Програма розвитку кафедри кандидата на посаду завідувача кафедри історії права та держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Мацелюх Іванни Андріївни

БІОГРАФІЯ

Мацелюх Іванна Андріївна народився 13 квітня 1986 р. у с. Байбузи Черкаського району, Черкаської області.

У 2007 р. закінчила юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Захистила кандидатську (2013 р.) та докторську (2019 р.) дисертації.

Із 2007 р. по теперішній час працює у вищій школі.

З 2017 року по теперішній час – доцентом кафедри історії права та держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

З 2015 року по теперішній час – Вчений секретар Вченої ради юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Автор понад 90 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі 3-х монографій, 46 статей у фахових виданнях, 3 з яких у журналі, що індексується у міжнародній науко-метричній базі Web of Science.

 

ПРОГРАМНІ ТЕЗИ

Метою програми є подальший поступальний розвиток освітньої, наукової, виховної та методичної діяльності кафедри історії права та держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, вдосконалення якості підготовки фахівців, здатних конкурувати на вітчизняному ринку праці, піднесення авторитету історико-правової науки та української освіти.

Умовою здійснення цієї мети є постійне впровадження й застосування інноваційних методів та технологій в освітній і науковій сфері діяльності зі збереженням кращих традицій і досягнень як кафедри історії права та держави зокрема, так і юридичного факультету загалом.

 

Стратегія розвитку кафедри історії права та держави ґрунтується на таких принципах: людяність, доброзичливість, патріотизм, гуманізм, поєднання освіти з наукою та виробництвом, академічна мобільність.

 

Стратегія передбачає такі основні напрями.

 1. Підвищення якості підготовки фахівців, відповідно до стандартів європейської юридичної освіти, яка ґрунтується на засадах самореалізації особистості, забезпечення потреб суспільства, ринку праці та держави у кваліфікованих фахівцях.
 2. Інтеграція освіти і науки, які забезпечуються кафедрою, у європейський освітній простір, створення сприятливих умов для освітньої і наукової діяльності викладачів, студентів, аспірантів, докторантів.
 3. Інтернаціоналізація навчального процесу, яка передбачає можливість учасників освітнього процесу навчатися, викладати, стажуватися чи проводити наукову діяльність у вищих навчальних закладах держав-членів Європейського Союзу.
 4. Формування особистості студента, аспіранта, докторанта у спосіб патріотичного, правового, екологічного виховання, утвердження в учасників освітнього процесу моральних цінностей, соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності, здорового способу життя, вміння вільно мислити та самоорганізовуватися в сучасних умова.
 5. Сприяння і заохочення студентського самоврядування через залучення їх до роботи кафедри історії права та держави, в структури факультетського управління, відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту» та Статуту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 6. Утвердження та розвиток лідируючих позицій кафедри історії права та держави серед інших представників історико-правової науки, вищих навчальних закладів України.

 

Забезпечення подальшого розвитку кафедри історії права та держави протягом наступних п’яти років вимагає конкретизації наведених тез.

 

 1. Пріоритетним має стати відповідність якості підготовки фахівців європейському рівню, яка може бути забезпечена за умови збереження стабільності, творчої активності, співпраці студентського та професорсько-викладацького колективів:

- навчальний процес є головною складовою діяльності кафедри історії права та держави, який має забезпечуватися, відповідно до традицій Університету;

- повноцінна інтеграція освіти і науки до Болонського процесу через поєднання навчальної та наукової роботи;

- відкриття нових магістерських спеціалізацій.

- наповнення навчальною, науковою літературою фондів бібліотек кафедри історії права та держави юридичного факультету.

 

 1. Важливим напрямком розвитку кафедри історії права та держави має бути інтеграція освіти і науки в європейський освітній простір, а також створення сприятливих умов для наукової діяльності як викладачів, студентів, аспірантів, докторантів:

- збереження, розвиток та формування наукових шкіл по основних напрямках діяльності кафедри;

- заохочення творчої активності викладачів, студентів, аспірантів, докторантів через сприяння їхній участі в наукових дослідженнях, залучення до загально-університетських та міжнародних програм;

- удосконалення системи підвищення кваліфікації викладачів, їхньої педагогічної майстерності через навчання на мовних курсах, стажування в органах державної влади, за кордоном;

- реалізовувати план роботи кафедри історії права та держави щодо проведення наукових заходів: презентацій, науково-практичних конференцій, круглих столів тощо.

 

 1. Закономірністю розвитку навчального закладу сьогодення є інтернаціоналізація навчального процесу завдяки налагодженню постійних міжнародних зв’язків, гармонізації освітніх програм із вищими навчальними закладами держав-членів Європейського Союзу, впровадження програм обміну викладачів, студентів, аспірантів, докторантів та реалізація проектів подвійного дипломування:

- створення умов та сприяння інноваційній діяльність викладачів, студентів, аспірантів, докторантів, впровадженням новітніх програм, використання сучасних моделей та перспективних європейських технологій;

- розвиток стабільних міжнародних зв’язків із провідними вузами держав-членів Європейського Союзу шляхом впровадження програм обміну викладачів, студентів, аспірантів, докторантів;

- впровадження передового європейського досвіду в освітній і науковій сфері діяльності кафедри історії права та держави;

- активізація діяльності кафедри історії права та держави щодо отримання вітчизняних і міжнародних грантів.

 

 1. Постійне й цілеспрямоване виховання студентів, аспірантів, докторантів на основі загальнолюдських цінностей для формування всебічно розвинутої особистості – патріотів України:

- залучення студентів, аспірантів, докторантів до кафедральних, факультетських та загально-університетських освітніх, наукових, культурно-масових заходів, спрямованих на формування національної свідомості;

- спрямування роботи викладачів на постійне й цілеспрямоване виховання всебічно розвиненої особистості;

- ознайомлення студентів, аспірантів, докторантів із здобутками української та світової історії, культури, національної духовності;

- організація зустрічей із видатними діячами культури, поетами, письменниками, представниками різноманітних релігійних конфесій.

 

 1. Посилення ролі студентського самоврядування в діяльності факультету через залучення їх до роботи в структурах факультетського управління, відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту» та Статуту Київського національного університету імені Тараса Шевченка:

- заохочувати й залучати представників студентського самоврядування до постійної активної участі в організації та проведенні наукових, освітніх, виховних заходів кафедри історії права та держави, юридичного факультету, Університету;

- заохочувати та сприяти мобільності студентів, аспірантів, докторантів у спосіб закордонного освітнього, наукового стажування;

- заохочувати та сприяти закордонним науковим публікаціям студентів, аспірантів, докторантів, викладачів кафедр, в тому числі у міжнародних науко-метричних базах Scopus та Web of Science;

 

 1. Утвердження та розвиток лідируючих позицій кафедри історії права та держави серед інших представників історико-правової науки, вищих навчальних та науково-дослідницьких закладів України:

- організація та проведення наукових заходів у сфері історії права, а саме конференцій, презентацій, шкіл тощо;

- проведення сучасних наукових досліджень ґенези право- та державотворення, публічне оприлюднення та обговорення результатів таких досліджень;

- заснування та розвиток кафедрального журналу, забезпечення якісного функціонування, включення його до міжнародних науко-метричних баз;

- постійне застосування науково-педагогічними працівниками кафедри історії права та держави новітніх методів викладання, організації та проведення науково-дослідницьких заходів.

Виконання заходів розвитку кафедри історії права та держави є чинником збереження найкращих традицій школи юридичного факультету Університету, розвитку історико-правової науки, повноцінної інтеграції національної правової сфери до європейського освітнього і наукового простору.

Завантажити файлом

Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
Денне відділення
(044) 239-36-02, (044) 239-31-33
Заочне відділення
(044) 239-31-47
E-mail
femida_knu@ukr.net
Admin
petrenko_av@univ.net.ua