HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Сергєєва Діана Борисівна
д.ю.н. доцент кафедри Правосуддя

-

Рідна мова: українська
Комунікаційна компетентність: Приймає участь у міжнародних та інших науково-практичних конференціях, семінарах, підготовці експертних висновків кафедри правосуддя юридичного факультету щодо проектів законодавчих актів
Організаційно-управлінська компетентність: Здійснює наукове керівництво написання кандидатських дисертацій аспірантами та здобувачами, організовує проведення міжнародних науково-практичних конференцій
Інші професійні навички: Добре обізнана із рецензувнням і редагуванням наукових робіт; Проведення лекцій, практичних занять, лабораторних робіт
Області професійних інтересів: Слідчі (розшукові) дії; Криміналістична тактика; Судові експертизи; Теорія кримінального процесуального доказування.

Цифрові компетенції:

Інші комп'ютерні навички: Володію на рівні досвідченого користувача пакетами MS Office, операційними системами MAC OS та Windows. Впевнено працюю з різними браузерами (Chrome, Internet Explorer, Mozilla), електронною поштою

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2013/14 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Криміналістика
2013/14 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Теорія судових доказів
2013/14 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Криміналістика
2013/14 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Кримінально-процесуальне право
2013/14 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Кримінально-процесуальне право
2014/15 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Кримінально-процесуальне право
2014/15 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Криміналістика
2016/17 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Криміналістика
2016/17 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Криміналістика
2017/18 навчальний рік, 2 рік магістри, Актуальні проблеми судово-експертної діяльності
2017/18 навчальний рік, 2 рік магістри, Криміналістичне забезпечення доказування у кримінальному провадженні
2017/18 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Криміналістика
2017/18 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Криміналістика
2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Актуальні проблеми судово-експертної діяльності
2017/18 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Судова психіатрія

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 2012 до т.ч. - доцент кафедри правосуддя юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта
з 2007 до 2012 - викладач, старший викладач, доцент кафедри криміналістики та судової медицини Національної академії внутрішніх справ, Національна академія внутрішніх справ, Освіта
з 2001 до 2007 - оперуповноважений, слідчий, експерт Шевченківського РУ ГУМВС в м. Києві, Шевченківський РУ ГУМВС в м. Києві, Юридична практика

Навчання та стажування

з до - ,
з 1997 до 2001 - факультет підготовки слідчих та криміналістів Національної академії внутрішніх справ України за спеціалізацією “правознавство”, спеціаліст
з 2005 до 2007 - ад’юнктура Київського національного університету внутрішніх справ, захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність на тему: "Зняття інформації з каналів зв’язку: кримінально-пр
з до 2015 - , захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність на тему: "Теоретичні, правові та праксеологічні засади використ

Іноземна мова

англійська B2
російська A1

Додаткова інформація

Публікація - Сергєєва Д. Б. Тактика захисника: поняття, зміст та місце в системі криміналістичної тактики / Д. Б. Сергєєва, М. А. Погорецький // Вісник кримінального судочинства. – 2016. – № 2. – С. 113-123.
Публікація - Сергєєва Д. Б. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій для організаційно-тактичного забезпечення досудового розслідування / Д. Б. Сергєєва // Вісник кримінального судочинства. – 2016. – № 1. – С. 95-104.
Конференція - Сергєєва Д. Б. Доказове значення рішення слідчого судді і прокурора про проведення негласних слідчих (розшукових) дій / Д. Б. Сергєєва // Застосування положень КПК України: проблеми та шляхи їх вирішення: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (до 3-ї річниці КПК України). – Ірпінь: Видавництво Національного університету ДПС, 2015. – С. 325-330.
Публікація - Сергєєва Д. Б. Проблеми використання результатів негласних розслідувань у доказуванні за кримінальним _процесуальним законодавством України / Д. Б. Сергєєва // Рrávna veda a prax: výzvy moderných európskych integračných procesov (27-28 novembra 2015). – Paneurópska vysoká škola, Bratislava, 2015. – С. 147-150.
Конференція - Сергєєва Д. Б. Контроль за вчиненням злочину за КПК 2012 року та окремі недоліки його правової регламентації / Д. Б. Сергєєва // Теоретичні аспекти організації досудового розслідування: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Харків, 4 грудня 2015 р.). – Харків: ХНУВС, 2015. – С. 82-85.
Конференція - Сергєєва Д. Б. Проблеми реалізації стороною захисту права на отримання доказів шляхом проведення негласних слідчих (розшукових) дій / Д. Б. Сергєєва // Адвокатура: минуле та сучасність: матеріали V Міжнар. наук. конф. (14 листоп. 2015 р., м. Одеса) / уклад.: І. В. Гловюк, О. В. Малахова, Л. Ю. Чекмарьова; відп. за вип. М. М. Стоянов. – Одеса: Юридична література, 2015. – С. 15-17.
Конференція - Сергєєва Д. Б. Накладення арешту на кореспонденцію: сутність та окремі проблемні аспекти проведення / Д. Б. Сергєєва // Матеріали ІV Міжнар. Науково-практичної конф. «Малиновські читання», м. Острог, 13-14 листопада 2015 року. – Острог: Видавництво Національного університету «острозька академія», 2015. – 215-217.
Конференція - Сергєєва Д. Б. Проблеми провадження допиту в режимі відеоконференції / Д. Б. Сергєєва // Актуальні проблеми досудового розслідування: зб. тез доповідей ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 1 лип. 2015 р.). – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2015. – С. 249-251.
Публікація - Сергєєва Д. Б. Обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи як засіб інформаційного забезпечення розслідування злочинів: проблеми законодавчого регулювання / Д. Б. Сергєєва // Інформаційне забезпечення розслідування злочинів: Матеріали Міжнародного круглого столу (29 травня 2015 р., м. Одеса). – Одеса: Юридична література, 2015. – С. 240-243.
Конференція - Сергєєва Д. Б. Визначення результатів негласних слідчих (розшукових) дій речовими доказами у кримінальному провадженні: проблемні питання / Д. Б. Сергєєва // Актуальні питання доказів і доказування у кримінальному процесі: збірник матеріалів науково-практичної конференції (м. Київ, 27 лютого 2015 р.). – К.: Прецедент, 2015. – С. 28-31.
Публікація - Сергєєва Д. Б. Розслідування окремих видів злочинів: навч. посібник / О. В. Бишевець, М. А. Погорецький, Д. Б. Сергєєва та ін.; за ред. М. А. Погорецького та Д.Б. Сергєєвої. – К.: Алерта, 2015. – 536 с.
Публікація - Сергєєва Д. Б. Негласні слідчі (розшукові) дії: поняття й сутність / Д. Б. Сергєєва // Оперативно-розшукове запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням: матеріали круглого столу (Київ, 24 червня 2015 року) / ред. кол. С. С. Чернявський, М. М. Алексійчук, О. В. Хуторянський, І. М. Купранець, В. І. Василинчук. – К.: ФОП Кандиба Т. П., 2015. – С. 208-211.
Публікація - Сергєєва Д. Б. Щодо класифікації негласних слідчих (розшукових) дій / Д. Б. Сергєєва // Вісник кримінального судочинства. – 2015. – № 2. – С. 69-76.
Конференція - Сергєєва Д. Б. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у доказуванні: проблемні питання / Д. Б. Сергєєва // Сучасне кримінальне провадження України: доктрина, нормативна регламентація та практика функціонування: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 17 квітня 2015 р.) / відп. ред. Ю.П. Аленін. – Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 2015. – С. 159-161.
Конференція - Сергєєва Д. Б. Проведення негласних слідчих (розшукових) дій слідчими та співробітниками оперативних підрозділів: окремі проблемні питання / Д. Б. Сергеева // Оперативно-розшукова діяльність та кримінальний процес: теоретико-праксеологічний дискурс щодо їх співвідношення в умовах реформування органів внутрішніх справ України / матеріали міжнародної науково-практичної конференції 22-23 квітня 2015 р. – Одеса: ОДУВС, 2015. – С. 187-188.
Конференція - Сергєєва Д. Б. Проблемні питання визначення результатів негласних слідчих (розшукових) дій як видів доказів у кримінальному провадженні / Д. Б. Сергеева // Проблеми протидії злочинності у ХХІ столітті: вітчизняний та міжнародний досвід: матеріали міжнар. симпозіуму (Чернігів, 24 квітня 2015 р.); за ред. докт. юр. наук, проф. І. Г. Богатирьова / Буковинський держ. фінансово-економічний університет, Апеляційний суд Чернігівської обл. – Чернігів
Публікація - Сергєєва Д. Б. Початковий етап розслідування терористичних актів, вчинених з використанням саморобного вибухового пристрою: монографія / М. А. Погорецький, М. О. Ленко, Д. Б. Сергєєва та ін.; за ред. проф. М. А. Погорецького. – К.: НА СБ України, 2015. – 287 с. – Таємно.
Публікація - Сергєєва Д. Б. Проблемні аспекти законодавчого визначення відомостей щодо негласних слідчих (розшукових) дій, що не підлягають розголошенню / Д. Б. Сергєєва // Вісник кримінального судочинства. – 2015. – № 1. – С. 96-102.
Публікація - Сергєєва Д. Б. Розслідування економічних злочинів: навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. та доп. / М. А. Погорецький, О. О. Вакулик, Д. Б. Сергєєва; за ред. проф. М. А. Погорецького. – К.: ВД «Дакор», 2015. – 184 с.
Публікація - Сергєєва Д. Б. Розслідування зайняття гральним бізнесом: навч. посібник / За ред. проф. М. А. Погорецького. – К.: Алерта, 2015. – 176 с.
Публікація - Сергеева Д. Б. Влияние Устава уголовного судопроизводства на развитие института негласных следственных действий по УПК Украины 2012 г. / Д. Б. Сергеева // Актуальные проблемы российского права. – 2015. – № 2. – 145-150.
Публікація - Сергєєва Д. Б. Співвідношення негласних слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів / М.А. Погорецький, Д.Б. Сергєєва // Науковий вісник НА СБ України, 2015 – № 54. – С. 187-196. – Таємно.
Конференція - Сергєєва Д. Б. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій з метою організаційно-тактичного забезпечення досудового розслідування / Д. Б. Сергєєва // Актуальні питання теорії і практики криміналістичної науки: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю кафедри криміналістики та судової медицини Національної академії внутрішніх справ, (23 січня 2015 р.). – Київ: Видавничий дім «Гельветика», 2015.
Публікація - Процесуальні документи у кримінальному провадженні. Зразки. Роз’яснення: наук.-практ. посібник / колектив авторів; за заг. ред. М. А. Погорецького, О. П. Кучинської. – К.: Юрінком Інтер, 2015. – 560 с.
Публікація - Сергєєва Д. Б. Теоретичні, правові та праксеологічні засади використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному процесуальному доказуванні: Дис. ... доктора юрид. наук: спец. 12.00.09 / Д. Б. Сергєєва; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К., 2015. – 556 с. – Таємно
Публікація - Сергєєва Д. Б. Теоретичні, правові та праксеологічні засади використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному процесуальному доказуванні: Автореф. дис. ... докт. юрид. наук: спец. 12.00.09 / Д. Б. Сергєєва; Національний університет “Одеська юридична академія”. – Одеса, 2015. – 40 с. – Таємно.
Публікація - Сергєєва Д. Б. Практикум з кримінального процесу України: навч. посібник / за ред. проф. М. А. Погорецького, доц. Н. П. Сизої. – К.: Алерта, 2015. – 226 с.
Публікація - Сергєєва Д. Б. Практикум з методики розслідування окремих видів злочинів: навч. посібник / за ред. проф. М. А. Погорецького, доц. Д. Б. Сергєєвої. – К.: Алерта, 2015. – 168 с.
Публікація - Сергєєва Д. Б. Судоустрій України: підручник / за заг. ред. проф. М. А. Погорецького, О. Г. Яновської. – К.: Юріком Інтер, 2015. – 344 с.
Конференція - Сергєєва Д. Б. Проблемні аспекти визначення переліку негласних слідчих (розшукових) дій / Д. Б. Сергєєва // Правова політика в Україні: питання теорії та практики: збірник матеріалів міжнар. наук-практ. конф. (Київ, 24 жовтня 2014 р.): в 2 т. – К.: Національна академія прокуратури України, 2014. – Т. 2. – С. 342-345.
Конференція - Сергєєва Д. Б. Напрями використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні / Д. Б. Сергєєва // Процесуальні, криміналістичні та психологічні аспекти досудового рослідування: мат-ли всеукр. науково-практ. конф. (07 листопада 2014 р.). – Одеса: ОДУВС, 2014. – С. 84-85.
Публікація - Сергєєва Д. Б. Нормативно-правова регламентація зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж у кримінальному провадженні / Д. Б. Сергєєва // Науковий вісник Львівського держ. ун-у внутр. справ. – 2014. – № 1. – С. 215-222. – Таємно.
Публікація - Сергєєва Д. Б. Оперативна установка як засіб забезпечення провадження негласних слідчих (розшукових) дій / Д. Б. Сергєєва // Південноукраїнський правничий часопис. – 2014. – № 4. – С. 96-109. – Таємно.
Публікація - Сергєєва Д. Б. Щодо визначення безпосереднього суб'єкта проведення негласних слідчих (розшукових) дій / Д. Б. Сергєєва // Вісник національної академії внутрішніх справ. – 2014. – Вип. 2. – Ч. 2. – С. 34-42. – Таємно.
Публікація - Сергєєва Д. Б. Результати негласних слідчих (розшукових) дій: проблемні аспекти визначення / Д. Б. Сергєєва // Право і громадянське суспільство: науковий журнал. – 2014. – № 1 (6). – С. 97-106: [Електронне ресурс]. – Режим доступу: http://lcslaw.knu.ua/2014-1.pdf.
Публікація - Сергєєва Д. Б. Використання негласного співробітництва на стадії досудового розслідування / М. А. Погорецький, Д. Б. Сергєєва // Збірник наукових праць НА СБ України. – 2014. – № 53. – С. 188-196. – Таємно.
Конференція - Сергєєва Д. Б. Значення зразків, отриманих в результаті проведення негласних заходів, передбачених КПК України / Д. Б. Сергєєва // Актуальні проблеми виявлення та припинення злочинів: матеріали круглого столу (Київ, 27 листопада 2014 року) / ред. кол. С. С. Чернявський, М. М. Алексійчук, О. В. Хуторянський, В. Р. Сливенко, П. В. Дерев’янко, В. І. Василинчук. – К.: ФОП Кандиба Т. П., 2014. – С. 165-167.
Публікація - Сергєєва Д. Б. Процесуальні та криміналістичні засади розслідування терористичних актів, вчинених з використанням саморобного вибухового пристрою: vонографія / М. А. Погорецький, М. О. Ленко, Д. Б. Сергєєва; за заг. ред. проф. М. А. Погорецького. – Київ: Алерта, 2014. – 300 с.
Публікація - Сергєєва Д. Б. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінально-процесуальному доказуванні: монографія / Д. Б. Сергєєва. – К.: ДП “Розвиток”, 2014. – 272 с. – Таємно.
Публікація - Сергєєва Д. Б. Негласні слідчі (розшукові) дії та оперативно-розшукові заходи: поняття, сутність і співвідношення / М. А. Погорецький, Д. Б. Сергєєва // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2014. – № 2 (33). – С. 137-141.
Публікація - Сергєєва Д. Використання результатів зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж як доказів у кримінальному провадженні / Д. Сергєєва // Право України. – 2014. – № 11. – С. 209-218.
Конференція - Сергєєва Д. Б. Щодо визначення поняття результатів негласних слідчих (розшукових) дій / Д. Б. Сергєєва // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Малиновські читання”, м. Острог, 14-15 листопада 2014 року. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2014. – С. 273-275.
Публікація - Sergieyeva D. The impact of the Statute of criminal justice on the development of institute of use of undercoves investigation results according to Criminal procedure code of Ukraine (Вплив Статуту кримінального судочинства на розвиток інституту використання негласних слідчих (розшукових) дій за КПК України 2012 року) / D. Sergieyeva // Evropský politický a právní diskurz. – 2014. – Svazek 1. – Vydání 5. – P. 211-218.
Публікація - Сергєєва Д. Б. Розслідування терористичних актів: навч. посібник / М. А. Погорецький, О. Ю. Татаров, Д. Б. Сергєєва, М. С. Цуцкірідзе; за ред. проф. М. А. Погорецького — К.: ВД «Дакор», 2014. – 160 с.
Публікація - Сергєєва Д. Б. Розслідування масових заворушень: навч. посібник / М. А. Погорецький, О. Ю. Татаров, Д. Б. Сергєєва, М. С. Цуцкірідзе; за ред. проф. М. А. Погорецького. – К.: ВД «Дакор», 2014. – 140 с.
Публікація - Сергєєва Д. Б. Розслідування економічних злочинів: навч. посібник / М. А. Погорецький, О. О. Вакулик, Д. Б. Сергєєва; за ред. проф. М. А. Погорецького. – К.: ВД «Дакор», 2014. – 176 с.
Конференція - Сергєєва Д. Б. Щодо класифікації негласних слідчих (розшукових) дій / Д. Б. Сергєєва // Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (23 травня 2014 року) / Редкол.: д.ю.н. І. С. Гриценко (голова), проф. П. С. Берзін (заст. голови), к.ю.н. І. С. Сахарук (відп. ред.) – К.: Прінт – Сервіс , 2014. – С. 487-489
Публікація - Сергєєва Д. Б. Поняття та сутність достовірності доказу як його необхідної властивості / Д. Б. Сергєєва // Юрист України. – 2014. – № 1 (26). – С. 89-96.
Публікація - Сергеева Д. Основания проведения негласных следственных (розыскных) действий согласно Уголовного процессуального законодательста Украины / Д. Сергеева // Закон и жизнь. – 2014. – № 5 (268). – С. 25-30.
Публікація - Сергєєва Д. Б. Проблеми допустимості доказів за новим КПК України / Д. Б. Сергєєва // Проблемні питання застосування КПК України в сучасних умовах: матеріали круглого столу (Київ, 4 квітня, 2014 р.). – К.: ФОП Ліпкан О. С., 2014. – С. 94-97.
Конференція - Сергєєва Д. Б. Відомості щодо негласних слідчих (розшукових) дій, що не підлягають розголошенню у кримінальному судочинстві / Д. Б. Сергєєва // Сучасні проблеми дотримання таємниці у кримінальному провадженні: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 30 квітня 2014 р.). – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2014. – С. 248-250.
Публікація - Сергєєва Д. Б. Проблемні питання постановлення ухвал про проведення негласних слідчих (розшукових) дій / Д. Б. Сергєєва // Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія». – 2014. – № 1. – С. 177-186.
Публікація - Сергеева Д. Б. Негласные следственные (розыскные) действия как средства познания в уголовном процессе / Д. Б. Сергеева // Вестник Московского государственного областного университета. Серия “Юриспруденция”. – 2014. – № 1. – С. 41-49.
Публікація - Сергеева Д. Б. Розслідування терористичного акту: метод. рек. / Н. К. Макаренко, М. А. Погорецький, Д. Б. Сергєєва та ін. – К.: Центр навч.-наук. та наук.-практ. вид. НА СБ України, 2014. – 120 с.
Конференція - Сергєєва Д. Б. Поняття та види негласних слідчих (розшукових) дій за новим КПК України / Д. Б. Сергєєва // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції “Актуальні питання досудового розслідування слідчими ОВС: проблеми теорії і практики”: Тези доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції (Дніпропетровськ, 18-19 квітня 2013 р.), К.: “Хай-тек Прес”, 2013. – С. 227-231.
Публікація - Сергєєва Д. Б. Розслідування терористичного акту: навчальний посібник / М. А. Погорецький, Д. Б. Сергєєва, Р. Л. Чорний. – К.: НА СБУ, 2013. – 167 с.
Публікація - Сергєєва Д. Б. Розслідування масових заворушень: навчальний посібник / М. А. Погорецький, Д. Б. Сергєєва, Р. Л. Чорний. – К.: НА СБУ, 2013. – 155 с.
Публікація - Сергєєва Д. Б. Визначення строків провадження негласних слідчих (розшукових) дій за новим КПК України: проблемні питання / Д. Б. Сергєєва // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права: зб. наук. пр. / гол. ред. Л. А. Янковська. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – Вип. 11. – С. 284-288.
Публікація - Сергєєва Д. Б. Належність доказів за новим КПК України / Д. Б. Сергєєва // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2013. – № 3 (31). – С. 234-239.
Конференція - Сергєєва Д. Б. Щодо співвідношення понять «судови докази», «досудові докази» й «процесуальні докази» у кримінальному процесі України / Д. Б. Сергєєва // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Юридические науки». – Том 26 (65). – 2013. – № 2-2. – С. 337-341.
Публікація - Сергеева Д. Б. Социально-демографические признаки несовершеннолетнего правонарушителя как объекта криминалистического исследования / Д. Сергеева, М. Пасека // Закон и жизнь. – 2013. – № 9. – С. 22-23.
Публікація - Сергєєва Д. Б. Про питання удосконалення окремих норм нового КПК України щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій / Д. Б. Сергєєва // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 4 (68). – С. 308-315.
Публікація - Сергєєва Д. Б. Окремі положення нового КПК України щодо провадження негласних слідчих (розшукових) дій / Д. Б. Сергєєва // Науковий вісник Дніпропетровського держ. ун-ту внутр. справ. – 2013. – № 3 (67). – С. 116-124.
Конференція - Сергєєва Д. Б. Удосконалення процесуальної форми отримання доказів як один із чинників боротьби зі злочинністю / Д. Б. Сергєєва // Правова доктрина – основа формування правової системи держави: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 20-річчю Нац. акад. прав. наук України та обговоренню п'ятитомної монографії «Правова доктрина України», Харків, 20-21 листоп. 2013 р. – Х.: Право, 2013. – С. 702-705.
Конференція - Сергєєва Д. Б. Асиметрія правил допустимості доказів за новим КПК України / Д. Б. Сергєєва // Європейські стандарти кримінального судочинства: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Донецьк, 27 вересня 2013 року). Ред. кол.: О.О. Волобуєва, В.П. Горбачов, Д.С. Паламар. – Донецьк: ДЮІ МВС України, 2014. – С. 105-108.
Публікація - Сергєєва Д. Б. Проблеми визначення достовірності доказу як його властивості за новим Кримінальним процесуальним кодексом України / Д. Б. Сергєєва // Юрист України. – 2014. – № 4 (25). – С. 106-111.
Конференція - Сергеева Д. Б. Негласные следственные (розыскные) действия как средства доказывания в уголовном процессе Украины / Н. А Погорецкий, Д. Б. Сергеева // Правовая доктрина и практика: международная конференция (14 декабря 2013 года г. Санкт-Петербург). – СПб.: Центр академических публикаций. – С. 40-43.
Публікація - Сергєєва Д. Б. Терміни провадження негласних слідчих (розшукових) дій за новим КПК України / Д. Б. Сергєєва // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Юридичні науки”. – 2013. – Вип. 3. – С. 149-152.
Публікація - Сергеева Д. Б. К определению понятия доказательства и фактических данных, составляющих его содержание / Д. Б. Сергеева // Электронный научный журнал "Применение уголовного и уголовно-процессуального законодательства". – 2013. – Вып. 2 (6): [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.application-of-criminal-legislation.ingnpublishing.com/archive/2013/release_2_6_july-december/sergeeva_d_b_k_opredeleniyu_ponyatiya_dokazatel_stva_i_fakticheski
Публікація - Сергеева Д. Допустимость доказательств согласно нового УПК Украины / Д. Сергеева // Закон и жизнь. – 2013. – № 12. – С. 16-19.
Публікація - Сергєєва Д. Б. Поняття та види слідчих (розшукових) дій за чинним КПК України / Д. Б. Сергєєва // Право України. – 2013. – №11. – С. 180-188.
Конференція - Сергєєва Д. Б. Допустимість доказу за новим КПК України / Д. Б. Сергєєва // Актуальні проблеми доказування у кримінальному провадженні: Матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (27 листопада 2013 р., М. Одеса) – С. 114-117.
Конференція - Сергєєва Д. Б. Сутнісне призначення доказів у кримінальному процесі / Д. Б. Сергєєва // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Малиновські читання", м. Острог, 15-16 листопада 2013 р. – Острог: Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 302-303.
Конференція - Сергєєва Д. Б. Щодо питання процесуальної форми отримання доказів / Д. Б. Сергєєва // Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої ХХ-річчю Національної академії правових наук України (м. Одеса, 1 листопада 2013 р.). – Одеса: Фенікс 2013. – С. 510-512.
Публікація - Сергєєва Д. Б. Щодо визначення поняття слідчих (розшукових) дій за новим Кримінальним процесуальним кодексом України / Д. Б. Сергєєва // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. – 2013. – №2(6). – С. 52-56.
Конференція - Сергєєва Д. Б. Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж: проблемні питання правового регулювання / Д. Б. Сергєєва // Сучасні проблеми криміналістики: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю з дня народження доктора юридични наук, професора В. П. Колмакова (27-28 вересня 2013 року м. Одеса) / упоряд.: В. В. Тіщенко, О. П. Ващук. – Одеса: Юридична література, 2013. – С. 286-288.
Публікація - Сергєєва Д. Б. Законодавче регулювання тимчасового доступу до речей і документів за новим КПК України / Д. Б. Сергєєва // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2013. – № 1 (29). – С. 249-256.
Конференція - Сергєєва Д. Б. Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності для обґрунтування проведення слідчих дій при розслідуванні економічних злочинів / Д. Б. Сергєєва // Роль та місце ОВС у розбудові демократичної правової держави: Мат-ли IV міжнар. наук.-практ. конф. (24 лютого 2012 р.). − Одеса: ОДУВС, 2012.− С. 245-246.
Конференція - Сергєєва Д. Б. Нова концепція використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій за новим Кримінальним процесуальним кодексом України / Д. Б. Сергєєва // Актуальні питання впровадження положень Кримінального процесуального кодексу України у практичну діяльність: матер. Міжнарод. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 12-13 вересня 2012 р.). – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2012. – C. 126-128.
Конференція - Сергєєва Д. Б. Значення документування в процесі отримання судових доказів / Д. Б. Сергєєва // Новації кримінально-процесуального законодавства: матер. всеукр. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 6 липня 2012 р.). – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2012. – С. 62-64.
Публікація - Сергєєва Д. Б. Сутність негласних слідчих дій за проектом нового кримінально-процесуального кодексу України / Д. Б. Сергєєва // Вісник Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 2 (59). – С. 248-253.
Публікація - Сергєєва Д. Б. Застава як від запобіжного заходу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України / Д. Б. Сергєєва // Вісник Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 3 (60). – С. 255-261.
Публікація - Сергєєва Д. Б. Новації КПК України щодо альтернативних запобіжних заходів (не пов'язаних із позбавленням волі) / Д. Б. Сергєєва // Вісник Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 2 (59). – С. 280-286.
Курс - Сергєєва Д. Б. Теорія кримінально-процесуального доказування. Робоча навчальна програма / М. А. Погорецький, М. Є. Шумило, Д. Б. Сергєєва. – Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка / юрид.ф-т. – К., 2012. – 28 с.
Курс - Сергєєва Д. Б. Теорія судових доказів. Робоча навчальна програма / М. А. Погорецький, М. Є. Шумило, Д. Б. Сергєєва. – Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка / юрид.ф-т. – К., 2012. – 20 с.
Конференція - Сергєєва Д. Б. Елементи (стадії) кримінально-процесуального доказування / Д. Б. Сергєєва // Докази і доказування за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (до 75-річчя з дня народження доктора юридичних наук, професора Михайла Макаровича Михеєнка): матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 6-7 грудня 2012 р., м. Київ. – Х.: Видавець Строков Д. В., 2013. – С. 299-301.
Курс - Сергєєва Д. Б. Актуальні проблеми розслідування злочинів у сфері економіки та фінансів. Робоча навчальна програма / Д. Б. Сергєєва. – Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка / юрид. ф-т. – К., 2012. – 36 с.
Курс - Сергєєва Д. Б. Особливості розслідування злочинів у сфері фінансової діяльності. Робоча навчальна програма / П. Д. Біленчук, Д. Б. Сергєєва. – Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка / юрид.ф-т. – К., 2012. – 49 с.
Публікація - Сергєєва Д. Щодо визначення поняття "організація" у криміналістичній науці та його співвідношення із криміналістичною тактикою / М. Погорецький, Д. Сергєєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: юридичні науки. – 2012. – Вип. 93. – С. 14-17.
Публікація - Сергєєва Д. Б. Щодо визначення поняття «організація» в криміналістичній науці / Д. Б. Сергєєва // Боротьба зорганізованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2012. – № 2 (28). – С. 232-240.
Публікація - Сергєєва Д. Б. Щодо значення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному судочинстві України / Д. Б. Сергєєва // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів: Тези доповідей та повідомлень наукового семінару, 13 березня 2012 р., м. Київ. — Х.: Видавець Строков Д. В., 2012. – 101-103.
Конференція - Сергєєва Д. Б. Щодо визначення поняття та змісту криміналістичної тактики як розділу науки криміналістики / Д. Б. Сергєєва // Реформування системи кримінальної юстиції в Україні: кримінально-правові, кримінально-процесуальні та криміналістичні проблеми: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 10-річчя Ірпінської фінансово-юридичної академії та 80-річчя з дня народження відомого вченого криміналіста сучасності, докто
Конференція - Сергєєва Д. Б. Фактичні підстави зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за проектом нового КПК України / Д. Б. Сергєєва // Нова форма досудового розслідування в проекті КПК України та проблеми її реалізації в діяльності СБ України: матеріали міжвід. наук.-пр. конф., 27.04.2012, м. Київ. – К.: Наук.-вид. відділ НА СБ України, 2012. – С. 221-224.
Публікація - Сергєєва Д. Б. Співвідношення організації розслідування злочину та криміналістичної методики / Д. Б. Сергєєва // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право». – 2012. – №1000. – С. 216-220.
Конференція - Сергеева Д. Б. Судебно-следственные действия как средства тактики рассмотрения уголовных дел в суде / Д. Б. Сергеева, Н. А. Погорецкий // Судебная власть и правосудие в сфере уголовного судопроизводства: проблемы и перспективы: Материалы Междунар. научно-практ. конф. (Екатеринбург, 30-31 марта 2011 г.). – Екатеринбург, 2012. – Часть 2. – С. 117-120.
Публікація - Сергєєва Д. Б. Криміналістична тактика: щодо визначення поняття / М. А. Погорецький, Д. Б Сергєєва // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". – 2012. – № 1(5): [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lj.oa.edu.ua/articles/2012/n1/12pmasvp.pdf
Публікація - Сергєєва Д. Б. Зняття інформації з каналів зв’язку в діяльності оперативних та слідчих підрозділів ОВС: монографія / М. А. Погорецький, С. В. Єськов, Д. Б. Сергєєва; за заг. ред. проф. М.А. Погорецького / МВС України, ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка. – Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2012. – 282 с.
Конференція - Сергєєва Д. Б. Прокурорський нагляд за законністю використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності на досудовому слідстві / Д. Б. Сергєєва // Прокуратура України: історія, сьогодення та перспективи: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 25 листопада 2011 року). − К.: Національна академія прокуратури України, 2012. − С. 104-106.
Конференція - Сергєєва Д. Б. Характеристика злочинів у сфері оподаткування / Д. Б. Сергєєва, Р. С. Шаранич // Актуальні питання правової науки у ХХІ столітті: тези доп. підсумкової наук.-теорет. конф. (Київ, 12 квіт. 2012 р.). −К.: Нац. Акад. внутр. справ, 2012. − С. 129-130.
Конференція - Сергєєва Д. Б. Особливості розслідування вбивств за відсутності трупа / Д. Б. Сергєєва; О. І. Купчук // Актуальні питання правової науки у ХХІ столітті: тези доп. підсумкової наук.-теорет. конф. (Київ, 12 квіт. 2012 р.). −К.: Нац. Акад. внутр. справ, 2012. − С. 54-55.
Конференція - Сергєєва Д. Б. Щодо визначення змісту поняття «доказу» у кримінальному процесі України / Д. Б. Сергєєва // Наукова, просвітницька, громадська та політична спадщина академіка І. Малиновського і сьогодення: Матеріали І-го Міжнародного науково-практичного семінару; м. Острог, 16 березня 2012 року. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – С. 203-205.
Публікація - Сергєєва Д. Б. Щодо визначення змісту поняття «доказу» у кримінальному процесі України / Д. Б. Сергєєва // Наукова, просвітницька, громадська та політична спадщина академіка І. Малиновського і сьогодення: Матеріали І-го Міжнародного науково-практичного семінару; м. Острог, 16 березня 2012 року. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – С. 203-205.
Публікація - Сергєєва Д. Б. Використання результатів зняття інформації з каналів зв’язку для застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту / Д. Б. Сергєєва // Проблеми застосування заходів кримінально-процесуального примусу під час досудового провадження: матер. Круглого столу (Дніпропетровськ, 22 листоп. 2011 р.). − Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2012. − С. 156-157.
Публікація - Сергєєва Д. Б. Вимоги до матеріалів оперативно-розшукової діяльності, що використовуються в кримінальному судочинстві / Д. Б. Сергєєва // Актуальні проблеми оперативно-розшукової діяльності правоохоронних органів у сучасних умовах: матер. міжвід. наук.-практ. конф., 19 травня 2011 р., м. Київ. – К.: Наук.-вид. відділ НА СБ України, 2011. – С. 75-77.
Публікація - Сергєєва Д. Б. Зняття інформації з каналів зв’язку за чинним КПК та проектом нового КПК України: порівняльний аналіз / Д. Б. Сергєєва // Проблеми реформування кримінально-процесуального та кримінального законодавства України: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 14 жовт. 2011 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ; Кримінологічна асоціація України. – Х.: ХНУВС, 2011. – С. 212-215.
Публікація - Сергєєва Д. Б. Криміналістична та оперативно-розшукова інформація: поняття та співвідношення / Д. Б. Сергєєва // Актуальні проблеми кримінального процесу, криміналістики, судової експертизи та оперативно-розшукової діяльності: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики», присвяченої 10-річчю Міжнародного гуманітарного університету (м. Одеса, 28 жовтня 2011 року).
Публікація - Сергєєва Д. Б. До визначення поняття «доказу» за чинним КПК України / Д. Б. Сергєєва // Боротьба зорганізованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2011. – № 24. – С. 212-221.
Курс - Сергєєва Д. Б. Криміналістичне забезпечення розкриття і розслідування злочинів (Курс лекцій). – К.: ХмЦНП, 2011. – 178 с.
Публікація - Сергєєва Д. Б. Використання матеріалів зняття інформації з каналів зв’язку як оперативно-розшукового заходу для організаційно-тактичного забезпечення слідчих дій / Д. Б. Сергєєва // Юридична Україна. – 2011. – № 8. – С. 118-123.
Публікація - Сергєєва Д. Б. Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності для визначення тактики проведення слідчих дій / Д. Б. Сергєєва // Кримський юридичний вісник.– Сімферополь, 2011. – Вип. 1 (11). – Ч. ІІ. – С. 196-202.
Публікація - Сергєєва Д. Б. Щодо доцільності використання терміну «технологія» у криміналістичній науці / Д. Б. Сергєєва // Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Запоріжжя, 22 квіт. 2011 р.: матеріали у 2 ч. – Запоріжжя: Юрид. ін-т ДДУВС, 2011. – Ч. ІІ. – С. 164-166.
Публікація - Сергєєва Д. Б. Співвідношення організації і тактики слідчих дій / Д. Б. Сергєєва // Теорія та практика кримінального судочинства: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 20-21 травня 2011 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ, Навч.-наук. ін-т підготовки фахівців для підрозділів слідства та дізнання, Каф. Кримінального процесу. – Х.: ТИТУЛ, 2011. – С. 313-315.
Публікація - Сергєєва Д. Матеріали оперативно-розшукової діяльності і кримінально-процесуальні докази: поняття та співвідношення / М. Погорецький, Д. Сергєєва // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2011. – № 1. – С. 45-51.
Публікація - Сергєєва Д. Б. Морально-етичні засади проведення досудового слідства за матеріалами оперативно-розшукової діяльності / Д. Б. Сергєєва // Гуманізація у сфері кримінальної юстиції: сучасний стан та перспективи розвитку: Матеріали круглого столу (м. Одесса, 18 лютого 2011 року). – Одеса, 2011. – С. 82-84.
Публікація - Сергєєва Д. Б. Криміналістична тактика і методика розслідування окремих видів злочинів: навч. посіб. / В. П. Бахін, В. К. Весельський, В. С. Кузьмічов та ін.; за ред. О. М. Джужі. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2010. – 524 с.
Публікація - Сергєєва Д. Б. Щодо поняття «оперативно-розшукове супроводження проведення слідчих дій» / Д. Б. Сергєєва // Попередження злочинів суб’єктами оперативно-розшукової діяльності: матеріали наук. практ. конф. (Харків, 17 грудня 2010 р.) / МВС України, Харк. Нац. Ун-т внутр. справ. ­– Х.: ХНУВС, 2010. ­– С. 133­–135.
Публікація - Сергєєва Д. Б. Значення результатів зняття інформації з каналів зв’язку як слідчої дії у формуванні кримінально-процесуальних доказів / Д. Б. Сергєєва // Додаток до спец. випуску Вісника Луганського державного університету внутрішніх справ № 4 “Оперативна обстановка, її аналіз та оцінка у сфері діяльності підрозділів карного розшуку ОВС України”. У двох частинах. – 2010. – Ч. 2. – С. 139-145. – Таємно.
Публікація - Сергєєва Д. Б. Аналіз сучасних поглядів на систему криміналістики / Д. Б. Сергєєва // Актуальні проблеми розкриття та розслідування злочинів у сучасних умовах: Міжнародна науково-практична конференція (м. Запоріжжя, 5 листопада 2010 р.), Мат-ли у 3 ч. – Запорізький юридичний інститут ДДУВС, 2010. – Ч. ІІ. – С. 228-230.
Публікація - Сергєєва Д. Б. Щодо співвідношення пізнання і доказування в кримінальному процесі / Д. Б. Сергєєва // Науковий вісник КНУВС. – 2010. – № 4. – С. 144-149.
Публікація - Сергєєва Д. Б. Щодо використання результатів зняття інформації з каналів зв’язку як оперативно-розшукового заходу у кримінальному процесі / Д. Б. Сергєєва // Митна справа – 2010. – № 4 (70). – Ч. ІІ. – С. 24-28.
Публікація - Сергєєва Д. Б. Особливості документування зняття інформації з каналів зв’язку як слідчої дії / Д. Б. Сергєєва // Кримський юридичний вісник. – Сімферополь, 2010. – Вип. 1 (8). – Ч. ІІ. – С. 191-198.
Публікація - Сергєєва Д. Б. Процес прийняття процесуального рішення слідчим / Д. Б. Сергєєва // Криміналістика у протидії злочинності: тези доповідей науково-практичної конференції (Київ, 16 жовтня 2009 року). – К.: «Хай-Тек Прес», 2009. – С. 204-209.
Публікація - Сергєєва Д. Б. Правові та криміналістичні засади зняття інформації з каналів зв’язку: монографія / Д. Б. Сергєєва. – Х.: Арсіс ЛТД, 2009. – 203 с.
Публікація - Сергєєва Д. Б. Відповідність законодавства України міжнародним критеріям законних обмежень права особи на таємницю телефонних переговорів / Д. Б. Сергєєва // Захист прав і свобод людини та громадянина: напрямки реалізації в Україні (частина ІІ): Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (10 лютого 2009 р.). – Тернопіль: Юридична лінія, 2009. – С. 46-50.
Публікація - Сергєєва Д.Б. Юридичні підстави зняття інформації з каналів зв’язку / Д. Б. Сергєєва // Юридична Україна. – 2009. – № 6. – С. 131-137.
Публікація - Сергєєва Д.Б. Процесуальні і криміналістичні заходи сприяння дотримання прав особи при знятті інформації з каналів зв’язку / Д. Б. Сергєєва // Юридична Україна. – 2009. – № 5. – С. 111-115.
Публікація - Сергєєва Д.Б. Дотримання конституційних прав і свобод людини при знятті інформації з каналів зв’язку / Д. Б. Сергєєва // Вісник КНУВС. – 2008. – Вип. 3. – С. 57-62.
Публікація - Сергєєва Д. Б. Зняття інформації з каналів зв'язку: кримінально-процесуальні і криміналістичні засади: дис... канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 / Д. Б. Сергєєва; Київ. нац. ун-т внутр. справ. – К., 2008. – 194 с.
Публікація - Сергєєва Д. Б. Зняття інформації з каналів зв'язку: кримінально-процесуальні і криміналістичні засади: автореф. дис... канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 / Д. Б. Сергєєва; Київ. нац. ун-т внутр. справ. – К., 2008. – 16 c.
Публікація - Сергєєва Д. Технічний виконавець зняття інформації з каналів зв’язку / Д. Б. Сергєєва // Юридична Україна. – 2007. – № 8. – С. 89-94
Публікація - Сергєєва Д. Фактичні підстави зняття інформації з каналів зв’язку / Д. Б. Сергєєва // Юридична Україна. – 2007. – № 3. – С. 79-84.
Публікація - Сергєєва Д. Б. Зняття інформації з каналів зв’язку: терміни проведення / Д. Б. Сергєєва // Эволюция уголовного судопроизводства на постсоветском пространстве (книга ІІІ): Материалы научно-практической конференции в 3-х книгах. – К.: Университет экономики и права «КРОК», 2006. – С. 215-220.
Публікація - Сергєєва Д. Б. Проблеми правового регулювання зняття інформації з каналів зв’язку як слідчої дії / Д. Б. Сергєєва // Криміналістичні та процесуальні проблеми, що виникають під час проведення слідчих дій: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (24 листопада 2006 року). – Донецьк, 2006. – С. 273-276.
Публікація - Сергєєва Д. Б. Напрямки удосконалення правового регулювання зняття інформації з каналів зв’язку / Д. Б. Сергєєва // Проблеми підвищення ефективності державного управління в правоохоронній діяльності: Збірник матеріалів науково-теоретичної конференції, присвяченої створенню Академії управління МВС. – К.: Міністерство внутрішніх справ. Академія управління, 2006. – С. 176-179.
Публікація - Сергєєва Д. Б. Зняття інформації з каналів зв’язку: проблеми законодавчого регулювання в слідчій і оперативно-розшуковій діяльності / Д. Б. Сергєєва // Адвокат. – 2006. – №7 (70). – С. 16-20.
Публікація - Сергєєва Д. Б. Зняття інформації з каналів зв’язку: виникнення і становлення / Д. Б. Сергєєва // Вісник академії адвокатури України. – 2006. – № 2 (6). – С. 69-75.
Конференція - Сергєєва Д. Б. Окремі аспекти участі прокурора у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій / Д. Б. Сергєєва // Європейські стандарти діяльності прокурора, слідчого та адвоката у кримінальному провадженні: збірник матеріалів науково-практичної конференції ( м. Київ, 26 листопада 2015 року) / відп. ред. д-р юрид. наук проф. М. А. Погорецький; Київський національний університет імені Т. Шевченка (кафедра правосуддя), Національна академія пр
Публікація - Сергєєва Д. Б. Прокурорський нагляд за законністю використання у доказуванні фото-, аудіо, відеозаписів та інших носів інформації, отриманих в ході негласних слідчих (розшукових) дій / Д. Б. Сергєєва // Прокуратура України в умовах європейської інтеграції: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (19 травня 2016 року). – К.: Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 256-259.
Публікація - Сергєєва Д. Б. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному процесуальному доказуванні слідчими СБ України: монографія: в 2 ч. / М. А. Погорецький, Д. Б. Сергєєва, Л. І. Щербина; за ред. д.ю.н., проф. М.А. Погорецького. – К.: НА СБ України, 2016. – Ч. 1. – 208 с. – Таємно.
Публікація - Сергєєва Д. Б. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному процесуальному доказуванні слідчими СБ України: монографія: в 2 ч. / М. А. Погорецький, Д. Б. Сергєєва, Л. І. Щербина; за ред. д.ю.н., проф. М.А. Погорецького. – К.: НА СБ України, 2016. – Ч. 2. – 256 с. – Таємно.
Публікація - Сергєєва Д. Б. Нагляд прокурора за додержанням законів при використанні матеріалів оперативно-розшукової діяльності у досудовому розслідуванні: монографія / М. А. Погорецький, Д. Б. Сергєєва, І. О. Сухачова та ін; за заг. ред. проф. М. А. Погорецького. – К.: НА СБ України, 2016. – 268 с. – Таємно.
Публікація - Сергєєва Д. Б. Криміналістична тактика: навч. посіб. / за ред. д-ра юрид. наук, проф. М. А. Погорецького та д-ра юрид. наук, с.н.с. Д. Б. Сергєєвої. – К., 2016. – 244 с.
Публікація - Сергєєва Д. Б. Тактика захисника у кримінальному провадженні / Д. Б. Сергєєва // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання», м. Острог, 30 вересня – 1 жовтня 2016 року. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – С. 256-259.
Публікація - Сергєєва Д. Б. Допустимість доказів у кримінальному процесі: проблемні питання / Д. Б. Сергєєва // Протидія злочинності: теорія та практика: матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції (19 жовтня 2016 року). – К.: Національна ака- демія прокуратури України, 2016. – С. 500-502.
Публікація - Сергєєва Д. Б. Організація і тактика тимчасового доступу до документів під час розслідування економічних злочинів / Д. Б. Сергєєва, О. В. Шаповал // Вісник кримінального судочинства. – 2016. – № 3. – С. 113-119.
Публікація - Сергєєва Д. Б. Актуальне дослідження предмету регулювання кримінального процесуального права / Рецензія на книгу: Лоскутов Т. О. Предмет регулювання кримінального процесуального права : монографія / Т. О. Лоскутов. – К. : Юридичний світ, 2016. – 416 с. / Д. Б. Сергєєва // Вісник кримінального судочинства. – 2016. – № 3. – С. 211-213.
Публікація - Сергєєва Д. Б., Погорецький М. А., Сухачов О. О. та ін. Злочини у сфері банківського кредитування: документування оперативними підрозділами: монографія. За ред. д-ра юрид. наук., проф. М. А. Погорецького. К. : ДП «Розвиток», 2016. 290 с. Таємно.
Публікація - Сергєєва Д. Б. Проблемні питання використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій для організаційно-тактичного забезпечення досудового розслідування / Д. Б. Сергєєва // Актуальні проблеми правоохоронної діяльності: матер. Всеукр. наук.-практ. Інтернет конференції (м. Сєвєродонецьк, 23 грудня 2016 р.); упоряд. к.ю.н., доц. В.С. Бондар, к.ю.н. М.В. Кривонос. – Сєвєродонецьк : Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, 2017.
Публікація - Sergeeva D. The influence of the victim of the course of preparatory proceedings in accordance to the code of Criminal Procedure of Ukraine - modern challenges / D. Sergeeva // Fifth International scientific conference on the topic of “The forensic process and the participation of victims in criminal proceedings” (Wroclaw, 22 November 2016). – Wroclaw, 2017. – P. 7.
Публікація - Sergeeva D. Protection of victims in the pre-trial investigation. Ochrona prawna pokrzywdzonego. Pod redakcja Tomasza Kaczmarka, Moniki Filipowskiej-Tuthill, Justyny Zylinskiej. Wroclaw, 2017. P. 52-60.
Публікація - Сергєєва Д. Б. Кваліфікаційний іспит адвоката: доступ до майбутньої професії : усний іспит : навч. посіб. / за ред. д-ра юрид. наук, проф. О. П. Кучинської; д-ра юрид. наук, проф. М. А. Погорецького; д-ра юрид. наук, проф. О. Г. Яновської. – К.: Алерта, 2017. – 862 с.
Публікація - Сергєєва Д.Б. Криміналістична тактика: навч. посіб. / за ред. д-ра юрид. наук, проф. М. А. Погорецького та д-ра юрид. наук, с.н.с. Д. Б. Сергєєвої. – 2-ге вид. доп. та перер. – К., 2017. – 244 с.
Публікація - Сергєєва Д. Б. Негласне співробітництво у кримінальному процесі. Вісник кримінального судочинства. 2016. № 4. С. 62-72
Публікація - Сергєєва Д. Б., Старенький О. С. Слідчі (розшукові) дії як засоби отримання доказів у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх: до визначення поняття. Вісник кримінального судочинства. 2017. № 1. С. 81-89.
Публікація - Сергєєва Д. Б. Забезпечення провадження негласних слідчих (розшукових) дій: проблемні питання. Вісник Харківського державного університету внутрішніх справ. 2017. № 1. С. 39-46. Таємно.
Публікація - Сергєєва Д. Б. Проблемні питання конфіденційного співробітництва у кримінальному процесі / Д. Б. Сергєєва // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої до 70-річчя д.ю.н., професора Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квітня 2017 р. / за ред. Г. О. Ульянової, І. В. Гловюк ; відп. за вип. І. В. Гловюк ; уклад. В. А. Завтур; Нац. ун-т «Одес.
Публікація - Сергєєва Д. Б. Сучасна наукова концепція кримінального процесуального доказування / Д. Б. Сергєєва // Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (19 травня 2017 року) / Редкол.: д.ю.н. І. С. Гриценко (голова), к.ю.н. І. С. Сахарук (відп. ред.) та ін. – В 2-х томах. – Том 2. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2017. – С. 293-295.
Публікація - Сергєєва Д. Б. Правові та організаційні аспекти постановлення ухвали слідчим суддею про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій / Д. Б. Сергєєва // Процесуальні аспекти досудового розслідування : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 07 квітня 2017 р. – Одеса : ОДУВС, 2017. – С. 197-199.
Публікація - Сергєєва Д. Б. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій із метою отримання окремих видів доказів у кримінальному провадженні. Development and modernization of the legal systems of Eastern Europe: experience of Poland and prospects of Ukraine: Collective monograph. Vol. 1. Lublin: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2017. P. 220-240.
Публікація - Сергєєва Д. Б., Погорецький М. А. Проблемні питання реалізації процесуального статусу потерпілого у кримінальному провадженні. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2017. № 46. Том 2. С. 118-123.
Публікація - Сергєєва Д. Б. Співвідношення криміналістичної методики та організації розслідування злочину / М. А. Погорецький, Д. Б. Сергєєва // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». – 2017. – Вип. 19. – С. 60-72.
Публікація - Сергєєва Д. Б. Доказове значення результатів інструментальної діагностики достовірності вербальної інформації у кримінальному процесі України. Вісник кримінального судочинства. 2017. № 2. С. 91-100.
Публікація - Сергєєва Д. Б. Напрями використання інструментальної діагностики достовірності вербальної інформації, що повідомляється, у доказуванні за чинним кримінальним процесуальним законодавством України. Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження проф. М. В. Салтевського (м. Харків, 8 листоп. 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків,
Публікація - Сергєєва Д. Б. Правова сутність додатків до протоколів негласних слідчих (розшукових) дій. Актуальні питання кримінального процесу, криміналістики та судової експертизи: матеріали міжвідом. наук.-практ. конф. (м. Київ, 24 листоп. 2017 р.): у 2 ч. Редкол.: В. В. Чернєй, С. С. Чернявський, Л. Д. Удалова та ін. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2017. Ч. 1. С. 184-186.
Публікація - Сергєєва Д. Б. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій для отримання окремих видів доказів у кримінальному провадженні: проблемні питання. Право України. 2017. № 12. С. 49-61.
Публікація - Сергєєва Д. Б. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою: проблеми доказування стороною обвинувачення у досудовому розслідуванні. За ред. д.ю.н., проф. М. А. Погорецького та С. С. Чернявського. К.: НАВС, 2017. 250 с.
Публікація - Сергєєва Д. Б. Негласні слідчі (розшукові) дії як спосіб формування доказів: навчальний посібник. За заг. ред. д.ю.н., проф. М. А. Погорецького. К.: НА СБ України, 2017. 92 с.
Публікація - Сергєєва Д. Б. Організація й порядок проведення негласних слідчих (розшукових) дій на початковому етапі розслідування терористичних актів, вчинених з використанням саморобного вибухового пристрою. Вісник кримінального судочинства. 2017. № 3. С. 128-135.
Публікація - Сергєєва Д. Б. Процесуальні документи досудового розслідування (слідчого, прокурора, адвоката та слідчого судді): наук.-практ. посібн. За ред. професорів М. А. Погорецького та О. П. Кучинської. К.: Алерта, 2018. 254 с.
Публікація - Сергєєва Д. Б. Практикум з кримінального процесу України: навч. посібник. 2-ге вид., перероб. та доп. За ред. проф. М. А. Погорецького та доц. Н. П. Сизої. К.: Алерта, 2018. 232 с.
Публікація - Сергєєва Д. Б. Тактична операція у кримінальних провадженнях. Вісник Харківського державного університету внутрішніх справ. 2018. № 1. С. 56-69. Таємно.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-36-02, (044) 239-31-33
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net