HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Заєць Олена Іванівна
к.ю.н. доцент кафедри Земельного та аграрного права

-

Рідна мова: Українська
Комунікаційна компетентність: Гарні навички комунікації отримала під час роботи із студентами.
Організаційно-управлінська компетентність: Є членом Науково-методичної комісії факультету, організовую науково-методичну роботу на кафедрі земельного та аграрного права
Інші професійні навички: -
Області професійних інтересів: Земельне право, екологічне право, земельна реформа, володіння землею, вирішення земельних спорів, земельні права та їх захист.

Цифрові компетенції:

Обробка інформації: рівень – Базовий

Іноземна мова

Російська C2
Англійська сертифікат № 37, виданий Інститутом філології КНУ імені Тараса Шевченка C1

Додаткова інформація

Публікація - Заєць О.І. Окремі особливості вирішення земельних спорів щодо приватизації землі. // Держава і право. – 2017. – Серія Юридичні науки. – Вип.78. – С. 198-210.
Публікація - Заєць О.І. Окремі особливості вирішення земельних спорів щодо приватизації землі. // Держава і право. – 2017. – Серія Юридичні науки. – Вип. 77. – С. 239-252.
Публікація - Заєць О.І. Окремі особливості вирішення земельних спорів щодо приватизації землі. // Держава і право. – 2017. – Серія Юридичні науки. – Вип. 75. – С. 274-285.
Публікація - Заєць О. Особливості законодавчого забезпечення захисту земельних прав в Україні. // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка). 2016. – 3-4 (66-67). – 111 с. – С. 39-46.
Публікація - Заєць О.І. Земельні права: окремі науково-теоретичні та практичні питання. // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2016 - № 11 – С. 44-49.
Публікація - Заєць О.І. Дія приписів земельного законодавства в часі: окремі практичні питання. //Бюлетень Міністерства Юстиції України. – 2014. - № 9. – С. 129-136.
Публікація - Заєць О.І. Особливості застосування законодавства України у землевпорядній практиці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2013. - Випуск 98. – С. 42-45. Заєць О.І. Правове забезпечення сучасної земельної реформи. //Земельне право: підручник /за ред.. М.В. Шульги. – Х.: Право, 2013. – 520 с. – С. 36-48.
Публікація - Заєць О. Онтологічні та екологічні аспекти добросусідства за земельним законодавством України // Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. – 2012. - № 92. - С. 28-31.
Публікація - Заєць О.І. Правове забезпечення контролю за додержанням режиму територій та об”єктів природно-заповідного фонду України. //Правові форми екологічного контролю: Навчальний посібник / За ред. Краснової М.В. – К.: Алерта, 2012. – 760 с. – С. 498-509.
Публікація - Заєць О.І. Юридична природа правил добросусідства за земельним законодавством України. // Вісник Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці (серія Право. Економіка. Соціальна робота. Гуманітарні науки) – 2009. - № 1. – 410 с. - С. 3-10.
Публікація - Заєць О.І. Бевз О.В. Правовий режим земель історико-культурного призначення. // Земельне право України: підруч. /За ред. В.В. Носіка. – К.: ВПЦ „Київський університет”. – 2008. – 511 с. - С. 483-504.
Публікація - Заєць О.І., Позняк Е.В., Шомпол О.А. Правові проблеми формування системи органів управління в галузі екології (закінчення). // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2008. - № 3. – С. 64-71.
Публікація - Заєць О.І., Позняк Е.В., Шомпол О.А. Правові проблеми формування системи органів управління в галузі екології (продовження). // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2008. - № 2. – С.45-55.
Публікація - Заєць О.І., Позняк Е.В., Шомпол О.А. Правові проблеми формування системи органів управління в галузі екології (початок). // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2007. - № 12. – С. 34-43.
Публікація - Олена ЗАЄЦЬ. Земельна реформа: історія, філософія, право.// Віче. – 2007.- № 21-22. – С. 18-20. Ковальчук Т. Заєць О. Правові проблеми застосування земельного законодавства у нотаріальній практиці. //Мала енциклопедія нотаріуса. – 2007. - № 4 (34). – С. 7-14.
Публікація - Заєць О. І. Дотримання законності органами муніципального управління у процесі продажу земельних ділянок державної та комунальної власності. // Науковий вісник Академії муніципального управління: Серія „Управління”. Вип. 2. Правові та фінансові механізми муніципального управління./ За заг ред. В.К. Присяжнюка, В.Д. Бакуменка. – К.: Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального управління, 2007. – 234 с. - С. 91-97.
Публікація - Заєць О.І. Право природокористування: особливості розвитку сучасної юридичної науки та законодавства. //Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. – 2006. - Вип. 72. – С. 44-49.
Публікація - Заєць О.І. Правові аспекти земельної реформи в Україні. – Монографія. – К.: ВПЦ “Київський університет”. – 2006. - 185 с.
Публікація - Заєць О. І. Набуття прав на землю за земельним законодавством України. //Бюллетень Міністерства Юстиції України. – 2005. - № 11. - С. 35-45.
Публікація - Заєць О. І. Розвиток сучасної правничої думки про право власності на природні ресурси та комплекси в Україні. // Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. – 2005. - № 63. – С. 9-13.
Публікація - Заєць О. І. Правові форми реалізації земельної реформи в Україні на сучасному етапі. // Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. – 2004. - Вип. 59. – С. 148-151.
Публікація - Заєць О. І. Правосуб”єктність громадян у процесі приватизації земель: проблеми правового забезпечення. // Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. – 2003. - № 54. – С. 111-113.
Публікація - Заєць О. І. Земельна реформа як предмет правового регулювання. // Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. – 2001. - № 41. – С. 35-40.
Публікація - Заєць О. І. Проблеми юридичних гарантій захисту прав суб”єктів правовідносин у сфері земельної реформи. //Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. – 2000. - № 37. – С. 46-51.
Публікація - Заєць О. І. Правове забезпечення земельної реформи. //Право України. – 2000. - № 9. – С. 59-61.
Публікація - Заєць О. Механізм правового регулювання земельної реформи в Україні: перспективи вдосконалення. //Предпринимательство, хозяйство и право. – 2000. - № 5. – С. 51-53.
Публікація - Заєць О. І. Деякі особливості правового статусу суб”єктів правовідносин у сфері земельної реформи. //Предпринимательство, хозяйство і право. – 1999. - № 9. – С. 32-35
Публікація - Ковальчук Т. Г., Заєць О. І. Приватизація земель в Україні: шляхи розв”язання законодавчих колізій. //Право України. – 1999. - № 8. – С. 28-31.
Конференція - Заєць О.І. Правові питання безпеки володіння в Україні // Національна безпека України: актуальні проблеми правового забезпечення: матеріали Всеукр. наук.-практ. круглого столу, 27 жовт. 2017 р., м. Дніпро / відп. ред. В.І. Андрейцев, Р.С. Кірін: М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т; Євраз. асоц. правничних шкіл і правників. – Дніпро: Літограф, 2017. – С. 85-88
Конференція - Заєць О.І. Питання правових форм використання землі для здійснення органічного землеробства. Правові засади ведення органічного землеробства: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (29-30 вересня 2017 року) / за ред. Шульги М.В. − Харків: «Доміно», 2017. − 246 с. – C. 63-65
Конференція - Заєць О.І. Деякі особливості оформлення права власності на землю в порядку спадкування. //Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України: Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26 травня 2017 р. м. Київ / Укладачі: В.В. Носік та ін. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Чернівці: Кондратьев А.В., 2017. – 352 с. – С. 108-112.
Конференція - Заєць О.І. Земельні права за законодавством України. // Актуальні проблеми соціального права. Еволюція правового регулювання аграрних, земельних та екологічних відносин. Матеріали міжнар. наук.-практ. конференції (м. Львів, 18 листопада 2016 р.) за заг. ред. Пилипенка П.Д. – Лівів, 2016. – 316 с. – С. 93-94.
Конференція - Олена Заєць. Ефективність норм земельного права: окремі аспекти реалізації. // Ефективність норм права. Зб. наук. праць. Матеріали 7-ї міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 17 листопада 2016 р.) / за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила, І.О. Ізарової. – Київ, Ніка-Центр, 2016. – 540 с. - С. 233-236.
Публікація - Заєць О.І. Перспективи викладання спецкурсів з проблем правового забезпечення земельної реформи. //Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговорення актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у ВНЗ України (м. Одеса, 9-10 вересня 2016р.) /відп. ред. проф. І.І. Каракаш. – Одеса: Юридична література, 2016. – 260 с. – С. 112-114.
Конференція - Заєць О.І. Поняття та види володіння землею в Україні. // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку: матеріали «круглого столу» (м. Київ, 27 травня 2016 року) /за ред. М.В.Краснової, Т.О. Коваленко; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Чернівці: Кондратьев А.В., 2016. – 374 с. – С. 94-96.
Конференція - Заєць О.І. Володіння землею у сільській місцевості: правові напрямки розвитку. //Правові проблеми розвитку сільських територій України: Матеріали Круглого столу, присвяченого памяті відомого українського вченого-правознавця, члена-кореспондента НАН України, НАПрН України В.І. Семчика (м. Київ, 9 грудня 2015 р.). – К.: Видавництво «Прінт сервіс», 2015. – 228 с. - С. 105-108.
Конференція - Заєць О.І. ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ ТА МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ ПРИНЦИП СУВЕРЕНІТЕТУ ДЕРЖАВИ НАД ПРИРОДНИМИ РЕСУРСАМИ: СПІВВІДНОШЕННЯ ТА ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАКРІПЛЕННЯ. //Актуальні проблеми екологічних, земельних та аграрних правовідносин: теоретико-методологічні та прикладні аспекти: матеріали «круглого столу» (м. Харків, 5 грудня 2014 р.) / за заг. ред.. А.П.Гетьмана; Нац. Юр. Ун-т ім. Я. Мудрого. – Х., 2014. – 320 с. – С. 107-109.
Публікація - Заєць Олена. Формування понятійного апарату земельних управлінських правовідносин. //Поняття та категорії юридичної науки. Зб. наук. праць. Матеріали 5 міжнар. наук.-прак. конф. (Київ, 18 листопада 2014 р.)/ за заг. ред. Н.М.Пархоменко, М.М. Шумила. – К.: Ніка-Центр, 2014. – 492 с. – С. 236-239.
Конференція - Заєць О.І. Правові проблеми використання земель у зонах їх можливого затоплення. // Актуальні проблеми становлення і розвитку права екологічної безпеки в Україні: Матеріали науково-практичного круглого столу, 28 березня 2014 р., м. Київ /Ред. кол. М.В.Краснова та ін..; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Чернівці: Кондратьев А.В., 2014 – 156 с. – С.55-57.
Конференція - Заєць О.І. Земельно-правовий аспект правового режиму тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності. //Актуальні правові проблеми публічно-приватного партнерства у сфері аграрних, земельних, екологічних та космічних відносин: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 22 листопада 2013 р.). – К.: Видавництво «Прінт Сервіс», 2013. – 203 с. – С. 74-77.
Конференція - Заєць О.І. Правові наслідки приватизації земельних ділянок громадянами у період шлюбу. //Сучасні науково-практичні проблеми екологічного, земельного та аграрного права: матеріали «круглого столу» (Харків, 6 грудня 2013 р.): зб. тез наук. доп./ за заг. ред. А.П. Гетьмана; Нац. ун-т «Юрид. акад. ім. Ярослава Мудрого». – Х.: Право, 2013. – 336 с. – С. 123-126
Конференція - Заєць О.І. Земельно-правові аспекти судової експертизи земельної ділянки. // Сучасні тенденції розвитку національного законодавства: Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції (16-17 травня 2013 р., м. Київ, Україна) / Упор. к.ю.н. Головко Л.О. – К.: Видавничий центр НУБіП України, 2013. – 268 с. - С. 217-219
Конференція - Заєць О.І. Правові проблеми діяльності суб’єктів господарювання, що є виконавцями робіт із землеустрою. // Сучасні досягнення наук земельного, аграрного та екологічного права: Збірник матеріалів круглого столу (24 травня 2013 року) / за ред. Шульги М.В., Саннікова Д.В. – 2013. – Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», Національна академія правових наук України. – 157 с. – С. 36-37.
Конференція - Заєць О.І. Особливості застосування законодавства у землевпорядній практиці. // Актуальні проблеми реформування земельних, екологічних, аграрних та господарських правовідносин: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 17-18 травня 2013 року). – Хмельницький: Хмельницький університет управління і права, 2013. – 468 с. - С. 150-152.
Конференція - Заєць О.І. Розвиток науково-правової думки про сучасну земельну реформу в Україні.// Розвиток науки земельного, аграрного, екологічного та природоресурсового права [Електронний ресурс]. Збірник наукових праць круглого столу (19 жовтня 2012 р.) / За ред. Г.І. Балюк, М.В. Краснової, А.М. Мірошниченка, В.В. Носіка. – 2012. – Режим доступу http://law.univ.kiev.ua/science.html
Конференція - Заєць О.І. Правові аспекти застосування набувальної давності за земельним законодавством України. // Збірник наукових праць за результатами Міжнародної науково-практичної конференції „Актуальні проблеми реформування земельних, екологічних, аграрних та господарських правовідносин в Україні” (м. Хмельницький, 14-15 травня 2010 року). – Х., Вид-во Хмельницького університету управління та права, 2010. – 426 с. - С. 11-13.
Конференція - Заєць О.І. ПОРУШЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ПРАВ ГРОМАДЯН ТА ЇХ СУДОВИЙ ЗАХИСТ.// Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 23-24 листопада 2007 року. – КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ. – 340 с. – С. 236-239.
Конференція - Заєць О. І. ЗАСТОСУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА У ПРОКУРОРСЬКІЙ ПРАКТИЦІ // Екологчне законодавство України: стан та перспективи розвитку: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 13-14 грудня 2007 року – НюаУ ім. Я. Мудрого. – Харків. – 298 с. – С. 167-169.
Конференція - Заєць О.І. МАЙНОВІ ЗЕМЕЛЬНІ СПОРИ: ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА ВИРІШЕННЯ. // Треті юридичні читання: Збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції 25-26 квітня 2007 р. – НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ. – 439 с. - С.376-380
Конференція - Заєць О.І. Місце процесуальних норм в сучасному земельному праві України. //Актуальні проблеми юридичної науки: Збірник тез міжнародної наук. Конференції „Шості юридичні читання” (м. Хмельницький, 26-27 жовтня 2007 р.). – У 3-х частинах. – Ч. 1. – Хмельницький, Вид-во Хмельницького ун-ту управління та права, 2007. – 289 с. – с. 199-201.
Конференція - Заєць О.І. Проблеми систематизації сучасного земельного законодавства України. // Стан та перспективи розвитку юридичної науки та освіти: Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 5-річчю створення юридич. ф-ту Нац. аграр. ун-ту (Київ, 17-18 листоп. 2006 р.): Зб. наук. пр. / За заг. ред. В.М. Єрмоленко та ін. – К.: Магістр – ХХІ ст., 2007. – 336 с.– С. 55-58.
Семінар - Заєць О.І. Право власності на землю в Україні. Земельно-правові процедури набуття права власності на землю. //Фіксований виступ на науково-практичному семінарі із головами сільських, селищних та міських рад на тему: “Застосування земельного законодавства України у діяльності місцевих рад” – Кам”янець-Подільський, червень 2007 р. – 22 с.
Семінар - Заєць О.І. Право власності на землю в Україні. Земельно-правові процедури набуття права власності на землю. //Фіксований виступ на науково-практичному семінарі з секретарями сільських, селищних та міських рад: “Застосування земельного законодавства України у діяльності місцевих рад” – Біла Церква, 22 грудня 2006 р. – 22 с.
Семінар - Заєць О.І. Форми та акти прокурорського реагування на незаконні рішення органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності, в тому числі на конкурентних засадах, вилучення (викупу) земельних ділянок. //Фіксований виступ на науково-практичному семінарі з приподоохоронними прокурорами “Прокурорський нагляд за додержанням земельного законодавства” 11-12 травня 2006 р. – К.
Премія - Стипендія Кабінету Міністрів України для молодих вчених
Премія - Премія імені Тараса Шевченка
Членство в організації - Член профспілки працівників КНУ імені Тараса Шевченка
Сертифікат - Certificate of Peace Corps (August 26, 1997)
Сертифікат - Certificate of UNEP (Third Global Training Programme in Environmental Law and Policy, Nairobi, Kenya, 1997)
Посилання - В дисертація, статтях та інших працях
Цитування - В дисертація, статтях та інших працях

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-36-02, (044) 239-31-33
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net