HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Первомайський Олег Олексійович
к.ю.н. доцент кафедри Цивільного права

старший науковий співробітник НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака Національної академії правових наук України

Рідна мова: Українська
Комунікаційна компетентність: Гарні навички комунікації отримав під час роботи
Організаційно-управлінська компетентність: Здійснював керівництво науково-дослідною програмою (проектом) за темою «Участь суб’єктів публічного права в цивільних відносинах»
Інші професійні навички: Досвід представництва у суді, комерційному арбітражі, підготовка законопроектів
Області професійних інтересів: Загальні положення цивільного права, права людини, учасники цивільних відносин, права власності, право інтелектуальної власності, договірне право.

Цифрові компетенції:

Інші комп'ютерні навички: Використання програмного забезпечення для створення презентацій.

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2017/18 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Цивільне право.
2017/18 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Договірне право
2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Вчення про юридичну особу
2016/17 навчальний рік, 2 рік магістри, Теоретичні проблеми цивільного та трудового права
2015/16 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Договірне право
2013/14 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Цивільне право.

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 01.09.2011 до 2018 - доцент кафедри цивільного права юридичного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта
з 01.10.2008 до 27.08.2011 - старший науковий співробітник, НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака Національної академії наук України, Освіта
з 01.09.2006 до 30.09.2008 - доцент кафедри цивільного та трудового права юридичного факультету, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Освіта
з 01.03.2006 до 31.08.2006 - доцент кафедри цивільного права юридичного факультету, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Освіта
з 01.10.2002 до 28.02.2006 - асистент кафедри цивільного права юридичного факультету, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Освіта
з 01.10.1999 до 30.09.2002 - аспірант кафедри цивільного права юридичного факультету, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Наука

Навчання та стажування

з 01.10.1999 до 30.09.2002 - аспірантура Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого , Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Участь територіальних громад у цивільних відносинах», спеціальність 12.00.03.
з 01.09.1994 до 30.06.1999 - Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого , отримана кваліфікація «юрист», спеціальність «правознавство» освітній рівень «спеціаліст»

Іноземна мова

Російська C2
Німецька A1

Додаткова інформація

Публікація - Невиконання позитивних обов’язків держави щодо захисту права власності як умова цивільно-правової відповідальності // Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. Вип. 17, 2017 р. / Редкол.: Крупчан О. Д. (гол. ред.) та ін. – К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака Національної академії правових наук України, 2017. – С. 85-89.
Публікація - «Електронний суд»: сучасність та майбутнє // Інноваційна система та інформаційні технології в сучасній науці : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, м. Київ, 20 жовт. 2017 р.) / редкол.: С.В. Глібко, О.Д. Крупчан, С.А. Бука. – Харків : Право, 2017. – C. 173-177 3. Участие субъектов публичного права в договоре // Харьковская цивилистическая школа: о договоре : монография / И.В. Спасибо-Фатеева, О.П. Печеный, В.И. Крат и др. ; под
Публікація - Щодо поняття суб’єкта публічного права як учасника цивільних відносин // Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. Вип. 15, 2016 р. / Редкол.: Крупчан О. Д. (гол. ред.) та ін. – К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака Національної академії правових наук України, 2016. – С. 65-70.
Публікація - Суб’єкт права комунальної власності: проблема правової та фактичної визначеності // Стабільність цивільного обороту в Україні: проблеми забезпечення: збірник наукових праць. Випуск 3 / Беляневич О.А., Бакалінська О.О., Гриняк А.Б. та ін., за ред. О.А. Беляневич.− К.: НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України, 2015. – С. 40-56.
Публікація - Добровільне об’єднання територіальних громад: проблеми в правовому регулюванні відносин власності // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право», вип. 34, Том. 1 / Гол. ред. Бисага Ю.М. – Ужгород: Ужгородський національний університет, 2015. – С. 94-97.
Публікація - Права на объекты [Текст] / О. Первомайский // Харьковская цивилистическая школа: объекты гражданских прав : монография / И.В. Спасибо-Фатеева, В.И. Крат, О.П. Печеный и др. ; под общ. ред. И.В. Спасибо-Фатеевой. − Харьков: Право, 2015. – С. 115-127.
Публікація - Основы гражданского права и законодательства в контексте участия субъектов публичного права в гражданских правоотношениях // Альманах цивилистики: Сборник статей. Вып. 6 / Под ред. Р.А. Майданика. – К.: Алерта, 2015. – С. 451-464.
Публікація - Щодо систематики способів захисту цивільних прав та інтересів // Цивілістична доктрина і формування громадянського суспільства. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 3 жовтня 2014 р. – К. : ТОВ «Білоцерківдрук», 2015. − С. 186-189.
Публікація - Поняття інтересу в цивільному праві та законодавстві // Юридична Україна.− 2014.− № 11. – С.53-57.
Публікація - Органи та представники суб’єктів публічного права як учасників цивільних відносин // Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. Вип. 13, 2014 р. / Редкол.: Крупчан О. Д. (гол. ред.) та ін. – К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака Національної академії правових наук України, 2014. – С. 76-80.
Публікація - Защита права публичной собственности (государственной и коммунальной) [Текст] / О. Первомайский // Харьковская цивилистическая школа: защита субъективных гражданских прав и интересов : монография / И.В. Спасибо-Фатеева, М.Н. Сибилев, В.Л. Яроцкий и др. ; под общ. ред. И.В. Спасибо-Фатеевой. − Харьков: Право, 2014. – С. 99-112.
Публікація - Проблеми цивільно-правового захисту прав та інтересів суб’єктів публічного права // Підприємництво, господарство і право, 2014. – № 4. − С.19-20.
Публікація - Держава Україна, територіальні громади, органи державної влади, органи місцевого самоврядування та інші суб’єкти публічного права // Цивільний і Господарський кодекси: 2004-2014 рр. монографія / І.В. Спасибо-Фатєєва, В.І. Крат, Ю.В. Мица та ін.; за заг. ред. І.В. Спасибо-Фатєєвої.− Х. : Право, 2014. – С. 47-58.
Публікація - Участь територіальних публічно-правових утворень в цивільних відносинах: проблеми теорії та практики: монографія .− К.: Ред. журн. «Право України, 2013. – 196 с.
Проект - участь в якості експерта в проекті Офісу Ради Європи в Україні «Посилення захисту прав людини внутрішньо переміщених осіб в Україні»
Конференція - Науково-практична конференція «Актуальні проблеми приватного права: присвяч. 96-й річниці з дня народження д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. АН УРСР В.П. Маслова, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (м. Харків, 14 лютого 2018 р,).
Конференція - Міжнародна науково-практична конференція «Методологія цивільного (приватного) права України в умовах європеїзації (Матвєєвські цивілістичні читання») (м. Київ, 27 жовтня 2017 р.).
Конференція - II Східноукраїнський судовий форум, 20 травня 2017 року, м. Харків.
Конференція - Науково-практична конференція «Проблеми цивільного права та процесу», присвячена світлій пам’яті професора О.А. Пушкіна – Харків, Харківський національний університет внутрішніх справ, 19-20 травня 2017 року.
Конференція - VII Міжнародний цивілістичний форум «Принципи і тенденції застосування приватного права ЄС і пострадянських країн», 11-12 травня 2017 року, м. Київ.
Конференція - Науково-практична конференція «Актуальні проблеми приватного права: договір як правова форма регулювання приватних відносин», присвяч. 95-й річниці з дня народження д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. АН УРСР В.П. Маслова, 17 лютого 2017 р, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків.
Конференція - Міжнародна науково-практична конференція «Юридичні особи публічного права: участь у цивільному обороті (Матвєєвські цивілістичні читання») (м. Київ, 8 листопада 2016 р.).
Конференція - Міжнародний круглий стіл «Проблеми захисту прав та свобод вимушених переселенців, а також інтересів громадян або держави на тимчасово окупованих територіях та в районах проведення антитерористичної операції» (м. Київ, 27 жовтня 2016 року).
Конференція - Міжнародна науково-практична конференція «Адаптація корпоративного законодавства України до права Європейського Союзу» (м. Івано-Франківськ, 30 вересня – 1 жовтня 2016 р.,)
Конференція - VI Міжнародний цивілістичний форум «Приватне право України і європейська інтеграція: тенденції та перспективи», 14-15 квітня 2016 року, м. Київ.
Публікація - Міжнародна науково-практична конференція «Матвєєвські читання: звільнення від цивільно-правової відповідальності у сучасних реаліях», 20 листопада 2015 року, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (м. Київ).
Членство в організації - Всеукраїнська асоціація цивілістів України

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-36-02, (044) 239-31-33
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net