019 р.).
Членство в організації - Науково-експертна рада, утворена при Єдиному порталі аналітики судової практики «Ratio Decidendi».
Членство в організації - перший заступник головного редактора Юридичного журналу "Право України" (2018).
Членство в організації - є членом редакційних колегій таких фахових правових видань (категорія «В»): «Право України»,«Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Право»», «Економіка та право». Член редакційної ради Науково-практичного правового журналу «Правові позиції та висновки у господарських справах».
Членство в організації - головний редактор Юридичного журналу «Право України».
Посилання - Сторінки історії Хмельницького університету управління та права / упорядник Л. Л. Місінкевич. – Хмельницький: Поліграфіст-2, 2012. – C. 83 [272 с.].
Посилання - Щербина В. С. Кафедрі господарського права 40 років // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2013. - № 97. – С. 5–9.
Публікація - Актуальні проблеми господарського права (Особлива частина): Навчальний посібник За ред.: В. С. Щербини, В. В. Рєзнікової. – К.: Ліра-К, 2016. – 800 с.
Публікація - Рєзнікова В. В. Господарсько-процесуальне право України. Курс лекцій. – Хмельницький: Вид.-во ХУУП, 2011. – 226 с.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-36-02, (044) 239-31-33
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net