HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Терех Олена Андріївна
к.ю.н. асистент кафедри Правосуддя

немає

Рідна мова: українська
Комунікаційна компетентність: Гарні навички з організації та проведення освітніх та наукових заходів
Організаційно-управлінська компетентність: Здійснюю керівництво юридичною клінікою "Pro bono" (30 осіб)
Інші професійні навички: Гарні навички з організації та проведення освітніх та наукових заходів
Області професійних інтересів: Цивільний процес України

Цифрові компетенції:

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2019/20 навчальний рік, 1 рік магістри, Актуальні проблеми цивільного процесуального права України
2019/20 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Цивільне процесуальне право України
2017/18 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Судова медицина

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 2017 до 2018 - асистент кафедри правосуддя, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Наука

Навчання та стажування

з 5.06.2016 до 16.06.2016 - Берлінська школа економіки та права Літня школа з адміністративного права,

Іноземна мова

Англійська мова C1
Німецька мова B2

Додаткова інформація

Публікація - Шурин О.А. Процесуальні особливості розгляду справ, які виникають у зв’язку із розірванням трудового договору з ініціативи роботодавця: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03/ Шурин Олена Андріївна; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с.
Публікація - Шурин О.А. Медіація при вирішенні трудових спорів: досвід США та перспективи для України// О. Шурин// Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів: тези доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції, 20 жовтня 2017 року. – Київ, 2017. – с. 154-156.
Публікація - Шурин О.А. Процесуальні особливості розгляду справ, які виникають у зв’язку із розірванням трудового договору з ініціативи роботодавця: дис. канд. юрид. наук: 12.00.03/ Шурин Олена Андріївна; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 215 с.
Публікація - Шурин О. Докази і доказування у справах про поновлення на роботі у зв’язку із розірванням трудового договору за ініціативи роботодавця при систематичному невиконанні працівником без поважних причин трудових обов’язків / О. Шурин // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія юриспруденція. – 2014. - №9-2. Т.1. – с.193-196;
Публікація - Шурин О. Предмет доказування у справах щодо поновлення на роботі у зв’язку із звільненням працівника роботодавцем при змінах в організації виробництва і праці (п.1 ч.1 ст.40 КЗпП України) / О. Шурин // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2014. - №28. – с. 162-165;
Публікація - Шурин Е.А. Международный опыт рассмотрения судами дел, которые возникают в связи с расторжением трудового договора по инициативе работодателя / Е.А. Шурин // Право и политика. – Спец. выпуск. – 2015. – с. 146-150;
Публікація - Шурин О. Рішення суду у справах про поновлення на роботі у зв’язку із розірванням трудового договору за ініціативи роботодавця/ О. Шурин// Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. – 2015. - Випуск 5. Том 1. – с. 161-164
Публікація - Шурин О.А. Провадження у справі до судового розгляду у справах про розірвання трудового договору за ініціативи роботодавця/ О.А. Шурин // Актуальні проблеми держави і права. - № 75. – 2015. – с. 386-392
Публікація - Шурин О.А. Питання розумності строків при розгляді справ, що виникають у зв'язку із розірванням трудового договору за ініціативи роботодавця / О.А. Шурин // Право і суспільство. - № 5. – 2015. – с. 91-96;
Публікація - Шурин О. Особливості предмету доказування у справах щодо поновлення на роботі у зв’язку із звільненням працівника роботодавцем при виявленні невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі / О. Шурин // Право: історія, теорія, практика: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Львів, 14-15 березня 2014 р. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика». – 2014. – с. 60-62;
Публікація - Шурин О. Особливості предмета доказування у справах щодо поновлення на роботі у зв’язку із звільненням працівника роботодавцем при змінах в організації виробництва і праці / О. Шурин // Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 23 травня 2014 р. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – 2014. – с. 266-267;
Публікація - Шурин О. Деякі питання доказування у справах, що виникають у зв’язку із звільненням працівника роботодавцем за прогул / О. Шурин // Юридична наука: виклики сьогодення: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 8-9 серпня 2014 р. – Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2014. – с. 27-30;
Публікація - Шурин О. Щодо питання про пріоритетність примирних процедур та компромісних рішень при вирішенні спорів про звільнення працівника за ініціативи роботодавця / О. Шурин // Ludske a obcianske prava a slobody: mechanizmus ich implementacie a ochrany v roznych odvetviach prava: Zbornik prispevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie (Bratislava, Slovenska republika, 19-20 septembra 2014 r.). – Bratislava, Slovenska republika: Paneuropska vysoka skola,
Публікація - Шурин О. Міжнародні та європейські принципи при розгляді справ, що виникають у зв’язку із звільненням працівника за ініціативи роботодавця / О. Шурин // Європейські стандарти захисту прав у цивільному судочинстві: випробування часом: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяченій 10-річчю прийняття ЦПК України, 26 вересня 2014 р. – К.: Київський національний університет мені Тараса Шевченка, 2014. – с. 378-382;
Публікація - Особливості провадження у справі до судового розгляду в спорах, що виникають у зв’язку із розірванням трудового договору за ініціативи роботодавця / О. Шурин // Цивілістична доктрина і формування громадянського суспільства: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 3 жовтня 2014 р. – К.: ТОВ «Білоцерківдрук», 2015. – с. 198-200;
Публікація - Шурин О. Особливості розгляду спорів, які виникають у зв’язку із розірванням трудового договору за ініціативи роботодавця в зарубіжних країнах / О. Шурин // Правовые реформы в Молдове, Украине и Грузии в контексте евроинтеграционных процессов: материалы междунар. научн.-практ. конф., 7-8 ноября 2014 г. – г. Кишинёв, 2014. – с. 84-86;
Публікація - Шурин О. Зарубіжний досвід врегулювання питання підготовки справи про поновлення на роботі у зв’язку із розірванням трудового договору за ініціативи роботодавця до судового розгляду / О. Шурин // Právna Veda a Prax v Treťom Tisícročí: medzinarodnej vedeckej konferencieю Zbornik prispevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie (Košicу, 27.-28. Februar, 2015). – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta prava, 2015. – с. 94-96;
Публікація - Шурин Е.А. К вопросу о значении предварительного судебного заседания при рассмотрении дел о восстановлении на работе/ Шурин Е.А.// Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова Международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов 2015»: Материалы конференции (г. Москва, Россия, 13-17 апреля 2015 года);
Публікація - Shuryn O. Judicial protection as one of the constitutional guarantees of the right to work in Ukraine / О. Shuryn // Конституція як основа розвитку правової системи. VIII Тодиківські читання: збірка тез наук. доповід. і повідомл. міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2-3 жовтня 2015 р. – Х.: ТОВ «Видавництво права людини», 2015. – с.99-100;
Публікація - Шурин О.А. Особи, які беруть участь у справах про поновлення на роботі у зв’язку із розірванням трудового договору за ініціативи роботодавця/ О.А. Шурин// Сучасний стан і перспективи розвитку держави і права: матеріали VІІ міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, 4-5 грудня 2015 р. – Дніпропетровськ, 2015 р. – с. 244-245;
Публікація - Шурин О. Особливості доказування у справах про поновлення на роботі у зв’язку із звільненням у випадку вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, не сумісного з продовженням роботи / О. Шурин // Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи: матеріали XV міжнар. студент.-аспірант. наук. конф., 15-16 квітня 2016 р. – Л.: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка.
Публікація - Шурин О. Процесуальні особливості розгляду справ про поновлення працівника на роботі у зв’язку із звільненням з ініціативи роботодавця в Німеччині: досвід для України / О. Шурин // Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 20 травня 2016 р. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – 2016. – с. 105-107;
Публікація - Шурин О. Судова форма захисту конституційного права на працю/ О. Шурин// Принципи сучасного конституціоналізму та Основний Закон України. ІХ Тодиківські читання: збірка тез наукових доповідей та повідомлень міжнарод. наук. конф., 4-5 листопада 2016 р. – Харків: ТОВ «Видавництво «Права людини», 2016. – с. 250-251

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-36-02, (044) 239-31-33
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net