HONOR ET GLORIA, UTILITAS

Дячук Леонтій Володимирович
к.і.н. доцент кафедри Історії права та держави

-

Рідна мова: українська
Комунікаційна компетентність: Професійні навички комунікації удосконалила під час участі в наукових симпозіумах, міжнародних конференціях; у ході викладання нормативних курсів.
Організаційно-управлінська компетентність: Гарні навички комунікації отримав під час спілкування з студентами, слухачами, аспірантами, учасниками конференцій та круглих столів та практичними працівниками
Інші професійні навички: -
Області професійних інтересів: Історія греко-римського (візантійського) права, Історія римського права, Канонічне право

Цифрові компетенції:

Обробка інформації: Базовий
Інші комп'ютерні навички: Базовий

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

2013/14 навчальний рік, 1 курс бакалаври, 1. Історія держави і права зарубіжних країн, ОР перший (бакалаврський), 1 курс, лекції (заочне відділення).
2016/17 навчальний рік, 1 курс бакалаври, 1. Історія держави і права зарубіжних країн ОР перший (бакалаврський) лекції/семінари (стаціонар) 2.Історія римсьького права та його рецепцій. , ОР другий (магістерський), 2 курс, лекції, семінари. 3.Історія цивільного права Європейських країн, ОР други

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 1997 до 2020 - доцент кафедри історії права та держави, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, юридичний факультет (Київ, вул. Володимирська, 60; www.univ.kiev.ua), Освіта

Навчання та стажування

з 1982 до 1987 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, юридичний факультет (Київ, вул. Володимирська, 60; www.univ.kiev.ua), магістр права
з 1995 до 1996 - Інститут історії країн Східної та Південно-Східної Єврлпи Віденського університету,

Іноземна мова

російська A1
англійська A1
німецька A1

Додаткова інформація

Публікація - Інститут заручин у візантійському праві //Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Юридичні науки. Вип. 77-78. – К, 2007. – С. 21-27.
Конференція - . Греко-римська правова традиція в працях учених-юристів університету Св. Володимира // Наукові правничі школи Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Матеріали міжнародної наукової конференції (Київ, 12 жовтня 2005 р.) – К., Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2006. – 46-48. (207 с.)
Публікація - Римське поняття шлюбу у візазантійській правовій системі // Вісник Київського національного університету ім.. Тараса Шевченка. Юридичні науки. Вип. 83. – К, 2010. – С. 25-37.
Публікація - Проблеми волевиявлення та форми візантійського шлюбу (ІV – VІІІ ст.) // Вісник Київського національного університету ім.. Тараса Шевченка. Юридичні науки. Вип. 84 . – К, 2010. – С. 19-25
Публікація - Ґенеза візантійського шлюбно-сімейного права в контексті християнської ціннісної парадигми Вісник Київського національного університету ім.. Тараса Шевченка. Юридичні науки. Вип. 85 – К, 2010
Публікація - Регулювання майнових відносин подружжя у римському (класичному) та ранньовізантійському праві: юридично-порівняльне дослідження // Українсько-грецький міжнародно-науковий юридичний журнал “Порівняльне правознавство”. 2010, № 1. – С. 124 - 131.
Публікація - Волевиявлення суб’єктів шлюбу у класичний період історії візантійського права // Держава і право. Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Вип. 51. – К., Ін-т держави і права ім. Корецького НАН України, 2011. – С. 146 - 152.
Публікація - Проблема рабського шлюб у візантійському праві. // Часопис Київського університету права. Український науково-теоретичний часопис. – К., Київський університет права НАН України, 2011/1. – С. 13 - 16.
Публікація - . Інститут посагу у ранньовізантійському праві: еволюційний та системний аспекти // Вісник Київського національного університету ім.. Тараса Шевченка. Юридичні науки. Вип. 86 . – К, 2011. – С. 23 - 29
Публікація - Basilicorum libri як джерело візантійського права // Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Вип. 52. – К., Ін-т держави і права ім. Корецького НАН України, 2011. – С.102-109.
Публікація - Нормативно-правовий зміст інституту посагу у Еклозі – візантійському законодавчому зводі VІІІ століття // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Юридичні науки. Вип. 87. – К, 2011 – С. 45 – 52.
Публікація - Заборони шлюбів у римському і візантійському праві: порівняльний аналіз // Українсько-грецький міжнародно-науковий юридичний журнал “Порівняльне правознавство”. 2011, № 2. С. 83 – 88.
Публікація - Попередні умови законності шлюбу // Часопис Київського університету права. Український науково-теоретичний часопис. – К., Київський університет права НАН України, 2011/2. – С. 13 -17
Публікація - Заборони шлюбу адміністраторів та громадян провінцій в римському праві та законодавстві Юстиніана // Часопис Київського університету права. Український науково-теоретичний часопис. – К., Київський університет права НАН України, 2011/3 – С. 20 - 23.
Публікація - Правове регулювання шлюбних відносин у Візантійській імперії представників влади та жителів провінцій // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Юридичні науки. Вип. 88 – К, ВПЦ “Київський університет”, 2011 – С. 23 - 30
Публікація - Конкубінат у класичному римському праві (дискусійні проблеми) // Малий і середній бізнес (Право, держава, економіка). Економіко-правовий науково практичний журнал. № 3-4. – К., 2011. – С. 37 - 42.
Публікація - Конкубінат у візантійському праві класичної доби // Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Вип. 53. – К., Ін-т держави і права ім. Корецького НАН України, 2011. – С. 117 - 123.
Конференція - Державно-правовий феномен Візантії // Розвиток права від Конституції Пилипа Орлика до сьогодення. Збірник наукових праць Міжнародної наукової конференції юридичного факультету Київського університету імені Тараса Шевченка, 20 травня 2010 р. – К.: ВГЛ “Обрії”, 2010. –. – С. 106 - 111.
Конференція - Християнізація римського права та юридична відповідальність у шлюбному праві ранньої Візантії // Правова відповідальність : доктрина та практика застосування. Збірник тез доповідей учасників Міжнародного науково-практичного столу (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2 червня 2011 р.). – К., 2011. – С. 58 - 60.
Конференція - Основні тенденції еволюції майнових відносин подружжя у візантійському праві // Актуальні питання сучасної юридичної науки: Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 05-06 жовтня 2011 р. У 2-х томах. – К.: Центр правових наукових досліджень, 2011. – Т.1. – С. 75 - 77.
Конференція - . Дослідження інституту розлучення в римському та ранньовізантійському праві в період Реформації та Контрреформації // “Вітчизняна юридична наука в умовах сучасності”: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, (м. Харків, 11-12 травня 2013 року). У 2-х частинах. – Харків: ГО Асоціація аспірантів-юристів, 2013. – Ч.І. – С. 11-15. (100 с.)
Публікація - Проблеми розлучення в німецькій юриспруденції (в контексті “сучасного римського права”) // “Проблеми та стан дотримання захисту прав людини в Україні”: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 21-22 червня 2013 р. – Львів: Західноукраїнська організація “Центр правничих ініціатив”, 2013. – С. 8-10 (140 с.)
Публікація - Дмитро Хоматіан як передвісник гуманістичного осмислення проблеми розлучення в греко-римському (візантійському) праві // Зб. Тез наук. Доо Х Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, 21-22 березня 2014 р. / Уклад. К. В. Антонюк, І.О. Дейнега, Л.І. Кеніс. – Луцьк: Оконська А.Ю, 2014. – с. 12-14 [287 c.]
Конференція - Проблемы разводов в императорском законодательстве периода домината дохристианской эпохи // Правовые реформы в постсоветских странах: достижение и проблемы. Международная научно-практическая конференція. 28-29 марта 2014 г./ орг. ком. Бужор В. [др.]. –Кишинев: Iulian. 2014. – с. 33-36 [352 c.]
Конференція - Дискусійні питання про майнові відносини подружжя за нормами Еклоги – законодавчого збірника Візантії VІІІ ст. // “І Таврійські юридичні наукові читання”: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Сімферополь, 6-7 березня 2014 р. – Сімферополь, Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, 2014. – c. 24-28 [200 с.]
Конференція - ECLOGA PRIVATA AUCTA : проблеми розлучення // Актуальні питання реформування правової системи України: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпропетровськ, 5-6 вересня 2014 р. – Дніпропетровськ: ГО “Правовий свт”, 2014. – с. 6-8. [136 c.]
Конференція - Права людини в контексті форм розлучення у законодавстві Юстиніана // Ludské a občianské práva a slobody: mechanizmus ich implementácie a ochrani v roznich odvetviach práva. Zbornik príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie 19-20 septembra 2014. Paneuropska vysoka škola, Bratislava, 2014. – S. 43-46. [318]
Конференція - Актуальність та особливості дослідження візантійського шлюбного права і його аспектів // Міжнародна конференція «Наука в епоху дисбалансів», 30 січня 2015. Збірник наукових публікаці. – К.; Центр наукових публікацій, 2015. – С. 73 - 77.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-31-34
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net
Приймальна комісія (консультаційний центр)
(044) 481-45-88