HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Панова Людмила Вячеславівна
к.ю.н. доцент кафедри Цивільного права

адвокат

Рідна мова: Українська
Комунікаційна компетентність: Гарні навички комунікації отримала протягом роботи викладачем, приймаючи участь у конференціях, круглих столах та форумах.
Організаційно-управлінська компетентність: Здійснюю керівництво підготовкою магістерських, дипломних та курсових робіт.
Інші професійні навички: Добре обізнана з діяльністю бухгалтера : маю спеціальну освіту та досвід роботи бухгалтером.
Області професійних інтересів: Цивільне право, Зобов’язальне право, Банківське право, Розрахункові відносини, Цінні папери, Цивільний процес, Сімейне право, Міжнародне приватне право.

Цифрові компетенції:

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2017/18 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Цивільне право
2017/18 навчальний рік, 2 рік магістри, Захист цивільних прав та інтересів
2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Фінансові послуги в цивільному праві
2016/17 навчальний рік, 2 рік магістри, Здійснення цивільних прав та обов’язків в цивільному праві
2013/14 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Правове регулювання фондового ринку.

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 01.09.2003 до 2018 - Доцент кафедри цивільного права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта
з 28.12.2000 до 26.08.2003 - Асистент кафедри цивільного права, Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, Освіта
з 2002 до 2003 - Старший науковий співробітник сектора Порівняльного правознавства з проблем державного будівництва, за сумісництвом., Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування, , Освіта

Навчання та стажування

з 01.09.1997 до 28.12.2000 - Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. , Кандидат юридичних наук
з 05.1998 до 06.1998 - Constitutional and legal policy institute, Open society institute, Central European university, Угорщина, Сертифікат – Antitrust and competition law
з 09.2004 до 10.2004 - Український інститут розвитку фондового ринку Київського національного економічного університету, Посвідчення фахівця з питань управління активами.

Іноземна мова

Англійська B1

Додаткова інформація

Публікація - Договір банківського рахунку: історико-правовий екскурс // Право України, № 12, 2017, - С. 140-150;
Публікація - Принцип незалежності у діяльності Європейського центрального банку та Національного банку України // Науковий вісник ужгородського національного університету. Серія Право – Випуск 45, Том 1, Ужгород 2017, - С. 91-96
Публікація - Концептуальний підхід до грошового та платіжного обороту // Підприємництво, господарство і право, 2016, №9, С. 29-34;
Публікація - Сімейне право України: підручник/ Т.В. Боднар, В.С. Гопанчук, О.В. Дзера та ін. – К.: Юрінком Інтер, 2016, глава 16 – Усиновлення, С. 388-404;
Публікація - Эффект и эффективность Хозяйственного кодекса Украины //Legea si viata, май, - 2015, - С. 65-71;
Публікація - Імперативність/диспозитивність норм про відповідальність за невиконання грошових зобов’язань // Розд. ІІ, гл. 4, 4.3, - С. 269-274 / Відповідальність у приватному праві : монографія / [ І. Безклубий, Н. Кузнєцова, Р. Майданик та ін.]; за заг.ред. І. Безклубого. – К. : Грамота, 2014. – 416с. (Серія “Про українське право”)
Публікація - Расчеты по аккредитиву: юридико-лингвистическое толкование // Legea si viata, апрель6 2014, С. 76-81;
Публікація - Ознаки правового ризику в розрахункових правовідносинах // Вісник прокуратури № 1 (151) січень 2014, С. 157-162;
Публікація - Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України : у 2 т. – 5-те вид., перероб. І допов. / за ред. О.В. Дзери (кер. Авт. Кол.), Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – К. – ЮрінкомІнтер, 2013. Т.ІІ. – С. 634-651;
Конференція - До питання правової природи договору еквайрингу // Матеріали науково-практичної конференції / актуальні проблеми приватного права, - Харків, 14 лютого 2018 року, - Право, - 2018, С. 197-200;
Конференція - Методологічні аспекти дослідження сучасних тенденцій при наданні фінансових послуг кредитними інститутами // Методологія цивільного (приватного) права України в умовах європеїзації (Матвєєвські цивілістичні читання) / Науково- практична конференція, 27 жовтня 2017р., м. Київ
Конференція - Поняття “банківський рахунок”: економіко-правовий погляд // VII міжнародний цивілістичний форум “Принципи і тенденції застосування приватного права ЄС і пострадянських країн”, 11-12 травня 2017р., м. Київ
Конференція - Щодо підходів у розумінні грошового та платіжного обороту // Актуальні проблеми юридичної науки : збірник тез Міжнародної конференції “П’ятнадцяті осінні юридичні читання” (м. Хмельницький, 21-22 жовтня 2016 року), [у 2-х част.]. – Частина перша. – Хмельницький : Хмельницький університет управління і права, 2016. - С. 137-140;
Конференція - Нарис про договір рахунка умовного зберігання (ескроу) як нового виду банківських рахунків в Україні // Шості юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам’яті Є.В. Васьковського / Матеріали міжнародної науково-практичної Конференції (Одеса, 20-21 травня 2016р.), Одеса: Астропринт, 2016. - С. 279-284;
Конференція - Платіжне забезпечення належного виконання зобов’язання // Матеріали VI міжнародного цивілістичного форуму / Приватне право України і Європейська інтеграція: тенденції та перспективи (Київ, 14-15 квітня 2016року), - К. : ТОВ “Білоцерківдрук”, 2016. - С. 191-193;
Конференція - Щодо поняття безготівкових розрахунків //Актуальні проблеми приватного права : матеріали науково-практичної конференції (Харків, 19 лютого 2016року), - Х. – Право, 2016, - С. 134-137;
Конференція - Щодо використання в Україні правової конструкції “ескроу” //П’яті юридичні диспути з актуальних проблем приватного права присвячені пам’яті Є.В. Васьковського / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 22 травня 2015),Одеса, - “Астропринт”, - 2015, - С. 180-185;
Конференція - Особливості застосування положень закону України “Про електронну комерцію” до банківських договорів // Актуальні проблеми юридичної науки : збірник тез Міжнародної наукової конференції “Чотирнадцяті осінні юридичні читання” (м. Хмельницький, 23-24 жовтня 2015) : [у 2-х част.]. – Частина перша. – Хмельницький : Хмельницький університет управління і права, 2015, С. 128-130;
Конференція - Захист прав споживачів фінансових послуг: міжнародний підхід // Цивілістична доктрина і формування громадського суспільства. Матеріали міжнародної науково практичної конференції, Київ, 3 жовтня 2014 року. – К. : ТОВ “Білоцерківдрук”, 2015. – С. 150-152;

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-36-02, (044) 239-31-33
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net