HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Старенький Олександр Сергійович
к.ю.н. асистент кафедри Правосуддя

-

Рідна мова: українська
Комунікаційна компетентність: Підвищує під час роботи в ЗВО та в ході адвокатській діяльності
Організаційно-управлінська компетентність: Здійснює керівництво науковим проектом, у якому працює 10 осіб. Є головним секретарем науково-практичного, міжнародного журналу "Вісник кримінального судочинства".
Інші професійні навички: Добре обізнаний із рецензувнням і редагуванням наукових робіт; Проведення лекцій, практичних занять, лабораторних робіт
Області професійних інтересів: Кримінальне процесуальне доказування, гарантії адвокатської діяльності

Цифрові компетенції:

Створення контенту (програм, сайтів): Володіє навичками зі створення та забезпення роботи інтернет сайтів на базі Joomla
Інші комп'ютерні навички: На достатньо-професійному рівні обізнаний з роботою операційних систем Mac OS, Windows та їх внутрішнім програмним забезпеченням.

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2017/18 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Кримінальне-процесуальне право
2017/18 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Криміналістика
2017/18 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Криміналістика
2017/18 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Кримінальне-процесуальне право
2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Актуальні проблеми кримінального права та процесу
2018/19 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Кримінальне-процесуальне право
2018/19 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Кримінальне-процесуальне право
2018/19 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Криміналістика
2018/19 навчальний рік, 1 курс бакалаври, Судоустрій в Україні
2018/19 навчальний рік, 1 рік магістри, Актуальні проблеми кримінального процесу України
2019/20 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Кримінальне-процесуальне право
2019/20 навчальний рік, 1 рік магістри, Актуальні проблеми кримінального процесу України

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 01.2012 р. до 06.2015 р. - старший лаборант кафедри конституційного права, лаборант навчально-криміналістичної лабораторії, старший лаборант кафедри правосуддя юридичного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта
з 07.2015 до 06.2017 - юрисконсульт, провідний юрисконсульт, старший юрист, заступник директора з правових питань, ТОВ «Торговий Дім «Агрохімхолдинг», Юридична практика
з 09.2015 до 01.2017 - викладач кафедри цивільного, господарського та кримінального права, Вищий навчальний заклад «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», Освіта
з 01.2017 до 08.2018 - науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу організації науково-дослідної роботи , Національна академія внутрішніх справ, Освіта
з 11.2017 до т.ч. - асистент кафедри правосуддя юридичного факультету , Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта
з 09.2018 до т.ч. - науковий співробітник відділу організації наукової діяльності та захисту прав інтелектуальної власності , Національна академія внутрішніх справ, Освіта
з 11.2018 до т.ч. - адвокат, Адвокатське об'єднання "Татаров, Фаринник, Головко", Юридична практика

Навчання та стажування

з 2013 р. до 2015 р. - навчався на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Правознавство», отримав кваліфікацію «Магістр правознавства» (диплом магістра з відзнакою)
з 2015 р. до 2016 р. - аспірантура з відривом від виробництва юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, достроково захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 12.00.09 на тему: «Кримінальні процесуальні гарантії захисника як суб’єкта доказування у досудовому розслідуванні»
з 11.06.2018 до 15.06.2018 - науково-педагогічне стажування в Гуманітарно-природному університеті в Сандомирі на тему: «Заклади Вищої освіти як середовище формування нового покоління правознавців» за фахом «Юридичні науки», Польща
з 09.2018 до 11.2018 - стажування , Головне слідче управління Національної поліції України
з 04.02.2019 до 08.02.2019 - учасник міжнародної програми в Раді Європи «Успішне звернення до ЄСПЛ: від теорії до практики», Страсбург, Франція

Іноземна мова

Російська A1
Англійська B2

Додаткова інформація

Публікація - Старенький О. С. Показання з чужих слів: проблемні аспекти реалізації / О. С. Старенький // Вісник Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 2. – С. 157-164.
Публікація - Старенький О.С. Показання з чужих слів за новим КПК України / О.С. Старенький // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів: Тези доповідей та повідомлень наукового семінару, 13 березня 2012 р., м. Київ. – Х.: Видавець Строков Д.В., 2012. – С. 114-116
Публікація - Старенький О.С. Позитивні аспекти запровадження інституту показання з чужих слів / О.С. Старенький // Докази і доказування за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (до 75-річчя з дня народження доктора юридичних наук, професора Михайла Макаровича Михеєнка): матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 6-7 грудня 2012 р., м. Київ. – Х.: Видавець Строков Д.В., 2013. – C. 309-311
Публікація - Старенький О. С. Проблемні аспекти законодавчої регламентації провадження негласних слідчих (розшукових) дій / О.С. Старенький // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ: Збірник наукових праць. – 2013. – № 4 (68). – С. 449-455.
Публікація - Старенький О.С. Процесуальний статус суб’єктів доказування / О.С. Старенький // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання», м. Острог, 15-16 листопада 2013 року. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – С. 309-311.
Публікація - Старенький О.С. Оцінка доказів, як елемент процесу доказування / О.С. Старенький // Європейські стандарти кримінального судочинства: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Донецьк, 27 вересня 2013 року). Ред кол.: О.О. Волобуєва, В.П. Горбачов, Д.С. Паламар. – Донецьк: ДЮІ МВС України, 2014. – С. 197-200.
Публікація - Старенький О. С. Щодо визначення меж доказування у кримінальному провадженні / О. С. Старенький // Часопис Нацiонального унiверситету “Острозька академiя”. Серiя “Право”. – 2014. – № 1(9): [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lj.oa.edu.ua/articles/2014/n1/14sosvkp.pdf.
Публікація - Старенький О. С. Суб’єкти доказування в кримінальному провадженні: поняття та класифікація / О. С. Старенький // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права: зб. наук. пр. / гол. ред. Л.А. Янковська. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – № 12. – С. 232-236.
Публікація - Старенький О.С. Участь сторін кримінального провадження у процесі доказування: проблемні питання нормативної регламентації / О.С. Старенький // Вісник Чернівецького факультету Національного університету “Одеська юридична академія”. – 2014. – № 3. – С. 305-316.
Публікація - Старенький О.С. Структура кримінального процесуального доказування в діяльності захисника / О.С. Старенький // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності: збірник наукових праць. – 2014. – № 3 (50). – С. 220-229.
Публікація - Старенький О.С. Негласні слідчі (розшукові) дії: проблеми правового регулювання / О.С. Старенький // Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (23 травня 2014 року) / Редкол.: д.ю.н. І.С. Гриценко (голова), проф. П.С. Берзін (заст. голови), к.ю.н. І.С. Сахарук (відп. ред.) – К.: Прінт-Сервіс, 2014. – С. 491-493.
Публікація - Старенький О.С. Сторона обвинувачення як суб’єкт доказування в кримінальному провадженні / О.С. Старенький // Правова політика в Україні: питання теорії та практики: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 24 жовтня 2014 року): в 2 т. – К.: Національна академія прокуратури України, 2014. – Т. 2. – С. 346-348
Публікація - Старенький О.С. Допустимість доказів отриманих в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій / О.С. Старенький // Процесуальні, криміналістичні та психологічні аспекти досудового розслідування: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Одеса, 07 листопада 2014 р. – Одеса: ОДУВС, 2014. – С. 87-88.
Публікація - Старенький О.С. Суб’єкти доказування в кримінальному провадженні / О.С. Старенький // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання», м. Острог, 14-15 листопада 2014 року. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – С. 279-280.
Публікація - Старенький О.С. Межі доказування в кримінальному провадженні: до визначення поняття / О.С. Старенький // Актуальні проблеми виявлення та припинення злочинів: матеріали круглого столу (Київ, 27 листопада 2014 року) / ред. кол. С. С. Чернявський, М. М. Алексійчук, О. В. Хуторянський, В. Р. Сливенко, П. В. Дерев’янко, В. І. Василинчук. – К.: ФОП Кандиба Т. П., 2014. – С. 168-169.
Публікація - Старенький О. С. Процесуальні документи у кримінальному провадженні. Зразки. Роз’яснення / За заг. ред. проф. М.А. Погорецького, О.П. Кучинської // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – К.: Юрінком Інтер, 2014. – № 10-11. – 560 с.
Публікація - Старенький О. Використання негласних слідчих (розшукових) дій як засобів доказування в кримінальному провадженні на досудовому розслідуванні / О. Старенький, М. Цуцкірідзе // Право України. – 2015. – № 1. – С. 152-161.
Публікація - Старенький О.С. Features of the presumption of innocence in the light of the European Court of Human Rights / О.С. Старенький // Вісник кримінального судочинства. – 2015. – № 1. – С. 262-269.
Публікація - Старенький О.С. Parties of criminal proceedings as the subjects of criminal procedure proving / О.С. Старенький // Вісник кримінального судочинства. – 2015. – № 2. – C. 242-248.
Публікація - Старенький О.С. Доказування в кримінальному провадженні: до визначення поняття / О.С. Старенький // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності: збірник наукових праць. – 2015. – № 1 (52). – С. 146-154.
Публікація - Старенький О.С. Щодо визначення поняття та видів суб’єктів доказування в кримінальному провадженні / О.С. Старенький // Вісник Київського національного університету імені Т. Шевченка. Юридичні науки. – 2015. – № 2 (101). – С. 126-129.
Публікація - Старенький О.С. Кримінальні процесуальні гарантії використання захисником засобів отримання доказів у досудовому розслідуванні / О. С. Старенький // Вісник кримінального судочинства. – 2015. – № 3. – С. 185-193.
Публікація - Старенький О.С. Щодо визначення поняття адвокатської таємниці / О. С. Старенький, М. М. Погорецький // Юрист України: наук.-практ. журн. – 2015. – № 3/4. – С. 82-89.
Публікація - Старенький О.С. Механізм реалізації кримінальних процесуальних гарантій адвокатської таємниці у досудовому розслідуванні / О. С. Старенький, М. М. Погорецький // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2015. – № 2(12) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles /2015/n2/15pmmudr.pdf.
Публікація - Старенький О. С. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій для проведення тимчасового доступу до речей і документів / Д. Б. Сергєєва, О. С. Старенький // Вісник кримінального судочинства. – 2015. – № 4. – С. 70-80.
Публікація - Старенький О.С. Проблемні аспекти здійснення стороною захисту доказування у кримінальному провадженні / О.С. Старенький // Боротьба зі злочинністю: проблеми теорії та практики: Збірник наукових матеріалів круглого столу (19 лютого 2015 року) / За заг. ред. к.ю.н., доцента В.О. Іващенко, д.ю.н., с.н.д. М.Л. Грібова, к.ю.н., доцента М.М. Пендюри. – К., ФПФСП НАВС, 2015. – С. 63-65.
Публікація - Старенький О.С. Використання протоколів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному процесуальному доказуванні: окремі проблемні питання / О.С. Старенький // Оперативно-розшукова діяльність та кримінальний процес: теоретико-праксеологічний дискурс щодо їх співвідношення в умовах реформування органів внутрішніх справ України. / матеріали міжнародної науково-практичної конференції 22-23 квітня 2015 року. – Одеса: ОДУВС, 2015. – С. 151-152.
Публікація - Старенький О.С. Процесуальна форма отримання доказів у кримінальному провадженні: окремі проблемні питання / О.С. Старенький // Проблеми протидії злочинності у ХХІ столітті: вітчизняний та міжнародний досвід: матеріали міжнар. симпозіуму (Чернігів, 24 квітня 2015 р.); за ред. докт. юр. наук, проф. І. Г. Богатирьова / Буковинський держ. фінансово-економічний університет, Апеляційний суд Чернігівської обл. – Чернігів, 2015. – C. 142-144.
Публікація - Старенький О.С. Класифікація суб'єктів доказування в кримінальному провадженні / О.С. Старенький // Актуальні питання доказів і доказування у кримінальному процесі: збірник матеріалів науково-практичної конференції (м. Київ, 27 лютого 2015 року). – К.: Прецедент, 2015. – С. 173-176.
Публікація - Старенький О.С. Участь слідчого судді в кримінальному процесуальному доказуванні / О.С. Старенький // Сучасне кримінальне провадження України: доктрина, нормативна регламентація та практика функціонування: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 17 квітня 2015 р.) / Від ред. Ю.П. Аленін. – Одеса: Національний університет “Одеська юридична академія”, 2015. – С. 87-89.
Публікація - Старенький О.С. Етапи кримінального процесуального доказування / О.С. Старенький // Інформаційне забезпечення розслідування злочинів: матеріали Міжнародного круглого столу (29 травня, 2015 р., м. Одеса) / відп. за вип.: В.В. Тіщенко, О.П. Ващук; НУ ОЮА; ПРЦ НАПрН України. – Одеса: Юридична література, 2015. – С. 247-252.
Публікація - Старенький О.С. Структура доказування в кримінальному провадженні щодо незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів / О.С. Старенький // Оперативно-розшукове запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням: матеріали круглого столу (Київ, 24 червня 2015 року) / ред. кол. С. С. Чернявський, М. М. Алексійчук, О. В.Хуторянський, І. М. Купранець, В. І. Василинчук. – К.: ФОП Кандиба Т. П., 2015. – С. 21
Публікація - Старенький О.С. Особливості доказування в кримінальних провадженнях щодо незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів з урахуванням вимог міжнародних стандартів / О.С. Старенький // Актуальні проблеми досудового розслідування: зб. тез доповідей ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 1 лип. 2015 р.). – К. : Нац.акад. внутр. справ, 2015. – С. 151-153.
Публікація - Старенький О.С. Отримання доказів захисником шляхом ініціювання проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових дій): проблемні питання нормативно-правового регулювання / О. С. Старенький // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання», м. Острог, 13–14 листопада 2015 року. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – С. 222-223.
Публікація - Старенький О.С. Проведення опитування учасників кримінального провадження та інших осіб захисником як засіб отримання доказів у досудовому розслідуванні / О. С. Старенький // Адвокатура: минуле та сучасність: матеріали V Міжнарод. наук. конф. (м. Одеса, 14 литопада 2015 р.) / уклад.: І. В. Гловюк, О. В. Малахова, Л. Ю. Чекмарьова; відп. за вип. М.М. Стоянов. – Одеса : Юридична література, 2015. – С. 226-227.
Публікація - Старенький О. С. Реалізація права захисника на отримання доказів шляхом витребування від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків ревізій, актів перевірок // О. С. Старенький // Теоретичні аспекти організації досудового розслідування : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. Харків, 4 грудня 2015 р. – Хар
Публікація - Старенький О. С. Отримання доказів захисником шляхом застосування тимчасового доступу до речей і документів, які становлять державну таємницю / О. С. Старенький // Застосування положень КПК України: проблеми та шляхи їх вирішення: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (до 3-ї річниці КПК України). – Ірпінь : Видавництво Національного університету ДПС, 2015. – С. 338-340.
Публікація - Старенький О. С. Процесуальні документи у кримінальному провадженні. Зразки. Роз’яснення: наук.-практ. посібник / колектив авторів; за заг. ред. М.А. Погорецького, О.П. Кучинської. – К.: Юрінком Інтер, 2015. – 560 с
Публікація - Старенький О. С. Практикум з кримінального процесу України: навч. посібник / за ред. проф. М.А. Погорецького та доц. Н.П. Сизої. – К.: Алерта, 2015. – 226 с.
Публікація - Старенький О. С. Практикум з методики розслідування окремих видів злочинів: навч. посібник / за ред. проф. М. А. Погорецького, доц. Д. Б. Сергєєвої. – К.: Алерта, 2015. – 168 с.
Публікація - Старенький О.С. Кримінальні процесуальні гарантії захисника як суб’єкта доказування при проведенні негласних слідчих(розшукових) дій / О. С. Старенький // Вісник кримінального судочинства. – 2016. – № 1. – С. 146-153.
Публікація - Старенький О.С. Отримання доказів захисником у досудовому розслідуванні шляхом застосування тимчасового доступу до речей і документів / О. С. Старенький // «Evropský politický a právní diskurz». – 2016. – № 1. – С. 199-203.
Публікація - Старенький О.С. Кримінальні процесуальні гарантії захисника як суб’єкта доказування під час опитування учасників кримінального провадження та інших осіб у досудовому розслідуванні / О.С. Старенький // Вісник кримінального судочинства. – 2016. – № 2. – С. 88-98.
Публікація - Старенький О. С. Прокурорський нагляд за законністю отримання доказів захисником шляхом ініціювання проведення негласних слідчих (розшукових) дій / О. С. Старенький // Прокуратура України в умовах європейської інтеграції: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (19 травня 2016 року). – К.: Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 262-264.
Публікація - Старенький О. С. Кримінальні процесуальні гарантії захисника як суб’єкта доказування під час отримання зразків для експертизи: окремі проблемні питання / О. С. Старенький // Європейські стандарти діяльності прокурора, слідчого та адвоката у кримінальному провадженні: збірник матеріалів науково-практичної конференції ( м. Київ, 26 листопада 2015 року) / відп. ред. д-р юрид. наук проф. М. А. Погорецький; . – К.: Прецедент, 2016. – С. 221-223.
Публікація - Старенький О. С. Проблемні питання реалізації кримінальних процесуальних гарантій захисника як суб’єкта доказування під час проведення слідчих (розшукових) дій у досудовому розслідуванні / О. С. Старенький // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання», м. Острог, 30 вересня – 1 жовтня 2016 року. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – С. 270-272.
Публікація - Старенький О. С. Кримінальні процесуальні гарантії захисника як суб'єкта доказування у досудовому розслідуванні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 / О. С. Старенький; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с.
Публікація - Старенький О. С. Кримінальні процесуальні гарантії захисника як суб'єкта доказування у досудовому розслідуванні: Дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 / О. С. Старенький; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 295 с.
Публікація - Старенький О. С. Кримінальні процесуальні гарантії захисника як суб’єкта доказування у досудовому розслідуванні: теорія та практика: монографія.  За загал. ред. д. ю.н., проф. М. А. Погорецького. К.: Алерта, 2016.  – 336 с.
Публікація - Старенький О.С. Участь захисника як суб’єкта доказування під час проведення обшуку у досудовому розслідуванні. Актуальні проблеми правоохоронної діяльності: матер. Всеукр. наук.-практ. Інтернет конференції (м. Сєвєродонецьк, 23 грудня 2016 р.); упоряд. к.ю.н., доц. В.С. Бондар, к.ю.н. М.В. Кривонос. Сєвєродонецьк : Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, 2017. С. 163-166.
Публікація - Starenkyi O. Victim as a subject of proof in a criminal proceeding of Ukraine. Fifth International scientific conference on the topic of “The forensic process and the participation of victims in criminal proceedings” (Wroclaw, 22 November 2016). Wroclaw, 2017. P. 12-13.
Публікація - Starenkyi O. Criminal procedure warranties of victim as subject of proof in criminal proceedings. Ochrona prawna pokrzywdzonego. Pod redakcja Tomasza Kaczmarka, Moniki Filipowskiej-Tuthill, Justyny Zylinskiej. Wroclaw, 2017. P. 26-35.
Публікація - Старенький О. С. Кваліфікаційний іспит адвоката: доступ до майбутньої професії : усний іспит : навч. посіб. За ред. д-ра юрид. наук, проф. О. П. Кучинської; д-ра юрид. наук, проф. М. А. Погорецького; д-ра юрид. наук, проф. О. Г. Яновської. К.: Алерта, 2017. – 862 с.
Публікація - Старенький О. С. Процесуальні документи у кримінальному провадженні. Зразки. Роз’яснення: наук.-практ. посібник. Колектив авторів; за заг. ред. М.А. Погорецького, О.П. Кучинської. К.: Юрінком Інтер, 2017. 560 с
Публікація - Старенький О. С. Потерпілий як суб’єкт доказування у кримінальному провадженні: проблеми реалізації засади змагальності. Науковий вісник Ужгородського Національного університету. Серія «Право». 2017. № 43. Т. 2. С. 189-193.
Публікація - Старенький О. С., Сергєєва Д.Б. Слідчі (розшукові) дії як засоби отримання доказів у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх: до визначення поняття. Вісник кримінального судочинства. 2017. № 1. С. 81-89.
Публікація - Старенький О. С. Адвокатський запит як засіб отримання доказів захисником у кримінальному провадженні. Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої до 70-річчя д.ю.н., професора Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квітня 2017 р. За ред. Г. О. Ульянової, І. В. Гловюк; відп. за вип. І. В. Гловюк ; уклад. В. А. Завтур; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.»
Публікація - Старенький О. С. Проблемні питання реалізації засади змагальності під час отримання потерпілим доказів шляхом ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій. Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (19 травня 2017 року). Редкол.: д.ю.н. І. С. Гриценко (голова), к.ю.н. І. С. Сахарук (відп. ред.) та ін. В 2-х томах. Том 2. К.: ВПЦ «Київський університет», 2017. С. 297-298.
Публікація - Старенький О. С. Розширення процесуальних засобів отримання доказів захисником у досудовому розслідуванні: окремі проблемні питання. Процесуальні аспекти досудового розслідування : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 07 квітня 2017 р. Одеса : ОДУВС, 2017. С. 212-214.
Публікація - Старенький О. С. Негласні слідчі (розшукові) дії як засоби отримання доказів стороною обвинувачення у досудовому розслідуванні. Вісник Харківського державного університету внутрішніх справ. 2017. № 1. С. 40-50. Таємна
Публікація - Старенький О. С., Погорецький М. А. Здійснення кримінального провадження щодо народних депутатів: окремі проблемні питання. Вісник кримінального судочинства. 2017. № 2. С. 79-90.
Публікація - Старенький О. С. Реалізація засади змагальності під час отримання доказів захисником шляхом залучення експерта. Development and modernization of the legal systems of Eastern Europe: experience of Poland and prospects of Ukraine: Collective monograph. Vol. 1. Lublin: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2017. P. 258-277.
Публікація - Старенький О. С. Негласні слідчі (розшукові) дії як засоби отримання доказів у кримінальних провадженнях щодо народних депутатів: проблемні питання. Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження проф. М. В. Салтевського (м. Харків, 8 листоп. 2017 р.). МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2017. С. 327-329.
Публікація - Старенький О. С. Тимчасовий доступ до речей і документів як засіб отримання доказів у досудовому розслідуванні прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою: окремі проблемні питання, Конф НАВС коруп, 2017
Публікація - Старенький О. С. Проблемні питання вилучення речей і документів у ході застосування сторонами кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів. Актуальні питання кримінального процесу, криміналістики та судової експертизи: матеріали міжвідом. наук.-практ. конф. (м. Київ, 24 листоп. 2017 р.): у 2 ч. Редкол.: В. В. Чернєй, С. С. Чернявський, Л. Д. Удалова та ін. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2017. Ч. 1. С. 288-291.
Публікація - Старенький О. С., Гринюк В. О. Проблемні питання повідомлення про підозру судді у кримінальному провадженні. Право України. 2017. № 12. С. 82-94.
Публікація - Старенький О. С. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою: проблеми доказування стороною обвинувачення у досудовому розслідуванні: монографія. За ред. д.ю.н., проф. М. А. Погорецького та С. С. Чернявського. К.: НАВС, 2017. 250 с.
Публікація - Старенький О. С. Витребування документів як засіб отримання доказів захисником у кримінальному провадженні: проблеми визначення процесуальної форми. Вісник кримінального судочинства. 2017. № 3. С. 58-68.
Публікація - Старенький О. С., Погорецький М. А. Науковий висновок щодо тлумачення окремих положень чинного законодавства України (притягнення народного депутата України до кримінальної відповідальності). Вісник кримінального судочинства. 2017. № 3. С. 234-243.
Публікація - Старенький О. С. Практикум з кримінального процесу України: навч. посібник. 2-ге вид., перероб. та доп. За ред. проф. М. А. Погорецького та доц. Н. П. Сизої. К.: Алерта, 2018. 232 с.
Публікація - Старенький О. С. Процесуальні документи досудового розслідування (слідчого, прокурора, адвоката та слідчого судді): наук.-практ. посібн. За ред. професорів М. А. Погорецького та О. П. Кучинської. К.: Алерта, 2018. 254 с.
Публікація - Старенький О. С. Застосування негласних слідчих (розшукових) дій як засобів отримання доказів у кримінальних провадженнях щодо народних депутатів. Вісник Харківського державного університету внутрішніх справ. 2018. № 1. С. 40-50. Таємна 2.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-36-02, (044) 239-31-33
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net