HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Ковальчук Тетяна Григорівна
к.ю.н. завідувач кафедри Екологічного права

-

Рідна мова: Українська
Комунікаційна компетентність: Гарні навички комунікації тримала під час роботи в Приймальній комісії юридичного факультету КНУ імені Т. Шевченка на посаді секретаря фахової атестаційної комісії в період з 2014 по 2017 роки.
Організаційно-управлінська компетентність: заступник декана юридичного факультету з наукової роботи, в.о. завідувача кафедри, керівник Центром досліджень проблем прав людини
Інші професійні навички: Розробка законопроектів, проекту Аграрного кодексу, підготовка підзаконних актів
Області професійних інтересів: Екологічне право України; Актуальні проблеми Екологічного права України; Правове регулювання екологічної безпеки; Еколого-правові проблеми у сфері енергетики; Правопорядок у сфері земельних відносин (еколого-правові аспекти).

Цифрові компетенції:

Обробка інформації: досвідчений користувач ПК
Комунікація: використання інтернет телефонії
Вирішення проблем: професійний пошук нормативних актів і судових рішень в Реєстрі судових рішень

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2017/18 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Екологічне право
2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Еколого-правові проблеми у сфері енергетики
2017/18 навчальний рік, 2 рік магістри, Еколого-правові проблеми у сфері енергетики
2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Проблеми земельного та екологічного права
2016/17 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Правове регулювання забезпечення екологічної безпеки
2016/17 навчальний рік, 1 рік магістри, Проблеми земельного права
2016/17 навчальний рік, 1 рік магістри, Проблеми реалізації та захисту прав суб’єктів земельних правовідносин магістр права
2016/17 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Земельне право України
2016/17 навчальний рік, 1 рік магістри, Земельно-правові документи
2016/17 навчальний рік, 1 рік магістри, Правові форми використання земель громадянами України
2016/17 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Аграрне право України
2018/19 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Екологічне право
2013/14 навчальний рік, 1 рік магістри, Еколого-правові проблеми у сфері енергетики
2013/14 навчальний рік, 2 рік магістри, Еколого-правові проблеми у сфері енергетики
2013/14 навчальний рік, 1 рік магістри, Проблеми земельного та екологічного права

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 2011 до 2018 - доцент кафедри екологічного права юридичного факультету , Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта
з 2007 до 2011 - в.о. завідувача кафедри трудового, земельного та екологічного права юридичного факультету , Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта
з 1999 до 2007 - доцент кафедри трудового, земельного та екологічного права юридичного факультету , Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта
з 1996 до 1999 - асистент кафедри трудового, земельного та екологічного права юридичного факультету , Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта
з 1991 до 1996 - асистент кафедри господарського права юридичного факультету , Київський державний університет імені Тараса Шевченка, Освіта
з 11.10.2019 до - завідувач , завідувач кафедри екологічного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Освіта

Навчання та стажування

з 02.01.2018 до 30.06.2018 - Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України,
з 1991 до 1996 - Київський державний університет імені Т. Г. Шевченка, Здобувач кафедри господарського права юридичного факультету Київського державного університету імені Тараса Шевченка. 1996 рік — захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Правові питання забезпечення екологічн
з 1986 до 1991 - Київський державний університет імені Т. Г. Шевченка, юридичний факультет,

Іноземна мова

Німецька A1

Додаткова інформація

Публікація - Ковальчук Т.Г. Щодо розвитку законодавства України у сфері охорони земель від забруднення побутовими відходами в умовах євроінтеграції // Сучасний стан та перспективи розвитку екологічного, земельного й аграрного права в умовах євроінтеграції: матеріали «круглого столу» ( Харків, 8 груд. 2017 р.) / за заг. ред. А.П. Гетьмана.- Харків : Право, 2017.- 322 с.- С.155-158.
Публікація - Ковальчук Т. Г. Наукові ідеї професора Андрейцева В.І. з правового регулювання екологічної безпеки як складової національної безпеки України // Національна безпека України: актуальні проблеми правового забезпечення: матеріали Всеукр.наук.-практ. круглого столу 27 жовт. 2017 р., м. Дніпро / відп. ред. В.І. Андрейцев, Р.С.Кірін; М-во освіти і науки України, Нац.гірн. ун-т; Євраз. Асоц.правничих шкіл і правників.- Дніпро: Літограф, 2017.-195 с.
Публікація - Ковальчук Т. Г. Щодо правового регулювання оцінки придатності земель ( грунтів) для виробництва органічної продукції // Правові засади ведення органічного землеробства: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції ( 29-30 вересня 2017 року)/ за ред. Шульги М.В., Харків: «Доміно», 2017.- 246. - С. 104-107.
Публікація - Ковальчук Т. Г. Реалізація функції розподілу та перерозподілу земель органами місцевого самоврядування в умовах децентралізації влади // Децентралізація влади як чинник розвитку аграрного, екологічного, земельного та інших природоресурсних галузей права: Матеріали Всеукр. круглого столу ( м. Київ, 22 вересня 2017 р.). К. : Видавництво «Прінт Сервіс», 2017.- 200с.- С. 94-97.
Публікація - Проблеми реалізації принципів та норм земельного та екологічного права у сфері охорони земель від забруднення побутовими відходами // збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з нагоди відзначення 25 –річчя навчально-наукового Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника ( м. Івано-Франківськ, 8-10 вересня 2017 р.) /відп.ред.: Н.Р. Кобецтка, Н.О. Багай, Г.В. Мороз.
Публікація - Щодо проблем правового регулювання фінансування землеохоронних заходів в Україні // Збірник матеріалів Міжнародного Конгресу «Правові проблеми державно-приватного партнерства в умовах євроінтеграції», присвяченого 20-річчю Національного університету Одеська юридична академія, м. Одеса, 2-4 червня 2017 р./ відп. ред.: Є.О. Харитонов, О.І. Харитонова, Т.Є. Харитонова; Нац. ун-т «Одес.юрид.акад.». – Одеса : Юридична література, 2017.- 280 с.- С.161
Публікація - Ковальчук Т. Г. Актуальні питання розвитку земельних відносин в роботі професора Мунтяна Василя Лук’яновича «Правова охорона грунтів Української РСР»// Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26 травня, м. Київ / Укладачі:В.В. Носік [та ін]; . КНУ.-Чернівці: Кондратьєв А.В., 2017 -352 с. –С.43-45.
Публікація - Ковальчук Т. Г. К вопросу об эффективности правового регулирования в области охраны земель по законодательству Украины и Беларуси// Приоритетные направления развития экологического, земельного и аграрного права: материалы Респ.круглого стола, приуроч. к юбилею д-ра юрид. наук проф. Т,И. Макаровой / редкол.: С.А. Балашенко и др.- Минск: Изд. центр БГУ, 2017.-255.- С.128-131
Публікація - Ковальчук Т. Г. Тенденції правового регулювання сучасної державної земельної політики України // Теоретичні та практичні аспекти реалізації екологічного, земельного, аграрного права в умовах сталого розвитку України: матеріали «круглого столу» (Харків, 2 груд.2016 р.) / за заг. Ред. А.П. Гетьмана.-Х.: Право,2016.- 328.-С.117-120.
Публікація - Ковальчук Т. Г. Дослідження правового режиму земель сільськогосподарського призначення в наукових працях професора Титової Ніни Іванівни // Актуальні проблеми соціального права. Еволюція правового регулювання аграрних, земельних та екологічних відносин. Матеріали міжнар.наук.-практ. конференції ( м. Львів, 18 листопада 2016 р.) за заг. Ред. П. Д. Пилипенка- Львів, 2016.-314 с.- С. 13-16.
Публікація - Ковальчук Т. Г. Проблеми правового регулювання реформування земельних відносин // Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез Міжнародної наукової конференції «П’ятнадцяті осінні юридичні читання ( м. Хмельницький, 21-22 жовтня 2016 року): ( у 2-х част.).-Частина друга.- Хмельницький: Хмельницький університет управління і права, 2016.-222 с.- С.29-30.
Публікація - Ковальчук Т. Г. Проблеми екологічного прогнозування в Україні // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговорення актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навкчальних закладах України ( м. Одеса, 9-10 вересня 2016 року) / відп. ред. проф. І.І. Каракаш.- Одеса: Юридична література, 2016.- 206 с.- С.131-133.
Публікація - Ковальчук Т. Г. Законодавче та організаційно-правове забезпечення екологічної безпеки в сфері електроенергетики // Проблеми права екологічної безпеки: навч. посіб. / М.В. Краснова, Г.І. Балюк, А.Г. Бобокова [ та ін.]; під заг ред. М.В. Краснової та Р.С. Кіріна; відп. Ред. В.І. Андрейцев; М-во освіти і науки України; Київ. Нац. ун-т, Нац. Гірн. Ун-т.- Дніпро: НГУ, 2016.-575 с.- С.391-406.
Публікація - Ковальчук Т. Г. Правове регулювання охорони земель в Україні як гарантія правопорядку у сфері земельних відносин // Актуальні питання реформування правової системи: зб. Матеріалів Х111 Міжнар.наук.-практ. конф. (Луцьк, 24-25 червня 2016 р.) \ уклад. Л,М. Джурак.- Луцьк: Вежа-Друк, 2016.-352 с.- С.199-201.
Публікація - Ковальчук Т. Г. Державна земельна політика як гарантія правопорядку у сфері земельних відносин // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку: матеріали «круглого столу» ( м. Київ, 27 травня 2016 року)/ за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко; КНУ імені Тараса Шевченка.- Чернівці: Кондратьев А.В., 2016.-374.- С.100-103.
Публікація - Ковальчук Т.Г., Коваленко Т.О. Кафедра трудового, земельного та екологічного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку: матеріали «круглого столу» ( м. Київ, 27 травня 2016 року)/ за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко; КНУ імені Тараса Шевченка.- Чернівці: Кондратьев А.В., 2016.-374.- С.42-50.
Публікація - Ковальчук Т.Г., Балюк Г.І. Законодавче та організаційно-правове забезпечення екологічної безпеки в сфері електроенергетики в кн. Проблеми права екологічної безпеки: навч. посіб / М.В. Краснова, Г.І. Балюк, А.Г. Бобкова [та ін.]; під заг. ред.. М.В. Краснової та Р.С. Кіріна; відп. ред. В.І. Андрейцев. М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т, Нац. гірн. ун-т. – Дніпро: НГУ, 2016.-575 с. – С.391-406.
Публікація - Ковальчук Т.Г., Балюк Г.І. Законодавче забезпечення екологічної безпеки в сфері енергетики // Адміністративне право і процес.- 2015.-№3 .-С.101-114
Публікація - Ковальчук Т. Г. Щодо впровадження курсу «Еколого-правові проблеми у сфері енергетики» на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Екологічне право в системі міждисциплінарних зв’язків: методологічні засади: матеріали «круглого столу» ( Харків, 4 грудн.2015 р.)/ за заг ред. А.П. Гетьмана; Нац. юрид. ін-т ім. Ярослава Мудрого.- Х.:Право,2015.-344 с. – С.138-140.
Публікація - Ковальчук Т. Г. Розвиток природоресурсного права в умовах оновлення екологічної політики України // Природоресурсне право в системі права України: історія, сьогодення, перспективи: Зб. матеріалів круглого столу, 30-31 жовтня 2015 р. /за заг. ред. М.В. Шульги.- Х.: Вид-во ТОВ «Оберіг», 2015.-224 с.-С.90-92.
Публікація - Ковальчук Т.Г., Позняк Е.В. Законодавче регулювання забезпечення екологічної безпеки в діяльності Збройних Сил України: класифікація джерел та їх характеристика // Правове регулювання забезпечення екологічної безпеки в діяльності Збройних Сил України: навчальний посібник// За ред Балюк Г.І.- К.КНУ.- Чернівці: Кондратьев А.В., 2015.-120 с.- С.26-48.
Публікація - Ковальчук Т. Г. Законодавче забезпечення екологічної безпеки в сфері електроенергетики // Актуальні проблеми екологічних, земельних та аграрних правовідносин: теоретико-методологічні й прикладні аспекти: матеріали «круглого столу» (м. Харків, 5 грудня,2014 р.) за заг.ред. А.П. Гетьмана; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого.- Х.,2014.-320 с.- С.120-123.
Публікація - Ковальчук Т. Г. Отдельные аспекты развития наук экологического и природоресурсного права Украины // Информационные-правовая поддержка охраны окружающей среды и устойчивого развития: Сборник докладов по материалам круглых столов/ редкол.: С.А. Балашенко ( отв. Ред.)( и др.).- Минск, 2014.-164 с. –С.45-47.
Публікація - Ковальчук Т. Г. Проблеми правового регулювання відносин у сфері використання земельних та інших природних ресурсів в аграрному секторі економіки України // Розвиток організаційно-правових форм господарювання в аграрному секторі: матеріали «круглого столу», м. Харків, 13 червня 2014 р.: зб. Тез наук.доп. / за ред. А.П. Гетьмана, М.В. Шульги; Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого.- Х.: Оберіг, 2014.- 212 с.-С.88-91.
Публікація - Ковальчук Т. Г. Відносини щодо правового забезпечення екологічної безпеки в енергетиці України в предметі права екологічної безпеки // Актуальні проблеми становлення і розвитку права екологічної безпеки в Україні :Матеріали науково-практичного Круглого столу, 28 березня 2014 р, м. Київ / ред. кол. М.В. Краснова та ін.; КНУ імені Тараса Шевченка.- Чернівці: Кондратьєв А.В., 2014.-156 с.- С.28-30.
Публікація - Ковальчук Т.Г., Саркісова Т.Б. Земельно-правова відповідальність у системі юридичної відповідальності // Відповідальність у публічному праві: Монографія / [ П. Андрушко, І. Безклубий, А. Берлач та ін. ]; за заг. Ред. І. Безклубого.- К.: Грамота, 2014.-496 с.- С. 433 -442.
Публікація - Ковальчук Т. Г. Природоресурсне законодавство. Земельне законодавство в кн. Екологічне право: словник термінів ( українською, російською, англійською мовами) / ред. Г.І. Балюк, О.А. Купрієвич // КНУ імені Тараса Шевченка, юридичний факультет, кафедра екологічного права.- Чернівці: Кондратьєв А.В., 2013.-332 с.-С.18-49.
Публікація - Ковальчук Т. Г. Енергетичні ресурси як комплексний об’єкт правового регулювання // Сучасні науково-практичні проблеми екологічного, земельного та аграрного права: матеріали «круглого столу» ( Харків, 6 грудня 2013 р.) зб тез наук. Доп. / За заг. Ред. А.П. Гетьмана; Нац. Ун-т « Юрид. Акад. України ім. Ярослава Мудрого».- Х.: Право, 2013.-336 с. – С.148-152.
Публікація - Ковальчук Т. Г. Щодо методики викладання спецкурсу « Еколого-правові проблеми енергетичного права України // Сучасні досягнення наук земельного, аграрного та екологічного права [текст ]: Збірник матеріалів круглогостолу (24 травня 2013 року)/ За ред. Шульги М.В., Саннікова Д.В.-2013.- Нац. Ун-т « Юрид. Акад. України ім. Ярослава Мудрого», Національна академія правових наук України.- 157 с. – С.127-129.
Публікація - Ковальчук Т. Г. Науково-практичний коментар Кодексу України про надра / Г.І. Балюк, А.П. Гетьман, Н.Р. Малишевва та ін./ за ред. Г.І. Балюк. К.: Юрінком Інтер, 2012.-328 с. – С.117-133.
Публікація - Ковальчук Т. Г. Роль екологічного права в підвищенні рівня еколого-правової свідомості // Матеріали Круглого столу «Розвиток наук земельного, аграрного,екологічного та природо ресурсного права», 19 жовтня 2012 р.
Публікація - Ковальчук Т.Г., Балюк Г.І., Краснова М.В., Позняк Е.В. та ін. Органи державної влади у галузі екології: збірник нормативно-правових актів України / за ред. Г.І. Балюк та ін. КНУ кафедра екологічного права- Чернівці: Кондратьєв А.В., 2012.-232 с.
Публікація - Ковальчук Т. Г. Правові засади контролю за використанням та охороною земель в Кн.: Правові форми екологічного контролю: Навчальний посібник/ Краснова М.В., Позняк Е.В., Коваленко Т.О. та ін. за ред.. Краснової М.В..- К.: Алерта, 2012.-7260 с
Презентація - Презентація науково-практичних коментарів: Науково-практичний коментар Лісового кодексу України ( 2009 р.), Науково-практичний коментар Закону України «Про тваринний світ» (2010 р.), Науково-практичний коментар Закону України « Про охорону атмосферного повітря» ( 2011 р.), Науково-практичний коментар Кодексу України про надра ( 2012 р. ).
Проект - Участь в бюджетних темах, що проводились та проводяться на юридичному факультеті. Участь в госпдоговірних темах, що раніше проводились на юридичному факультеті, зокрема, Угода з Міністерством екології та природних ресурсів України
Проект - Розробка проекту Закону України «Про екологічну ( природно-техногенну ) безпеку ( з 29.10.1999 по 29.12.2000)
Конференція - Міжнародна науково-практична конференція «Правові засади ведення органічного землеробства» ( м. Харків 29-30 вересня 2017 року)
Конференція - Всеукраїнська науково-практична конференція з нагоди відзначення 25 –річчя навчально-наукового Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника ( м. Івано-Франківськ, 8-10 вересня 2017 р.)
Конференція - Міжнародний Конгрес «Правові проблеми державно-приватного партнерства в умовах євроінтеграції», присвячений 20-річчю Національного університету Одеська юридична академія, м. Одеса, 2-4 червня 2017 р.
Конференція - Всеукраїнська науково-практичної конференції «Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України», присвячена пам’яті д.ю.н., проф. В.Л. Мунтяна 26 травня 2017, м. Київ, КНУ імені Тараса Шевченка
Конференція - Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання реформування правової системи (Луцьк, 24-25 червня 2016 р.)
Семінар - Фіксований виступ «Право землекористування. Право постійного користування земельними ділянками та оренди земельних ділянок. Земельно-правові процедури набуття» на науково-практичному семінарі з секретарями сільських, селищних та міських рад: Застосування земельного законодавства України у діяльності місцевих рад, м. Біла Церква, 22 грудня 2006 року.
Семінар - Фіксований виступ «Форми та акти прокурорського реагування на незаконні рішення органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо приватизації земельних ділянок, надання, передачі земельних ділянок» на науково-практичному семінарі з природоохоронними прокурорами, м. Київ, 2006 рік.
Нагорода - Почесна грамота Міністерства освіти і науки України
Нагорода - „Відмінник освіти України” Міністерства освіти і науки України
Посилання - Сайти юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, наукових бібліотек ім. М. Максимовича, імені В.І. Вернадського.
Цитування - В наукових роботах з наукової спеціальності 12.00.06 – земельне право, аграрне право, екологічне право, природоресурсне право
Публікація - Ковальчук Т.Г. Теоретико-правові дослідження та проблеми правового регулювання у сфері охорони земель // Вісник Київського національного університету. Юридичні науки, 2012. – Вип. 92.-С. 16-20.
Публікація - Ковальчук Т.Г. Щодо співвідношення екологічного, природо ресурсного та енергетичного права України Співвідношення екологічного, природо ресурсного, земельного та аграрного права: матеріали до круглого столу 9 грудня 2011 р. / За заг. ред.. А.П. Гетьмана та М.В. Шульги.- Х.: Національний університет «Юридична академія імені ярослава Мудрого», 2011.-250 с.-С. 52-58
Публікація - Ковальчук Т.Г. Проблеми правового регулювання державної земельної політики Правові аспекти реалізації екологічної та природоресурсної політики //Матеріали Міжнар. наук.-практ. Конф.7-8 жовтня 2011 р…Д: національний гірничий університет, 2011.-190.-С.109-112.
Публікація - Ковальчук Т.Г., Саркісова Т.Б. Земельно-правова відповідальність у системі юридичної відповідальності // Правова відповідальність: доктрина та практика застосування. Збірник тез доповідей учасників Міжнародного науково-практичного круглого столу ( Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2 червня 2011 р.).- К., 2011.-135 с.- С.115-117.
Публікація - Ковальчук Т.Г., Балюк Г.І. Юридичні терміни та вислови ( афоризми) з Римського права ( латинською, українською і російською мовами) // Уклад.: Г.І. Балюк, Т.Г. Ковальчук / За ред. Г.І. Балюк.- К.: ВГЛ «Обрій», 2011.- 38 с. К.: ВГЛ «Обрій», 2011.- 38 с.
Публікація - Ковальчук Т.Г.Екологічне право: словник термінів ( українською, російською, англійською мовами) // ред. Г.І. Балюк, О.А. Купрієвич; КНУ імені Тараса Шевченка, юридичний факультет, кафедра екологічного права.- Чернівці: Кондратьєв А.В., 2013.-332 с.-С.18-49.
Публікація - Ковальчук Т.Г. Науково-практичний коментар Закону України «Про охорону атмосферного повітря» // Г.І. Балюк, І.С. Гриценко, Т.Г. Ковальчук ( та ін.); за ред.. Г.І. Балюк. К.:Юрінком Інтер, 2011.-328 с. – С.40-60.
Публікація - Ковальчук Т.Г. Право постійного та тимчасового користування лісами: юридичні ознаки та особливості змісту // Право України 2011.- №2.
Публікація - Ковальчук Т.Г. Систематизація законодавства у сфері містобудування: стан та перспективи розвитку// Сучасні проблеми систематизації екологічного, земельного та аграрного законодавства України: Збірник наукових праць Круглого столу ( 18 березня 2011).- К.: ВГЛ «Обрій», 2011.-238 с.-С.48-53.
Публікація - Ковальчук Т.Г., Балюк Г.І. Міжнародно-правові проблеми гуманітарної співпраці з подолання надзвичайних ситуацій // Національна екологічна політика в контексті європейської інтеграції України: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції ( Київ, 27 жовтня 2010 р. К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2010.-304 с.-С.45-49
Публікація - Ковальчук Т.Г., Балюк Г.І., Кохановська О.В. та ін.. Еколого-правові проблеми у сфері трансплантології. Навчальний посібник К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2011.- 296 с.- С.101-131.
Публікація - Ковальчук Т.Г., Саркісова Т.Б. Земельно-правова відповідальність в системі видів юридичної відповідальності // Про українське право. Часопис кафедри теорії та історії держави і права Київ. Нац.. ун-ту імені Тараса Шевченка / За ред. проф.. І. Безклубого.- К., 2010.- Чис. у.-367 с.- С.332-340
Публікація - Ковальчук Т.Г. Викладання земельно-правових дисциплін в Київському університеті імені Тараса Шевченка: історія та сьогодення // Республіканська науково-практична конференція «Сучасні екологічні проблеми та методика викладання еколого-правових дисциплін ( 25-26 листопада 2010 року) / За заг. ред.. А.П. Гетьмана.- Харків: НЮАУ ім. Ярослава Мудрого.-2010.-256 с.- С.16-19.
Публікація - Ковальчук Т.Г. Проблемы понятия и особенности правового режима земель населенных пунктов в Украине // Материалы Международной научно-практической конференции (21-22 октября 2010г., г. Минск).- Правовое обеспечение инновационного развития экономики республики Беларусь, Минск, 2010.- 552 с.- С. 486-488
Публікація - Ковальчук Т.Г. Окремі проблеми правового режиму земель міст в Україні // «Спадковість творчих ідей акад. В.З. Янчука та їх розвиток у науці сучасного аграрного і природо ресурсного права»: матеріали круглого столу ( 27 травня 2010 р.), присвяченого 85-річчю від дня народження акад. В.З. Янчука: зб. наук. пр. / за заг. ред. проф.В.М. Єрмоленка, В.І. Курила.- К.: Освіта України, 2010.- 108 с.- С. 43-46.
Публікація - Ковальчук Т.Г. Новели земельного законодавства щодо набуття права власності на земельні ділянки в порядку приватизації та проблеми його реалізації // Збірник наукових праць за результатами Міжн. Нау.-практ. Конф. « Актуальні проблеми реформув. зем, екол., аграрн., та господ. прав. в Україні ( м. Хмельницький, 14-15 травня 2010 р). Хмельницький, Видавн. Хмельн. ун-ту управління та права, 2010.-426 с. –С. 17-22.
Публікація - Ковальчук Т.Г. Врегулювання відносин щодо набуття та реалізації прав на земельні ділянки як складова кодифікації земельного законодавства // Актуальні питання кодифікації законодавства України / За ред.. В.О. Зайчука.- Випуск 1.- К. Інст. Зак-ва ВРУ, 2009.-232 с. –С. 164-167 .
Публікація - Ковальчук Т.Г., І.С. Гриценко, Г.І. Балюк Правнича думка Університету Святого Володимира. В.А. Удінцев. Руське гірничоземельне право: К., КНУ ім. Тараса Шевченка, Національна академія прокуратури України, 2009.- 231 с.
Публікація - Ковальчук Т.Г. Окремі проблеми набуття прав на земельні ділянки // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми правового забезпечення екологічної безпеки, використання та охорони природних ресурсів» 9-10 жовтня 2009 р ( За ред. А.П. Гетьмана та проф. Шульги М.В.- Харків.2009.-229 с. - С.29- 31.
Публікація - Ковальчук Т.Г. Кафедра трудового, земельного і екологічного права // Газета «Молодий юрист»,2009,№2, с.5-6.
Публікація - Ковальчук Т.Г. Розвиток науки земельного права на юридичному факультеті Київського університету // Вісник КНУ Юридичні науки, 2009, випуск 81,с.206-212
Публікація - Ковальчук Т.Г. Коваленко Т.О. Кафедра трудового, земельного та екологічного права: історія і сьогодення // Вісник КНУ Юридичні науки, 2009, випуск 81, с.174-180
Публікація - Ковальчук Т.Г., Балюк Г.І. Еколого-правові проблеми використання та охорони надр України в сучасних умовах державотворення // Доповіді 1-ї Міжн. Наук.практ. Конф. «Еколого-правові та соціально-правові проблеми розвитку гірничодобувної галузі»28-30 травня 2009 року. Частина 1.- Д: Національний гірничий університет, 2009.-131 с., С. 64-73.
Публікація - Ковальчук Т.Г. Локальне нормативно-правове регулювання діяльності науково-правничих шкіл в КНУ ім. Т. Шевченка // Правничий часопис Донецького університету, 2009 р.,- №1-2.- С. 209-216.
Публікація - Ковальчук Т.Г. Тваринний світ України: правова охорона, використання та відтворення/Г.І. Балюк, О.О. Погрібний, Ю.С. Шемшученко та ін..; За ред. Г.І. Балюк Бюлетень Мінюсту.-2010,-№ 3.
Публікація - Ковальчук Т.Г. Тваринний світ України: правова охорона, використання та відтворення/Г.І. Балюк, О.О. Погрібний, Ю.С. Шемшученко та ін..; За ред. Г.І. Балюк. К.: Юрінком Інтер, 2010.-384 с.
Публікація - Ковальчук Т.Г. Науково-практичний коментар Лісового кодексу України /Г.І. Балюк, А.П. Гетьман, Т.Г. Ковальчук та ін., за ред. Г.І. Балюк.- Бюлетень Мінюсту, №9, 2009
Публікація - Ковальчук Т.Г., Балюк Г.І., Гетьман А.П. та ін. Науково-практичний коментар Лісового кодексу України /Г.І. Балюк, А.П. Гетьман, Т.Г. Ковальчук та ін.., за ред. Г.І. Балюк. К.: Юрінком Інтер, 2009.-368 с.
Публікація - Ковальчук Т.Г. Коваленко Т., Мірошниченко А. Проблеми ефективності правового забезпечення приватизації земель в Україні // Юридична Україна, 2009 №2, с. 63-67.
Публікація - Ковальчук Т.Г. Земельне право України: підручник /Г.І. Балюк, Т.О. Коваленко, В.В. Носік та ін.; за ред. В.В. Носіка. К.: Видавничо-полігр. Центр. «Київський університет».- 2008.- 511 с. С. 135-139; 457-468
Публікація - Ковальчук Т.Г. Локальне нормативно-правове регулювання діяльності науково-правничих шкіл. Розділ до методичного Посібника «Нормативно-правові та організаційні засади діяльності науково-освітніх правничих шкіл» в рамках виконання теми КМДА за 2007-2008 роки.
Публікація - Ковальчук Т.Г. Проблеми набуття прав на земельні ділянки в процесі приватизації // Матер. Міжн. наук-прак. конф. присв. Пам’яті М.М. Михеєнка та М.Й. Штефана – К: ВГЛ «Обрій», 2009-С.176-180.
Публікація - Ковальчук Т.Г. Проблеми механізму гарантування права власності на землю// Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту», КНУ імені Тараса Шевченка ( 23-27 листопада 2007 року).- К.: ВГЛ «Обрій», 2008.-С.99-101.
Публікація - Ковальчук Т.Г. Наукові здобутки вчених наукової школи «Земельне право, екологічне право та право екологічної безпеки»// Вісник КНУ Юридичні науки, 2007, випуск 77-78, випуск 77 С.6-12
Публікація - Ковальчук Т.Г. Землі та земельні ділянки: матеріальний об’єкт природного походження чи нерухоме майно?// Матеріали міжн. науково-практич.конференції «Екологічне законодавство України: стан та перспективи розвитку»,м. Харків 13-14 грудня 2007 р.,Харків «Право»»2008р. –С.19-22.
Публікація - Ковальчук Т.Г., Заєць О.І. Правові проблеми застосування земельного законодавства у нотаріальній практиці // Мала енциклопедія нотаріуса.- 2007, № 4- С. 7-14.
Публікація - Ковальчук Т.Г. Освітньо-наукова школа світового рівня «Земельне право, екологічне право та право екологічної безпеки»// Літопис кафедри трудового, земельного та екологічного права. За науковою редакцією акад. АпрН України Андрейцева В.І. – К., 2007.- 224с.- С. 99-109.
Публікація - Ковальчук Т.Г. Андрейцев В.І., Шомпол О.А. Науково-дослідна робота та законотворча діяльність// Літопис кафедри трудового, земельного та екологічного права. За науковою редакцією акад. АпрН України Андрейцева В.І. – К., 2007.- 224с.- С. 165-174.
Публікація - Ковальчук Т.Г. Екологічна декларація продукції. Стаття до енциклопедії // Екологічна енциклопедіяу 3-х т.- К. ТОВ « Центр екологічної освіти та інформації Літери А-Є-Т.1.-Київ, 2007.-437 с.-С.314.
Публікація - Ковальчук Т.Г. Державний ветеринарно-санітарний контроль. Стаття до енциклопедії Екологічна енциклопедіяу 3-х т.- К. ТОВ « Центр екологічної освіти та інформації Літери А-Є-Т.1.-Київ, 2007, 437с.-С.268.
Публікація - Ковальчук Т.Г. Карантин тварин. Стаття до енциклопедії // Екологічна енциклопедія у 3-х т.- К. ТОВ «Центр екологічної освіти та інформації.,2007.-т.2: Є-Н.-416 с..-Київ, 2007.- С.157.
Публікація - Ковальчук Т.Г. та інші. Земельний кодекс України: Науково-практичний коментар //видання третє, перероблене і доповнене За ред. В.І.Семчика К.: Видавничий дім “Ін Юре”, 2007. – С.350-382, 586-589.
Публікація - Ковальчук Т.Г. Право землекористування. Право постійного користування земельними ділянками та оренди земельних ділянок. Земельно-правові процедури набуття // Фіксований виступ на науково-практичному семінарі з секретарями сільських, селищних та міських рад:Застосування земельного законодавства України у діяльності місцевих рад, м. Кам'янець- Подільський,, 8 -10 червня 2007 року, К.-2007, 17 с.
Публікація - Ковальчук Т.Г. Право землекористування. Право постійного користування земельними ділянками та оренди земельних ділянок. Земельно-правові процедури набуття Фіксований виступ на науково-практичному семінарі з секретарями сільських, селищних та міських рад:Застосування земельного законодавства України у діяльності місцевих рад, м. Біла Церква, 22 грудня 2006 року, К.-2006, 17 с.
Публікація - Ковальчук Т.Г. Досягнення наукової школи світового рівня « Земельне право, екологічне право та право екологічної безпеки»// «Наукові правничі школи Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Матеріали міжнародної наукової конференції (Київ, 12 жовтня 2005 рік).-К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет».2006.-С.36-42.
Публікація - Ковальчук Т.Г. Форми та акти прокурорського реагування на незаконні рішення органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо приватизації земельних ділянок, надання, передачі земельних ділянок // Фіксований виступ на науково-практичному семінарі з природоохоронними прокурорами, К., 2006.- 16с.
Публікація - Ковальчук Т.Г. Екологічний кодекс України: міфи та реальність // Матеріали міжнародного «круглого столу».-К.,2005
Публікація - Ковальчук Т.Г. Ринок земель сільськогосподарського призначення: ефективне використання чи обіг (правові проблеми) // Вісник Київського національного університету. Юридичні науки, 2005. – Вип.68.-С.54-59.
Публікація - Ковальчук Т.Г. Правові аспекти розмежування правового регулювання відносин, об’єктами яких виступають земельні ділянки та нерухоме майно // Вісник Київського національного університету. Юридичні науки, 2005. – Вип.67.- С.12-15.
Публікація - Ковальчук Т.Г. Окремі питання правового регулювання інституційно-функціонального забезпечення ефективного використання, відтворення та охорони земель сільськогосподарського призначення // Вісник Київського національного університету. Юридичні науки, 2005. – Вип.66.-С.75-81.
Публікація - Ковальчук Т.Г. Поняття та особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення// Вісник Київського національного університету. Юридичні науки, 2005. – Вип.63.- С.32-37.
Публікація - Ковальчук Т.Г. До питання щодо розмежування правового регулювання відносин, об’єктами яких виступають земельні ділянки та нерухоме майно // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХІ регіональної науково-практичної конференції. – Львів, 2005.
Публікація - Ковальчук Т.Г. Правове забезпечення організаційно-технічних засобів охорони земель // Вісник Київського національного університету. Юридичні науки, 2004. – Вип.59.-С.164-170.
Публікація - Ковальчук Т.Г. Правові аспекти ґрунтозахисних гарантій охорони земель Вісник Київського національного університету. Юридичні науки, 2004. – Вип.58.- С.112-116.
Публікація - Ковальчук Т.Г., Андрейцев В.І., Семчик В.І., Балюк Г.І., Краснова М.В. та інші Земельний кодекс України: Науково-практичний коментар / За ред. В.І.Семчика К.: Видавничий дім “Ін Юре”, 2004. – С.310-339, 514-517.
Публікація - Ковальчук Т.Г. Юридична природа ефективного використання земель сільськогосподарського призначення // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права, 2004, № 3
Публікація - Ковальчук Т.Г. Правове забезпечення захисту прав громадян на земельні ділянки в Україні // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали Х науково-практичної конференції. – Львів, 2004
Публікація - Ковальчук Т.Г. Правове забезпечення запобігання надмірній концентрації земельних ділянок у власності громадян та юридичних осіб як гарантія ефективного використання та охорони земель в Україні // Збірник тез доповідей і наук повідомлень науково-практичної конференції “Організаційно-правові проблеми розвитку аграрного і земельного ринків в Україні”. – К., 2004. – 130 с.
Публікація - Ковальчук Т.Г. Гончаренко В.Г., Андрушко П.П. та ін. Юридичні терміни. Тлумачний словник / За ред. В.Г. Гончаренка К.: Либідь, 2003. – 320 с.
Публікація - Ковальчук Т.Г. Правочинності землевласників і землекористувачів щодо ефективного використання земельних ділянок Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка Юридичні науки, 2003. – Вип.54.-С.119-122.
Публікація - Ковальчук Т.Г. Правове регулювання ефективного використання земель промисловості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки, 2003. – Вип.55.-С.165-168.
Публікація - Ковальчук Т.Г. Проблеми імплементації рамкової конвенції ООН про зміну клімату та Кіотського протоколу в Україні.- За ред. Акад. АПрН України Андрейцева В.І.- КНУ. – К., 2003( у співавторстві ).
Публікація - Ковальчук Т.Г. Земельний кодекс України: Науково-практичний коментар / За ред. В.І.Семчика К.: Видавничий дім “Ін Юре”, 2003. – С.283-311, 488-491.
Публікація - Ковальчук Т.Г. Окремі аспекти права власності громадян України на земельні ділянки за новим Земельним кодексом України // Вісник Київського національного університету. Юридичні науки, 2002. – Вип.48.- С.249-253.
Публікація - Ковальчук Т.Г. Проблеми реалізації норм Земельного кодексу України // Матеріали “Круглого столу” – “Проблеми реформування земельних відносин в Україні на сучасному етапі: земельно-правові та еколого-правові аспекти” 21.06.2002 р.
Публікація - Ковальчук Т.Г. у співавторстві Екологічне право. Особлива частина. Повний академічний курс. За ред. акад. Андрейцева В.І. К.: Істина, 2001 р. – С.517-538
Публікація - Ковальчук Т.Г. Заключний звіт про науково-дослідну роботу по проекту 07.03.01186 “Правове забезпечення здійснення аграрної реформи” КНУ. – К., 2000 р. (у співавторстві).
Публікація - Ковальчук Т.Г. Дослідження державно-правового механізму забезпечення аграрної, земельної реформи і одержання екологічно безпечної сільськогосподарської продукції ( у співавторстві), (звіт про науково-дослідну роботу по темі № 97116) КНУ. – К., 2000 р.
Публікація - Ковальчук Т.Г., Заєць О.І. Приватизація земель в Україні: шляхи розв’язання законодавчих колізій // Право України.-1999.-№8.-С.28-31.
Публікація - Ковальчук Т.Г. Проблеми права: науково-практичний збірник. Випуск 2. За ред к.ю.н. Я.І. Безуглої, Т.Г. Ковальчук ЧЮК: Юрист.1998.-250 с.
Публікація - Ковальчук Т.Г. Законодавче забезпечення якості та безпеки продуктів харчування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки.-1998.-Вип.36.-С.27-30.
Публікація - Ковальчук Т.Г. Екологічна безпека продуктів харчування: поняття та зміст // Право України.-1997.-№ 7.-С.22-25.
Публікація - Ковальчук Т.Г. Розділ 1. «Земельне законодавство» у збірнику Екологія і закон: екологічне законодавство України, за ред. проф. Андрейцева В.І. (систематизація нормативних актів) К.: Юрінком-Інтер, 1997.-С.249-410.
Публікація - Ковальчук Т.Г. Гл. 34 Контрактация . Хозяйственный (Комерческий) кодекс Украины. Проект (статья) К., 1996 .
Публікація - Ковальчук Т.Г. Правові питання забезпечення екологічної безпеки продуктів харчування ( автореферат дисертації) К., 1996,-20с.
Публікація - Ковальчук Т.Г. Проблеми забезпечення права громадян на внутрішню екологічну безпеку //Правова держава Україна: проблеми, перспективи розвитку. Короткі тези доп. та наук.повід.республ.наук.-практ. конф ( Харків, 9-11 листопада 1995 р.).-Х.: національна юридична академія України, 1995.- С.218-220.
Публікація - Ковальчук Т.Г. Правові аспекти охорони земель, збереження і підвищення родючості грунтів / Проблемы земельной реформы в Украине. Мат.науч.-практ.конф. (Киев, 27-28 октября 1994 г).-К.: СОПС Украины НАН Украины, 1994.-С.114-115.
Публікація - Ковальчук Т.Г. Правові аспекти підвищення родючості грунтів як засобу забезпечення екологічної безпеки сільськогосподарської продукції // Современные проблемы охраны и воспроизводства почвенного плодородия: экология, экономика, право. Материалы Межгосуд. науч. семинара ( Одесса,19-21 мая 1994 г.).- К.: СОПС Украины НАН Украины, 1994.- С.69-70.
Публікація - Щодо правового регулювання опромінення харчових продуктів в Україні // Правове забезпечення соціально-економічного розвитку: стан та перспективи: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 35-річчю кафедри господарського права Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця, 11–12 жовтня 2019 р.). Наук. ред. А. Г. Бобкова, А. М. Захарченко. Вінниця: Донецький національний університет імені Василя Сту
Публікація - Щодо національних стандартів України як однієї із гарантій права на безпечні харчові продукти // Auctoritate magis guam imperio: Юридична наука у громадянському суспільстві. Зб. наук.праць. Матеріали Х міжнар.наук.-практ.конф.( Київ, 30 жовтня 2019 р.). До 70-річчя Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України / Ред.колегія: Н.М. Пархоменко (голова), О.О. Малишев ( заступник голови), А.М. Гурова ( секретар), В.К. Малолітнева, П.С. Д
Публікація - Чи є доступність до інформації про опромінення харчових продуктів гарантією права на безпечні харчові продукти // Забезпечення прав в аграрних, земельних, екологічних та природоресурсних відносинах: збірник матеріалів Четвертого зібрання фахівців споріднених кафедр, (м. Одеса, 6-9 червня 2019 року) / відп. ред. д.ю.н., доц. Т. Є. Харитонова, к.ю.н., доц. Х. А. Григор`єва. - Одеса: Гельветика, 2019. - 212 с. - С.133-136.
Публікація - Спеціальні зони об'єктів енергетики // Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т.- Т.16: Земельне та аграрне право / редкол.: М.В. Шульга ( голова), В.В. Носік, П.Ф. Кулинич ( заст. голови) та ін.: Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого.- 2019.-696 с.: С. 609-612.
Публікація - Землі енергетичної системи // Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т.- Т.16: Земельне та аграрне право / редкол.: М.В. Шульга ( голова), В.В. Носік, П.Ф. Кулинич ( заст. голови) та ін.: Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого.- 2019.-696 с.: С. 269-271.
Публікація - Щодо гарантій права на безпечні харчові продукти в Україні // Забезпечення прав в аграрних, земельних, екологічних та природоресурсних відносинах: збірн. матер. Четвертого зібрання фахівців споріднених кафедр, (6-9 червня 2019 року), м. Одеса / відп. ред. д.ю.н., доц. Т. Є. Харитонова, к.ю.н., доц. Х. А. Григор`єва. - Одеса: Гельветика, 2019. - 212 с. - С.133-136.
Публікація - Щодо поняття, особливостей та забезпечення права на безпечні харчові продукти // Еколого-правовий статус людини і громадянина: ретроспективний та перспективний погляди: збірн. матер. Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 31 травня 2019 року) / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут держави і права ім.. В.М. Корецького НАН України: за заг. ред.. Краснової М.В., Коваленко Т.О. – Чернівці: Кондратьєв А.В. –
Публікація - Балюк Г.І., Ковальчук Т.Г. Сучасні загально-теоретичні тенденції щодо визначення системоутворюючих факторів галузей права // Предмет правового регулювання галузей вітчизняного права: матер. Міжнародної науково-практичної конференції, 15-16 березня 2019 року, м. Київ / ред. кол. Гриценко І.С., Мельник Р.С. та ін. К.: Видавничий дім «Гельветика», 2019. 90 с. – С. 59-63.
Публікація - Щодо поняття та принципів органічного виробництва в контексті адаптації законодавства України до законодавства ЄС // Актуальні проблеми екологічного, земельного та аграрноо законодавства і сучасних умовах: матеріали «Круглого столу», присв’яч. 90-річчю з дня народж. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України В.К. Попова ( Харків, 1 берез. 2019 р.)/ за заг ред. А.П. Гетьмана і М.В. Шульги.-Харків: Право, 2019.-244 с. –С. 122-124.
Публікація - Балюк Г.І., Власенко Ю.Л., Ковальчук Т.Г. Екологічні права громадян України: міжнародні та європейські стандарти і вітчизняні проблеми // Екологічне право України.- 2018 .- №3-4. –С.2-16.
Публікація - Балюк Г.І., Власенко Ю.Л., Ковальчук Т.Г. Проблеми забезпечення державою реалізації громадянами України Конституційного права власності на землю // Соціологія права.- 2018.-№ 3-4 (26-27).- С.3-12.
Публікація - Правове регулювання оцінки придатності земель( грунтів) як гарантія вирощування органічних харчових продуктів // Сучасний стан та перспективи розвитку земельного, аграрного, екологічного та природоресурсного права: теорія та практика: зб. матеріалів науково-практичної конференції ( м. Харків, 7 грудня 2018 р.) / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого: за ред. А.П. Гетьмана, М.В. Шульги.- Х.: ТОВ «Оберіг», 2018.-296 с. – С.249-
Публікація - Альтернативні джерела енергії // Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т.- Т.14: Екологічне право / редкол.: Ю.С. Шемшученко ( голова), А.П. Гетьман ( заст. голови) та ін.: Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого.- 2018.-776 с.: С.19-20.
Публікація - Щодо ведення єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля: правове регулювання та практика застосування // Земельне, екологічне, аграрне право: оцінка впливу на довкілля: Збірник матеріалів Всеукраїнського круглого столу, 18 червня 2018 р., м. Київ / Укладачі: В.В. Носік та ін.; Національна академія правовиїх наук України. Київський регіональний науковий центр.- 2018.-170 с.- с. 69-72.
Публікація - Правове регулювання рекультивації земель полігонів твердих побутових відходів у контексті інтеграцйійного розвитку України // Збірник матеріалів Міжнародної наково-практичної конференції « Третє зібрання фахівців споріднених кафедр щодо обговорення стратегії еволюції аграрних, земельних, екологічних та природоресурсних правовідносин в контексті інтеграційного розвитку України: матер. Конф. ( м. Одеса, 7-10 червня 2018 року) / відп. Ред. Д .ю.н
Публікація - Щодо особливостей правового режиму земель полігонів твердих побутових відходів // Розвиток аграрного, земельного та екологічного права на зламі тисячоліть: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції ( м. Київ, 18-19 травня 2018 р.) / За заг.ред. д.ю.н., проф. В.М. Єрмоленка .- К., 2018.- 427 с.- С.226-230.
Публікація - Тенденции правового регулирования охраны земель от загрязнения бытовыми отходами в Украине // Влияние межгосударственных интеграционных процессов на развитие аграрного, экологического, природоресурсного и энергетического права: тез. докл. междунар. науч.-практ. конф., Минск, 26–27 апр. 2018 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: Т. И. Макарова (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2018. – 307 с.-С. 168-170.
Публікація - Ochrona gruntow: problem wdrazania ustawodawstwa UE na Ukrainie // Ochrona prawa zasobow naturalnych. Redakcja naukowa Jerzy Stelmasiak, Emil Kruk, Grzegorz Lubenczuk. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej. – Lublin. – 2018.- Р-193-205.
Публікація - Concept and Features of Legal Regime of Land for Domestic Waste Landfills // Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. – Vol. 5. – №. 2. – 2018. – P. 115-121.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-31-34
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net
Приймальна комісія (консультаційний центр)
(044) 481-45-88