HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Саркісова Тамара Борисівна
к.ю.н. доцент кафедри Земельного та аграрного права

-

Рідна мова: Українська, російська
Комунікаційна компетентність: -
Організаційно-управлінська компетентність: -
Інші професійні навички: -
Області професійних інтересів: -

Цифрові компетенції:

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2017/18 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Аграрне право
2017/18 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Юридична відповідальність за земельні правопорушення
2017/18 навчальний рік, 2 рік магістри, Right to land implementation: current issues/ Проблеми реалізації прав на землю
2017/18 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Аграрное право
2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Роль Європейського суду з прав людини у забезпеченні дотримання прав людини / ROLE OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS IN ENFORCING HUMAN RIGHTS

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 2006 до 2016 - асистент, КНУ імені Тараса Шевченка, вул. Володимирська, 60, Освіта
з 2016 до 2018 - доцент, КНУ імені Тараса Шевченка, вул.Володимирська, 60, Освіта

Навчання та стажування

з 2005 до 2009 - КНУ імені Тараса Шевченка, аспірантура, к.ю.н., дисертація на тему «Земельне правопорушення як підстава юридичної відповідальності»

Іноземна мова

Англійська C1

Додаткова інформація

Публікація - Саркісова Т.Б. Державний контроль за використанням та охороною земель : проблеми породжені реформою//Національна безпека України: актуальні проблеми правового забезпечення: матеріали Всеукр.наук.-практ.круглого столу, 27 жовт. 2017 р., м. Дніпро / відп. ред. В.І. Андрейцев, Р.С. Кірін; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т; Євраз. Асоц. правничих шкіл і правників. – Дніпро: Літограф, 2017. – 195с. – С. 126-127.
Публікація - Саркісова Т.Б. Юридична відповідальність за порушення законодавства в сфері виробництва та обігу органічної продукції: стан та перспективи розвитку// Правові засади ведення органічного землеробства: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (29-30 вересня 2017 року)/ за ред. Шульги М.В. – Харків: «Доміно», 2017. – 246 с. – С.200-204.
Публікація - Саркісова Т.Б. Особливості відшкодування збитків, заподіяних внаслідок використання земельних ділянок без договорів оренди //Актуальні проблеми соціального права. Еволюція правового регулювання аграрних, земельних та екологічних відносин. Матеріали міжнар.наук.-практ.конференції (м. Львів, 18 листопада 2016 року) за заг.ред. П.Д.Пилипенка – Львів, 2016. – 314 с. - С.129-132
Публікація - Саркісова Т.Б. Підходи до розуміння земельного правопорушення // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки».- Вип.1. – Том 2. – Херсон, 2015. – С. 132-136.
Публікація - Саркісова Т.Б. Правові засади розміщення базових станцій систем стільникового зв’язку // Адміністративне право і процес. - №1. – 2015. – С. 350-356. (Журнал включений до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Варшава, Польща), Citefactor (USA))
Публікація - Саркисова Т.Б. Сельскохозяйственная кооперация Украины и Беларуси: сравнительно-правовой аспект// Юридичний науковий електронний журнал. - 2015. - №4 - [Електронний ресурс]-Режим доступу: http://www.lsej.org.ua/4_2015/36.pdf
Публікація - Проблеми правового забезпечення захисту людини від негативного електромагнітного випромінювання базових станцій систем стільникового зв’язку // Актуальні проблеми становлення і розвитку права екологічної безпеки в Україні: Матеріали науково-практичного Круглого столу. 28 березня 2014 р., м. Київ / ред.кол. М.В. Краснова [та ін.]; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Чернівці: Кондратьєва А.В., 2014. – 156 с. – С. 115-118.
Публікація - Саркісова Т.Б., Ковальчук Т.Г. Земельно-правова відповідальність у системі юридичної відповідальності // Відповідальність у публічному праві: Монографія / [П. Андрушко, І. Безклубий, А. Берлач та ін.]; за заг. ред. І. Безклубого. – К.: Грамота, 2014. – 496 с. – (Серія «Про українське право»). – С. 433 – 443.
Публікація - Cельскохозяйственная кооперация Украины и Беларуси: сравнительно-правовой аспект/ Информационно-правовая поддержка охраны окружающей среды и устойчивого развития: по материалам круглых столов / редкол.: С.А. Балашенко (отв.ред.) [и др.] - Минск, 2014. – 164 с. – С. 108-111.
Публікація - Саркісова Т.Б. ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗЕМЕЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ В КОНТЕКСТІ АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄС // Порівняльно-аналітичне право. – 2014. - № 3. – С. 85-91. – [Електронний ресурс]-Режим доступу: http://www.pap.in.ua/3_2014/25.pdf
Публікація - Саркісова Т.Б. Основні принципи європейського інституту екологічної відповідальності за земельні правопорушення в контексті адаптації законодавства України до законодавства ЄС // Досвід і проблеми інкорпорації, імплементації та адаптації екологічного законодавства: матеріали між нар. наук.-практ. конф., 25 верес.2013 р., м. Дніпропетровськ / ред. кол. В.І. Андрейцев [та ін.] – Д.: Національний гірничий університет, 2013. – 240 с. – С. 158-169.
Публікація - Саркісова Т.Б. Земельна деліктологія – новий науковий напрямок досліджень // Розвиток наук земельного, аграрного, екологічного та природоресурсного права [Електронний ресурс] : Збірник наукових праць Круглого столу (19 жовтня 2012 р.) / за ред. Г.І. Балюк, М.В. Краснової, А.М. Мірошниченка, В.В. Носіка. – 2012. – Режим доступу: http://law.univ.kiev.ua/science.html - С. 396 – 400.
Публікація - Саркісова Т.Б. Процесуально-правова форма екологічного контролю (розділ 5) // Правові форми екологічного контролю: Навчальний посібник / Краснова М.В., Позняк Е.В. Коваленко Т.О. та ін. (за ред. Краснової М.В.). – К.: Алерта, 2012. – 760 с. - С.307-327.
Нагорода - Грамота Державної судової адміністрації в м. Києві (Наказ № 23/к від 05.04.2007)
Сертифікат - Certificate #25 April 26, 2010 in recognition of completing the course “Legal Writing in English” (Taras Shevchenko National University of Kyiv)

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-36-02, (044) 239-31-33
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net