HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Хоменко Михайло Михайлович
к.ю.н. доцент кафедри Цивільного права

не має

Рідна мова: Українська
Комунікаційна компетентність: Гарні навички комунікації отримав під час викладацької роботи на юридичному факультеті КНУ імені Тараса Шевченка (читання лекцій та проведення практичних занять)
Організаційно-управлінська компетентність: Займаюся організацією та проведенням численних наукових та науково-практичних заходів – конференцій, форумів, круглих столів, семінарів.
Інші професійні навички: З 2012 року – виконавчий директор Всеукраїнської громадської організації “Асоціація цивілістів України”
Області професійних інтересів: Загальна теорія цивільного права, корпоративне право, договірне право, недоговірні зобов’язання, цивільний та господарський процес

Цифрові компетенції:

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2017/18 навчальний рік, 2 рік магістри, Теоретичні проблеми цивільного та трудового права
2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Особисті немайнові права та деліктні зобов’язання
2017/18 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Цивільне право
2016/17 навчальний рік, 2 рік магістри, Теоретичні проблеми цивільного права
2016/17 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Договірне право
2016/17 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Особисті немайнові права та деліктні зобов’язання
2015/16 навчальний рік, 2 рік магістри, Актуальні проблеми загальної частини цивільного права
2013/14 навчальний рік, 1 рік магістри, Цивільні права в практиці Європейського суду з прав людини
2013/14 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Цивільне право

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 01.09.2011 до 2018 - Асистент кафедри цивільного права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, , Освіта

Навчання та стажування

з 01.02.2017 до 14.02.2017 - Університет міста Вісмар (місто Вісмар, Федеративна Республіка Німеччина), Курс “Методика вирішення юридичних казусів” та “Основи юридичної аргументації”
з 01.07.2006 до 01.08.2006 - Вільнюський державний університет (місто Вільнюс, Литовська Республіка), Літня школа «L’espace européen: mythe ou réalité» Курс “Основи приватного права Європейського Союзу” та “Основи публічного права Європейського Союзу”

Додаткова інформація

Публікація - Хоменко М. М. Техніка вирішення юридичного казусу з цивільного права. Актуальні проблеми приватного права : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 96-й річниці з дня народж. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. АН УРСР В. П. Маслова (Харків, 14 лют. 2018 р.). – Харків : Право, 2018. – 402 с., с. 306-308.
Публікація - Хоменко М. М. Способи захисту цивільних прав та інтересів крізь призму статті 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Проблеми подальшого вдосконалення приватноправових механізмів набуття, передачі, здійснення та захисту суб’єктивних цивільних прав: матеріали науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті проф. Чингізхана Нуфатовича Азімова (Харків, 21 грудня 2017 р.). – Харків, 2017. 432 с., с. 256-259.
Публікація - Хоменко М.М. Межі свободи договору: погляд крізь призму способів захисту. Проблеми цивільного права та процесу: тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. світлій пам’яті О.А.Пушкіна, 19-20 трав. 2017 р. / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ; Харків. обласний осередок Всеукр. громад. орг. “Асоціація цивілістів України”. – Харків : ХНУВС, 2017. – 392 с., с. 139-141.
Публікація - Хоменко М.М. Спонукання до укладення договору як виняток з принципу свободи договору. Проблеми вдосконалення приватноправових механізмів набуття, передачі, здійснення та захисту суб’єктивних цивільних прав: матеріали науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті проф. Чингізхана Нуфатовича Азімова (Харків, 16 грудня 2016 року). – Х.: 2016… - 352 с., с. 243-248.
Публікація - Хоменко М.М. Національний банк України як учасник деліктних відносин. Юридичні особи публічного права: участь у цивільному обороті (Матвєєвські цивілістичні читання). Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 8 листопада 2016 року. – К.: ТОВ “Білоцерківдрук”, 2016. – с.124-126.
Публікація - Хоменко М.М. Віндикація частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю в системі способів захисту корпоративних прав. Адаптація корпоративного законодавства України до права Європейського Союзу. Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції, Івано-Франківськ, 30 вересня – 1 жовтня 2016 року. – Івано-Франківськ: Юридичний інститут ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя
Публікація - Mykhailo Khomenko. Right to an effective remedy and non-defined remedies under the civil law of Ukraine. Підприємництво господарство і право, №6 (244), 2016 р., с.44-49.
Публікація - Хоменко М.М. Спонукання до укладення договору як непоіменований спосіб захисту суб’єктивних цивільних прав та охоронюваних законом інтересів. Часопис Київського університету права, №3, 2016 р. – с.215-219.
Публікація - Хоменко М.М. Ефективність способів захисту цивільних прав та інтересів у практиці Європейського суду. Юридична Україна, №5-6, 2016 р., с.45-53.
Публікація - Mykhailo Khomenko. Conclusion of a contract under a court decision: doctrinal and practical contemporary issues. Eurasian Academic Research Journal, №4 (4), 2016 р., с.13-19.
Публікація - Mykhailo Khomenko. Right to an effective remedy: a few catchwords to scholarly dispute. Eurasian Academic Research Journal, №6 (6), 2016 р., с.53-59.
Публікація - Хоменко М.М. Спонукання до укладення договору в системі способів захисту суб’єктивних цивільних прав та охоронюваних законом інтересів. Приватне право України і європейська інтеграція: тенденції та перспективи. Матеріали VI Міжнародного цивілістичного форуму, Київ, 14-15 квітня 2016 року. – К.: ТОВ «Білоцерківдрук», 2016. – с.251-253.
Публікація - Хоменко М.М. Право на ефективний засіб юридичного захисту в практиці національних судів України. Матвєєвські читання: звільнення від цивільно-правової відповідальності у сучасних реаліях. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 20 листопада 2015 року. – К.: ТОВ «Білоцерківдрук», 2015. – с.149-151.
Публікація - Хоменко М.М. Непоіменовані способи захисту цивільних прав. Цивілістична доктрина і формування громадянського суспільства. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 3 жовтня 2014 року. - К.: ТОВ «Білоцерківдрук», 2015. - с.211-217.
Публікація - Хоменко М.М. Витребування частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю з чужого незаконного володіння: питання теорії і практики. Актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права (Матвєєвські цивілістичні читання). Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 3 жовтня 2013 року. – К.: ТОВ «Білоцерківдрук», 2015. – с.148-149.
Публікація - Хоменко М.М. Еволюція цивільно-правового регулювання відносин щодо відшкодування шкоди, завданої службовими особами органів державної влади. Відповідальність у приватному праві: Монографія / [І. Безклубий, Н. Кузнєцова, Р. Майданик та ін.]; за заг. ред. І. Безклубого. – К.: Грамота, 2014. – 416 с. – (Серія “Про українське право). (підготовлено розділ ІІ, гл.5, 5.2 – у співавторстві з Отрадновою О. О.).
Публікація - Хоменко М.М. Інформована згода неповнолітніх осіб при медичному втручанні: проблемні аспекти. Право і суспільство, №3, 2014 р., с.67-72 (у співавторстві з Костенко М.С.).
Публікація - Хоменко М.М. Робоча програма навчальної дисципліни “Актуальні проблеми загальної частини цивільного права” для студентів галузь знань – 0304 “Право, напрям підготовки – 8.03040101 “Правознавство”, спеціалізація – “Цивільне право”, “Інтелектуальна власність”. Київ, 2013 (у співавторстві з Кузнєцовою Н.С.).
Членство в організації - Член ВГО “Асоціація цивілістів України”

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-36-02, (044) 239-31-33
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net