HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Боднар Тетяна Валеріївна
д.ю.н. професор кафедри Цивільного права

не має

Рідна мова: Українська
Комунікаційна компетентність: Гарні навички комунікації отримав під час викладацької роботи на юридичному факультеті КНУ імені Тараса Шевченка (читання лекцій та проведення практичних занять)
Організаційно-управлінська компетентність: досвід організації наукових проектів, конференцій, круглих столів. Є науковим керівником курсових, дипломних та магістерських робіт.
Інші професійні навички: Підготовка необхідних досліджень, меморандумів, юридичних висновків; Підготовка різних юридичних документів (листів, претензій, позовів, заяв)
Області професійних інтересів: сімейне право, договірне право, міжнародне приватне право, зобов'язальне право

Цифрові компетенції:

Обробка інформації: базовий
Комунікація: базовий

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2017/18 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Сімейне право
2017/18 навчальний рік, 2 рік магістри, Договірне право: доктрина та юридична практика
2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Теоретичні проблеми цивільного та трудового права

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 2005 до 2018 - професор кафедри цивільного права, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Освіта
з 1994 до 2005 - доцент кафедри цивільного права, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Освіта
з 1989 до 1994 - асистент кафедри цивільного тправа, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Освіта

Навчання та стажування

з до - ,

Іноземна мова

російська B2
англійська A1

Додаткова інформація

Публікація - Особливості працевлаштування іноземців-засновників суб'єктів господарювання в // Часопис Київського універси-тету права. – 2002. – № 2, С. 44-47.
Публікація - Деякі питання забезпечення виконання зобов'язань // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – 2002. – № 2, С. 43-47.
Публікація - Гарантія як вид забезпечення виконання зобов’язання за Цивільним кодексом України Вісник господарського судо-чинства. – 2003. № 2. – С. 143-150.
Публікація - Юридична термінологія в нормах зобов’язального права України Вісник Хмельниць-кого інституту регіонального управління та права. – 2003. - № 1 (5). – С. 205-208.
Публікація - Загальні засади виконання ци-вільно-правових зобов'язань Вісник господарського судочинства. – 2003. № 4. – С. 169-174.
Публікація - Місце виконання цивільно-правового зобов'язання Часопис Київського університету права. – 2003. - № 4. С.46-49.
Конференція - Виконання зобов'язань за Цивільним і Господарським кодексами: проблеми узгоджен-ня норм
Публікація - Погашення договірного зобо-в'язання як спосіб його припинення Юридична Україна. – 2004. - № 3, С. 28-32.
Публікація - Особливості правового регулю-вання виконання зобов'язань за зовнішньоекономічними дого-ворами (контрактами Вісник Хмельницького інституту регіо-нального управління і права. – 2004. - № 1-2 (9-10), С. 83-88
Публікація - Суб'єкти виконання договірного зобов'язання Підприємництво, господарство і право. – 2004. - № 6. – С.28-31.
Публікація - Строк (термін) виконання до-говірного зобов'язання в цивіль-ному праві України // Вісник господарського судочинства. – 2004. - № 2. – С. 207-212.
Публікація - Зміни в суб’єктному складі до-говірного зобов'язання // Під-приємництво, господарство і право. – 2004. - № 7. – С. 7-11.
Публікація - Вплив істотної зміни обставин на динаміку договірного зобо-в'язання // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2004. - № 2. – С. 14-19
Публікація - Особливості виконання зобо-в'язань у сфері господарювання // Вісник Хмельницького інсти-туту регіонального управління і права. – 2004. - № 3 (11). – С. 60-64.
Публікація - Забезпечення виконання зобо-в'язання // Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар за ред. розробників проекту Цивільного кодексу України. – С. 398-418.
Конференція - Умови виконання договірного зобов'язання // Еволюція цивільного законодавства: про-блеми теорії і практики. Мате-ріали міжнародної науково-практичної конференції. 29-30 квітня 2004 р., м. Харків. – К.: Академія правових наук України, НДІ приватного права і підприємництва, НДІ інтелект-туальної власності, Національна юридична академія ім. Ярослава Мудрого. – С. 302-309.
Публікація - Виконання договірних зобов'я-зань, посвідчених цінним папе-ром // Юридична Україна. – 2004. – № 11. – С. 25-30.
Публікація - Категорії “невиконання”, “нена- лежне виконання” і “неможли- вість виконання” у зобов’язаль- ному праві України // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2004. - № 3 (частина 1). – С. 20-28.
Публікація - Реалізація загальних принципів цивільного законодавства при виконанні договірних зобов'я- зань // Вісник Академії правових наук України. – 2004. - № 3 (38). – С. 66-77.
Публікація - Підтвердження виконання дого- вірного зобов'язання // Юридич- на Україна – 2004. – № 12. – С. 37-42.
Публікація - Договірні зобов’язання як кате- горія цивільного права // Вісник Київського національ- ного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2004. – Вип. 61. – С. 73-75.
Публікація - Особливості виконання грошових зобов'язань у цивільному праві України // Вісник Київського національ- ного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2004. – Вип. 62. – С. 110-113.
Публікація - Новація як спосіб заміни договірного зобов'язання // Науковий вісник Чернівець- кого університету: Збірник наук. праць. Вип. 212: Право- знавство. – Чернівці: Рута, 2004. – С. 56-60
Публікація - Добросовісність, розумність та справедливість як прин-ципи виконання договірного зобов'язання // Юридична Україна. – 2005. – № 3. – С. 39-45
Публікація - Спосіб виконання договірного зобов’язання // Юридичний вісник України. – 2005. - № 8. – С. 31-32.
Публікація - Виконання договірних зобов’я- зань у цивільному праві: Моно- графія. – К. Юрінком Інтер, 2005. – 272 с.
Публікація - Предмет виконання договірного зобов’язання у цивільному праві // Вісник господарського судо- чинства.- 2005. - № 3. – С. 174- 179
Конференція - До питання про принцип реального виконання договірного зобов’язання // Правові проблеми сучасності в умовах розвитку юридичної науки: Збірн. матеріалів Всеукраїнської наук.-практ. конференції до Дня науки. – Чернігів: Чернігівські обереги, 2005. – С. 35-37.
Семінар - Деякі новели виконання зобо-в'язань за новим Цивільним кодексом України // Нові Цивіль-ний та Господарський кодекси України та проблеми їх застосу-вання: Матеріали наук.-практ. семінару: Ч. І (м. Харків, 23 квіт. 2003 р.) / Уклад.: М.І.Панов, В.І.Борисова, В.Л.Яроцький та ін. – С. 100-102.
Публікація - Виконання зобов’язань // Науко-во-практичний коментар Цивіль-ного кодексу України: У 2 т. / За відп. ред. О.В.Дзери (кер. авт. кол.), Н.С.Кузнєцової, В.В.Луця. – Т. ІІ. – С. 21-45
Публікація - Гражданско-правовая ответственность за нарушение договорных обязательств: виды и формы // Альманах цивилистики: Сборник статей. Вып. 1 / Под ред. Р.А. Майданика.
Публікація - Свобода договора и ее ограниче- ния в законодательстве Украины // Гражданское законодательство: Статьи. Комментарии. Практика. Вып. 27. – Алматы: ЮРИСТ, 2007, С. 48-58.
Публікація - До питання про принцип свободи договору в цивільному праві Укра- їни // Приватне право і підприєм- ництво. Зб. наук. праць. Вип.6, 2007 р. / Редкол.: Крупчан О.Д. (гол. ред.) та ін. – К.: НДІ приват- ного права і підприємництва Ака- демії правових наук України, С. 249-254
Публікація - Укладання цивільно-правових договорів (питання форми, процедури та моменту укладення) Вісник господарського судочинства. – 2008. – № 2,
Публікація - Правочини акціонерних товариств, щодо вчинення яких є заінтересованість Юридична Україна. – 2009. - № 2,
Публікація - Крупные сделки и сделки с заинтересованностью акционерных обществ в Украине // Альманах цивилистики: Сборник статей. Вып. 2 / Под ред. Майданика Р.А. Киев: Алерта С. 337-369.
Публікація - Енциклопедія цивільного права. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Відп. ред. Я.М.Шевченко. – К.: Ін Юре, 2009. – 952 с.
Публікація - Органы государственной власти и органы местного самоуправления как субъекты договорных отношений в сфере предпринимательства // Альманах цивилистики: Сб. статей. Вып. 4 / Под. ред. Р.А. Майданика.- Киев: Алерта, 2011. -
Публікація - Принципы договорного права Украины // Правовая система Украины: история, состояние и перспективы: Научное издание. –Т.3: Гражданско-правовые науки. Частное право. –.Харьков: Право, 2011. С. 306-326
Публікація - Одностороння відмова в договірних зобов’язаннях // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. –Вип. 1. - С.232-241
Публікація - Розвиток сімейно-правової доктрини // Правова доктрина України: у 5 т. Т. 3: Доктрина приватного права України. – Харків: Право, 2013. С.488-501
Публікація - Відповідальність за порушення договірних зобов’язань // Відповідальність у приватному праві : монографія / [І. Безклубий, Н. Кузнєцова, Р. Майданик та ін.]; за заг. ред. І. Безклубого. – К.: Грамота, 2014,С. 101-117.
Публікація - Сімейне право. Підручник. // Юрінком Інтер 2016.С.520.
Публікація - Зміна та припинення цивільного правовідношення як способи захисту цивільних прав // "Алерта" (монографія) 2016р.
Публікація - Забезпечення публічних і приватних інтересів у договірних відносинах за участю суб'єктів підприємництва//НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України С.16-18

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-36-02, (044) 239-31-33
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net