HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Кохановська Олена Велеонінівна
д.ю.н. професор кафедри Цивільного права

не має

Рідна мова: Українська
Комунікаційна компетентність: Гарні навички комунікації отримала під час роботи адвокатом, юридичним радником, юрисконсультом, юридичним експертом, викладачем ряду ВНЗ.
Організаційно-управлінська компетентність: Здійснювала неодноразово керівництво науковими проектами, у яких працювало від 10 і більше осіб.
Інші професійні навички: адвокатська, консультативна і експертна юридична діяльність
Області професійних інтересів: цивільне право і процес, теорія і історія цивільного права, цивільно – правове регулювання інформаційних відносин, особисті немайнові права фізичних осіб, права людини, абсолютні цивільні права, зобов’язальне право, право інтелектуальної власності, адвока

Цифрові компетенції:

Обробка інформації: базовий
Комунікація: базовий
Інші комп'ютерні навички: Використання програмного забезпечення для пошуку нормативних джерел.

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2017/18 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Цивільне право
2017/18 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Немайнові права та деліктні зобов'язання в цивільному праві України
2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Застосування цивільно-правових норм:проблеми теорії та практики
2017/18 навчальний рік, 2 рік магістри, Абсолютні цивільні права
2017/18 навчальний рік, 2 рік магістри, Цивільно-правове регулювання інформаційних відносин

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з до - , , Освіта
з 06.2008 до 2018 - професор кафедри цивільного права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта
з 09.1998 до 06.2008 - доцент кафедри цивільного права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта
з 06.1995 до 08.1998 - викладач кафедри цивільного права і процесу, Академія внутрішніх справ України, Освіта
з 01.1995 до 06.1995 - юридичний радник Подільської філії АК УБ «Відродження», Подільська філія АК УБ «Відродження», Юридична практика
з 08.1986 до 01.1995 - адвокат, Київська міська колегія адвокатів (юридична консультація №2 Залізничного району міста Києва), Юридична практика

Іноземна мова

англійська B1

Додаткова інформація

Публікація - Проблеми реалізації інформаційних прав в Україні (приватно – правовий аспект
Публікація - Приватно – правове розуміння інформаційних відносин в Україні
Публікація - Нормативне закріплення поняття та видів об’єктів цивільних прав як втілення та реалізація ідей розробників ЦК України
Публікація - Value of precedents in the sphere of the right ofintellectual property in the USA and practisians of court in Ukraine: certain aspects
Публікація - Особисті немайнові права і обов'язки подружжя
Публікація - Сучасне приватне право України: вектори Європейського розвитку
Публікація - Информационно – правовая основа гражданского общества
Публікація - Проблеми реалізації права на свободу пересування в Україні і практика українського суду
Публікація - Інтелектуально – правова складова інтеграційних процесів в Україні
Публікація - Гражданско – правовые проблемы предоставления покупателю информации о товаре, предлагаемом для продажи
Публікація - Творчість, інтелектуальна творча діяльність, інтелектуальна власність, право інтелектуальної власності: співвідношення
Публікація - Інформація у договірних відносинах
Публікація - Проблеми цивільно – правового захисту права на персональні дані в Україні та зарубіжних країнах
Публікація - Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи як уособлення захисту прав і основних свобод людини в сучасній Україні
Публікація - Проблеми захисту прав інтелектуальної власності в Україні
Публікація - Основні теорії права інтелектуальної власності та їх вплив на розвиток сучасного законодавства в Україні
Публікація - До питання про захист персональних даних в Україні
Публікація - Содержание и значение общих положений о праве интеллектуальной собственности в гражданском кодексе Украины»
Публікація - Загальні положення про особисті немайнові права фізичної особи. Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи. Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи. Науково – практичний коментар Цивільного кодексу України
Публікація - Неимущественное право и интерес в договоре о предоставлении информационных услуг
Публікація - Концепція науково – дослідної роботи на юридичному факультеті: вірність традиціям і відповідь на світові тенденції розвитку інформаційного суспільства
Публікація - Теоретичне підґрунтя для визначення ролі нотаріуса у захисті інформаційних прав учасників цивільних правовідносин
Публікація - Теоретичні проблеми інформаційних відносин у цивільному праві. Монографія
Публікація - Цивільне право України: підручник
Публікація - Правове регулювання інформаційних відносин в Україні. Монографія
Конференція - BRAINTERNET і проблеми забезпечення комплексу особистих немайнових прав фізичних осіб // Актуальні проблеми інтелектуального, інформаційного та ІТ права: матеріали другої всеукраїнської науково – практичної конференції (Львів, 27 – 28 жовтня 2017 р.)
Конференція - Тлумачення «інформаційних» норм корпоративного права: питання теорії і практики // Корпоративне право України та європейських країн: питання теорії та практики (текст); Збірник наукових праць за матеріалами ХУ Міжнародної науково – практичної конференції (6 – 7 жовтня 2017 р., м. Івано – Франківськ), НДІ приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г.Бурчака НАПрН України
Конференція - Приватно – правові аспекти реалізації інформаційних прав в Україні // Тези круглого столу, присвяченого пам’яті професора Азімова Чингізхана Нуфатовича «Проблеми подальшого вдосконалення приватноправових механізмів набуття, передачі, здійснення та захисту суб’єктивних цивільних прав», 21 грудня 2017 року, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Конференція - Інформаційні відносини як предмет цивільного права // Тези на Матвеєвські цивілістичні читання; Науково – практична конференція «Методологія цивільного (приватного) права України в умовах європеїзації», 27 жовтня 2017 р., Київ
Конференція - Приватно – правове розуміння інформаційних відносин в Україні // ІТ право: проблеми і перспективи розвитку в Україні: збірник матеріалів науково – практичної конференції. 18 листопада 2016 р. – Львів
Конференція - Значення прецедентів у сфері права інтелектуальної власності в США і практики суду в Україні: окремі аспекти // ІУ судово – правовий форум «Судова реформа: стан та напрями розвитку». – Київ, 17 – 18 березня 2016 року
Конференція - Проблемні питання відповідальності подружжя за зобов’язаннями // Актуальні наукові дослідження сучасної юридичної науки: теорія та практика: Збірник матеріалів ІІІ Науково – практичнї конференції // Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – К.: ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2016;
Конференція - Цивільно – правове розуміння права на особисту інформацію //Приватне право України і європейська інтеграція: тенденції та перспективи. Матеріали УІ Міжнародного цивілістичного форуму, Київ, 14 – 15 квітня 2016 року
Публікація - Цивільно – правові аспекти венчурного інвестування в Україні //«Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах». Міжнародна науково – практична конференція. Національна академія правових наук України, Інститут держави і права ім.. В.М.Корецького, Київ, 19 квітня 2016 р
Конференція - Інформаційна власність: умовна назва чи деструктивна юридична фікція?// «Актуальні проблеми приватного права». Міжнародна науково – практична конференція, Харків, 19 лютого 2016 року
Конференція - Організація наукової роботи в юридичному ВНЗ (на прикладі юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка) // «Науково-методологічні засади викладання цивілістичних дисциплін в юридичних ВНЗ України». Науково – методична конференція, НАПрН України та ін.., Київ, 16 березня 2016 р.;
Конференція - Юридические факты как основания возникновения, изменения и прекращения правоотношений интеллектуальной собственности и информационных правоотношений. Тезисы доклада на Международной научно – практической конференции «Юридические факты как основания возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений» в рамках ежегодных цивилистических чтений, посвященных 20 – летию Научно – исследовательского института частного права и 10 – лети
Конференція - Диспозитивність як право на свободу волі і вибору. // Матеріали міжнародної науково – практичної конференції, присвяченої 93 – й річниці з Дня народження доктора юридичних наук, професора, члена – кореспондента АН УРСР В.П.Маслова., Харків, 27 лютого 2015 р
Конференція - Цивільно – правова відповідальність і звільнення від відповідальності у сфері інформаційних відносин // У збірнику тез Міжнародної науково – практичної конференції «Матвєєвські читання: звільнення від цивільно – правової відповідальності у сучасних реаліях», Київський національний університет імені Тараса Шевченка, юридичний факультет, кафедра цивільного права, 20 листопада 2015 року. – Київ.
Конференція - До питання про поняття та види об’єктів цивільних прав в ЦК України і в пропозиціях розробників його проекту.// Актуальні проблеми приватного права: матеріали між нар. Наук. – практ. Конф., присвяч.. 92 –й річниці з дня народження д-ра юрид. Наук, проф.., чл.. – кор.. АН УРСР В.П.Маслова, Харків, 28 лютого 2014 р;
Конференція - До питання про поняття та види об’єктів цивільних прав в ЦК України і в пропозиціях розробників його проекту.// Актуальні проблеми приватного права: матеріали між нар. Наук. – практ. Конф., присвяч.. 92 –й річниці з дня народження д-ра юрид. Наук, проф.., чл.. – кор.. АН УРСР В.П.Маслова, Харків, 28 лютого 2014 р;
Конференція - Роль цивілістичної науки у формуванні інформаційної складової громадянського суспільства// Цивілістична доктрина і формування громадянського суспільства. Матеріали Міжнародного цивілістичного форуму, 3 жовтня 2014 р.. – Київ
Нагорода - Знак «Відмінник освіти України»
Нагорода - Почесний знак Української Секції Міжнародної Поліцейської Асоціації «За мужність та професіоналізм»
Нагорода - Подяки Голови Верховного суду України за надання наукових консультацій і експертних висновків
Нагорода - Подяки Голови Вищого Господарського суду за надання наукових консультацій і експертних висновків
Членство в організації - Національна академія правових наук України (член – кореспондент НАПрН України)
Членство в організації - Союз юристів України
Членство в організації - Асоціація адвокатів України
Членство в організації - Асоціація правників України
Членство в організації - Постійний член Науково-консультативної Ради Верховного Суду України
Членство в організації - члено Науково-консультативної ради Вищого господарського суду України
Членство в організації - член Науково – консультативної ради Вищого спеціалізованого суду України
Членство в організації - член Науково – консультативної ради ДСІВ України (у період їх роботи)
Премія - Премія імені Ярослава Мудрого
Публікація - Особисті немайнові права і обов'язки подружжя / Сімейне право України: підручник / Т.В.Боднар, В.С.Гопанчук, О.В.Дзера (та ін..); за аг. ред.. Т.В.Боднар та О.В.Дзери. – К.: Юрінком Інтер, 2016. – 520 с. – С.129 – 147.
Публікація - The value of precedent in the area of intellectual property rights in the US and the court practice in Ukraine: some aspects. // Уearbook of Ukrainian Law: Coll of scientific papers| responsiblefor the issue O.V.Petryshyn. – Kh.: Law, 2016. – буде передано в редакцію 22 грудня 2016 р

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-36-02, (044) 239-31-33
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net