HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Кучинська Оксана Петрівна
д.ю.н. професор кафедри Правосуддя

немає

Рідна мова: українська
Комунікаційна компетентність: маю здатність застосувати у конкретному спілкуванні знання мови, способи взаємодії з навколишніми й віддаленими людьми та подіями, навички роботи у групі, володіння різними соціальними ролями
Організаційно-управлінська компетентність: спрямованість на розвиток педагогічної і виховної підсистем системи освіти шляхом опанування інновацій;
Інші професійні навички: здатність раціонально використовувати час; уміння управляти конфліктами; уміння управляти конфліктами
Області професійних інтересів: Кримінальний процес України, Актуальні проблеми кримінального процесу України, Судоустрій в Україні,

Цифрові компетенції:

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Актуальні проблеми процесуального статусу учасників кримінального провадження
2017/18 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Гарантії прав особи у кримінальному провадженні
2019/20 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Гарантії прав особи на досудовому розслідуванні
2019/20 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Кримінально-процесуальне право
2019/20 навчальний рік, 1 рік магістри, Процесуальний статус учасників кримінального провадження

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 2013 до 2018 - професор кафедри правосуддя, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Наука
з 2011 до 2013 - Проректор Національної школи суддів України, Національна школа суддів України, Управління
з 1997 до 2011 - Проректор Академії адвокатури України, Академія адвокатури України, Наука
з 1989 до 1997 - професор кафедри правосуддя , Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Наука

Навчання та стажування

з 01.04.2019 до 24.04.2019 - Верховний Суд; Велика Палата Верховного Суду, стажування

Додаткова інформація

Публікація - Загальнотеоретичне та праксіологічне розуміння прав людини» (О.П. Кучинська, М.С. Іванов // Вісник кримінального судочинства. – 2017. - № 1. – С. 123 – 132)
Публікація - Особливості процесуального статусу юридичних осіб у кримінальному процесі України: теорія і практика: монографія / О.П.Кучинська, С.В. Толокольніков . – К.: Алерта, 2017. – 168 с.
Публікація - Кваліфікаційний іспит адвоката: доступ до майбутньої професії: усний іспит: навч. посіб./ за ред. д-ра юрид. наук, проф.О.П.Кучинської; д-ра юрид. наук, проф.. М.А.Погорецького; д-ра юрид. наук, проф. О.Г.Яновської. – К.: Алерта, 2017. – 862 с. .
Публікація - Кваліфікаційний іспит адвоката: доступ до майбутньої професії: письмовий іспит: навч. посіб./ за ред. д-ра юрид. наук, проф.О.П.Кучинської; д-ра юрид. наук, проф.. М.А.Погорецького; д-ра юрид. наук, проф.О.Г.Яновської. – К.: Алерта, 2017. – 172 с.
Публікація - Кучинська О.П., Бараннік Р.В. Національна та міжнародна практика застосування норм, що містять оцінні поняття, під час обрання запобіжних заходів // Часопис цивільного і кримінального судочинства. — 2017. — № 4(37). — С. 164—171.
Публікація - Кучинська О.П. Імплементація міжнародних стандартів в галузі прав людини у вітчизняне кримінальне процесуальне законодавство/О.П.Кучинська//Актуальні проблеми соціального права. Випуск II: Науково-практичний посібник. – К.: ПВГОІ «ІР СТ Україна», 2016, С.27-28.
Публікація - Кучинська О.П. Представництво інтересів неповнолітніх потерпілих у кримінальному судочинстві /О.П.Кучинська, О.М.Крукевич// Вісник кримінального судочинства. – 2016. - №2. –С.70-76.
Публікація - Кучинська О.П., Цигангюк Ю.В. /Системність поніття «незалежність суду»// Вісник кримінального судочинства. – 2016. - №4. – С.94- 100.
Публікація - Кучинська О.П. Імплементація міжнародних стандартів в галузі прав людини у вітчизняне кримінальне процесуальне законодавство/О.П.Кучинська//Актуальні проблеми соціального права. Випуск II: Науково-практичний посібник. – К.: ПВГОІ «ІР СТ Україна», 2016, С.27-28.
Публікація - Кучинська О.П. Представництво інтересів неповнолітніх потерпілих у кримінальному судочинстві /О.П.Кучинська, О.М.Крукевич// Вісник кримінального судочинства. – 2016. - №2. –С.70-76.
Публікація - Процесуальні документи у кримінальному провадженні. Зразки. Роз’яснення: наук.-практ.посібник /колектив авторів; за заг.ред. М.А.Погорецького, О.П.Кучинської. – К.: Юрінком Інтер, 2015. – 560 с.
Публікація - Sharkova A.M., Kuchynska O.P. Procedural detention as one of the grounds for recognizing a person to be suspected / A. Sharkova, O. Kushynska // Legea si Viata. – 2015. - № 3.
Публікація - Кучинська О.П. Засада кримінального провадження забезпечення права на свободу та особисту недоторканність у світлі міжнародних стандартів в галузі прав людини // Вісник кримінального судочинства. – 2015. - №1/2015. – С.66-71.
Публікація - Кучинська О., Чорноусько М. Нагляд прокурора за додержанням законiв пiд час проведення досудового розслiдування в Iталії у світлі практики ЄСПЛ// Проблеми протидії злочинності у ХХІ столітті: вітчизняний та міжнародний досвід: матеріали міжнар. симпозіуму (Чернігів, 24 квітня 2015 р.); за ред. докт. юр. наук, проф. І. Г. Богатирьова / Буковинський держ. фінансово-економічний університет, Апеляційний суд Чернігівської обл. –
Публікація - Кучинська О., Черниченко І. Спеціальне досудове розслідування і судове провадження (in absentia) та відеоконференція: порівняльний аналіз / О. Кучинська, І. Черниченко //Право України. – 2015. - №7. – С.43-50.
Публікація - Кучинська О.П. Загальні поняття системи принципів (засад) кримінального провадження / О.П.Кучинська// Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Малинівські читання», м. Острог 13-14 листопада 2015року. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – С.190-191.
Публікація - Кучинська О.П. Правові питання імплементації загальновизнаних міжнародних стандартів в галузі прав людини у вітчизняне кримінальне процесуальне законодавство / О.П.Кучинська // Часопис цивільного і кримінального судочинства. – 2014. - №1 (16). – С.57-61.
Публікація - Кучинська О.П. Право на те, щоб не піддаватися катуванню або жорстокому, нелюдському чи принижуючому гідність поводженню чи покаранню / О.П.Кучинська // Теоретичні засади та практика реалізації правової політики: Міжнародна науково-практична конференція (м.Запоріжжя, 26.12.2013 р.). – Запоріжжя, 2013. – С.287 -289.
Публікація - Кучинська О.П. Угоди у кримінальному процесі України та Сполучених Штатів Америки / О.П.Кучинська, К.Ю.Артюхова // Юридичний вісник. – 2014. - №2. – С.301-306.
Публікація - Кучинська О.П. Загальна характеристика засади кримінального провадження «Повага до людської гідності» // Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання державотворення в Україні» 23 травня 2014 року: День науки юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К., 2014. – 55с.
Публікація - Кучинська О.П., Черниченко І.В. Окремі прасеологічні аспекти застосування відеоконференції у кримінальному провадженні України / О.П.Кучинська, Черниченко І.В. // Часопис цивільного і кримінального судочинства. – 2014. - №5 (20). – С.41-49.
Публікація - Кучинська О., Шаркова А. Недопустимість доказів, зібраних під час затримання підозрюваного уповноваженою службовою особою: деякі проблемні аспекти / Кучинська О., Шаркова А.//Право України. – 2014. - №10. – С.75-81.
Публікація - Процесуальні документи у кримінальному провадженні. Зразки. Роз’яснення. /За загальною редакцією професорів М.А.Погорецького та О.П.Кучинської // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2014. - №№ 10-11. – 545 с.
Публікація - Кучинська О.П. Свобода та особиста недоторканність у світлі міжнародних стандартів в галузі прав людини // Проблемні питання застосування КПК України в сучасних умовах: круглий стіл до 80-річчя з дня народження професора А. Я. Дубинського (Київ, 4 квітня 2014 року).
Публікація - Кучинська О.П. Показання свідків як джерело доказів у кримінальному провадженні / О.П. Кучинська // Докази ідоказування за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (до 75-річчяз дня народження доктора юридичних наук, професора Михайла Макаровича Михеєнка): матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 6-7 грудня 2012 р., м.Київ. – Х.:Видавець Строков Д.В., 2013. – С. 225-228.
Публікація - Кучинська О.П. Свідок та момент набуття ним процесуального статусу / О.П. Кучинська // Сучасна правова наука: теорія та практика: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 29 квітня 2013р., м.Запоріжжя. –ФОП Зеленкевич Л.П., 2013.- С. 186-189.
Публікація - Кучинська О.П., Фулей Т.І., Бараннік Р.В. Принципи кримінального провадження у світлі практики Європейського суду з прав людини: монографія / О.П. Кучинська, Т.І. Фулей, Р.В. Бараннік. – Ніжин : ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2013. – 228 с.
Публікація - Кучинська О.П., Фулей Т.І., Бараннік Р.В. Принципи кримінального провадження у світлі практики Європейського суду з прав людини: монографія / О.П. Кучинська, Т.І. Фулей, Р.В. Бараннік. – Ніжин : ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2013. – 228 с
Публікація - Кучинська О.П. Принципи кримінального провадження в механізмі забезпечення прав його учасників : [монографія] / Оксана Петрівна Кучинська. — К.: Юрінком Інтер, 2013. – 288 с
Публікація - Кучинська О.П. Деякі аспекти втілення принципу свободи та особистої недоторканності у новому КПК України / О.П.Кучинська // Адвокат. – 2013. - №5. – С.25-28.
Публікація - Кучинська О.П. Процесуальний статус свідка: деякі особливості за новим КПК України / О.П.Кучинська // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. – 2013. - №1(5)’2013. – С.295-300.
Публікація - Кучинська О.П. Гарантії забезпечення захисту прав учасників кримінального провадження / О.П. Кучинська // Вісник Академії адвокатури України. — 2012. — № 1(23). — С. 112—116.
Публікація - Кучинська О.П. Поняття гарантій забезпечення прав учасників кримінального провадження / О.П. Кучинська // Адвокат. — 2012. — № 1. — С.4—8.
Публікація - Кучинська О.П. Принцип недоторканності житла чи іншого володіння особи у кримінальному процесі / О.П. Кучинська // Вісник Академії адвокатури України. — 2012. — № 1(23). — С. 125—129.
Публікація - Кучинська О.П. Принцип поваги до честі і гідності людини у кримінальному процесі / О.П. Кучинська // Адвокат. — 2012. — № 1. — С. 17—19.
Публікація - Кучинська О.П. Системність принципів кримінального провадження як визначальний фактор їх ефективного регуляторного впливу на кримінально-процесуальні правовідносини / О.П. Кучинська // Адвокат. — 2012. — № 1. — С. 7—11.
Публікація - Кучинська О.П. Поняття та структура механізму забезпечення прав учасників кримінального провадження / О.П. Кучинська // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. — 2012. — № 3. — С. 87—91.
Публікація - Кучинська О.П. Деякі питання забезпечення прав свідків у кримінальному процесі України / О.П. Кучинська // Наукові записки Львівського університету бізнесу і права. — 2012. — Випуск 9. — С. 163—169.
Публікація - Кучинська О.П. Забезпечення права на захист та кваліфіковану правову допомогу в кримінальному провадженні / О.П. Кучинська // Юридична Україна. – 2012. - №4(112) 2012. – С.65-68.
Публікація - Кучинская О.П. Понятие системы принципов уголовного процесса / О.П. Кучинская // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал. — 2012. — № 3(243). — С. 38—41.
Публікація - Кучинська О.П. Механізм забезпечення прав особи в кримінальному процесі / О.П. Кучинська // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал. — 2012. — № 4(244). — С. 28—30.
Публікація - Кучинская О.П. Некоторые особенности участия потерпевших в уголовном производстве по новому Уголовному процессуальному кодексу Украины / О.П. Кучинская // Правовая наука. — 2012. — № 11(14). — С. 4—6.
Публікація - Кучинська О.П. Реалізація прав потерпілих за новим КПК України / О.П. Кучинська // Наукові обрії: матеріали IX міжнародної конференції (27 лютого 2012 р.). — Львів, 2012. — С. 190—194.
Публікація - Кучинська О.П. Принцип невтручання в особисте і приватне життя особи / О.П. Кучинська // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів: Тези доповідей та повідомлень наукового семінару, 13 березня 2012 р., м.Київ. –Х. – Видавець Строков Д.В., 2012. – 70-73.
Публікація - Кучинська О.П. Особливості участі потерпілих у кримінальних справах про торгівлю людьми / О.П. Кучинська // Актуальні проблеми боротьби з торгівлею жінками: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (12 квітня 2012 р.). — Донецьк, 2012. — С. 160—162.
Публікація - Кучинська О.П. Право на захист та кваліфіковану правову допомогу у кримінальному провадженні / О.П. Кучинська // Актуальні проблеми реформування кримінально-процесуального законодавства і удосконалення діяльності судових і правоохоронних органів: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (12 квітня 2012 р.). — Луганськ, 2012. — С. 57—62.
Публікація - Кучинська О.П. Принцип свободи та особистої недоторканності людини / О.П. Кучинська // Міжнародна наукова конференція професорсько-викладацького складу, присвячена 15-річчю Національного університету “Одеська юридична академія” та 165-річчю Одеської школи права (20-21 квітня 2012 р.). — Одеса, 2012. — Том 1. — С. 104—106.
Публікація - Кучинська О.П. Методичні рекомендації до навчального курсу для суддів по темі “Затримання та взяття під варту: особливості застосування” / О.П. Кучинська, М.В. Сіроткіна. — Київ: Національна школа суддів України, 2012. — 39 с.
Публікація - Кучинська О.П. Забезпечення прав осіб при розгляді справ у суді першої інстанції / О.П.Кучинська // Часопис Національного університету “Острозька академія”. Серія “Право”. — 2011. — № 1(3). — [Електронний ресурс]. — Режим доступу : httphttp://lj.oa.edu.ua/articles/2011/n1/ 11kopspi.pdf
Публікація - Кучинська О.П. Становлення наукових уявлень про кримінально-процесуальні принципи / О.П. Кучинська // Адвокат. — 2011. — № 13. — С. 124-129.
Публікація - Кучинська О.П. Поняття принципів кримінального процесу та їх основні ознаки / О.П. Кучинська // Вісник Львів. Ун-ту; [Серія юрид.]. — 2011. — Вип.53. — С. 383—388.
Публікація - Кучинська О.П. Чи можливо встановити об’єктивну істину в кримінальному процесі / О.П. Кучинська // Часопис Академії адвокатури України. — 2011. — № 10(1). — [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2011-1/11kopvkp.pdf
Публікація - Кучинська О.П. Процесуальні особливості закриття судом кримінальної справи та звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею на поруки / О.П.Кучинська // Правова держава. = 2011. - №13. – С.124-129.
Публікація - Кучинская О.П. Некоторые вопросы принципов уголовного процесса в Республике Молдова, Российской Федерации и Украине / О.П. Кучинская // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал. — 2010. — № 11(229). — С. 39—42.
Публікація - Кучинская О.П. Принцип справедливости и уголовно-процессуальное законодательство / О.П. Кучинская, О.А. Кучинская // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал. — 2011. — № 4(234). — С. 29—32.
Публікація - Кучинська О.П. Деякі питання оскарження судових рішень в кримінальному процесі як конституційна засада судочинства / О.П. Кучинська // Конституційні аспекти судової реформи в Україні: матеріали науково-практичної конференції. 24-25 березня 2011 р. — Львів: ФОП Кундельський Г.Л., 2011. — С. 152—153.
Публікація - Кучинська О.П. Презумпція невинуватості: проблеми пояснення під час викладання кримінально-процесуального права України / О.П. Кучинська // Підготовкапрацівників міліції (поліції): державні та міжнародні стандарти. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 28 квітня 2011р. – Донецьк, 2011. – С.201-202.
Публікація - Кучинская О.П. Некоторые вопросы обеспечения прав потерпевших в уголовном процессе / О.П. Кучинская // Современная юридическая наука и правоприменение. IV саратовские правовые чтения : Сборник тезисов докладов международной научно-практической конференции, 3-4 июня 2011 г. — Саратов, 2011. — С. 294—295.
Публікація - Кучинская О.П. Диспозитивность как принцип уголовного процесса / О.П. Кучинская // Законность и правопорядок в современном обществе : сборник материалов IV международной научно-практической конференции (под. общей редакцией С.С. Чернова). — Новосибирск, 2011. — С. 278—282.
Публікація - Кучинська О.П. Окремі питання гуманізації принципів кримінального судочинства / О.П. Кучинська // Актуальні питання реформування правової системи України: зб. наук. ст. за матеріалами VIII Міжнар. наук. практ конф., м. Луцьк, 17-19 червня 2011 р. — Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2011. — С. 302—305.
Публікація - Кучинская О.П. Отдельные вопросы реформирования уголовно-процессуального законодательства / О.П. Кучинская // Право и его реализация в XXI веке : сб. науч. тр. по матер. Международной науч.-практ. конф., посвящ. 80-летию Саратовской государственной юридической академии (Саратов, 29-30 сентября 2011 г.) : в 2 ч. / под общ. ред. С.Н. Туманова. — Саратов : Изд-во ФГБОУ ВПО “Саратовская государственная юридическая академия”, 2011. — Ч.1. — С.243—244.
Публікація - Кучинская О.П. Проблемы защиты конституционных прав участников уголовного судопроизводства / О.П. Кучинская // Экономика, социология, право: новые вызовы и перспективы : материалы научно-практической конференции 3-4 октября 2011 г. — М., 2011. — С. 179—181.
Публікація - Кучинська О.П. Значення кваліфікаційного рівня суддів у забезпеченні прав учасників судового процесу / О.П. Кучинська // Вища кваліфікаційна комісія суддів України: досвід, актуальні питання та перспективи : тези міжнародної науково-практичної конференції (Київ 20-21 жовтня 2011р.). — К., 2011. — С. 233—234.
Публікація - Кучинська О.П. Забезпечення прав підозрюваного (обвинуваченого) при проведенні негласних слідчих дій / О.П. Кучинська // Проблеми застосування заходів кримінально-процесуального примусу під час досудового провадження : матеріали круглого стола в Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ. — Дніпропетровськ: ДДУВС, 2011. — С. 75—76.
Публікація - Процесуальні документи досудового розслідування (слідчого, прокурора, адвоката та слідчого судді): наук.-практ. посібн. За ред. професорів М. А. Погорецького та О. П. Кучинської. К.: Алерта, 2018. 254 с.
Публікація - Кучинська Оксана Петрівна (у співавторстві). Актуальні проблеми проецесуального статусу потерпілого у кримінальному провадженні та шляхи їх вирішення. Вісник кримінального судочинства. №1/2019
Публікація - Кучинська Оксана Петрівна (у співавторстві). Забезпечення права засудженого на справедливий суд в аспекті перегляду судових рішень за виключенимим обставинами на прикладі рішення ЄСПЛ у справі "Петухов проти України". Підпприємство, господарство і право. №4/2019 (278). С.254-260
Публікація - Оксана Кучинська, Юлія Циганюк. Система міжнародних стандартів прав людини у кримінальному процесі України. Право України. 2019. №9. 5-7. С.50-65
Публікація - Закон України "Про судоустрій і статус суддів". Науково-практичний коментар: за заг.ред. д-ра юрид.наук, проф. М.А.Погорецького, д-ра юрид.наук, доц. О.З.Хотинської-Нор, д-ра юрид.наук, проф. О.Г.Яновської. 2019. Київ:Алерта. 668 с.
Публікація - О.Кучинська, О.Кашинцева, Ю.Циганюк. Міжнародне співробітництво під час кримінальніх проваджень щодо застосування допоміжних репродуктивних технологій. Науковий журнал "Wiadomsci Lekarskie", що індексується у науково метричній базі Scopus
Публікація - Кваліфікаційний іспит адвоката: доступ до майбутньої професії: усний іспит: навч. посіб. за ред. д-ра юрид. наук, проф. О.П.Кучинської; д-ра юрид. наук, проф. М.А.Погорецького; д-ра юрид. наук, проф.. О.Г.Яновської. – К.: Алерта, 2017. 862 с.
Публікація - Кучинська О.П. Особливості статусу потерпілого за кримінальним процесуальним законодавством України. Особливості процесуального доказування у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені на тимчасово окупованих територіях: матеріали II Круглого столу (3 листопада 2017 року). Київ: Національна академія прокуратури України, 2018. С.60-63.
Публікація - Кваліфікаційний іспит адвоката: доступ до майбутньої професії: письмовий іспит: навч. посіб. за ред. д-ра юрид. наук, проф. О.П.Кучинської; д-ра юрид. наук, проф. М.А.Погорецького; д-ра юрид. наук, проф.. О.Г.Яновської. К.: Алерта, 2017.172 с.
Публікація - Особливості процесуального статусу юридичних осіб у кримінальному процесі України: теорія і практика: монографія. К.: Алерта, 2017. 168 с.
Публікація - Кучинська О.П., Іванов М.С. Механізм забезпечення прав людини у кримінальному провадженні: поняття і складові елементи. Право і суспільство. 2018. №2. С.234-236.
Публікація - Процесуальні документи досудового розслідування (слідчого, прокурора, адвоката та слідчого судді) : наук.-практ. Посіб.2-ге вид., перероб. та доповн. За ред.. професорів М.А.Погорецького та О.П.Кучинської. К.: Алерта, 2018. 274 с.
Публікація - Кучинська О.П., Іверук Н.О. Правовий статус заставодавця як учасника кримінального кримінального провадження: аспекти законодавчого врегулювання та правозастосовної практики. Вісник кримінального судочинства. №2/2018. С.49-57.
Публікація - Кучинська Оксана, Циганюк Юлія. Актуальні питання пред’явлення та вирішення цивільного позову в кримінальному провадженні: системний аналіз. Право України. №8. С.34-47.
Публікація - Кучинська Оксана, Щиголь Олег Гарантії прав особи при проведенні освідування: сучасний стан, актуальні проблеми та шляхи їх вирішення. Вісник кримінального судочинства. №4./2018 С.54-62.
Публікація - Кучинська Оксана, Циганюк Юлія Проблеми запровадження медіації у кримінальному процесі України. International conference « The development of legal sciences: problems and solutions» . April 27-28. Lithuania. С.134-136.
Публікація - Процесуальні документи досудового розслідування ( слідчого, прокурора, адвоката, слідчого судді) : наук.-практ. Посіб. «-ге вид., перероб та доповн. За ред.. професорів М.А.Погорецького та О.П.Кучинської. Кб: Алерта, 2018. 274 с.
Публікація - Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Науково-практичний коментар. за заг.ред. д-ра юрид. наук, проф. М.А.Погорецького, д-ра юрид. наук, проф.О.Г.Яновської, д-ра юрид. наук, доц. О.З.Хотинської-Нор. К.:Алерта, 2018. 296с.
Публікація - Кучинська Оксана, Щиголь Олег. Актуальні проблеми процесуального статусу потерпілого в кримінальному провадженні та шляхи їх вирішення. Вісник кримінального судочинства. №1./2019. С. 18-26
Публікація - Кучинська Оксана, Щиголь Олег. Забезпечення права засудженого на справедливий суд в аспекті перегляду судових рішень за виключними обставинами на прикладі рішення ЄСПЛ у справі « Петухов проти України». Підприємство, господарство і право. №4/2019 (278). С 254-260.
Публікація - О.Кучинська, О.Кашинцева, Ю Циганюк «Міжнародне співробітництво під час кримінальних проваджень щодо застосування допоміжних репродуктивних технологій» подано до грудневого номера 2019 р. наукового журналу «Wiadomosci Lekarskie», що індексується у науково-метричній базі Scоpus.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-36-02, (044) 239-31-33
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net