HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Кодинець Анатолій Олександрович
д.ю.н. завідувач кафедри Інтелектуальної власності

Провідний науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності Національної академії правових наук України

Рідна мова: Українська
Комунікаційна компетентність: Гарні комунікативні навички отримані у результаті викладацької діяльності
Організаційно-управлінська компетентність: Виконую функції куратора групи «Право інтелектуальної власності / Intellectual property law» ОНП «Україно-Європейські правничі студії» ОКР «Магістр»
Інші професійні навички: Добре обізнаний з процесами набуття та захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності.
Області професійних інтересів: Інтелектуальна власність, авторське право, промислова власність, інформаційне право, цивільне право, договірне право.

Цифрові компетенції:

Обробка інформації: Досвідчений користувач ПК
Інші комп'ютерні навички: Використання законодавчих баз даних; використання програмного забезпечення для проведення патентно-інформаційних пошуків.

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2016/17 навчальний рік, 1 рік магістри, 1. Інтелектуальна власність, ОКР «Магістр» Право, 1 курс, викладання лекцій. 2.Право промислової власності, ОКР «Магістр» ОНП «Інтелектуальна власність», 1 курс, викладання лекцій, проведення семінарських занять. 3. Актуальні проблеми права промислов
2013/14 навчальний рік, 1 курс бакалаври, 1. Римське приватне право / Вступ до приватного права , ОКР «Бакалавр» Право, 1 курс, викладання лекцій, проведення семінарських занять.
2013/14 навчальний рік, 2 курс бакалаври, 2. Цивільне право. Загальна частина , ОКР «Бакалавр» Право, 2 курс, викладання лекцій, проведення семінарських занять.
2013/14 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Цивільне право. Особлива частина , ОКР «Бакалавр» Право, 3 курс, проведення семінарських занять.
2013/14 навчальний рік, 3 курс бакалаври, 4. Міжнародне приватне право, ОКР «Бакалавр» Право, 3 курс, проведення семінарських занять.
2013/14 навчальний рік, 4 курс бакалаври, 5. Правове регулювання фондового ринку, ОКР «Бакалавр» Право, 4 курс, викладання лекцій, проведення семінарських занять.
2013/14 навчальний рік, 1 рік магістри, Актуальні проблеми авторського права, ОКР «Магістр» Право, 1 курс, викладання лекцій, проведення семінарських занять. 7. Розпорядження правами інтелектуальної власності, ОКР «Магістр» Право, 1 курс, викладання лекцій 8. Авторське право і суміжні права, ОК

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 2003 до 2007 - Посада – асистент кафедри цивільного права юридичного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (м. Київ, вул. Володимирська 60)., Освіта
з 2007 до 2013 - Посада - доцент кафедри цивільного права юридичного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (м. Київ, вул. Володимирська 60)., Освіта
з 2013 до 2018 - Посада - доцент кафедри інтелектуальної власності юридичного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (м. Київ, вул. Володимирська 60)., Освіта

Навчання та стажування

з 1997 до 2003 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Магістр, напрям підготовки – Правознавство, кваліфікація - магістр права
з 2007 до 2008 - Державний інститут інтелектуальної власності, м. Київ, Магістр, напрям підготовки – Інтелектуальна власність, кваліфікація – керівник установи (структурного підрозділу) з інтелектуальної власності
з 01.09.2007 до 31.12.2007 - Академія Всесвітньої організації інтелектуальної власності (WIPO), Курс дистанційного навчання DL 101 – «Основи інтелектуальної власності»

Іноземна мова

Російська B2
Англійська B2
Німецька A1

Додаткова інформація

Публікація - Кодинець А.О. Засади цивільно-правового регулювання інформаційних зобов’язань: проблеми теорії та практики. //Право України, №1, 2018. Фахове видання, Міжнародна наукометрична база Index Copernicus International. Міжнародна наукометрична база даних «EBSCO Publishing, Inc.»
Публікація - Кодинець А.О. Правові засади реалізації положень угоди про асоціацію між Україною та ЄС в частині охорони інтелектуальної власності в умовах формування інформаційного суспільства. // Теоретико-правові основи формування та розвитку інформаційного суспільства: Матеріали науково-практичної конференції. 29 листопада 2017 р., м. Київ. / Упоряд. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – Київ : Національний технічний університет України «Київський політехнічний
Публікація - Кодинець А.О. Правова охорона лікарських засобів у системі права інтелектуальної власності. // Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки, 2017, №5 - С. 91-94. Фахове видання, Міжнародна наукометрична база Index Copernicus International.
Публікація - Кодинец А. Теоретико-методологические аспекты правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности. // Закон и жизнь («Legea și viața»), (Республика Молдова), №12, 2017. – С. 88-91. Закордонне видання, Міжнародна наукометрична база Index Copernicus International.
Публікація - Кодинець А.О. Правові засади систематизації інформаційних зобов’язань. // Підприємництво, господарство і право, №11, 2017. – С. 35-39. Фахове видання, Міжнародна наукометрична база Index Copernicus International.
Публікація - Кодинець А.О. Правові засади оновлення законодавства України у сфері інтелектуальної власності в умовах сучасності. // Сучасна цивілістична наука в умовах гібридної війни: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 16 листопада 2017 р.– К.: Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського, 2017 – 256 с. – С. 106-109.
Публікація - Кодинець А.О. Реформування законодавства у сфері інтелектуальної власності: напрями, проблеми, перспективи. //Теорія і практика інтелектуальної власності, №4, 2017. – С.49-58. Фахове видання, Міжнародна наукометрична база Index Copernicus International.
Публікація - Kodynets A. The right to information: some provisions of civil legal regulation . // EVROPSKÝ POLITICKÝ A PRÁVNÍ DISKURZ (Республіка Чехія), Svazek 4, 5. vydání 2017.– p.126-130 Закордонне видання, Міжнародна наукометрична база Index Copernicus International.
Публікація - Кодинець А.О. Права на інформацію: концепція, зміст, особливості приватноправового регулювання. // Часопис Київського університету права, №2, 2017 – С. 93-97. Фахове видання, Міжнародна наукометрична база Index Copernicus International, Міжнародна наукометрична бази даних "HeinOnline"
Публікація - Кодинець А.О. Окремі аспекти реформування законодавства про інтелектуальну власність. // Проблеми цивільного права і процесу: тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. світлій пам’яті проф. О. А. Пушкіна, 19–20 трав. 2017 р./ МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків: ХНУВС, 2017. – 392 с. – С. 126-129.
Публікація - Кодинець А.О. Розділ ІІІ. Гл.3.3.1. Методологічні засади правової охорони результатів інтелектуальної, творчої діяльності. // Методологія в праві: монографія / І.Безклубий, І.Гриценко, М.Козюбра та ін.;за заг.ред. І.Безклубого . К.: Грамота, 2017 – 658 с. (Серія «Про українське право»). – С. 431-440. Колективна монографія
Публікація - Кодинець А.О. Правові засади реформування законодавства у сфері інтелектуальної власності. //Кібербезпека та інтелектуальна власність: проблеми правового забезпечення:матеріали міжн. Наук.-практ. Конф. 21 квіт. 2017 р., м. Київ/ Упоряд.: В.М.Фурашев, С.Ю.Петряєв. – Київ: КПІ ім.. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2017. – 144 с.- С. 41-50.
Публікація - Кодинець А.О. Цивільно-правове регулювання зобов’язальних інформаційних відносин: методологія, теорія, практика. // Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т імені Тараса Шевченка. - К., 2017 – 32 с.
Публікація - Кодинець А.О. Окремі аспекти участі держави та інших суб’єктів публічного права у відносинах інтелектуальної власності. // Юридичні особи публічного права: участь у цивільному обороті (Матвєєвські юридичні читання). Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Київ 8 листопада 2016 року. – К.: ТОВ «Білоцерківдрук», 2016. – 186 с. – С.144-147.
Публікація - Кодинець А.О. Інформаційні зобов’язання: окремі аспекти правового регулювання. // Приватне право України і європейська інтеграція: тенденції та перспективи. Матеріали VI Міжнародного цивілістичного форуму, Київ, 14-15 квітня 2016 року. – К.:ТОВ «Білоцерківдрук», 2016. –280 с. – С. 145-148.
Публікація - Кодинець А.О. Право інтелектуальної власності на лікарські засоби:окремі аспекти правової охорони. //Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Інноваційні аспекти систем безпеки праці, захисту інтелектуальної власності» - 30-31 березня 2016 р. – Вип. 1, - Полтава: ПДАА, 2016. – С. 161-169.
Публікація - Кодинець А.О. Захист прав інтелектуальної власності у судовому порядку: теоретично-правові засади. // Роль і місце інформаційного права і права інтелектуальної власності в сучасних умовах: Матеріали науково-практичної конференції / 17 травня 2016 р., м. Київ / Упорядн. Дорогих С.О. – К.: Видавничий дім «АртЕк», 2016 – С. 76- 83.
Публікація - Кодинець А.О. Захист прав інтелектуальної власності у судовому порядку: окремі проблеми правозастосування. // Матеріали IV Судово-правового форуму «Судова реформа: стан та напрями розвитку», м.Київ, 17-18 березня 2016 р. – К.: Юридична практика, 2016 – С.219-223.
Публікація - Кодинець А.О. Цивільно-правове регулювання зобов’язальних інформаційних відносин: монографія. / А.О.Кодинець. – К.: Алерта, 2016. – 582 с. Індивідуальна монографія
Публікація - Кодинець А.О. Договірні відносини у сфері колективного управління авторськими та суміжними правами. //Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки, №4, 2016. – С. 60-64. Фахове видання, Міжнародна наукометрична база Index Copernicus International.
Публікація - Кодинец А. Договор о предоставлении информационных услуг: правовая природа и нормативное регулирование. // Закон и жизнь («Legea și viața»), (Республика Молдова), №9, 2016. – С. 52-55. Закордонне видання
Публікація - Кодинець А.О. Інформація як об’єкт цивільно-правової охорони. // Вісник Ужгородського університету, №39, 2016. – С. 58-61. Фахове видання, Міжнародна наукометрична база Index Copernicus International.
Публікація - Кодинець А.О. Інформаційні зобов’язання: поняття, особливості, засади цивільно-правового регулювання. // EVROPSKÝ POLITICKÝ A PRÁVNÍ DISKURZ (Республіка Чехія), №4, 2016. – С. 143-147. Закордонне видання
Публікація - Кодинець А.О. Інтелектуальна власність та інформаційні відносини: теоретичні засади правового регулювання. // Підприємництво, господарство і право, №8, 2016. – С. 16-20. Фахове видання, Міжнародна наукометрична база Index Copernicus International
Публікація - Кодинець А.О. Теоретико - правові засади регулювання договірних інформаційних зобов’язань. // Матвєєвські читання: звільнення від цивільно-правової відповідальності у сучасних реаліях. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 20 листопада 2015 року. – К.: ТОВ «Білоцерківдрук», 2015. – 156 с. – С. 73-76.
Публікація - Кодинець А.О. Застосування цивільного законодавства в інформаційній сфері. // Цивілістична доктрина і формування громадянського суспільства. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 3 жовтня 2014 р. – К.: ТОВ «Білоцерківдрук», 2015 – 218 с. – С.115-118.
Публікація - Кодинець А.О. Застава прав інтелектуальної власності: проблеми реалізації. // Актуальні проблеми циільного, сімейного та міжнародного приватного права (Матвєєвські цивілістичні читання). Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 3 жовтня 2013 р. – К.: ТОВ «Білоцерківдрук», 2015. – 178 с. – С.133-136.
Публікація - Кодинець А.О. Співвідношення приватного та публічного права у регулюванні інформаційних відносин. // П’яті юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам’яті Є.В.Васьковського: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 22 травня 2015 р.) / відп. ред.І.С.Канзафарова; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. – Одеса: Астропринт, 2015 –- 348 с. С. 124-128.
Публікація - Кодинець А.О. Безтілесні речі у римському та сучасному приватному праві. // Про українське право. Рецепція римського права / За ред.. проф.. І.А.Безклубого. – К., 2015. – Число ІХ. – 204 с. – С.48-59.
Публікація - Кодинець А.О. Формування та розвиток системи договірного регулювання у сфері інтелектуальної діяльності. // Вісник Ужгородського університету, №31, 2015. – С. 130-134. Фахове видання, Міжнародна наукометрична база Index Copernicus International.
Публікація - Кодинець А.О. Специфіка законодавчого регулювання договорів у сфері розпоряджання правами на торговельні марки. // Часопис Академії Прокуратури України , №1, 2015 – С.101-109. Електронне фахове видання
Публікація - Кодинець А.О. Реформування законодавства у сфері інтелектуальної власності: сучасне відображення минулого. // Вісник Академії Прокуратури України, №2, 2015 – С. 11 -17. Фахове видання
Публікація - Кодинець А.О. Договірні відносини, які виникають у зв’язку із створенням об’єктів інтелектуальної власності при виконанні трудового договору. // Вісник Академії Прокуратури України, №1, 2015. С. 35-42. Фахове видання
Публікація - Кодинець А.О. Договір застави майнових прав інтелектуальної власності: нормативне регулювання та теоретичне дослідження // Адміністративне право і процес, №1, 2015. – С. 169-178. Фахове видання, Міжнародна наукометрична база Index Copernicus International.
Публікація - Кодинець А.О. Договірні відносини у сфері створення об’єктів інтелектуальної діяльності: особливості та правова природа. // Державо і право. Збірник наукових праць, №67, 2015 – С.167-178. Фахове видання, Міжнародна наукометрична база Index Copernicus International.
Публікація - Кодинець А.О. Колізії законодавчого регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності.// Теорія і практика інтелектуальної власності, №2, 2015 – С.5-13. Фахове видання, Міжнародна наукометрична база Index Copernicus International.
Публікація - Кодинець А.О. Договірні відносини у сфері передання майнових прав інтелектуальної власності. // Теорія і практика інтелектуальної власності, №1, 2015 – С. 11-18. Фахове видання, Міжнародна наукометрична база Index Copernicus International.
Публікація - Кодинець А.О. Теоретичні проблеми правозастосування у сфері інформаційних відносин. // Право України, №7, 2015. – С. 96-104. Фахове видання, Міжнародна наукометрична база Index Copernicus International, Міжнародна наукометрична база даних «EBSCO Publishing, Inc.»
Публікація - Інформація як об’єкт цивільних прав: концепція, методологія, правова природа. // Право України, №1, 2015. – С.107-115. Фахове видання, Міжнародна наукометрична база Index Copernicus International, Міжнародна наукометрична база даних «EBSCO Publishing, Inc.»
Публікація - Кодинець А.О. Договірні інформаційні відносини у сфері наукової діяльності: проблеми теорії та практики. // Підприємництво, господарство і право, №2, 2015 - С. 15-18. Фахове видання, Міжнародна наукометрична база Index Copernicus International.
Публікація - Кодинець А.О. Концепція прав на безтілесні речі: історичний аспект та сучасне розуміння // Юридична Україна, №1, 2015. – С. 35-42. Фахове видання, Міжнародна наукометрична база Index Copernicus International.
Публікація - Кодинець А.О. Проблеми нормативного регулювання ліцензійного договору. // Підприємництво, господарство і право, №1, 2015 – С.22-26. Фахове видання, Міжнародна наукометрична база Index Copernicus International.
Публікація - Кодинец А. Теоретические аспекты деликтной ответственности за правонарушения в информационной сфере. // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. – 2015. – № 5 (92). – С. 81-86. Закордонне видання
Публікація - Кодинец А. Концептуальные положения определения природы прав на результаты интеллектуальной деятельнсти. // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы (Рэспубліка Беларусь), №4 (196), 2015. С.53-59. Закордонне видання
Публікація - Kodynets A. EU-Ukraine Association Agreement: some provisions of intellectual property protection. // EVROPSKÝ POLITICKÝ A PRÁVNÍ DISKURZ (Республіка Чехія), №1, 2015. - p. 86-91 Закордонне видання, Міжнародна наукометрична база Index Copernicus International.
Публікація - Кодинец А. Гражданско-правовые аспекты защиты прав в сфере информационных отношений. // Закон и жизнь («Legea și viața»), Республика Молдова), №1, 2015. – С.66-70. Закордонне видання
Публікація - Кодинець А.О Правове регулювання інформаційних відносин в умовах громадянського суспільства: співвідношення приватноправового та публічного підходів. // EVROPSKÝ POLITICKÝ A PRÁVNÍ DISKURZ, №6, 2014. – С.553-562. Закордонне видання, Міжнародна наукометрична база Index Copernicus International.
Публікація - Кодинець А.О Договоры в сфере информационных отношений: особенности систематизации и нормативного регулирования. // Закон и жизнь («Legea și viața»), №12, 2014. – С.60-64. Закордонне видання
Публікація - Кодинець А.О. Реформування системи охорони інтелектуальної власності в умовах євроінтеграційних процесів в Україні. // Вісник Запорізького університету, №4, 2014. – С. 65-72. Фахове видання, Міжнародна наукометрична база Index Copernicus International.
Публікація - Кодинець А.О. Договірні засади внесення прав інтелектуальної власності до статутного капіталу. // Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки, 2014, №6 - С. 160-164. Фахове видання, Міжнародна наукометрична база Index Copernicus International.
Публікація - Кодинець А.О. Актуальні питання нотаріальної практики посвідчення правочинів у сфері інтелектуальної власності. // Юридична Україна №12, 2014. – С.28-34. Фахове видання, Міжнародна наукометрична база Index Copernicus International.
Публікація - Вікулова А.О., Кодинець А.О., Старинець К.О. Економіко-правовий аспект патентного тролінгу. // Об’єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень. – Київ, ВПЦ «київський університет», 2014. – 99 с. – С. 77-79.
Публікація - Кодинець А.О. Договори у сфері інформаційних відносин: проблеми нормативного регулювання та наукового дослідження. // Цивільне законодавство: система, міжгалузеві звязки, шляхи вдосконалення. Матеріали Міжнародного цивілістичного форуму, Київ, 23-25 квітня 2013 року. – К. ТОВ “Білоцерківдрук”, 2014. – 370 с. – С.109-111.
Публікація - Кодинець А.О. Розділ 2 Гл.1.1. Цивільно-правові проблеми захисту прав інтелектуальної власності. // Відповідальність у приватному праві: монографія / за заг. ред. І.Безклубого. – К.: Грамота, 2014. – 416 с. – С. 159-172. Колективна монографія
Публікація - Кодинець А.О. Науково-практичний коментар до ст.15 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». // Науково-практичний коментар Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». Законодавство. Методичні матеріали : науково-практ. Посіб. / Державна реєстраційна служба України. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – 472 с.
Публікація - Кодинець А.О., Шицький І.Б. Глава 11. Відповідальність за зобов’язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальної громади у цивільних відносинах. // Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т. 5-е вид. перероб і доп./ За відповід. ред. О.В. Дзери (кер. авт. кол.), Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – Т.І. 299-311.
Публікація - Кодинец А.А.Теоретические аспекты защиты прав интеллетуальной собственности. // Альманах цивилистики: Сборник статей. Вып.5 / Под ред. Майданика Р.А. – К.: Алерта; 2012. – 624 с. - С. 329-346.
Публікація - Кодинець А.О. Проблеми нормативного регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності. // Актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права (Матвєєвські цивілістичні читання) Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції у двох томах, Київ, 19 жовтня 2012 р. – ТОВ “Білоцерківдрук”, 2013. – Т.2 – 424 с.- С. 83-87.
Публікація - Кодинець А.О ., Кохановська О.В Оновлення законодавства у сфері промислової власності. // Інтелектуальна власність. - – 2011. – №10, С.8-13.
Публікація - Кодинець А.О. Науково-практичний коментар до ст.15 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» // Науково-практичний коментар до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (станом на 01.10.2012р.). – К.: USAID; Державна реєстраційна служба України. – 101с. - С.37-49.
Публікація - Кодинець А.О .Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого регулювання. // Приватноправове регулювання суспільних відносин: традиції, сучасність, перспектива. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Одеса, 19-20 квітня 2012 року. – К. ТОВ “Білоцерківдрук”, 2013. – 392 с. – С. 163-166.
Публікація - Кодинець А.О. Правова охорона лікарських засобів у системі права інтелектуальної власності / Медичне право України. // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації. – К. – 2013. – С. 73-76.
Публікація - Кодинець А.О. Проблеми законодавчого регулювання застави прав на торговельну марку. // Цивілістичні читання з проблем права інтелектуальної власності, та інформаційних правовідносин, присвячені пам’яті проф.О.А.Підпоригори: . зб. наук. доп. і ст. - К.: ВПЦ «Київський університет», 2013 – 303 с. – С. 133-135.
Публікація - Кодинець А.О., Кохановська О.В.Оновлення законодавства у сфері промислової власності: цивільно-правові аспекти. // П’яті цивілістичні читання, присвячені 85-річчю з Дня народження проф.О.А.Підопригори, 31 березня 2011 року: зб. наук. доп. і ст. - К.: ВПЦ «Київський університет», 2012 – 265 с. – С.28-35.
Публікація - Кодинец А. А.Теоретические аспекты прав на результаты интеллектуальной, творческой деятельности и средства индивидуализации. // Альманах цивилистики: Сборник статей. Вып.4, Под ред. Р.А.Майданика – К.: Алерта; КНТ; Центр учебной литературы, 2011 – 354 с.- С.250-269.
Публікація - Кодинец А. Влияние международно-правовой охраны интеллектуальной собственности на гражданское законодательство Украины. // Перспективы развития законодатвльства в сфере интеллектуальной собственности: сборник научных трудов / под ред. О.В.Шмалий. – Ростов н/Д:РСЭИ, 2011 – 102 с. – С. -43-47. Закордонне видання
Публікація - Кодинец А. Реформирование законодательства Украины в сфере промышленной собственности: проблемы и перспективы. // Перспективы развития законодатвльства в сфере интеллектуальной собственности: сборник научных трудов / под ред. О.В.Шмалий. – Ростов н/Д:РСЭИ, 2011 – 102 с. – С. 39-43. Закордонне видання
Публікація - Кодинець А.О. Правовий режим ліцензій у системі договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. // Актуальні проблеми права інтелектуальної власності: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (11 червня 2011). – Одеса, 2011. – 190 с. – С.158-159.
Публікація - Кодинець А.О. Правова природа договорів на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми цивільного права», присвячені пам’яті проф. О.А.Пушкіна, Національна Академія правових наук України (м. Харків 13-14 травня 2011 р.)
Публікація - Кодинець А.О. Цивільно-правові проблеми реформування законодавства України у сфері промислової власності. // Матеріали Міжнародної конференції «Охорона інтелектуальної власності в Україні та Європейському союзі: політика, законодавство, практика» (Київ, 15-16 червня 2011). – К.: Фенікс, 2011. – 480 с.- С.154-158
Публікація - Кодинець А.О. Договори у сфері інтелектуальної власності: проблеми регулювання. // Актуальні проблеми цивільного. Сімейного та міжнародного приватного права (Матвєєвські цивілістичні читання) Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 16 вересня 2010 р. – К.: КНТ. 2011.- 472 с.- С. 219-226.
Публікація - Кодинець А.О. Проблеми законодавчого регулювання договірних відносин інтелектуальної власності. // Інформаційні відносини та право інтелектуальної власності як інститути приватного права: четверті цивілістичні читання, присвячені пам’яті проф. О.А.Підопригори, 25 березня 2010 р.: зб. Наук.доп. та ст. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2011. – 329 с. – С.100-106.
Публікація - Кодинец А.А. Договоры в сфере интеллектуальной собственоности: проблемы правового регулирования. // Альманах цивилистики: Сборник статей. Вып.3 / Под ред. Майданика Р.А. – К.: Алерта; КНТ; Центр учебной литературы, 2010. – С. 225-252.
Публікація - Кодинець А.О. Договори у сфері інтелектуальної власності: проблеми систематизації // Розвиток цивільного законодавства: пост кодифікаційний період: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 175-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Київ, 8-9жовтня 2009 р.) . - К.:Освіта , 2010 . – 292 с. – С. 134-136
Публікація - Кодинець А.О. 3.5. Характеристика навчальних дисциплін кафедри. 3.7. Методика викладання кафедрою цивільного права приватноправових дисциплін. // Київська школа цивілістики / До 175-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка / За ред. Р.А.Майданика. – К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2009. – С. 237-258; 266-273.
Публікація - Кодинець А.О. Проблемы правовой охраны средств индивидуализации в Украине. // Альманах цивилистики: Сборник статей. Вып.2 / Под ред. Майданика Р.А. – К.: Алерта; КНТ; Центр учебной литературы, 2009. – С. 179-188.
Публікація - Кодинець А.О. Цивільно-правові аспекти систематизації договорів у сфері інтелектуальної власності. // Треті щорічні читання з проблем права інтелектуальної власності, присвячені пам’яті проф.О.А.Підпоригори: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – К.: 2009, С.31-35.
Публікація - Кодинець А.О. Проблеми правової охорони засобів індивідуалізації в Україні. // Другі цивілістичні читання з питань права інтелектуальної власності, присвячені пам’яті проф.О.А.Підпоригори: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – К.: 2009, С.48-56.
Публікація - Кодинець А.О. Глава 1 Розділу III. Надання жилих приміщень у будинках державного і громадського житлового фонду (ст. 30-60). // Науково-практичний коментар Житлового кодексу України. – Інформаційно-правова система «Ліга-Закон». – Інформаційно-аналітичний центр «Ліга». - 2009
Публікація - Кодинець А.О. Глава 22 Обов’язок по утриманню інших членів сім’ї та близьких родичів. // Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України. – Інформаційно-правова система «Ліга-Закон». – Інформаційно-аналітичний центр «Ліга». - 2008
Публікація - Кодинець А.О. Глава 75 Розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності. // Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. – Інформаційно-правова система «Ліга-Закон». – Інформаційно-аналітичний центр «Ліга». - 2008
Публікація - Кодинець А.О. Глава 62 Договори на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт. // Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. – Інформаційно-аналітичний центр «Ліга». - 2008
Публікація - Кодинець А.О. Глави 45 Право інтелектуальної власності на географічне зазначення. // Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. –– Інформаційно-аналітичний центр «Ліга». – 2008
Публікація - Кодинець А.О. Глави 44 Право інтелектуальної власності на торговельну марку. // Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. – Інформаційно-аналітичний центр «Ліга». – 2008
Публікація - Кодинець А.О. Глави 43 Право інтелектуальної власності на комерційне найменування. // Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. –– Інформаційно-аналітичний центр «Ліга». – 2008
Публікація - Кодинець А.О. Глава 40 Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми. // Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. – Інформаційно-аналітичний центр «Ліга». – 2008
Публікація - Кодинець А.О. Глава 39 Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель та промисловий зразок. // Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. – Інформаційно-аналітичний центр «Ліга». - 2008
Публікація - Кодинець А.О. Глава 37 Право інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеограму, програму (передачу) організації мовлення (суміжні права) // Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. – Інформаційно-правова система «Ліга-Закон». – Інформаційно-аналітичний центр «Ліга». - 2008
Публікація - Кодинець А.О., Шицький І.Б. Відповідальність за зобов’язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальної громади у цивільних відносинах. // Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т. / За відповід. ред. О.В. Дзери (кер. авт. кол.), Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – Т.І. 3-е вид. перероб і доп. С.298-310.
Публікація - Кодинець А.О. Засоби індивідуалізації: проблеми та перспективи цивільно-правової охорони. // Цивілістичні читання з проблем права інтелектуальної власності, присвячені пам’яті проф.О.А.Підпоригори: Збірник наук. доповідей та статей. – К.: «Лазуріт-Поліграф», 2008, С.208-217.
Публікація - Кодинець А.О. Управління результатами інтелектуальної діяльності на підприємстві (цивільно-правовий аспект). // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Юридичні науки. – 07/2007 . –Вип. 77/78 . – С. 18-20. Фахове видання
Публікація - Кодинець А.О. Право на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг: Монографія. Видавничий центр юридичного факультету КНУ ім. Т. Шевченка. – К., 2007. – 312 с. Індивідуальна монографія
Публікація - Кодинець А.О. Правова охорона засобів індивідуалізації у дореволюційній Росії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. Випуск 74-76. – 2007, С.69-72. Фахове видання
Публікація - Кодинець А.О. Історія становлення та розвитку правової охорони засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. Випуск 74-76. – 2007, С.129-133. Фахове видання
Публікація - Кодинець А.О. Тенденції правової охорони засобів індивідуалізації в Україні. // Право України. – 2007. – №7, С.13-16 Фахове видання
Публікація - Кодинець А.О. Теоретичні проблеми визначення сутності прав на засоби індивідуалізації. // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – №7, С. 23-27 Фахове видання
Публікація - Кодинець А.О. Комерційне позначення як об’єкт права інтелектуальної власності. // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – №6, С. 37-40. Фахове видання
Публікація - Кодинець А.О. Теоретичні та практичні аспекти захисту суб’єктивних прав на засоби індивідуалізації. // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2007. – №3, С.39-49. Фахове видання
Публікація - Кодинець А.О. Зміст суб’єктивного права на засоби індивідуалізації. // Юридична Україна. – 2007. – № 2, С. 32-37. Фахове видання
Публікація - Кодинець А.О. Теоретичні аспекти концепції суб’єктивних прав на засоби індивідуалізації. // Збірник тез доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції “Розвиток цивільного законодавства України: шляхи подолання кодифікаційних протиріч”. – Київ, В-во КНУ ім. Т.Шевченка, 2006, С. 318- 321.
Публікація - Кодинець А.О., Кохановська О.В. Закон України “Про цінні папери та фондовий ринок”. Загальна характеристика та оцінка новел. // Правовий тиждень. – 2006 – №18, С. 10-11.
Публікація - Кодинець А.О. Засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг у цивільному праві України. // Автореф. дис. … канд. юр. наук: 12.00.03. КНУ ім. Т.Шевченка. – Київ. – 2006
Публікація - Кодинець А.О. Цивільно-правові аспекти реалізації суб’єктивних прав на доменні імена. // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – №1, С. 18-21. Фахове видання
Публікація - Кодинець А.О. Теоретичні та практичні аспекти цивільно-правової охорони засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту товарів і послуг. // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. Випуск 56 Частина ІІ. К.: 2005, С. 95-101.
Публікація - Кодинець А.О. Торговельні марки: проблеми функціональної ієрархії. // Право України. – 2005. – №12, С. 44-48. Фахове видання
Публікація - Кодинець А.О. Шицький І.Б. Відповідальність за зобов’язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальної громади у цивільних відносинах // Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т. / За відповід. ред. О.В. Дзери (кер. авт. кол.), Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – Т.І., С.298-310.
Публікація - Кодинець А.О. Шицький І.Б. Відповідальність за зобов’язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальної громади у цивільних відносинах // Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т. / За відповід. ред. О.В. Дзери (кер. авт. кол.), Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – Т.І., С.298-310.
Публікація - Кодинець А.О. Деякі теоретичні аспекти концепції суб’єктивних прав на засоби індивідуалізації. // Збірник тез доповідей Міжнародної наукової конференції молодих вчених “Четверті осінні юридичні читання” (21-22 жовтня 2005 р.): У 3-х частинах: Частина друга: “Приватно-правові науки”. – Хмельницький: Видавництво ХУУП, 2005. С.122-125.
Публікація - Кодинець А.О. Проблемні аспекти суб’єктного складу відносин у сфері використання комерційних найменувань // Вісник господарського судочинства. – 2005. - № 5, С. 154-159. Фахове видання
Публікація - Кодинець А.О. Особливості суб’єктного складу відносин у сфері використання комерційних найменувань. // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції до Дня науки “Правові проблеми сучасності в умовах розвитку юридичної науки”. 19 травня 2005р. – Чернігів: КП “Видавництво “Чернігівські обереги”, 2005, С.330-332.
Публікація - Кодинець А.О. Проблемні питання правової охорони засобів індивідуалізації у системі об’єктів права інтелектуальної власності. // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2005. – №11, С.85-92. Фахове видання
Публікація - Кодинець А.О. Деякі питання правової охорони засобів індивідуалізації у мережі Internet. // Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції “Другі юридичні читання”. 18 травня 2005 р. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2005, С.343-346.
Публікація - Кодинець А.О. Теоретичні питання виникнення суб’єктивних прав на засоби індивідуалізації в цивільному праві України. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. Випуск 63-64. – 2005, С.48-52. Фахове видання
Публікація - Кодинець А.О. Географічне зазначення та торговельна марка: проблеми правової охорони. // Вісник господарського судочинства. – 2005. - № 3, С.237-242. Фахове видання
Публікація - Кодинець А.О. Правовий статус комерційних (фірмових) найменувань за законодавством України. // Юридична Україна. – 2005. – № 2, С.28-33. Фахове видання
Публікація - Кодинець А.О. Проблеми вирішення колізії прав на товарні позначення у цивільному праві України. // Збірник тез доповідей Міжнародної наукової конференції молодих вчених “Треті осінні юридичні читання”. 5-6 листопада 2004р. – Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління і права, 2004, С.161-162.
Публікація - Кодинець А.О. Проблеми співвідношення комерційного (фірмового) найменування та комерційного позначення. // Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції “Юридичні читання молодих вчених”. 23-24 квітня 2004. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2004, С.357-360.
Публікація - Кодинець А.О. Проблеми співвідношення виключних прав на засоби індивідуалізації у цивільному праві України // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 25. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. – 2004, С.307-312. Фахове видання
Презентація - 1. Кодинець А.О.Захист прав на винаходи в адміністративному порядку. 2. Кодинець А.О.Недобросовісна реєстрація торговельних марок дистриб'юторами. 3. Кодинець А.О.Договори у сфері дизайну. 4. Кодинець А.О.Протидія недобросовісному використанню торгових назв лікарських засобів. 5. Кодинець А.О.Охорона прав на добре відомі торговельні марки. 6. Кодинець А.О.Правова охорона комерційних найменувань.
Проект - 2017 – участь у Проекті ЄС «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні» 2013-2016 – участь у щорічній Літній школі з інтелектуальної власності (за програмою Літньої школи Всесвітньої організації інтелектуальної власності). 2011 – 2012 – участь у проекті під егідою USAID щодо удосконалення системи державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
Конференція - 1. Всеукраїнська науково-практична конференція "Сучасна цивілістична наука в умовах гібридної війни", (м. Київ, 16 листопада 2017 року Кодинець А.О. тема доповіді – Правові засади оновлення цивільного законодавства у сфері інтелектуальної власності в умовах сучасності.
Конференція - 2. Науково-практична конференція «Реформування патентного законодавства: етика, мораль, право» (м. Київ, 07 листопада 2017 р.). Кодинець А.О. тема доповіді – Реформування патентного законодавства в умовах євроінтеграції: сучасний стан та перспективи.
Конференція - 3. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми цивільного права та процесу пам’яті доктора юридичних наук, професора О. А. Пушкіна», (м. Харків, 19–20 травня 2017 р. Кодинець А.О. тема доповіді – «Окремі аспекти трансформації законодавства про інтелектуальну власність.
Конференція - 4. Міжнародна науково-практична конференція «Кібербезпека та інтелектуальна власність: проблеми правового забезпечення» (м. Київ, 21 квітня 2017 р.): Кодинець А.О. тема доповіді – «Правові засади реформування законодавства у сфері інтелектуальної власності».
Конференція - 5. Міжнародна науково-практична конференція «Юридичні особи публічного права: участь у цивільному обороті (Матвєєвські цивілістичні читання (м. Київ, 8 листопада 2016 р.); Кодинець А.О. тема доповіді – «Окремі аспекти участі держави та інших суб’єктів публічного права у відносинах інтелектуальної власності».
Членство в організації - Київська міська колегія адвокатури Асоціація цивілістів України
Сертифікат - Свідоцтво представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю
Публікація - Кодинець А.О. Глава 42. Право інтелектуальної власності на наукові відкриття, раціоналізаторські пропозиції, селекційні досягнення та інші об’єкти інтелектуальної власності. // Цивільне право України. Загальна частина: підручник / за ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, Р.А.Майданика. – 5-тє вид. – К.: Юрінком Інтер, 2017. С. 927-967. Гриф «Рекомендовано МОН України» (лист № 1.4/18-Г-2925 від 30 грудня 2008 року)
Публікація - Кодинець А.О. Глава 41. Правова охорона засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг. // Цивільне право України. Загальна частина: підручник / за ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, Р.А.Майданика. – 5-тє вид. – К.: Юрінком Інтер, 2017. – С. 883-926. // Гриф «Рекомендовано МОН України» (лист № 1.4/18-Г-2925 від 30 грудня 2008 року)
Публікація - Кодинець А.О. Глави 10, 11, 13, 17, 18 // Основи інтелектуальної власності: навчальний посібник / О.П.Орлюк (кер. авт. кол.), А.О.Кодинець, Ю.В.Носік та ін.; за ред. О.П.Орлюк. – К.: Інтерсервіс, 2016. – 382 с. (22,5 др. арк.). – С. 183-210, 220-240, 278-308.
Публікація - Кодинець А.О. Тема 16. Авторське право і суміжні права міжнародному приватному праві. Тема 17. Право промислової власності в міжнародному приватному праві. // Міжнародне приватне право. Практикум. / За ред. Р.А.Майданика, Н.С. Кузнєцової, Т.В.Боднар, Е.М.Грамацького. – К.:Логос. 2010. - С. 201 – 231.
Публікація - Кодинець А.О. Глава 34. Договори на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт. // Цивільне право України. Особлива частина: підручник / за ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, Р.А.Майданика. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2010. С. 592-611. Гриф «Рекомендовано МОН України» (лист № 1.4/18-Г-2925 від 30 грудня 2008 року)
Публікація - Кодинець А.О. Глава 41, 42. // Цивільне право України. Загальна частина: підручник / за ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, Р.А.Майданика. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – С. 883-966. Гриф «Рекомендовано МОН України» (лист № 1.4/18-Г-2925 від 30 грудня 2008 року)
Публікація - Кодинець А.О. Теми 12, 15, 16, 17, 26, 28, 29, 34, 40, 53, 55. // Цивільне право. Практикум: Навчальний посібник. – 2-ге вид., перероб та доп. / За ред. Р.А.Майданик, Н.С. Кузнєцова, О.В. Дзера. – К.: «Правова єдність», 2009. – С. 145-156, 174-211, 289-305, 325-357, 400-406, 475-483, 636-647, 665 – 681. Гриф «Рекомендовано МОН України» (лист № 1.4/18-Г-2220 від 12 грудня 2007 року)
Публікація - Кодинець А.О. Глава 23. Договори на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт. // Договірне право України. Особлива частина: навч. посіб. / Т.В.Боднар, О.В.Дзера, Н.С.Кузнєцова та ін.; за ред.. О.В.Дзери. – К.: Юрінком Інтер, 2009. - С.450-472. Гриф «Рекомендовано МОН України» (лист № 1.4/18-Г-998 від 7 травня 2008)
Публікація - Кодинець А.О. Глава 34. Договори на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт. // Цивільне право України. Особлива частина: підручник / за ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, Р.А.Майданика. – 5-тє вид. – К.: Юрінком Інтер, 2017. С. 592-611. Гриф «Рекомендовано МОН України» (лист № 1.4/18-Г-2925 від 30 грудня 2008 року)
Публікація - Кодинець А.О. Теми 12, 15, 16, 26, 29, 53, 55 // Цивільне право. Практикум: Навчальний посібник. / Відп. Ред.. Р.А.Майданик, Н.С. Кузнєцова, О.В. Дзера. – К.: «Правова єдність», 2008. – С. 119-128, 140-148, 149-157, 229-243, 275-290, 517- 525, 541 – 556. Гриф «Рекомендовано МОН України» (лист № 1.4/18-Г-2220 від 12 грудня 2007 року)
Публікація -

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-36-02, (044) 239-31-33
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net