HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Кузнєцова Наталія Семенівна
д.ю.н. професор кафедри Цивільного права

не має

Рідна мова: Українська
Комунікаційна компетентність: Гарні навички комунікації отримала під час роботи адвокатом, юридичним радником, юрисконсультом, юридичним експертом, викладачем ряду ВНЗ.
Організаційно-управлінська компетентність: Здійснювала неодноразово керівництво науковими проектами, у яких працювало від 10 і більше осіб.,організатор і учасник численних наукових конференцій в Україні, та за кордоном
Інші професійні навички: адвокатська, консультативна і експертна юридична діяльність, часть у розробці законопроектів.
Області професійних інтересів: цивільне право, міжнародне приватне право, юридичний маркетинг, міжнародний арбітраж.

Цифрові компетенції:

Обробка інформації: базовий
Комунікація: базовий
Створення контенту (програм, сайтів): базовий
Інші комп'ютерні навички: Використання програмного забезпечення для пошуку нормативних джерел.

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2017/18 навчальний рік, 2 рік магістри, Актуальні проблеми загальної частини цивільного права
2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Вирішення міжнародних комерційних спорів
2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Маркетингові аспекти юридичної практики
2017/18 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Цивільне право

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 2001 до 2018 - професор кафедри цивільного права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта
з 1993 до 2001 - завідувач кафедри цивільного права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта
з 1987 до 1989 - докторантура , Київський університет імені Тараса Шевченка, Освіта
з 1986 до 1987 - старший викладач кафедри цивільного права, Київський університет імені Тараса Шевченка, Освіта
з 1984 до 1986 - асистент кафедри цивільного права, Київський університет імені Тараса Шевченка, Освіта

Навчання та стажування

з 1.02.2017 до 14.02.2017 - Університет міста Вісмар (місто Вісмар, Федеративна Республіка Німеччина), Курс “Методика вирішення юридичних казусів” та “Основи юридичної аргументації”

Іноземна мова

анлгійська B2

Додаткова інформація

Нагорода - Нагрудним знаком “ За наукові досягнення
Нагорода - почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України»
Нагорода - Почесна грамота ректора КНУ імені Тараса Шевченка
Нагорода - Орден княгині Ольги III степеня
Премія - Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки
Нагорода - Почесна грамота Верховної Ради України
Нагорода - нагрудний знак МОН України «За наукові досягнення "
Нагорода - Почесна відзнака Верховного Суду України «За вірність закону»
Премія - Нагороджена премією Л.К. Воронової за видатні досягнення в підготовці та вихованні вчених-правників
Нагорода - Нагороджена орденом княгині Ольги ІІ ступеня за вагомий особистий внесок у розбудову правової держави
Членство в організації - Член Всеукраїнської громадської організації «Асоціація правників України»
Членство в організації - Президент Всеукраїнської громадської організації «Асоціація цивілістів України»
Членство в організації - Арбітр Ризького міжнародного комерційного арбітражного суду
Членство в організації - Арбітр Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України
Членство в організації - Арбітр Казахстанського Міжнародного Арбітражу
Членство в організації - Арбітр Арбітражного центру Національної палати підприємців Республіки Казахстан «Атамекен»
Членство в організації - Член Конституційної комісії при Президенті України
Членство в організації - Член Ради з питань судової реформи при Президенті України
Публікація -
Публікація - Юридические факты в механизме гражданско-правового регулирования общественных отношений в соответствии с законодательством Украины // Юридические факты как основания возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений: Мат-лы междунар. науч.-практ. конф. в рамках ежегодных цивилистических чтений посвященных 20-летию НИИ частного права и 10-летию КМА (Алматы, 21-22 мая 2015 г.) / Отв. ред. М.К. Сулейменов. – Алматы: Дәуір-Кітап,
Публікація - Нетипові об’єкти права власності в контексті статті 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод // Право України .- 2016. - №1. С.34-40;
Публікація - Сучасне приватне право України: вектори європейського розвитку // Вісник Національної академії правових наук України. Збірник наукових праць. / Харків. – «Право». – 2016. № 3 (86). С. 49-55;
Публікація - Еволюція поглядів на проблему судової правотворчості у європейській континетнально-правовій доктрині // Право України. – 2016. - №10. С. 28-37
Публікація - Недійсність правочинів та її правові наслідки за цивільним законодавством України // Спогади про Людину, Вченого Вчителя (до 60-річчя від Дня народження професора Ірини Миколаївни Кучеренко); за заг. ред. Р. О. Стефанчука. – К.: АртЕк, 2016. – 305 с. С. 135 – 151.
Публікація - Правова природа рішення Верховного Суду України // Матеріали Міжнародного судово-правового форуму 17 – 18 березня 2016 року «Судова реформа: стан та напрямки розвитку». – К.: ПрАТ «Юридична практика», 2016. – 290 с. С. 65-68;
Публікація - Поглиблення приватноправових засад цивільно-правового регулювання і завдання подальшого вдосконалення цивільного законодавства України //Матеріали наук.-практ. конф. , присвяч. 94-й річниці з дня народження д-ра юрид.наук,, проф. , чл.-кор. АН УРСР В.П. Маслова (19 лютого 2016 р.). Харків: Право, 2016. - С. 7-11;
Публікація - Угода про асоціацію та проблеми адаптації українського законодавства до європейських стандартів // Матеріали III міжнародного судово-правового форуму «Судова реформа в Україні:європейський вектор». – 2015. С. 21-23;
Публікація - Юридичні особи публічного права: місце і роль у цивільному обороті України // Юридичні особи публічного права: участь у цивільному обороті (Матвєєвські цивілістичні читання) Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 8 листопада 2016 року. – К.: ТОВ «Білоцерківдрук», 2016. – 186 с. С. 10-12.
Публікація - Защита субъективных гражданских прав и гражданско-правовая ответственность: вопросы соотношения // Защита гражданских прав: избранные аспекты: Сборник статей / Московский гос. юрид. Ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА) / Рук. авт. кол и отв. ред. д.ю.н. М. А. Рожкова. – М.: Статут, 2017. – 432 с. – (Анализ современного права). С. 91 – 103.
Публікація - Забезпечення якісної практичної підготовки студентів-юристів як невід’ємна складова реформування юридичної освіти// Вихідні засади реформи правничої освіти/ Юридичний журнал Право України, 2017/10, м. Київ, Україна
Публікація - Формирование навычек юридической аргументации при решении юридических казусов по гражданскому праву// Юридичний журнал Право України, 2017/10, м. Київ, Україна
Публікація - Развитие гражданского права и совершенствование гражданского законодательства Украины// Научно-практическая конференция, посвященная 75-летию академика НАНРК, д.ю.н., профессора М.К. Сулейменова//2017/1
Публікація - Методологічні засади сучасного цивільного права України: предмет, метод, принципи, система// Юридичний журнал Право України, 2017/9, м. Київ, Україна.
Публікація - Особливості функціонування міжнародного комерційного арбітражу в Україні// Підтримка впровадженню судової реформи в Україні, м. Київ, 2017
Публікація - Предмет та система сучасного цивільного права // Проблеми цивільного права та процесу : тези доп. Учасників наук.-практ. Конф., присвяч. Світлій памяті О.А. Пушкіна, 19-20 трав. 2017 р. / МВС України, Харків, нац. Ун-т внутр.. справ; Харків, обласний осередок Всеукр. Громад. Орг.. «Асоціація цивілістів України». – Харків : ХНУВС, 2017. – 392 с. – С. 22-25.
Конференція - Круглий стіл «Масовий позов: перспективи в Україні через призму зарубіжного досвіду», 11 червня 2015 р., м. Київ, Верховний Суд України. Доповідь на тему: «Особи, уповноважені на звернення до суду з масовим позовом»;
Конференція - Науково-методична конференція «Науково-методичні засади викладання цивілістичних дисциплін в юридичних ВНЗ України», 16 березня 2016 р., м. Київ, Київський університет права НАН України;
Конференція - Круглий стіл «Гарантії здійснення права власності та його захист в особливих умовах», 10 червня 2016 р., м. Київ, Верховний Суд України. Доповідь на тему: «Право власності: гарантії політичні, соціально-економічні, правові. Межі відповідальності держави, розподіл ризиків
Конференція - Науково-практична конференція «Судовий захист прав та інтересів учасників економічних відносин в Україні: теорія, судова практика та напрями вдосконалення», 2 червня 2016 р., м. Київ, Вищий господарський суд України
Конференція - V международная научно-практическая конференция «Гражданское право России: наука, законы, правосудие. Итоги года», 28 января 2016 года, г. Москва
Конференція - Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми приватного права», 19 лютого 2016 року, м. Харків. Доповідь на тему: «Поглиблення приватно-правових засад цивільно-правового регулювання і завдання подальшого вдосконалення цивільного законодавства України»;
Конференція - IV Міжнародний судово-правовий форум, 17-18 березня 2016 року, м. Київ, ВСУ. Доповідь на тему: «Правова природа рішення Верховного Суду України»;
Конференція - VI Міжнародний цивілістичний форум, 14-15 квітня 2016 року, м. Київ, КНУ ім. Тараса Шевченка. Доповідь на тему: «Сучасне цивільне право України: проблеми відповідності європейським стандартам»;
Конференція - Міжнародна науково-практична конференція "Недійсні угоди в цивільному праві", присвячена 75-річчю професора Рольфа Кніпера, 19-20 травня 2016 року, м. Алмати, Казахстан. Доповідь на тему: «Недействительность сделок по гражданскому законодательству Украины»;
Конференція - Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 75-річчю академіка НАН РК, д.ю.н., професора М.К. Сулейменова, на тему: «Цивільне законодавство Республіки Казахстан та інших пострадянських країн: минуле, сучасне, майбутнє», 29 - 30 вересня 2016 року, м. Алмати, Казахстан. Доповідь на тему: «Развитие гражданского права Украины и проблемы совершенствования гражданского законодательства»;
Семінар - Міжнародний правовий конгрес «Розвиток судового співробітництва, судових механізмів та альтернативного вирішення спорів», який відбувся 17-19 жовтня 2016 року в Стамбулі, Туреччина
Конференція - Міжнародна науково-практична конференція «Юридичні особи публічного права: участь у цивільному обороті (Матвєєвські цивілістичні читання)», 8 листопада, 2016 р., м. Київ, юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Доповідь на тему: «Юридичні особи публічного права: місце і роль у цивільному обороті України»
Конференція - Міжнародна науково-практична конференція «Мале та середнє підприємництво: проблеми і перспективи розвитку в Україні», 17-18 листопада, 2016 року, м. Київ, Україна. Доповідь на тему: «Вдосконалення правового регулювання малого та середнього підприємництва в Україні: тенденції розвитку законодавства та практики його застосування»;
Конференція - Міжнародна конференція «Судова правотворчість у механізмі забезпечення принципу верховенства права в умовах реформування правосуддя», 24-25 листопада 2016 року, Верховного суду України, м. Київ, Україна. Доповідь на тему «Еволюція поглядів на судову правотворчість у правовій доктрині», модератор сесії, присвяченої обговоренню питання праворозуміння в сучасному вимірі».
Конференція - Міжнародна конференція «Цивільний процес ЄС та треті країни: що попереду», 2-3 лютого 2017 року, м. Кіль, Німеччина
Конференція - VII Міжнародний цивілістичний форум «Принципи і тенденції застосування приватного права ЄС і пострадянських країн», 11-12 травня, 2017 року, м. Київ, Україна, модератор сесії «Судова реформа та імплементація західної традиції судового права у пострадянських країнах». Доповідь на тему: «Підвищення рівня правосуддя в Україні крізь призму судових рішень у контексті європейських стандартів»;
Конференція - Щорічна міжнародна науково-практична конференція «Людиноцентризм в праві: теоретико-правові засади», 16 травня, 2017 року, Інститут держави і права ім.. В.М. Корецького НАН України, м. Київ, України. Доповідь на тему: «Поглиблення приватно-правових засад у правовому регулюванні суспільних відносин як прояв людиноцентризму».
Конференція - Международная научно-практическая конференция «Внедоговорные обязательства», в связи с 25-летием установления дипломатических отношений между Германией и Казахстаном, посвящённая 25-летию Каспийского университета и 25-летию Юридической фирмы «Зангер», 25-26 мая, 2017 года, г. Алматы, Казахстан. Доклад на тему: «Регулирование внедоговорных обязательств в Гражданском кодексе Украины».
Конференція - VI Міжнародна науково-практична конференція «Болонський процес: врядування у системі вищої освіти України в контексті забезпечення якості», 7 листопада 2017 року, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна. Презентація та обговорення на тему «Проект Порядку присудження наукових ступенів».
Семінар - Експертна дискусія «Актуальність реформування арбітражних інституцій в Україні», 23 січня 2017 року, м. Київ. Доповідь на тему: «Особливості функціонування міжнародного комерційного арбітражу в Україні».
Конференція - Конференція «Реформа процесуального законодавства: ефективне судочинство чи нові виклики?», 7 квітня 2017 року, м. Київ. Модератор панельної дискусії «Нові правила юрисдикції: війна закінчена?».
Конференція - Науково-практична конференція, присвячена світлій пам’яті Олександра Анатолійовича Пушкіна «Проблеми цивільного права та процесу», 19-20 травня, 2017 року, м. Харків, Україна. Доповідь на тему: «Предмет та система сучасного цивільного права України».
Конференція - Конференція «Нове процесуальне законодавство – шлях до ефективності судової влади», 29 травня 2017 року, м. Львів, Україна. Модератор сесії «Міжнародний комерційний арбітраж».
Конференція - XI Щорічний форум з корпоративного права на тему "Корпоративне право - куди ми прийшли за 25 років?", 27 жовтня 2017 року, м.Київ, Україна.
Конференція - Наукова конференція «Методологія приватного права України в умовах європеїзації» (Матвєєвські цивілістичні читання)», 27 жовтня 2017 року, м. Київ, Україна.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-36-02, (044) 239-31-33
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net