HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Радченко Лілія Іванівна
к.ю.н. доцент кафедри Цивільного права

не має

Рідна мова: Українська
Комунікаційна компетентність: Гарні комунікативні навички отримані у результаті викладацької та наукової діяльності
Організаційно-управлінська компетентність: Організаторська діяльність щодо проведення міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій
Інші професійні навички: Добре обізнана з юридичним супроводом діяльності державних та казенних підприємств.
Області професійних інтересів: Цивільне право, договірне право, сімейне право, міжнародне приватне право, житлове право, регулювання відносин у сфері житлового будівництва.

Цифрові компетенції:

Інші комп'ютерні навички: Використання законодавчих баз даних.

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Теоретичні проблеми цивільного та трудового права
2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Сімейне право: доктрина та юридична практика
2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Особливості цивільно-правового регулювання окремих видів діяльності
2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Вчення про юридичні особи
2017/18 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Житлове право
2017/18 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Міжнародне приватне право
2016/17 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Міжнародне приватне право
2015/16 навчальний рік, 1 рік магістри, Цивільно-правове регулювання захисту житлових прав
2013/14 навчальний рік, 1 курс бакалаври, Цивільне право
2013/14 навчальний рік, 1 рік магістри, Методика проведення цивілістичних досліджень
2013/14 навчальний рік, 1 рік магістри, 10. Актуальні проблеми загальної частини цивільного права

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 2010 до 2018 - Доцент кафедри цивільного права юридичного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка , Освіта
з 2000 до 2010 - Асистент кафедри цивільного права юридичного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка , Освіта

Навчання та стажування

з 10.2007 до 11.2007 - Інститут інтелектуальної власності і права, м. Київ . Курс дистанційного навчання Всесвітньої Академії ВОІВ DL 101 – «Основи інтелектуальної власності »,
з 1997 до 2000 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ Аспіратура,
з 1992 до 1997 - Київський університет імені Тараса Шевченка, Спеціальність «Правознавство», кваліфікація - юрист

Додаткова інформація

Публікація - Радченко Л.І. Формальные условия заключения брака в инностарнных правопорядках. // Закон и жизнь («Legea și viața»), Республіка Молдова. – 2017. – №10/2. – С. 72-75. Закордонне видання, журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International.
Публікація - Радченко Л.І. Шлюбний договір в іноземних правопорядках: окремі засади правового регулювання. // Підприємництво, господарство і право. – 2017. – №9. – С. 9-14.(Фахове видання) Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International.
Публікація - Радченко Л.І. Трансформація розуміння категорії шлюб за законодавством окремих держав. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. Випуск 1(104)/2017. - Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"– 105с. – С.43-46. (Фахове видання)
Публікація - Радченко Л.І. Окремі аспекти договірних відносин сімейних союзів. // Актуальні проблеми приватного права: договір як правова форма регулювання приватних відносин: матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 95-й річниці з дня народження д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. АН УРСР В.П. Маслова (Харків, 17 лют. 2017 р.). – Харків: Право, 2017. – 338с. – С.168-171.
Публікація - Радченко Л.І. Сім’я та шлюб: сучасне міжнародно-правове трактування. // International Scientific-Practical Conference Development of legal regulation in East Europe: experience of Poland and Ukraine: Conference Proceedings, January 27-28, 2017. Sandomierz. 196 pages. – p. 70-73.(Закордонне видання)
Публікація - Радченко Л.І. Омбудсмен: правове положення у сфері цивільних відносин (порівняльно-правовий аспект). // Юридичні особи публічного права: участь у цивільному обороті (Матвєєвські цивілістичні читання). Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 8 листопада 2016 року. – К.: ТОВ «Білоцерковдрук», 2016. – 186с. – С.102-105.
Публікація - Радченко Л.І. Правова категорія «шлюб»: трансформація легальних підходів у зарубіжних правопорядках. // Приватне право України і європейська інтеграція: тенденції та перспективи. Матеріали VI Міжнародного цивілістичного форуму, Київ, 14-15 квітня 2016 року. – К.: ТОВ «Білоцерківдрук», 2016. – 280 с. – С.203-206.
Публікація - Радченко Л.І. Шлюбний договір з іноземним елементом. // Матвєєвські читання: звільнення від цивільно-правової відповідальності у сучасних реаліях. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 20 листопада 2015 року. – К.: «Білоцерківдрук», 2015. – 156 с. – С.127-130.
Публікація - Радченко Л.І. Колізійні норми у системі регулювання міжнародних сімейних відносин. // Соціологія права. Матеріали науково-практичної конференції «Норми права: соціологічні та філософські проблеми конституційної реформи». - .№3-4 (14-15), 2015. – 511с. – С.469-471.
Публікація - Радченко Л.І. Особливості регулювання міжнародних сімейних відносин. // Цивілістична доктрина і формування громадянського суспільства. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 3 жовтня 2014 року. – К.: «Білоцерківдрук», 2015. – 218 с. – С.153-156.
Публікація - Радченко Л.І. Правова природа договору спорудження об’єкта житлового будівництва. // Актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права (Матвєєвські цивілістичні читання). Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 3 жовтня 2013 року. – К.: ТОВ «Білоцерківдрук», 2015. – 178 с. – С.154-157.
Публікація - Радченко Л.І. Особенности реализации договорных механизмов в сфере инвестирования в жилищное строительство. // Альманах цивилистики: Сборник статей. Вып.6 / Под ред. Р.А. Майданика. – К.: Алерта; 2015. – 554 с. - С. 264-287.
Публікація - Радченко Л.І. Коментар до ст.ст. 16, 20 Закону. // Науково-практичний коментар Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». Законодавство. Методичні матеріали наук.-практ. посіб. / Державна реєстраційна служба України. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – 472с. – С.66-81; С.91-93.
Публікація - Радченко Л.І. Приватноправові аспекти діяльності ТНК в умовах сучасності. // Актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права (Матвєєвські цивілістичні читання) Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції у двох томах, Київ, 19 жовтня 2012 р. – К.: ТОВ “Білоцерківдрук”, 2013. – Т.1 – 424 с.- С. 348-353.
Публікація - Радченко Л.І. Науково-практичний коментар до ст.ст.16, 20 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». // Науково-практичний коментар до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (станом на 01.10.2012р.). – К.: USAID; Державна реєстраційна служба України. – 101с. - С.49-59; С.66-68.
Публікація - Радченко Л.І. Кореляція ознак юридичної особи у приватному праві. // Приватноправове регулювання суспільних відносин: традиції, сучасність, перспектива. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Одеса, 19-20 квітня 2012 року. – К. ТОВ “Білоцерківдрук”, 2013. – 392 с. – С. 134-137.
Публікація - Радченко Л.І. Доктринальные проблемы толкования личного статута и «национальности» юридического лица. // Альманах цивилистики: Сборник статей. Вып.5 / Под ред. Майданика Р.А. – К.: Алерта; 2012. – 624 с. - С. 589-620.
Публікація - Радченко Л.І. Влияние международно-правовой охраны интеллектуальной собственности на гражданское законодательство Украины. // Перспективы развития законодательства в сфере интеллектуальной собственности: сборник научных трудов / под ред. О.В. Шмалий. – Ростов н/Д:РСЭИ, 2011 – 102 с. – С. -43-47. (Закордонне видання)
Публікація - Радченко Л.І. До питання про імплементацію деяких положень англо-американської правової системи у законодавство України. // Актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права (Матвєєвські цивілістичні читання). Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 10 листопада 2011 р. – К.: Алерта, 2012.- 432 с.- С.346-349.
Публікація - Радченко Л.І. До питання щодо статусу фонду фінансування будівництва. // Актуальні проблеми цивільного права: збірник тез міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2011 року) присвячується пам’яті професора Олександра Анатолійовича Пушкіна, Харків, 2011. - С.145-149.
Публікація - Радченко Л.І. Деякі пропозиції з удосконалення цивільно-правового регулювання сфери інвестування будівництва житла. // Перші юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам’яті Є.В. Васьковського: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Одеса, 15-16 квітня 2011 р. / відповід. ред. І.С.Канзафарова; ред. кол. І.С.Канзафарова, В.В.Валах, О.О.Нігреєва; Одес.нац.ун-т ім..І.І.Мечникова. – Одеса: Астропринт, 201
Публікація - Радченко Л.І. Некоторые особенности инвестирования в сфере жилищного строительства по законодательству Украины. // Материалы Международной научно-практической конференции “Государство и право: вызовы 21 века (Кутафинские чтения)”, 1 декабря 2010 г., Москва. - Журнал «Российское право в Интернете». Номер 2010 (04) спецвыпуск // http://www.rpi.msal.ru/prints/uslov.html.(Закордонне видання)
Публікація - Радченко Л.І. Окремі аспекти цивільно-правових договорів, що забезпечують виконання обов’язків у часників житлового будівництва. // Актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права (Матвєєвські цивілістичні читання). Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 16 вересня 2010 року. – К.:КНТ, 2011. - 472 с. – С.340-347.
Публікація -
Публікація - Радченко Л.І. Особенности правовых механизмов привлечения средств в сфере жилищного строительства. // Альманах цивилистики: Сборник статей. Вып.3 / Под ред. Майданика Р.А. – К.: Алерта; КНТ; Центр учебной литературы, 2010. – С. 205-224.
Публікація - Радченко Л.І. Новели цивільного законодавства у сфері інвестування у житлове будівництво. // Розвиток цивільного законодавства: посткодифікаційний період. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 175-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Київ, 8-9жовтня 2009 р.). - К.:Освіта, 2010. – 292 с. – С. 130-132.
Публікація - Радченко Л.І. Юридична особа у приватному праві: поняття та ознаки. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2010. - № 82.– С. 98-102.(Фахове видання)
Публікація - Радченко Л.І.Глава19. Командитне товариство. // Цивільне право України. Загальна частина: підручник / за ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, Р.А. Майданика. – 5-те вид., стереотипне. – К.: Юрінком Інтер, 2017. – 976с. - С.362-372. (затверджено МОН України як підручник)
Публікація - Радченко Л.І.Глава 17. Юридична особа у зарубіжних правопорядках. // Цивільне право України. Загальна частина: підручник / за ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, Р.А. Майданика. – 5-те вид., стереотипне. – К.: Юрінком Інтер, 2017. – 976с. - С. 330-352. (затверджено МОН України як підручник)
Публікація - Радченко Л.І.Глава 17. Юридична особа у зарубіжних правопорядках. // Цивільне право України. Загальна частина: підручник / за ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, Р.А. Майданика. – 5-те вид., стереотипне. – К.: Юрінком Інтер, 2017. – 976с. - С. 330-352. (затверджено МОН України як підручник)
Публікація - Радченко Л.І.Глава 21. Міжнародно-сімейні правовідносини. // Сімейне право України: підручник / Т.В.Боднар, В.С. Гопанчук, О.В. Дзера [та ін..]; за заг. ред. Т.В. Боднар та О.В. Дзери. – К.: Юринком Інтер, 2016. – С.488-507.
Публікація - Радченко Л.І.Глава 20. Шлюб у міжнародному сімейному праві: укладення, розірвання, правові наслідки. // Сімейне право України: підручник / Т.В.Боднар, В.С. Гопанчук, О.В. Дзера [та ін..]; за заг. ред. Т.В. Боднар та О.В. Дзери. – К.: Юринком Інтер, 2016. – С.458-488.
Публікація - Радченко Л.І. Глава 19. Загальні положення правового регулювання сімейних відносин з іноземним елементом. // Сімейне право України: підручник / Т.В.Боднар, В.С. Гопанчук, О.В. Дзера [та ін..]; за заг. ред. Т.В. Боднар та О.В. Дзери. – К.: Юринком Інтер, 2016. – С.451-458.
Конференція - International Scientific-Practical Conference Development of legal regulation in East Europe: experience of Poland and Ukraine: Conference Proceedings, January 27-28, 2017. Sandomierz.; Радченко Л.І. тема доповіді – «Сім’я та шлюб: сучасне міжнародно-правове трактування».
Конференція - 1. Міжнародна науково-практична конференція «Юридичні особи публічного права: участь у цивільному обороті (Матвєєвські цивілістичні читання (м. Київ, 8 листопада 2016 р.); Радченко Л.І. тема доповіді – «Омбудсмен: правове положення у сфері цивільних відносин (порівняльно-правовий аспект)».
Конференція - Актуальні проблеми приватного права: договір як правова форма регулювання приватних відносин: матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 95-й річниці з дня народження д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. АН УРСР В.П. Маслова (Харків, 17 лют. 2017 р.); Радченко Л.І. тема доповіді - «Окремі аспекти договірних відносин сімейних союзів».
Конференція - Приватне право України і європейська інтеграція: тенденції та перспективи. Матеріали VI Міжнародного цивілістичного форуму, Київ, 14-15 квітня 2016 р. Радченко Л.І. тема доповіді – «Правова категорія «шлюб»: трансформація легальних підходів у зарубіжних правопорядках».
Членство в організації - Київська міська колегія адвокатури; Асоціація цивілістів України
Сертифікат - Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю
Проект - участь у проекті під егідою USAID щодо удосконалення системи державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
Проект - участь у проекті під егідою USAID «Сприяння організації виборів в Україні».

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-36-02, (044) 239-31-33
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net