HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Клепікова Ольга Вікторівна
к.ю.н. доцент кафедри Господарського права

-

Рідна мова: Українська
Комунікаційна компетентність: гарні навички комунікації отримала під час виконання обовязків відповідального секретаря фахового журналу «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки».
Організаційно-управлінська компетентність: здійснює керівництво написанням студентами юридичного факультету та Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка магістерських робіт.
Інші професійні навички: проведення наукових семінарів, конференцій, круглих столів.
Області професійних інтересів: господарське право, господарське судочинство, транспортне законодавство.

Цифрові компетенції:

Обробка інформації: Базовий
Комунікація: наукометричні бази, соціальні мережі, месенджери, електронна пошта.

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2018/19 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Господарське процесуальне право
2019/20 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Транспортне право
2019/20 навчальний рік, 2 рік магістри, Проблеми транспортного права
2019/20 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Правове регулювання окремих видів господарської діяльності
2018/19 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Господарське право
2018/19 навчальний рік, 1 рік магістри, Проблеми господарського права

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 2007 до по цей час - доцент кафедри господарського права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта
з 2003 до 2007 - молодший науковий співробітник Центру дослідження проблем прав людини юридичного факультету (за сумісництвом асистент кафедри господарського права) Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта
з 1999 до 2002 - аспірант кафедри господарського права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта

Навчання та стажування

з 2016 до - Міністерство інфраструктури України, на посаді Начальника відділу регуляторної та міжнародно-правової діяльності Юридичного департаменту, перелік набутих навичок: управління у галузі транспорту, правове забезпечення галузі транспорту.

Іноземна мова

Англійська B1

Додаткова інформація

Публікація - Клепікова О.В. Правова організація транспортної системи України: монографія. Київ: Видавництво Ліра-К, 2019. 444 с.
Публікація - Клепікова О. В. Транспортна безпека як засіб державного регулювання. Наук. вісник Ужгород. нац. ун-ту. Серія: Право. 2019. Вип. 55. Т. 1. С. 150–154.
Публікація - Клепікова О. В. Ліцензійні транспортні процедури: питання теорії і практики. Наук. вісник Ужгород. нац. ун-ту. Серія: Право. 2018. Вип. 50. Т. 1. С. 134–138.
Публікація - Клепікова О. В. Сертифікаційні транспортні процедури. Наук. вісник Херсон. держ. ун-ту. Серія: Юридичні науки. 2018. № 3. С. 143–147. (Наукометрична база даних: Index Copernicus International).
Публікація - Клепікова О. В. Систематика видів транспортної діяльності. Вісник Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Юридичні науки. № 1 (104). 2017. С. 29–32.
Публікація - Клепікова О. В. Спеціальне галузеве державне регулювання транспортної діяльності. Вісник Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Юридичні науки. № 2 (105). 2017. С. 19–24.
Публікація - Клепікова О. В. Відшкодування збитків від зіткнення суден як особливий вид господарських санкцій. Наук. вісник Херсон. держ. ун-ту. Серія: Юридичні науки. Вип. 1. Т. 2. 2016. С. 48–51. (Наукометрична база даних: Index Copernicus International).
Публікація - Клепікова О. В. Інституційно-правовий характер транспортної безпеки. Вісник господарського судочинства. 2016. №1. С. 168-176.
Публікація - Клепікова О. В. Транспортне право України як підгалузь господарського права. Адміністративне право і процес. № 2 (12). 2015. С. 134–142. (Наукометричні бази даних: Index Copernicus International, Citefactor).
Публікація - Клепікова О. В. Застосування правових норм щодо сплати винагороди за рятування на морі. Вісник Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Юридичні науки. 2012. Вип. 93. С. 24–29.
Публікація - Клепікова О. В. Відшкодування збитків від зіткнення суден. Вісник Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Юридичні науки. 2011. Вип. 89. С. 20–23.
Публікація - Клепікова О. В. Кодифікованість транспортного законодавства. Вісник Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Юридичні науки. 2009. Вип. 81. С. 39–43.
Публікація - Клепікова О. В. Основные условия безопасной експлуатации морских судов: комментарий к главе 1 раздела ІІ КТМ України. Legea si Viata. № 4. 2016. С. 26-30. (Наукометрична база даних: Index Copernicus International).
Публікація - Клепікова О. В. Окремі питання правової організації транспортної системи України як галузевої господарської системи. JURNALUL JURļDIC NATIONAL: Teorie şi Practicǎ. № 4 (32). 2018. С. 95–99. (Наукометрична база даних: Index Copernicus International).
Публікація - Клепікова О. В. Прогностична функція державного регулювання транспортної діяльності. Visegrad journal on human rights. № 1 (vol. 2). 2018. C. 68–73. (Наукометрична база даних: Index Copernicus International).
Публікація - Клепікова О. Дозвільні транспортні процедури: господарсько-правовий теоретичний аспект. Visegrad journal on human rights. № 3 (vol. 2). 2018. C. 98–104. (Наукометрична база даних: Index Copernicus International).
Публікація - Клепікова О. Правові форми опосередкування організаційно-управлінських господарських зв’язків у транспортній системі України. Visegrad journal on human rights. № 2 (vol. 2). 2019. C. 29–35. (Наукометрична база даних: Index Copernicus International).
Публікація - Клепікова О. В. До питання про поняття та критерії класифікації суб’єктів авіаційної діяльності. Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнарод. наук.-практ. конференції студентів, аспірантів та молодих учених Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка (23–24 квітня 2009 р.). Київ, 2009. Ч. ІІІ. С. 204–205.
Публікація - Клепікова О. В. Поняття, ознаки та види транспортної діяльності. Круглий стіл «Актуальні проблеми господарського права»: тези доповідей. 16 грудня 2004 р. НДІ приватного права і підприємництва АПН України. Київ, 2004. С. 298–300.
Публікація - Клепікова О. В. Загальнотеоретичні передумови визначення та розмежування категорій «транспортна система», «інфраструктура транспорту», «транспортна діяльність». Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського, господарського та транспортного права : матеріали VI Міжнар. наук. конф. Київ : КДАВТ, 2016. С. 132–135.
Публікація - Клепікова О. В. Про співвідношення і правове значення розмежування понять «судно», «торговельне судно», «морське судно». Національні та міжнародні стандарти сучасного державотворення: тенденції та перспективи розвитку : матеріали І Міжнар. наук. конф., Київ, НАУ, 24 лютого 2011 р. Ніжин : Видавець ПП Лисенко М. М., 2011. С. 387–390.
Публікація - Клепікова О. В. Визначення фундаментальної ролі безпеки господарської діяльності. Актуальні проблеми цивільного та господарського права: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Кривий Ріг, 07 жовтня 2016 р.). Кривий Ріг : Донецький юридичний інститут МВС України, 2016. С. 245–248.
Публікація - Клепікова О. В. Про визначення транспортних правовідносин. Збірник тез Міжнародної наук. конф. молодих вчених «Четверті осінні юридичні читання» (21–22 жовтня 2005 р.). Ч. 2: Приватноправові науки. Хмельницкий: Хмельницьк. ун-т управління та права, 2005. С. 120–122.
Публікація - Клепікова О. В. Поняття, ознаки та види транспортної діяльності. Тези доповідей учасників Круглого столу «Актуальні проблеми господарського права» (16 грудня 2004 р.) НДІ приватного права і підприємництва АПН України. Київ, 2004. С. 98–99.
Публікація - Клепікова О. В. Загальні положення концепції визначення модельних транспортних відносин. Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права : матеріали ІІІ Міжнар. наук. конф. Київ : КДАВТ, 2013. С. 51–54.
Публікація - Клепікова О. В. Роль модельного законодавства в процесі реалізації заходів безпеки авіації. Транспортне право в ХХІ столітті : матеріали ІІІ Міжнар. наук. конф. Київ, НАУ, 21 лютого 2013 р. Київ : Комп’ютерпрес, 2013. 608 с.
Публікація - Клепікова О. В. Спеціальна (предметна) кодифікація як передумова модернізації транспортного законодавства. Pravna veda a prax: vyzvy modernych europskych integracnych procesov. Zbornik prispevkov z medzinarodnej vedeckey konferencie. 27–28 novembra 2015. Bratislava. 2015. P. 253–255.
Публікація - Клепікова О. В. Визначення транспортного права з позиції галузевого об’єктивізму. Проблеми розвитку науки господарського права і вдосконалення господарського законодавства: Матеріали круглого столу (м. Київ, 4 грудня 2015 р.). Київ : Ліра-К, 2015. С. 110–112.
Публікація - Клепікова О.В. Суб’єкти транспортної діяльності як субстанція транспортної системи України. Актуальні проблеми господарського права і господарського процесу: Матеріали круглого столу (м. Київ, 9 листопада 2018 р.). К.: Видавництво Ліра-К, 2018. С. 81-85.
Конференція - міжнарод. наук.-практ. студентів, аспірантів та молодих учених Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених (23–24 квітня 2009 р.).
Конференція - Круглий стіл «Актуальні проблеми господарського права»: тези доповідей. 16 грудня 2004 р. НДІ приватного права і підприємництва АПН України.
Конференція - VI Міжнар. наук. конф. Київ Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського, господарського та транспортного права : КДАВТ, 2016.
Конференція - І Міжнар. наук. конф. Національні та міжнародні стандарти сучасного державотворення: тенденції та перспективи розвитку, Київ, НАУ, 24 лютого 2011 р., Ніжин.
Конференція - всеукр. наук.-практ. конф. Актуальні проблеми цивільного та господарського права (м. Кривий Ріг, 07 жовтня 2016 р.).
Конференція - міжнар. наук. конф. молодих вчених «Четверті осінні юридичні читання» (21–22 жовтня 2005 р.).
Конференція - Круглий стіл «Актуальні проблеми господарського права» (16 грудня 2004 р.) НДІ приватного права і підприємництва АПН України.
Конференція - ІІІ міжнар. наук. конф. Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права.
Публікація - ІІІ міжнар. наук. конф. Транспортне право в ХХІ столітті, Київ, НАУ, 21 лютого 2013 р.
Конференція - Pravna veda a prax: vyzvy modernych europskych integracnych procesov. Zbornik prispevkov z medzinarodnej vedeckey konferencie. 27–28 novembra 2015. Bratislava. 2015.
Семінар - Круглий стіл Проблеми розвитку науки господарського права і вдосконалення господарського законодавства (м. Київ, 4 грудня 2015 р.).
Семінар - Круглий стіл Актуальні проблеми господарського права і господарського процесу (м. Київ, 9 листопада 2018 р.).
Премія - імені Володимира Суміна ІІІ ступеня за роботу «Правові засади комерційної експлуатації морських суден».
Премія - Лауреат премії академіка В. Сташиса.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-36-02, (044) 239-31-33
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net