HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Андріїв Василь Михайлович
д.ю.н. професор кафедри Трудового права та права соціального забезпечення

-

Рідна мова: Українська мова
Комунікаційна компетентність: Належні комунікаційні навички отримав під час наукової, викладацької та практичної діяльності
Організаційно-управлінська компетентність: Належні організаційні навички отримав на посадах завідувача кафедри та ректора інституту
Інші професійні навички: Досвід роботи в міжнародній групі з розробки проекту закону у сфері пенсійного страхування
Області професійних інтересів: Трудове право; право соціального забезпечення Практика захисту трудових прав та прав у сфері соціального захисту у судовому та позасудовому порядку

Цифрові компетенції:

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2017/18 навчальний рік, 2 рік магістри, Міжнародне трудове право
2017/18 навчальний рік, 2 рік магістри, Проблеми трудового права України
2017/18 навчальний рік, 2 рік магістри, Порівняльно-правові аспекти пенсійного забезпечення
2017/18 навчальний рік, 2 рік магістри, Правові проблеми соціального та пенсійного страхування
2017/18 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Трудове право
2017/18 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Право соціального захисту

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 01.09.2012 до - професор кафедри трудового права та права соціального забезпечення, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта
з 10.06.2005 до 17.11.2011 - Ректор, Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці (м.Чернігів, вул. Козацька, 1а), Управління
з 01.09.2003 до 10.06.2005 - Завідувач кафедри правового забезпечення підприємницької діяльності, Київського юридичного інституту МВС (м. Київ, вул. Колекторна, 4)., Освіта

Іноземна мова

Російська мова A1
Німецька мова C1

Додаткова інформація

Публікація - Науково-практичний коментар до Закону України «Про державну службу» / наук. ред. : акад. А.О. Селіванов, акад. М.І. Іншин. – К. Парлам. вид-во, 2017. – 512 с. Розділ VII. – с. 286-317.
Публікація - В.М. Андріїв, О.Л. Кучма, Л.М. Сіньова. Забезпечення пільгами як різновид соціальної функції держави. Навчальний посібник. – Київ: юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2017. – 524 с.
Публікація - Андріїв В.М. Міжнародне трудове право: навчальний посіб. / В. М. Андріїв. – Київ: ВД «Дакор», 2017. – 574 с.
Публікація - Андріїв В.М. Юридичний механізм забезпечення трудових прав працівників [Текст]: монографія /Андріїв В.М. - Чернігів: Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці», 2011. - 305 с.
Публікація - Андріїв В.М., Ізарова І.О. Трудові спори // Навчальний посібник. – Чернігів: Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці. 2011. – 180 с.
Публікація - Андріїв В.М., Пузирний В.Ф. Трудове право // Навчальний посібник – Чернігів: Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2010. – 184 с.
Нагорода - Подяка Прем’єр-міністра України
Публікація - Почесне звання «Заслужений працівник соціальної сфери України
Публікація - Диплом Міжнародного Академічного рейтингу популярності «Золота фортуна»
Публікація - Знак «Відмінник освіти України»
Публікація - Андріїв В.М., Пузирний В.Ф. Трудове право // Навчальний посібник – Чернігів: Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2010. – 184 с. (Гриф МОН).
Публікація - Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ України: навчальний посібник /За заг. ред. д-ра юрид. наук, професора А.Т. Комзюка, д-ра юрид. наук, професора М.І. Іншина,канд. юрид. наук, ст. наук. співр. О.М. Музичука. – Харків: «ОСН», 2010. -174 с. (Глава 1. Поняття законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності (с. 8-17). (Гриф МОН).
Публікація - Мельник К. Ю. Андріїв В.М., Ткачук О.І. Положення про соціально-правовий захист працівників органів внутрішніх справ // Збірник наукових праць науково-дослідної лабораторії з розроблення законодавчих та інших нормативно-правових актів навчально-наукового інституту психології, менеджменту, соціальних та інформаційних технологій Харківського національного університету внутрішніх справ за 2007-2009 роки. – Т.1. Проекти нормативно-правових актів /За
Публікація - Музичук О.М., Лукаш С.С., Андріїв В.М. Удосконалення організації підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» // Збірник наукових праць науково-дослідної лабораторії з розроблення законодавчих та інших нормативно-правових актів навчально-наукового інституту психології, менеджменту, соціальних та інформаційних технологій Харківського національного університету внутрішніх справ за 2007-2009 роки. – Т.2 «Практичні рекомендації» /За
Публікація - Музичук О.М, Комзюк А.Т., Андріїв В.М. Проведення виїзного засідання Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності // Збірник наукових праць науково-дослідної лабораторії з розроблення законодавчих та інших нормативно-правових актів навчально-наукового інституту психології, менеджменту, соціальних та інформаційних технологій Харківського національного університету внутрішніх справ за 2007-2009 роки.
Публікація - Андріїв В.М. Законодавчі засади соціального забезпечення // Введення у соціальну роботу. – Київ: Фенікс, 2001. – С. 95-123.
Публікація - В. Андріїв, Т. Вахонєва. Професійне навчання як засіб здійснення кар’єрного зростання та елемент професійної культури працівника //Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. – 2017. - №3. – фахове видання - с.39-44.
Публікація - Андріїв В.М. Класифікація соціальних пільг / Соціальне право. Науковий журнал. Випуск №2. Київ – 2017. С.91-100.
Публікація - Андріїв В.М. Ефективність правових пільг. / Соціальне право. Науковий журнал. Випуск 1. Київ – 2017. С.134-144.
Публікація - Андріїв В.М. Поняття, сутність та особливості правових пільг. Актуальні проблеми соціального права в Україні: збірник наукових праць / за ред. М.І. Іншина, В.І. Щербини, С.Я. Вавженчука; відповід. ред. І. Сахарук – Харків: «Юрайт», 2017 – 282 с. (с.188-199).
Публікація - В. Андріїв, Т. Вахонєва. Система управління охороною праці в Україні. //Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. – 2016. - №3. – фахове видання - с.25-31.
Публікація - В.М. Андріїв, Т.М. Вахонєва. Державний і громадський нагляд і контроль за додержанням законодавства про охорону праці в Україні / www/unz.km.ua Університетські наукові записки, 2016, №59, - фахове видання - с.28-38.
Публікація - Андріїв В.М. Особливості регулювання поняття трудового договору в зарубіжних країнах. //Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2016. - №1(102). – фахове видання - с.5-7.
Публікація - Андріїв В.М. Правовідносини соціального забезпечення: суб’єкти, зміст, об’єкти. / В. М. Андріїв //Право України. – 2015. - №3. –фахове видання - с.181-184.
Публікація - Андріїв В.М. Міжнародно-правове регулювання зайнятості населення / В. М. Андріїв // Науковий вісник Херсонського державного університету. - 2015. - № 3-2. - Т. 4. –фахове видання - С. 79-83. - (Серія «Юридичні науки»).
Публікація - Андріїв В.М. Поняття та сутність міжнародного трудового права / В. М. Андріїв // Наука і правоохорона. - 2014. - № 4 (26), ч. 2. –фахове видання - С. 37-41.
Публікація - Андріїв В.М. Забезпечення захисту трудових прав працівників. Соціальне правоУкраїни : науковий збірник / Черніг. держ. технол. ун-т, Укр. асоц. фахівців труд. права. – Чернігів: Черніг. держ. технол. ун-т, 2013. – № 1 (2). с. 17-26.
Публікація - Андріїв В.М. Трудові правовідносини: особливості та проблематика.Соціальне право України : науковий збірник / Черніг. держ. технол. ун-т, Укр. асоц. фахівців труд. права. – Чернігів: Черніг. держ. технол. ун-т, 2012. – № 1 (1). с. 15-22.
Публікація - Андріїв В.М. Сутність та особливості трудових правовідносин // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. Випуск 16. Частина 1. – Ужгород: Поліграф центр «ЛІРА», 2012. - фахове видання - С. 142-144.
Публікація - Андріїв В.М. Юридичний механізм забезпечення трудових прав працівників: поняття та структура // Публічне право. Науково-практичний юридичний журнал № 1 (5), 2012 р. – фахове видання - С. 169-175
Публікація - Андріїв В.М. Теоретичні і практичні проблеми реалізації трудових прав в системі прав людини і громадянина // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. Випуск 15. Частина 2. – Ужгород: Поліграф центр «ЛІРА», 2011. - фахове видання - С. 140-143.
Публікація - Андріїв В.М. Основні тенденції розвитку трудових прав на ХХІ ст.. // Наука і правоохорона № 3 (13), Частина ІІ, 2011 р. –фахове видання - С. 3- 8.
Публікація - Андріїв В.М. Правопорушення як підстава для застосування негативних засобів захисту трудових прав працівників // Наше право № 4 ч. 3, 2011 р. – фахове видання - С. 62-66.
Публікація - Андріїв В.М. Поняття та ознаки самозахисту працівниками свої трудових прав // Митна справа. Науково-аналітичний журнал № 6 (78), частина 2, 2011 р. – С.фахове видання 458-464
Публікація - Андріїв В.М. Юридичні гарантії захисту трудових прав працівників // Форум права. – 2011. – № 4. –фахове видання С. 15–20 //[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-4/11avmzpp.pdf
Публікація - Андріїв В.М. До питання захисту трудових прав працівників //Актуальні проблеми держави і права: збірних наукових праць. Вип. 57. – Одеса: Юрид. літ-ра, 2011. - фахове видання - С.343-347.
Публікація - Андріїв В.М. Трудові права у системі прав людини і громадянина //Актуальні проблеми політики: зб. наук. пр. /гол. ред. С.В. Ківалов; відп. за вип. Л.І. Кормич. – Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія»; Південноукраїнський центр гендерних проблем. Вип. 42. – Одеса: Юрид. літ-ра, 2011. – фаховевидання - С. 241-247.
Публікація - Андріїв В.М. Система прав людини і громадянина // Науковий вісник Ужгородського національного університету № 15. – 2011. - фахове видання - С. 417-422.
Публікація - Андріїв В.М. Деякі аспекти трудових прав працівників // Науковий вісник Ужгородського національного університету № 14. –2010. - фахове видання - С. 412-414.
Публікація - Андріїв В.М. Регулятивна та охоронна функції трудового права // Науковий вісник Ужгородського національного університету № 13. –2010. - фахове видання - С. 422-425.
Публікація - Андріїв В.М. Позитивне трудове право як основний засіб захисту природних трудових прав працівників // Форум права. – 2010. № 4. - електронне фахове видання
Публікація - Андріїв В.М. Співвідношення трудового права та свободи учасників трудових відносин // Актуальні проблеми права: Теорія і практика. Збірка наукових праць. № 17, Луганськ, 2010. (фахове видання)
Публікація - Андріїв В.М. Теоретико-правові проблеми розмежування прав і свобод людини та громадянина // Актуальні проблеми права: Теорія і практика. Збірка наукових праць. №18, Луганськ, 2010. (фахове видання)
Публікація - Андріїв В.М. Правові засоби захисту трудових прав працівників // Актуальні проблеми права: Теорія і практика. Збірка наукових праць №16, Луганськ, 2010 р. (фахове видання). – С. 47-55.
Публікація - Андріїв В.М. Теоретико-правові підходи щодо розуміння сутності права // Теоретико-правові підходи щодо розуміння сутності права//Форум права. – 2009. - №1.- електронне фахове видання. – С. 11-15.
Публікація - Андріїв В.М. Регулятивна та охоронна функція трудового права // Науковий вісник Ужгородського університету. – 2009. – випуск №13. –фахове видання - С. 463-466.
Публікація - Андріїв В.М. Форми захисту трудових прав працівників // Південноукраїнський правничий часопис. – 2008.- №3. (фахове видання). – С. 118-120.
Публікація - Андріїв В.М. Повноваження у сфері правозахисної діяльності профспілок за трудовим законодавством України // Актуальні проблеми держави і права: Збірник наукових праць. Вип. 37 А 437 / Редкол.: С.В. Ківалов (голов.ред.) та ін.; Відп. за вип. Ю.М. Оборотов. – Одеса: Юридична література, 2008. – фахове видання. – С.38-46.
Публікація - Андріїв В.М. Соціальне партнерство як форма захисту профспілками трудових прав працівників // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. 2007. Випуск 38. - фахове видання. – С. 371-375.
Публікація - Андріїв В.М. Охоронні трудові правовідносини // Актуальні проблеми права: Теорія і практика. Збірка наукових праць № 9, Луганськ, 2007. фахове видання. – С.136-144.
Публікація - Андріїв В.М. Правозахисна функція профспілок // Підприємництво, господарство і право. – 2007. - № 11. фахове видання. – С.70-72.
Публікація - Андріїв В.М. Соціальна сутність права як регулятора суспільних відносин // Підприємництво, господарство і право. – 2007. - № 10. – фахове видання. – С. 44-47.
Публікація - Андріїв В.М. Місце трудових прав в системі прав людини і громадянина // Актуальні проблеми держави і права: Збірник наукових праць. Вип. 30 // Редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред.) та ін.; Відп. за вип. Ю.М. Оборотов. – Одеса: Юридична література, 2007. - фахове видання. – С. 7-13.
Публікація - Андріїв В.М. Сутність і зміст правовідношення // Форум права. -2007.-№ 1.- //[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2007-1/07avmizp.pdf – електронне фахове видання. – С. 4-8.
Публікація - Андріїв В.М. Правові норми в системі соціальних норм держави // Підприємництво, господарство і право. – 2007. - № 9. - фахове видання. – С. 46-49.
Публікація - Андріїв В.М. Наукова думка про право: логіко-історичний контекст аналізу // Підприємництво, господарство і право. – 2007. - №7. - фахове видання. – С. 3-4.
Публікація - Андріїв В.М. Трудові права людини у системі природного та позитивного права. // Право України.-2007.- № 6. - фахове видання. – С. 61-64.
Публікація - Андріїв В.М. Природний характер трудових прав працівників. // Право України. – 2007. - №4.- фахове видання. – С. 67-70.
Публікація - Андріїв В.М. Особливості закріплення трудових прав у законодавстві України // Науково-інформаційний журнал «Трудове право України». 2007. - №1. – С. 30-33.
Публікація - Андріїв В.М. Удосконалення правових основ закріплення трудових прав в Україні // Форум права. -2006.- №2. – //[Електронний ресурс]. Режим доступу:http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP//2006-2/06avmppu.pdf електронне фахове видання.- С. 13-17.
Публікація - Андріїв В.М. Права та свободи людини і громадянина як визначальні категорії правничої науки // Форум права. – 2006.-№ 3. – //[Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.nbuv.gov.ua/e-gournals/FP/2006-3/06avmkpn.pdf електронне фахове видання.- С. 4-8.
Публікація - Андріїв В.М. Право соціального захисту як галузь національного права України // Право України. – 2006. - № 1. - фахове видання. - С. 158-159.
Публікація - Андріїв В.М. Деякі питання державно-правового забезпечення прав і інтересів громадян // Актуальні проблеми політики: Збірник наукових праць. – Випуск № 13 – 14. – 2002. - фахове видання. – С. 598-600.
Публікація - Андріїв В.М. Чи захистить система соціального страхування людину // Право України. – 2001. – № 7. - фахове видання. – С. 32-33.
Публікація - Андріїв В.М. Співвідношення трудового права та права соціального забезпечення // Сіверянський літопис: Всеукраїнський науковий журнал. – 2000. – № 4. – С. 253-254.
Публікація - Андріїв В.М. Соціальне страхування: історія проблеми//Соціальний захист. – 1999. – № 2. – С. 43-51.
Публікація - Андріїв В.М. Про перспективи реформування пенсійної системи // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерацій профспілок України. – 1999. – № 2. – фахове видання - С. 66-68.
Публікація - Андріїв В.М. Відповідальність підприємств у соціальному забезпеченні // Соціальний захист. – 1998. – № 4. – С. 39-43.
Публікація - Андріїв В.М. Поняття і класифікація процесуальних гарантій в пенсійному забезпеченні // Право України. – 1998. – № 8. - фахове видання. – С. 47-49.
Публікація - Андріїв В.М.Класифікація і юридичне значення трудового стажу в праві соціального забезпечення // Право України. – 1997. – № 5. - фахове видання. – С. 62-67.
Публікація - Андріїв В.М.До питання про трудовий стаж у пенсійному забезпеченні // Право України. – 1997. – № 8. – фахове видання. – С.57-60.
Публікація - Анріїв В.М. Трудовий стаж: поняття і правова природа // Проблеми права: Науково-практичний збірник. – Випуск № 1. –Чернігів. - 1997. – С. 76-90.
Публікація - Андріїв В.М. Трудовий стаж і право на відпустки // Проблеми права: Науково-практичний збірник. Чернігів. Випуск № 1. – 1997. – С. 91-104.
Публікація - Андріїв В.М. Особливості підтвердження стажу за показниками свідків // Соціальний захист. – 1997. – № 1. – фахове видання. – С. 59-61.
Публікація - Андріїв В.М. Значення трудового стажу як юридичного факту виникнення трудових правовідносин // Соціальний захист. – 1997. – № 3. – фахове видання. – С. 59-63.
Публікація - Андріїв В.М.Значення трудового стажу в призначенні допомог // Проблеми права: Науково-практичний збірник. Чернігівський юридичний коледж. Випуск № 1. – 1997. – С. 116-124.
Конференція - Андріїв В.М. Тенденції сучасної міжнародної праці // Напрями розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю кафедри трудового та господарського права Харківського національного університету внутрішніх справ (м. Харків, 3 листопада 2017 р.) ; за заг. ред. К. Ю. Мельника. – X.: Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2017. – 462 с. (с.64-68).
Конференція - Андріїв В.М. Шляхи оптимізації соціальних пільг //Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів: тези допов. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 20 жовтня 2017 р.) /за ред. проф. М.І. Іншина, відпов. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук. – Київ: Прінт-Сервіс, 2017. – 159 с. (с.47-49).
Конференція - Андріїв В.М. Щодо особливостей джерел міжнародного трудового права //Проблеми кодифікації трудового законодавства України: тези допов. учасн. всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 квітня 2017 р.) / за ред. проф. М.І. Іншина, відпов. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук. – Київ: Прінт-Сервіс, 2017. – 267 с. (с.15-17).
Конференція - Андріїв В.М. Гармонізація та уніфікація джерел міжнародного та національного трудового права //Актуальні проблеми модернізації законодавства та освіти в умовахєвроінтеграційного поступу України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф.(Чернігів, 27–28 жовт. 2016 р.) / [редкол. : Тогочинський О. М., Олійник О. І.,Чебоненко С. О. та ін.] ; Міністерство юстиції України, Академія Державноїпенітенціарної служби. – Чернігів: Десна Поліграф, 2016. – с.6-8.
Конференція - Андріїв В.М. Системи страхування з безробіття зарубіжних держав: деякі теоретичні й практичні аспекти //Сфера дії трудового права та права соціального забезпечення: матеріали V Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Харків, 28 жовтня 2016 р.); за заг. ред. К. Ю. Мельника / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х.: ХНУВС, 2016. – с. 332-336.
Конференція - Андріїв В.М. Міжнародні стандарти звільнення працівників. //Соціально-економічні та правові підстави вдосконалення трудового законодавства на сучасному етапі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 21 жовтня 2016 року). — Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2016. — с. 24-29 (358) с.
Конференція - Андріїв В.М. Окремі аспекти регулювання дисциплінарної відповідальності працівників у різних системах трудового права. /Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення: тези доп. та наук. повідомл. учасн. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 21-22 квітня 2016 р.) / за ред. проф. М. І. Іншина, проф. В. І. Щербини, відпов. ред. к.ю.н. І. С. Сахарук. – Київ: Прінт-Сервіс, 2016. – с. 8-13.
Конференція - Андріїв В.М. Щодо захисної функції міжнародних трудових норм. /Сучасні проблеми трудового та пенсійного законодавства: матеріали ІV Всеукраїнської наук.- практ. конф. (м. Харків, 27 листопада 2015 р.); за заг. ред. К.Ю. Мельника /МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ – Х.: ХНУВС, 2015. – с.14-17.
Конференція - Андріїв В.М. Щодо підстави застосування негативних засобів захисту трудових прав працівників /Єдність і диференціація трудового права та права соціального забезпечення: матеріали ІІІ Всеукраїнської наук.- практ. конф. (м. Харків, 28 листопада 2014 р.); за заг. ред. К.Ю. Мельника /МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ – Х.: ХНУВС, 2014. – с.14-17.
Конференція - Андріїв В.М. Деякі аспекти розвитку трудових прав на сучасному етапі. //Актуальні проблеми юридичної науки на шляху сучасної розбудови держави і суспільства: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції , м. Суми, 5-7 червня 2014 року / За ред. проф. В.С. Венедіктова, проф. А.М. Куліша. – м. Суми: Сумський державний університет, 2014. С. 105-108.
Конференція - Андріїв В.М. Щодо поняття та ознак основних трудових прав працівників //Захист прав людини – європейський вимір України:матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю УАФТП; м. Севастополь, 6-9 червня 2013р./ За ред. проф. В.С. Венедіктова. – Севастополь:Українська асоціація фахівців трудового права, Севастопольський інститут банківської справи Української академії банківської справи НБУ. – 2013. с.104-107.
Конференція - Андріїв В.М. Деякі питання вдосконалення порядку формування та функціонування комісії з трудових спорів. //Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення. Зб. Наук. праць. Матеріали І міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 25,26 квіт. 2013р.) за ред. проф. М.І. Іншина, проф.. Н.М. Хуторян, доц. В.І. Щербини. – К.: Ніка-Центр, 2013. – с. 89-93.
Конференція - Андріїв В.М. Щодо нормативного закріплення індивідуальних трудових прав працівників //Трудове законодавство: шляхи реформування: матеріали ІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м.Харків, 12 квітня 2013); за заг. ред. К.Ю. Мельника /МВС України, Хар. нац. ун-т внутр. справ – Х.: ХНУВС, 2013. – с.13-17.
Конференція - Андріїв В.М. Деякі теоретичні проблеми нормативного закріплення індивідуальних трудових прав. //Розвиток законодавства про працю і соціальне забезпечення: здобутки і проблеми: тези доп. та наук. повідомл. учасн. ІV Міжнар. наук. - практ . конф. (Харків, 5-6 жовтня 2012 р.). – за ред. В.В. Жернакова. – Х. : Право 2012. с.11-16.
Конференція - Андріїв В.М. Форми захисту трудових прав працівників: основні теоретичні аспекти. //Трудове право в контексті розбудови громадянського суспільства: матеріали міжнародної наук. практ. конф.; м.Путивль, 14-16 червня 2012р. - за ред.. проф.. В.С.Венедиктова - Путивль: Укр. асоціація фахівців трудового права, Сумський нац. агр. ун-т, Путивльський коледж Сумського нац. агр. ун-ту.- 2012. с. 16-19.
Конференція - Андріїв В.М. Щодо ознак трудових прав //Правове забезпечення соціальної сфери. Збірник матеріалів круглого столу. Чернігів. 2011. С. 42-44.
Конференція - Андріїв В.М. До питання повноважень профспілок при реалізації інших форм соціального діалогу //Матеріали Міжнародної наукової конференції професорсько-викладацького і аспірантського складу Національного університету «Одеська юридична академія» (м. Одеса, 20-21 травня 2011 р.). – С.465-469.
Конференція - Андріїв В.М. Щодо необхідності розмежування форм і способів захисту трудових прав і інтересів працівника // Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених Національного університету «Одеська юридична академія» «Правове забезпечення соціальної сфери» (м. Одеса, 25-26 березня 2011р.). - С. 245-248.
Конференція - Андріїв В.М. До питання співвідношення об’єктивного і суб’єктивного трудового права України // Матеріали Науково-практичної конференції «Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та зарубіжний досвід» 21-22 квітня 2010 р, Східноукраїнський національний університет, Луганськ, 2010р. – С. 33-37.
Конференція - Андріїв В.М. До питання змісту та реалізації права на судовий захист //Теоретичні та практичні проблеми трудового права та права соціального забезпечення: Збірник матеріалів науково-практичного семінару. Чернігів. 2008. – С. 11-14.
Конференція - Андріїв В.М. Деякі питання класифікації трудових прав //Матеріали 10-ої Звітної наукової конференції Одеської національної юридичної академії «Правове життя сучасної України» (м. Одеса, 27-28 квітня 2007 р.). – С.139-145.
Конференція - Андріїв В.М. Щодо змісту права на працю //Теоретичні та практичні проблеми трудового та пенсійного права: Збірник матеріалів науково-практичного семінару. Чернігів. - 2007. – С. 23-26.
Конференція - Андріїв В.М. Трудові права людини: проблеми вдосконалення законодавства //Проблеми правового забезпечення праці та соціального захисту населення України в сучасних умовах: Збірник матеріалів круглого столу /За ред. к.ю.н., доцента Шумної Л.П. – Чернігів: КП Видавництво «Чернігівські обереги», 2007. – С. 5-9.
Конференція - Андріїв В.М. Право працівників і роботодавців на укладення колективних договорів: міжнародний довід //Теоретичні та практичні проблеми трудового та пенсійного права: Збірник матеріалів науково-практичного семінару. Чернігів. - 2007. – С. 31-34.
Конференція - Андріїв В.М. Деякі аспекти юридичної природи пільгових пенсій та пенсій за вислугою років // Проблеми правового забезпечення праці та соціального захисту населення України в сучасних умовах: Збірник матеріалів круглого столу. 2006. – С. 152-156.
Конференція - Андріїв В.М. Пенсійна реформа в Україні: досвід пенсійного страхування Німеччини // Соціальне законодавство України: теоретичні і практичні проблеми розвитку: Матеріали науково-практичного семінару. 23 березня 2005 року, м. Київ, 2005. – С. 35-42.
Конференція - Андріїв В.М. Місце соціальних прав в системі прав людини: міжнародно-правовий досвід і законодавство України // Захист соціальних та економічних прав людини: міжнародні стандарти і законодавство України: Матеріали науково-практичної конференції. 12 березня 2004 року, м. Київ, 2004. – Ч.2. – С. 7-10.
Конференція - Андріїв В.М. Актуальні проблеми соціального страхування // Захист соціальних прав людини і громадянина в Україні: проблеми юридичного забезпечення Матеріали науково-практичної конференції 30 січня 2003р., м. Київ. «МП Леся», 2003. – С. 52-57.
Конференція - Андріїв В.М. Жінки і ринок праці: деякі гендерні аспекти // Рівність чоловіків і жінок в Україні: правові аспекти: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Київ, 2000. – С. 174-178.
Конференція - Андріїв В.М. Шляхи вдосконалення правового регулювання трудового стажу // Проблеми соціального захисту в Україні: Матеріали науково-практичної конференції 20 – 21 червня 1996 р. – С.128-133.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-31-34
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net
Приймальна комісія (консультаційний центр)
(044) 481-45-88